Αποτελέσματα live αναζήτησης

Τ.Ε.Α.Υ.Ε.Κ/12.2005 Γνωστοποίηση προς τους υπόχρεους Εργοδότες ...

8 Ιανουάριος 2006
  • Τ.Ε.Α.Υ.Ε.Κ/12.2005 Γνωστοποίηση προς τους υπόχρεους Εργοδότες ...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ&

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

TAΜΕΙΟΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ                                                 ΑΘΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2005

ΥΠΑΛ/ΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

                                Ν.Π.Δ.Δ.

                                               

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ 5 -  ΚΑΛΛΙΘΕΑ

                     ΤΚ 176 71                                                          

ΤΗΛ: 210 9547600 - FAX 210 9575647                                               

 

 

                                ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

 

                ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΟΥΣ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ

 

Το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Εμπορικών Καταστημάτων (Τ.Ε.Α.Υ.Ε.Κ.), γνωστοποιεί στους υπόχρεους εργοδότες ότι με την αριθμ. 20113/4495/160 /28-2-2005  απόφαση Υπουργού  Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, η οποία δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 291/τβ/7-3-2005, τροποποιήθηκε το άρθρο 35 του Καταστατικού του  Ταμείου  ως εξής :

«2. Οι εργοδότες που απασχολούν  ή πρόκειται να απασχολήσουν πρόσωπα που υπάγονται στην ασφάλιση του Ταμείου υποχρεούνται να απογράφονται στο μητρώο εργοδοτών του με την έναρξη της απασχόλησης των προσώπων αυτών και να γνωστοποιούν με υπεύθυνη δήλωσή τους στις αρμόδιες υπηρεσίες του Ταμείου τις μεταβολές των στοιχείων τους που έχουν καταχωριστεί σ’ αυτό.

Υποχρέωση γνωστοποίησης υπάρχει για την αλλαγή της επωνυμίας της επιχείρησης, της νομικής μορφής της, των κατά νόμο υπευθύνων αυτής, των στοιχείων τους και του τόπου κατοικίας ή  διαμονής τους. Οι εργοδότες υποχρεούνται να  γνωστοποιήσουν στο Ταμείο τις μεταβολές αυτές εντός προθεσμίας   ενός μηνός από την ημερομηνία κατά την οποία επήλθαν οι μεταβολές αυτές.

Εάν δεν γνωστοποιηθούν οι ανωτέρω μεταβολές εντός της καθοριζομένης προθεσμίας επιβάλλεται στους εργοδότες πρόστιμο ανερχόμενο στο ποσό των τριακοσίων (300) ευρώ σε περίπτωση μη γνωστοποίησης της αλλαγή της επωνυμίας της επιχείρησης και των   κατά νόμο υπευθύνων  και πρόστιμο  ανερχόμενο στο

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2 -

 

ποσό των εκατόν πενήντα (150) ευρώ σε περίπτωση  μη γνωστοποίησης των λοιπών μεταβολών.

Οι εργοδότες υποχρεούνται επίσης να μεριμνούν για την απογραφή στο μητρώο ασφαλισμένων του Ταμείου των μη απογεγραμμένων προσώπων τα οποία απασχολούνται στην επιχείρηση τους από την έναρξη της απασχόλησης αυτών».

Η παραπάνω τροποποιητική διάταξη ισχύει για μεταβολές που επέρχονται από 7/3/2005 και εφεξής.

 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης