Αποτελέσματα live αναζήτησης

Δεύτερος κύκλος για την Ελεύθερη Διάθεση Δημοσίων Δεδομένων

19 Νοέμβριος 2010
Δεύτερος κύκλος για την Ελεύθερη Διάθεση Δημοσίων Δεδομένων

Στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών για τη περαιτέρω χρήση της δημόσιας πληροφορίας, της ελεύθερης διάθεσης γεωχωρικών δεδομένων και της ελεύθερης πρόσβασης στη νομοθεσία και στις αποφάσεις της Δημόσιας Διοίκησης έχουν ψηφιστεί τρεις σχετικοί νόμοι:

ο Ν. 3448/2006 Για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα και τη ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. (ΦΕΚ Α/57/15.04.2010)
ο Ν. 3882/2010 Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών Εναρμόνιση με την Οδηγία 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Μαρτίου 2007 και άλλες διατάξεις. (ΦΕΚ Α/166/22.09.2010) και
ο Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/13.7.2010, Τεύχος Α’) για το Πρόγραμμα Διαύγει@ περί διαφάνειας δια της υποχρεωτικής δημοσιοποίησης αποφάσεων και πράξεων της διοίκησης

Επιπλέον έχει πραγματοποιηθεί ένας πρώτος κύκλος για το άνοιγμα των δεδομένων της δημόσιας διοίκησης στο διάστημα 20.08.2010 με 15.09.2010. Στο διάστημα αυτό  διατυπώθηκαν 65 προτάσεις, από τις οποίες οι 63 ήταν σχετικές με το αντικείμενο της διαβούλευσης. Στη λίστα των προτάσεων προστέθηκαν 2 επιπλέον, οι οποίες στάλθηκαν στο geodata.gov.gr.

Από τη διαβούλευση προκύπτει ότι το μεγαλύτερο μέρος των προτάσεων για το άνοιγμα των δεδομένων αφορούν σε γεωχωρικά δεδομένα (35.8%), ακολουθούν οι προτάσεις για το άνοιγμα των οικονομικών δεδομένων (17.9%) ενώ οι υπόλοιπες προτάσεις αφορούν σε δεδομένα που καλύπτουν όλο το εύρος της δημόσιας διοίκησης.

Στο δεύτερο αυτό κύκλο της διαβούλευσης στόχος είναι να εξειδικεύσουμε κατηγορίες δεδομένων που ο πολίτης επιθυμεί να δει ελεύθερα διαθέσιμες, όπως επίσης και τα μέσα με τα οποία μπορούν να διατεθούν τα δεδομένα αυτά.

Στην κατεύθυνση αυτή, σας καλούμε να συμμετάσχετε εποικοδομητικά στην προσπάθεια για την ελεύθερη διάθεση των ανοιχτών δεδομένων και να καταθέσετε τις προτάσεις σας στις ερωτήσεις που παρατίθενται.

Θα παρακαλούσαμε να μας υποβάλλετε τις προτάσεις σας μέχρι τη 18η Ιανουαρίου 2011.

Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία

Σχετικό link http://www.opengov.gr/consultations/?p=6
Θέλετε να δείτε τα σχόλια; Η προβολή των σχολίων απαιτεί την ενεργοποίηση των cookies, επιλογή η οποία έχει απενεργοποιηθεί απο εσάς.
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies πατώντας εδώ και να επιτρέψετε την προβολή των σχολίων σε κάθε άρθρο.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης