Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΤΕ - Επίσημη μετάφραση των Διεθνών Προτύπων Ελέγχου

20 Νοέμβριου 2010 Σχόλια
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΤΕ -  Επίσημη μετάφραση των Διεθνών Προτύπων Ελέγχου


Η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ) ανακοινώνει τα ακόλουθα σχετικά με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου:

1.    Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (ν. 3693/2008), οι υποχρεωτικοί έλεγχοι, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 2 παρ. 1 του ν. 3693/2008, διενεργούνται, ανάλογα με τη φύση τους, σύμφωνα με τα ελεγκτικά πρότυπα του άρθρου 24 του ιδίου νόμου. Σε αυτά, συμπεριλαμβάνονται τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα (εφεξής Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου').

2.    Τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου εκδίδονται από το Διεθνές Συμβούλιο Προτύπων Ελέγχου και Διασφάλισης (International Auditing and Assurance Standards Board - IAASB) της Διεθνούς Ομοσπονδίας Λογιστών (International Federation of Accountants - IFAC) στην αγγλική γλώσσα. Το IAASB έχει εκδώσει τα Αποσαφηνισμένα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (Clarified International Standards on Auditing), τα οποία έχουν εφαρμογή σε ελέγχους οικονομικών καταστάσεων για περιόδους που ξεκινούν από την 15η Δεκεμβρίου 2009.

3.    Με σκοπό τη διευκόλυνση της εφαρμογής των προτύπων αυτών, το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΣΟΕΛ), κατ' εξουσιοδότηση της ΕΛΤΕ, πραγματοποίησε τη μετάφραση των Αποσαφηνισμένων Διεθνών Πρότυπων Ελέγχου στην ελληνική γλώσσα. Η εν λόγω μετάφραση έχει εγκριθεί από την αρμόδια Διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Directorate General for Translation).

4.    Τα Αποσαφηνισμένα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου στην ελληνική γλώσσα είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της ΕΛΤΕ (πατήστε εδώ για το αρχείο).

5.    Εξυπακούεται ότι η υπ' αρ. 483/6.10.2004 (ΦΕΚ Β' 1589/2004) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΤΕ θεωρείται κατηργημένη βάσει της διάταξης του άρθρου 44 παρ. 2 του ν. 3693/2008 για τους υποχρεωτικούς ελέγχους, που διέπονται από το νόμο 3693/2008 και διενεργούνται βάσει των διατάξεών του, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου.Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης