Αποτελέσματα live αναζήτησης

Τα πρότυπα Βασικών Όρων Εργασίας και «Ατομικής Σύμβασης Εργασίας»

29 Δεκέμβριου 2023 Σχόλια
Τα πρότυπα Βασικών Όρων Εργασίας και «Ατομικής Σύμβασης Εργασίας»
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 13 λεπτά

Επιμέλεια

Επιστημονική ομάδα Taxheaven

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση του Υπ. Εργασίας 113169/2023 με την οποία μεταξύ άλλων τροποποιείται και η βασική απόφαση του Υπ. Εργασίας σχετικά με τις δηλώσεις που υποβάλλονται στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ».

Οι τροποποιήσεις οι οποίες ισχύουν από 1 Μαρτίου 2024 αφορούν μεταξύ άλλων στο πρότυπο Βασικών Όρων Εργασίας, καθώς και στο πρότυπο «Ατομικής Σύμβασης Εργασίας» που προβλέπονται από το άρθρο 21 του πρόσφατου εργασιακού ν. 5053/2023 κατά την πρόσληψη των εργαζομένων.


Με τις τροποποιήσεις της 40331/Δ1.13521/13-9-2019 προβλέπονται τα ακόλουθα σε ό,τι αφορά την αναγγελία πρόσληψης και τη Δήλωση Βασικών όρων εργασίας:

4.9 α. Η «Αναγγελία έναρξης εργασίας συνοδεύεται από τη «Δήλωση Βασικών Όρων Εργασίας» της οποίας η υποβολή ολοκληρώνεται πριν την έναρξη εργασίας με τους ακόλουθους τρόπους:
 
 i. με επισυναπτόμενο αρχείο ιδιοχείρως υπογεγραμμένο από εργοδότη και εργαζόμενο ή
 ii. με επισυναπτόμενο αρχείο υπογεγραμμένο με εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή εργοδότη και εργαζόμενου
 iii. με επισυναπτόμενο αρχείο υπογεγραμμένο με ψηφιακή βεβαίωση μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης» (gov.gr-ΕΨΠ) ή
 iv. με ψηφιακή αποδοχή μέσω του πληροφοριακού συστήματος «MyErgani». Στην περίπτωση που ο εργαζόμενος απορρίψει τους βασικούς όρους, ο εργοδότης μπορεί προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία να υποβάλλει νέα δήλωση βασικών όρων εργασίας πάντα πριν την έναρξη εργασίας.
 
 β. Ο εργοδότης υποχρεούται σε τροποποίηση των στοιχείων που περιλαμβάνονται στη Δήλωση Βασικών Όρων Εργασίας σε περίπτωση μεταβολής τους, σύμφωνα με τη διαδικασία της παραγράφου α του παρόντος. Δεν απαιτείται αποδοχή στις υποχρεωτικές μεταβολές ένεκα νομοθετικού ή κανονιστικού πλαισίου.
 
 γ. Βασικοί όροι αναγραφόμενοι σε ισχύουσα, κατά τη στιγμή της γνωστοποίησης των ουσιωδών όρων του άρθρου 70 του Κώδικα Ατομικού Εργατικού Δικαίου (π.δ. 80/2022, Α' 222), «Δήλωση Βασικών Όρων Εργασίας» δεν επιτρέπεται να διαφέρουν από τους ουσιώδεις όρους, εφόσον αφορούν στο ίδιο θέμα.
 
 4.10 α. Όπου από το νόμο προβλέπεται η ανάρτηση έγγραφης ατομικής σύμβασης εργασίας ή όπου τα μέρη καταρτίσουν ατομική σύμβαση, αυτή αναρτάται από τον εργοδότη στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ, εντός 7 ημερών από την ημερομηνία έναρξης της εργασίας σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 71 του π.δ. 80/2022. Η ατομική σύμβαση εργασίας πρέπει να είναι υπογεγραμμένη και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη με οποιοδήποτε τρόπο από τους κάτωθι οριζόμενους:
 
 i. ιδιοχείρως
 ii. με εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή
 iii. με ψηφιακή βεβαίωση μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr-ΕΨΠ)
 
 β. Τα μέρη μπορούν να χρησιμοποιούν το πρότυπο «Ατομική Σύμβαση Εργασίας» του Παραρτήματος της παρούσας. Κάθε μεταβολή στους βασικούς όρους πρέπει να αποτυπώνεται και στην ατομική σύμβαση χωρίς να απαιτείται εκ νέου ανάρτηση της ατομικής σύμβασης, εκτός από την περίπτωση μετατροπής πλήρους σε μερική ή εκ περιτροπής απασχόληση. Σε κάθε περίπτωση η πρωτότυπη υπογεγραμμένη από τα μέρη ισχύουσα ατομική σύμβαση πρέπει να είναι διαθέσιμη κατά τον επιτόπιο έλεγχο.
 
 4.11. Ο εργοδότης ενημερώνεται από το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ για τυχόν ισχύουσες δηλωθείσες συμβατικές ώρες εβδομαδιαίας απασχόλησης λόγω παράλληλης απασχόλησης του εργαζομένου αυτού σε άλλον ή άλλους εργοδότες, στους οποίους προσλαμβάνεται από την 1η Μαρτίου 2024 και μετά
 
 4.12 Όταν υφίσταται, μεταξύ εργοδότη κι εργαζομένου, σύμβαση ή σχέση εξαρτημένης εργασίας, η οποία διέπεται από πρόγραμμα οργάνωσης του χρόνου εργασίας του εργαζόμενου το οποίο είναι εξ ολοκλήρου ή ως επί το πλείστον μη προβλέψιμο, ο εργοδότης δηλώνει στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ ως καθεστώς απασχόλησης «κατά παραγγελία απασχόληση» και συμπληρωματικά τα κάτωθι:
 
 - το σύνολο των μηνιαίων συμφωνημένων ωρών απασχόλησης
 - τις ημέρες και ώρες αναφοράς εντός των οποίων δύναται να παρασχεθεί η συμφωνηθείσα εργασία, σύμφωνα με την περ. β της παρ. 6 του άρθρου 69 του π.δ. 80/2022.
 - τον αριθμό των εγγυημένων αμειβόμενων ωρών ανά μήνα που δεν μπορεί να υπολείπεται του ενός τετάρτου (%) των συμφωνημένων ωρών,
 -την αμοιβή που καταβάλλεται για τις εγγυημένες αμειβόμενες ώρες και την αμοιβή που καταβάλλεται για την εργασία που πραγματοποιείται επιπροσθέτως ή πέραν των εγγυημένων αυτών ωρών, εφόσον έχει συμφωνηθεί ανώτερη αμοιβή.
 -την ελάχιστη περίοδο εντός της οποίας ο εργοδότης οφείλει να ειδοποιήσει τον εργαζόμενο πριν από την ανάθεση εργασίας και η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 24 ωρών, πλην των περιπτώσεων που δικαιολογούν αντικειμενικά μικρότερο χρόνο προειδοποίησης σύμφωνα με την περ. β της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 5053/2023 (άρθρο 182Α του π.δ. 80/2022).
 -και την προθεσμία εντός της οποίας ο εργοδότης δύναται να ακυρώσει την ανάθεση εργασίας, σύμφωνα με τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 5053/2023 (άρθρο 182Α του π.δ. 80/2022).
 
 4.13 α. Οι εργοδότες επιχειρήσεων ή εκμεταλλεύσεων συνεχούς λειτουργίας με σύστημα εναλλασσόμενων βαρδιών, που εφαρμόζουν σύστημα πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας για το προσωπικό τους, προκειμένου να κάνουν χρήση της έκτης μέρας της εβδομάδας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 25 του ν. 5053/2023 (άρθρο 182Γ του π.δ. 80/2022), πρέπει να δηλώσουν αρχικά και υπευθύνως στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ ότι ανήκουν στη συγκεκριμένη κατηγορία επιχειρήσεων.
 
 β. Η απασχόληση των εργαζομένων, κατά την πρόσθετη ημέρα, δεν δύναται να υπερβαίνει τις οκτώ (8) ώρες. Κατά την ημέρα αυτή δεν επιτρέπεται η πραγματοποίηση υπερεργασίας και υπερωριακής απασχόλησης από τον εργαζόμενο.
 
 γ. Οι ανωτέρω εργοδότες υποχρεούνται να καταχωρίζουν τα στοιχεία των χρονικών ορίων εργασίας των εργαζομένων τους που θα απασχοληθούν κατά την έκτη ημέρα, στη δήλωση οργάνωσης του χρόνου εργασίας πριν από την ανάληψη υπηρεσίας από τους εργαζόμενους αυτούς, με την επιφύλαξη της παρ. Ε του άρθρου 2Α
 
 4.14 α. Οι εργοδότες επιχειρήσεων ή εκμεταλλεύσεων, που δεν είναι από τη φύση τους συνεχούς λειτουργίας, αλλά είναι δυνατόν να λειτουργούν κατά τις ημέρες Δευτέρα έως και Σάββατο, επί είκοσι τέσσερις (24) ώρες, με σύστημα εναλλασσόμενων βαρδιών και στις οποίες οι εργαζόμενοι απασχολούνται σε πενθήμερη εβδομαδιαία εργασία, προκειμένου, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, κατά τις οποίες η επιχείρηση παρουσιάζει απρόβλεπτα ιδιαίτερα αυξημένο φόρτο εργασίας, να κάνουν χρήση της έκτης ημέρας της εβδομάδας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 26 του ν. 5053/2023 (άρθρο 182Β του π.δ. 80/2022), πρέπει:
i) να έχουν δηλώσει αρχικά και υπευθύνως στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ ότι ανήκουν στη συγκεκριμένη κατηγορία επιχειρήσεων και
ii) να δηλώνουν, κάθε φορά που επιθυμούν να κάνουν χρήση της 6ης ημέρας, εκ των προτέρων και σε κάθε περίπτωση πριν την ανάληψη υπηρεσίας από τους εργαζόμενους, στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ ότι η επιχείρηση ή εκμετάλλευση παρουσιάζει ιδιαίτερα αυξημένο φόρτο εργασίας, κατά μια συγκεκριμένη περίοδο. Η ειδική συνθήκη του απρόβλεπτα ιδιαίτερα αυξημένου φόρτου εργασίας υπόκειται σε έλεγχο της αρμόδιας υπηρεσίας της Επιθεώρησης Εργασίας.
 
 β. Η απασχόληση των εργαζομένων, κατά την πρόσθετη ημέρα, δεν δύναται να υπερβαίνει τις οκτώ (8) ώρες. Κατά την ημέρα αυτή δεν επιτρέπεται η πραγματοποίηση υπερεργασίας και υπερωριακής απασχόλησης από τον εργαζόμενο.
 
 γ. Οι ανωτέρω εργοδότες υποχρεούνται να καταχωρίζουν τα στοιχεία των χρονικών ορίων εργασίας των εργαζομένων τους που θα απασχοληθούν κατά την έκτη ημέρα, στη δήλωση οργάνωσης του χρόνου εργασίας πριν από την ανάληψη υπηρεσίας από τους εργαζόμενους αυτούς, με την επιφύλαξη της παρ. Ε του άρθρου 2Α
 
 4.15 α. Η ψηφιακή δήλωση οικειοθελούς αποχώρησης ολοκληρώνεται με την ανάρτηση ηλεκτρονικά σαρωμένης της δήλωσης υπογεγραμμένης ιδιοχείρως από τον εργοδότη και τον εργαζόμενο ή από τη σχετική δήλωση που φέρει ηλεκτρονική υπογραφή τους ή δήλωση ψηφιακά βεβαιωμένη και από τους δύο μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr - ΕΨΠ).
 
 β. Ειδικότερα, σε περίπτωση αδικαιολόγητης (αυθαίρετης) αποχής του εργαζόμενου από την εργασία για διάστημα μεγαλύτερο των πέντε (5) συναπτών εργάσιμων ημερών, ο εργοδότης υποβάλλει στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ ηλεκτρονικά, υπεύθυνη δήλωση περί όχλησης του εργαζόμενου σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 320 του π.δ. 80/2022 και σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης πέντε (5) συναπτών εργασίμων ημερών από την υποβολή αυτής της υπεύθυνης δήλωσης, ο εργοδότης υποχρεούται, την επόμενη εργάσιμη ημέρα, να υποβάλλει την ψηφιακή δήλωση οικειοθελούς αποχώρησης του εργαζομένου χωρίς να απαιτείται υπογραφή της από τον εργαζόμενο.

Δείτε επίσης:

Το πρότυπο Βασικών Όρων Εργασίας
Το πρότυπο «Ατομικής Σύμβασης Εργασίας»

 

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 5053/2023)

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ
Επώνυμο/Επωνυμία:
Όνομα:
Διακριτικός Τίτλος:
ΑΦΜ:
Νομική μορφή:
Αντικείμενο δραστηριότητας:
Δ/νση:
Τηλέφωνο:
e-mail:
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΜΜΕΣΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ (αν πρόκειται για εργασία που παρέχεται μέσω γνήσιου δανεισμού ή μέσω Επιχείρησης Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ):
Επώνυμο/Επωνυμία:
Όνομα:
Διακριτικός Τίτλος:
ΑΦΜ:
Νομική μορφή:
Αντικείμενο δραστηριότητας:
Δ/νση:
Τηλέφωνο:
e-mail:
Διάρκεια δανεισμού/προσωρινής απασχόλησης (μέσω ΕΠΑ) Ημερομηνία έναρξης □

Ημερομηνία λήξης □

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΔΟΧΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

(αν πρόκειται για μεταβίβαση σύμφωνα με το ΠΔ 178/2002 (Α' 162)
Ημερομηνία μεταβίβασης: □

 
Επώνυμο/Επωνυμία:
Όνομα:
Διακριτικός Τίτλος:
ΑΦΜ:
Νομική μορφή:
Αντικείμενο δραστηριότητας:
Δ/νση:
Τηλέφωνο:
e-mail:
B. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ
Επώνυμο:
Όνομα:
Όνομα πατρός:
Α.Φ.Μ.:
Α.Δ.Τ.:
Δ/νση :
Τηλέφωνο:
e-mail:
Στοιχεία Ειδικών Κατηγοριών εργαζομένων (Ανήλικοι. Αλλοδαποί)
Αριθμός Βιβλιαρίου Ανηλίκου
Άδεια Διαμονής Πολιτών Τρίτων Χωρών η οποία παρέχει δικαίωμα άμεσης πρόσβασης στην αγορά εργασίας Αριθμός άδειας □

Ημερομηνία λήξης ισχύος □

Άδεια Διαμονής Πολιτών Τρίτων Χωρών για την οποία απαιτείται επιπλέον έγκριση για πρόσβαση στην αγορά εργασίας Αριθμός άδειας □

Ημερομηνία λήξης ισχύος □

Γ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ
Τόπος παροχής εργασίας (διεύθυνση):
Θέση/Ειδικότητα εργαζόμενου:
Αντικείμενο εργασίας:
Προϋπηρεσία (σε έτη):
Σχέση εργασίας: Αορίστου Χρόνου □

Ορισμένου Χρόνου □

Καθεστώς απασχόλησης: Πλήρης Απασχόληση□

Μερική Απασχόληση □

Εκ Περιτροπής Απασχόληση □

Κατά Παραγγελία Απασχόληση □

Ημερομηνία έναρξης εργασιακής σχέσης:
Διάρκεια σύμβασης (σε περίπτωση σύμβασης ορισμένου χρόνου): Ημερομηνία έναρξης □

Ημερομηνία λήξης □

Δοκιμαστική Περίοδος: ΝΑΙ □

ΟΧΙ □

Διάρκεια δοκιμαστικής περιόδου (σε περίπτωση που έχει συμφωνηθεί): Ημερομηνία έναρξης □

Ημερομηνία λήξης □

Ωρομίσθιο
Σύνολο μεικτών αποδοχών:
Κατέχει θέση Εποπτείας ή Διεύθυνσης ή Εμπιστοσύνης ΝΑΙ □

Περιπτώσεις: Περίπτωση A □ Περίπτωση Β □ Περίπτωση Γ □

ΟΧΙ □

Ψηφιακή Οργάνωση Χρόνου Εργασίας
Ψηφιακό Ωράριο NAI □

Ημερομηνία έναρξης □

ΟΧΙ □

Συμβατικές Ώρες
Εβδομαδιαία Απασχόληση 5ημερη □

6ημερη □

Ευέλικτο Ωράριο (μετά την έναρξη του δηλωθέντος) Από:□

Έως:□

Κάρτα Εργασίας NAI □

ΟΧΙ □

Διάλειμμα ΝΑΙ □

Λεπτά □

Χρονική Τοποθέτηση Διαλείμματος: Εντός Ωραρίου: □ Εκτός Ωραρίου □

ΟΧΙ □

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Συμφωνημένος συνολικός αριθμός ωρών απασχόλησης ανά μήνα:
Ημέρες αναφοράς: ΔΕ □ ΤΡΙ □ ΤΕΤ □ ΠΕΜ □ ΠΑΡ □ ΣΑΒ □ ΚΥ □
Ώρες αναφοράς: Από: ... Έως: ...
Αριθμός εγγυημένων αμειβόμενων ωρών ανά μήνα:
Μεικτό ωρομίσθιο εγγυημένων ωρών: Δεν μπορεί να είναι χαμηλότερο του κατώτατου ωρομισθίου
Μεικτό ωρομίσθιο ωρών εργασίας πέραν των εγγυημένων αμειβομένων ωρών(εάν έχει συμφωνηθεί να είναι ανώτερο του προηγούμενου πεδίου):
Ελάχιστη περίοδος ειδοποίησης πριν την ανάθεση εργασίας:
’Σύμφωνα με την περ. (β) του άρθρου 182Α του Κώδικα Ατομικού Εργατικού Δικαίου
Προθεσμία ακύρωσης της ανάθεσης εργασίας
Δ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ
Αν πρόκειται για εργαζόμενο που καλείται να απασχοληθεί σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ ή σε τρίτη χώρα (κατά το άρθρο 72, παρ. 1, του Κώδικα Ατομικού Εργατικού Δικαίου):
Κράτος/κράτη όπου θα παρασχεθεί η εργασία:
Εκτιμώμενη διάρκεια παροχής εργασίας:
Νόμισμα στο οποίο καταβάλλονται οι αποδοχές:
Επιδόματα/παροχές:
Πληροφορίες επαναπατρισμού: Προβλέπεται επαναπατρισμός □
Όροι που διέπουν τον επαναπατρισμό:
 
Δεν προβλέπεται επαναπατρισμός □
Αν πρόκειται για εργαζόμενο που αποσπάται σε κράτος μέλος της ΕΕ στο πλαίσιο της Οδηγίας 96/71/ΕΚ
(κατά το άρθρο 72, παρ. 2, του Κώδικα Ατομικού Εργατικού Δικαίου):
Κράτος μέλος υποδοχής:
Ύψος ελάχιστων αποδοχών

(σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους μέλους ΕΕ)


Νόμισμα στο οποίο καταβάλλονται οι αποδοχές:
Επιδόματα:

*Αν προβλέπονται.


Ρυθμίσεις για την επιστροφή των εξόδων ταξιδιού, διατροφής και στέγης:

*Αν προβλέπονται.


Επίσημος εθνικός διαδικτυακός τόπος κράτους μέλους υποδοχής:

 

 

(ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ) ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Στ ....................................................., σήμερα ................................., οι συμβαλλόμενοι:

Αφενός (στοιχεία εργοδότη νομικό πρόσωπο: επωνυμία, ΑΦΜ, ΔΟΥ, έδρα-πλήρης δ/νση ή στοιχεία εργοδότη φυσικό πρόσωπο: ον/μο, ΑΔΤ, ΑΦΜ, ΔΟΥ, δ/νση), στο εξής «Εταιρεία/εργοδότης» και  Αφετέρου (στοιχεία εργαζομένου: ον/μο, ΑΔΤ, ΑΦΜ, ΔΟΥ, δ/νση) , στο εξής «μισθωτός/εργαζόμενος»

Συμφώνησαν ότι ...........................................προσλαμβάνει τον/την ..........................................με σχέση εξαρτημένης εργασίας ................................................................................ με έναρξη την...............................και λήξη την/διάρκεια...........................................(επί συμβάσεως ορισμένου χρόνου) με τους παρακάτω όρους και συμφωνίες:

1. Τόπος παροχής της εργασίας

Ο/Η ............................................................... θα παρέχει την εργασία του ................................

2. Θέση, ειδικότητα, βαθμός εργαζομένου (αν υπάρχει), κατηγορία/κλάδος απασχόλησης (αν υπάρχει)

Ο/Η ............................................................. θα απασχοληθεί ως......................................

3. Αντικείμενο εργασίας

4. Αποδοχές i) Ο/Η.............................................................. θα αμείβεται με μηνιαίο μισθό/ημερομίσθιο.........................................που θα καταβάλλεται κάθε...................

ii) Αμοιβή για υπερωριακή απασχόληση/πρόσθετη εργασία/εργασία επιπροσθέτως ή πέραν των εγγυημένων αμειβόμενων ωρών:.......................................................

5. Χρόνος απασχόλησης

Α) Πρόγραμμα οργάνωσης του χρόνου εργασίας εξ ολοκλήρου ή ως επί το πλείστον προβλέψιμο:

Η διάρκεια της κανονικής ημερήσιας/εβδομαδιαίας απασχόλησης είναι..........................................

Το ωράριο ημερήσιας απασχόλησης είναι:

i) Συνεχές από..............................έως...........................................ή

ii) Διακεκομμένο από...........................έως και από............................ έως..................................................................................................

iii) Σύστημα ομάδων εργασίας (βάρδιες) (όπως το θεωρημένο από την αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας Πρόγραμμα σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2874/2000, ν. 3385/2005, ν. 3518/2006 άρθ. 68, της ΕΓΣΣΕ 1975, των ν. 1892/90, 2639/98, 1957/91 και της υπ’ αριθμ. 25/83 απόφ. ΔΔΔΔ Αθηνών)

Ρυθμίσεις περί υπερωριακής απασχόλησης/πρόσθετης εργασίας/αλλαγών βάρδιας:

Β) Πρόγραμμα οργάνωσης του χρόνου εργασίας εξ ολοκλήρου ή ως επί το πλείστον μη προβλέψιμο1:

Το ωράριο εργασίας είναι μεταβλητό.

i) Συμφωνημένος συνολικός αριθμός ωρών απασχόλησης ανά μήνα2: .......
ii) Αριθμός εγγυημένων αμειβόμενων ωρών ανά  μήνα3: ...............................
iii) Ώρες και ημέρες αναφοράς εντός των οποίων δύναται να παρασχεθεί η συμφωνηθείσα εργασία κατόπιν αιτήματος του εργοδότη:......................
iv) Η ελάχιστη περίοδος εντός της οποίας ο εργοδότης οφείλει να ειδοποιήσει τον εργαζόμενο πριν από την ανάθεση εργασίας είναι...........................................και η προθεσμία εντός της οποίας δύναται να ακυρώσει την ανάθεση εργασίας, σύμφωνα με τους όρους της παρ.3 του άρθρου 10 του ν. 5053/2023 (άρθρο 182Α του π.δ. 80/2022) είναι..........................................................................................

6. Άδεια (ημέρες άδειας, τρόπος και χρόνος χορήγησης άδειας, αποδοχές άδειας)

Ο/Η ....................... δικαιούται άδεια με αποδοχές και επίδομα άδειας όπως ορίζεται...................................................................Την άδεια αυτή, λαμβάνει ο/η ...............................................

7. Δοκιμαστική περίοδος4(αν έχει συμφωνηθεί)

H διάρκεια της δοκιμαστικής δοκιμαστικής περιόδου είναι...........................
Όροι δοκιμαστικής περιόδου : .................................................................

