Αποτελέσματα live αναζήτησης

Το newsletter της έδρας Jean Monnet για το τελευταίο τρίμηνο του 2023

25 Ιανουάριου 2024 Σχόλια
Το newsletter της έδρας Jean Monnet για το τελευταίο τρίμηνο του 2023
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 3 λεπτά
  • Το Newsletter περιλαμβάνει όλες τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα του ευρωπαϊκού φορολογικού δικαίου ανά θεσμικό όργανο της ΕΕ, εξελίξεις σε επίπεδο ΟΟΣΑ, νομολογία, εθνικές πρωτοβουλίες καθώς και κατάλογο ελληνικής και ξενόγλωσσης αρθρογραφίας και βιβλιογραφίας. Στο παρόν τεύχος φιλοξενείται επιπλέον και παρουσίαση του κυρίου Πέτρου Πανταζόπουλου για το κριτήριο της ελάχιστης οικονομικής υπόστασης της πρότασης Οδηγίας για τη θέσπιση κανόνων πρόληψης της κατάχρησης εικονικών οντοτήτων για φορολογικούς σκοπούς («ATAD 3») υπό το πρίσμα της διασυνοριακής απασχόλησης εργαζομένων


Περιεχόμενα
I. Πρόλογος της κατόχου της έδρας καθηγήτριας κυρίας Κατερίνας Σαββαΐδου
II. Εξελίξεις στον τομέα της φορολογίας στην ΕΕ (ανά θεσμικό όργανο)
Α. Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Α.1 Προτάσεις Οδηγιών και άλλες ενέργειες
Α.2 Διαδικασίες παραβάσεων και παραπομπές στο ΔΕΕ
Β. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Γ. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Δ. Δικαστήριο της ΕΕ
Δ.1. Αποφάσεις στον τομέα της άμεσης φορολογίας
Δ.2. Αποφάσεις στον τομέα της έμμεσης φορολογίας
Δ.3. Αποφάσεις στον τομέα των κρατικών ενισχύσεων
Ε. Φορολογικό Παρατηρητήριο της ΕΕ (EU TaxObservatory)
III.Εξελίξεις στον τομέα των Κρατικών Ενισχύσεων
IV. Δράσεις του ΟΟΣΑ
V. Δράσεις του ΟΗΕ
VΙ. Δράσεις της Έδρας JeanMonnet
Α. Δημοσίευση φορολογικών νέων (taxflash)
Β. Ομιλίες της κατόχου της έδρας Κατερίνας Σαββαϊδου και της συνεργάτιδος Βασιλικής Αθανασάκη σε επιμορφωτικά συνέδρια και ημερίδες
Γ. Δημοσίευση άρθρων
VΙΙ. Αρθρογραφία
Α. Μελέτες, άρθρα και σχόλια αποφάσεων
Α.1.Άρθρο του Πέτρου Πανταζόπουλου με τίτλο το κριτήριο της ελάχιστης οικονομικής υπόστασης της πρότασης Οδηγίας για τη θέσπιση κανόνων πρόληψης της κατάχρησης εικονικών οντοτήτων για φορολογικούς σκοπούς («ATAD3») υπό το πρίσμα της διασυνοριακής απασχόλησης εργαζομένων–Ζητήματα και αβεβαιότητες, Αναδημοσίευση από ΕΦΔΔ1/2023, σελ12-18
VIIΙ. Επισκόπηση αρθρογραφίας σε επιστημονικά περιοδικά
Α. Ελληνική αρθρογραφία
Β. Ξενόγλωσση αρθρογραφία


Πρόλογος της κατόχου της έδρας καθηγήτριας κυρίας Κατερίνας Σαββαΐδου

Αγαπητοί αναγνώστες,

Μεταξύ των σημαντικότερων γεγονότων του τελευταίου τριμήνου του 2023 σε επίπεδο ΕΕ περιλαμβάνονται η έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του προγράμματος εργασίας της για το 2024, στο οποίο καθορίζονται οι προτεραιότητες και οι νομοθετικές προτάσεις που θα αποτελέσουν το επίκεντρο του επόμενου έτους, η έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενός βασικού πακέτου πρωτοβουλιών για τη μείωση του κόστους φορολογικής συμμόρφωσης για μεγάλες, διασυνοριακές επιχειρήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση ("BEFIT"), η έγκριση από το Συμβούλιο της ΕΕ της οδηγίας DAC 8 με σκοπό την επέκταση της διοικητικής συνεργασίας των φορολογικών διοικήσεων των κρατών μελών στον τομέα των κρυπτοπεριουσιακών στοιχείων, καθώς και η επικαιροποίηση του Καταλόγου της ΕΕ για τις μη συνεργάσιμες για φορολογικούς σκοπούς δικαιοδοσίες.

Στην ίδια κατεύθυνση της αντιμετώπισης της φοροαποφυγής η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κίνησε ενώπιον του ΔΕΕ τη διαδικασία παραβίασης κατά του Βελγίου λόγω μη ορθής μεταφοράς του άρθρου 8 παράγραφος 7 της Οδηγίας για την καταπολέμηση της φοροαποφυγής (ATAD) αναφορικά με το μέτρο για τις Αλλοδαπές Ελεγχόμενες Εταιρίες (CFC). Ενδιαφέρουσα ήταν και η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το «κενό ΦΠΑ» ("VAT-GAP") στην ΕΕ για το 2023, το οποίο παρουσίασε σημαντική μείωση.

Ιδιαιτέρως δραστήριο ήταν το τελευταίο αυτό τρίμηνο και το Δικαστήριο της ΕΕ, το οποίο εξέδωσε σημαντικές αποφάσεις τόσο στον τομέα των κρατικών ενισχύσεων όσο και στον τομέα της αντιμετώπισης της φοροαποφυγής. Ειδικότερα το Δικαστήριο της ΕΕ ακύρωσε την απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου που επιβεβαίωσε το πόρισμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη χορήγηση κρατικής ενίσχυσης από το Λουξεμβούργο στην εταιρεία Engie σε σχέση με μια δομή χρηματοδότησης φοροαποφυγής. Επίσης, το Δικαστήριο απέρριψε την αίτηση αναιρέσεως που άσκησε η Επιτροπή κατά της απόφασης του Γενικού Δικαστηρίου στην υπόθεση Επιτροπή κατά Amazon επιβεβαιώνοντας ότι η Επιτροπή δεν απέδειξε ότι η φορολογική απόφαση τύπου "tax ruling" που χορήγησε το Λουξεμβούργο στην Amazon συνιστούσε κρατική ενίσχυση ασύμβατη με την εσωτερική αγορά. Τέλος, το Γενικό Δικαστήριο της ΕΕ εξέδωσε την απόφασή του στην υπόθεση Fugro NV κατά Συμβουλίου σχετικά με την προσφυγή ακυρώσεως ασκηθείσα από την εταιρία κατά της οδηγίας αναφορικά με το δεύτερο πυλώνα (Pillar Two Directive) αναφορικά με τον ελάχιστο εταιρικό φόρο. Το Γενικό Δικαστήριο της ΕΕ απέρριψε την προσφυγή κρίνοντας την ως απαράδεκτη, λόγω έλλειψης έννομου συμφέροντος, θεωρώντας ότι η οδηγία για τον δεύτερο πυλώνα αφορά την προσφεύγουσα, όπως και κάθε άλλο οικονομικό φορέα, δηλαδή πραγματικά ή δυνητικά, σε πανομοιότυπη κατάσταση.

Δείτε το 21ο Newsletter από εδώ
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης