Προσοχή Δεν έχει δοθεί εως τώρα παράταση στην αποδοχή της περαίωσης η οποία λήγει αύριο 18-11-2010

Οικονομικές Ειδήσεις

17 Νοέμβριος 2010
Taxheaven.gr

Προσοχή Δεν έχει δοθεί έως τώρα, παράταση στην αποδοχή της περαίωσης.

Σας εφιστούμε την προσοχή σχετικά με το θέμα της παράτασης της περαίωσης .
Πολλές ειδησεογραφικές και μη ιστοσελίδες αναφέρουν ότι έχει δοθεί παράταση στην περαίωση σύμφωνα με την εγκύκλιο ΠΟΛ.1156/15.11.2010.

Η συγκεκριμένη απόφαση αναφέρεται εκτός των άλλων σε παράταση της προθεσμίας αίτησης στην αρμόδια ελεγκτική αρχή (Δ.Ο.Υ. Π.Ε.Κ.  κλπ) για την Περαίωση εκκρεμών ελεγμένων υποθέσεων  για τις οποίες οι σχετικές καταλογιστικές πράξεις εκκρεμούσαν καθ’ οιονδήποτε  τρόπο κατά την 30.9.2010 στην ελεγκτική αρχή που τις εξέδωσε και δεν είχε παρέλθει η προθεσμία άσκησης σχετικής προσφυγής ή υποθέσεις για τις οποίες έχει ασκηθεί εμπρόθεσμη προσφυγή η οποία δεν έχει συζητηθεί στο Διοικητικό Πρωτοδικείο, καθώς και εκείνες για τις οποίες τα φύλλα ελέγχου ή οι πράξεις προσδιορισμού του φόρου ή οι αποφάσεις επιβολής προστίμου ακυρώθηκαν με απόφαση του προαναφερόμενου δικαστηρίου για τυπικούς και μόνο λόγους και είτε δεν έχει ολοκληρωθεί η επανάληψη της διαδικασίας είτε έχει ολοκληρωθεί και οι σχετικές καταλογιστικές πράξεις εκκρεμούν εκ νέου στην ελεγκτική αρχή ή ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου και δεν έχουν συζητηθεί σε αυτό (Σχετικό το άρθρο 11 της ΠΟΛ.1147/27.10.2010)

Συνεπώς για όσους επιτηδευματίες έχει ήδη εκδοθεί σημείωμα περαίωσης από την Γ.Γ.Π.Σ., ισχύουν οι προθεσμίες που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 8 της  ΠΟΛ.1147/27.10.2010.

Αναλυτικά :
Ο επιτηδευματίας που επιθυμεί να ρυθμιστούν οι ανέλεγκτες υποθέσεις του σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, υποχρεούται το αργότερο έως και την 18.11.2010 (σχετ. η παρ. 4 της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1137/11.10.2010) να καταβάλλει το είκοσι τοις εκατό (20%) του ποσού της συνολικής οφειλής που αναγράφεται στο Εκκαθαριστικό Σημείωμα, το οποίο δεν μπορεί να είναι κατώτερο από πεντακόσια (500) ευρώ, εκτός αν το ποσό της συνολικής οφειλής είναι κατώτερο από το ποσό αυτό. Η καταβολή από τον επιτηδευματία του πιο πάνω αναφερόμενου ποσού συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη και αμετάκλητη αποδοχή του περιεχομένου του Εκκαθαριστικού Σημειώματος, καθώς και των όρων και προϋποθέσεων που ορίζονται με τον παρόντα νόμο σχετικά με την περαίωση των ανέλεγκτων υποθέσεων, η οποία και επέρχεται με την εξόφληση της συνολικής οφειλής που αναγράφεται στο Εκκαθαριστικό Σημείωμα. Η αποδοχή του περιεχομένου του προαναφερόμενου Σημειώματος και η εξόφληση της συνολικής οφειλής που αναγράφεται σε αυτό εξομοιώνεται με κοινοποίηση φύλλων ελέγχου ή πράξεων με ταυτόχρονο συμβιβασμό και επιφέρει όλα τα αποτελέσματα της διοικητικής επίλυσης της διαφοράς.

Για του Επιτηδευματίες που δεν έχει εκδοθεί  σημείωμα περαίωσης ισχύουν τα όσα ορίζονται στην νέα απόφαση ΠΟΛ.1156/15.11.2010


Για την Taxheaven
Κουλογιάννης Κων/νος