8. Κατάρτιση 5(αν παρέχεται)
.............................................................................................................

9. Διαδικασία λύσης της σύμβασης/σχέσης εργασίας (υποχρέωση έγγραφης καταγγελίας, προθεσμίες προειδοποίησης, ύψος αποζημίωσης, ύπαρξη σπουδαίου λόγου αν απαιτείται κλπ.)

Σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας.............................................................

Η αποζημίωση απόλυσης καθορίζεται σύμφωνα με.............................................. ή η αυξημένη αποζημίωση βάσει ..................................(π.χ. ΣΣΕ, Κανονισμού Εργασίας, ατομικής σύμβασης εργασίας).

10. Συλλογική ρύθμιση (ΣΣΕ,ΔΑ,ΥΑ) που εφαρμόζεται

Η συλλογική ρύθμιση στην οποία υπάγεται ο/η .......................................................................................................... είναι......................................

11. Φορείς κοινωνικής ασφάλισης εργαζομένου και σχετικές παροχές εργοδότη
..........................................................................................

12. Στοιχεία έμμεσου εργοδότη (αν πρόκειται για εργασία που παρέχεται μέσω γνήσιου δανεισμού ή μέσω επιχείρησης προσωρινής απασχόλησης-Ε.Π.Α., υπό την επιφύλαξη του άρθρο 118 του π.δ. 80/2022)
..........................................................................................ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

Α) ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ6 (εφόσον οι σχετικές συμβάσεις καταρτίζονται στην Ελλάδα)

Ο/Η.................................................................................... υποχρεούται να παρέχει την εργασία του ...........................................(χώρα/χώρες) για διάρκεια................................  Οι αποδοχές καταβάλλονται σε ....................................(νόμισμα). Επιδόματα ή παροχές, σε χρήμα ή σε είδος που συνδέονται με την ανάθεση της εργασίας...................................................................................................

Σε περίπτωση επαναπατρισμού.......................................................
 

Β) ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΣΕ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 96/71/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 16ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1996 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (L 18) (όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία (ΕΕ) 2018/957 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2018, για την τροποποίηση της οδηγίας 96/71/ΕΚ σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών (L 173)), με σύμβαση ή σχέση εργασίας που καταρτίσθηκε στην Ελλάδα:

Οι αποδοχές που δικαιούται ο/η.........................................................σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία του κράτους-μέλους είναι..........................(αναγράφονται και τυχόν επιδόματα σχετικά με την απόσπαση, αν προβλέπονται, καθώς και ρυθμίσεις για την επιστροφή των εξόδων ταξιδιού, διατροφής και στέγης). Ο επίσημος εθνικός διαδικτυακος τόπος του κράτους-μέλους υποδοχής μέσω του οποίου ο/η.........................................μπορεί να ενημερώνεται για τους όρους και τις συνθήκες απασχόλησης που εφαρμόζονται στους αποσπασμένους εργαζόμενους είναι........................................................................................................

Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε εις διπλούν, υπεγράφη από τα συμβαλλόμενα μέρη και έλαβε έκαστος των συμβαλλομένων μερών από ένα αντίγραφο.

(τόπος), (ημερομηνία)

Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ή ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

(υπογραφή)

Ο ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ

(υπογραφή)

 

1 Άρθρο 70, παρ. 1.ι,γ) , ιγα), ίγβ), ίγγ) και άρθρο 182Α π.δ. 80/2022 (Α '222)
2 Άρθρο 182Α π.δ. 80/2022 (Α '222), παρ. 4.
3 Άρθρο 182Α π.δ. 80/2022 (Α '222), παρ. 4.
4 Άρθρο 1Α π.δ. 80/2022 (Α '222)
5 Άρθρο 70, παρ. 1 η) και άρθρο 70Α π.δ. 80/2022 (Α '222)
6 Άρθρο 72, παρ. 1, π.δ. 80/2022 (Α '222)
O browser δεν υποστηρίζει pdf viewεr. Κατεβάστε το έγγραφο από εδώ: Download PDFΔείτε την απόφαση στο αρχείο του κόμβουΔημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης