Αποτελέσματα live αναζήτησης

Νέο νομοσχέδιο στη Βουλή για την απλοποίηση των διοικητικών διαδικασιών για την ανάπτυξη

9 Δεκέμβριου 2023 Σχόλια
Νέο νομοσχέδιο στη Βουλή για την απλοποίηση των διοικητικών διαδικασιών για την ανάπτυξη
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 22 λεπτά


Νέο νομοσχέδιο κατατέθηκε στη Βουλή με τίτλο «ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ».

Σκοπός του παρόντος είναι η απλοποίηση των διοικητικών διαδικασιών για την ανάπτυξη, η ενίσχυση της Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης και της οικονομικής ανάπτυξης εν γένει, καθώς και η αντιμετώπιση επιμέρους επειγόντων ζητημάτων.

Αναλυτικά προβλέπονται τα ακόλουθα :

ΜΕΡΟΣ Β”

1. Ρυθμίζονται θέματα για την απρόσκοπτη υλοποίηση του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (Ε.Π.Α.) και του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.). Ειδικότερα μεταξύ άλλων:

α. Εφαρμόζονται αναλόγως και για τις δράσεις του χρηματοδοτικού μηχανισμού “Συνδέοντας την Ευρώπη” 2014-2020 και της προγραμματικής περιόδου ‘’2021-2027”, οι κατηγορίες των μη επιλέξιμων δαπανών που δύνανται να αυξάνουν την εθνική συμμετοχή του Π.Δ.Ε..

β. Επανακαθορίζεται το πλαίσιο αρμοδιοτήτων της:

- Διαχειριστικής Αρχής Προγράμματος/Προγραμμάτων και της Διαχειριστικής Αρχής του Στρατηγικού Σχεδίου για την Κοινή Αγροτική Πολιτική (Σ.Σ. Κ.Α.Π.).

- Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΣΠΑ και ΤΣ του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

γ.Παρατείνονται. έως την οριζόμενη ημερομηνία οι αναφερόμενες αποσπάσεις και μετακινήσεις υπαλλήλων, προς τις Ειδικές Υπηρεσίες του ν. 4914/2022 και την Κεντρική Υπηρεσία της Μ.Ο.Δ. Α.Ε..

δ. Παρέχεται η δυνατότητα, με υ.α., να συγκροτούνται επιτροπές ή ομάδες εργασίας και να ορίζονται εμπειρογνώμονες και αξιολογητές στο πλαίσιο ενεργειών τεχνικής βοήθειας του ν.4914/2022, για την υποβοήθηση του έργου των Ειδικών Υπηρεσιών Διαχείρισης.(άρθρα 3-11)

2.Καθορίζεται η αρμοδιότητα της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ αναφορικά με έργα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας που διαχειρίζεται το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.   (άρθρο 12)

3.Προβλέπεται ότι, η χρήση του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων, από το Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας (Ε.Κ.Ο.Μ.Ε.), εφαρμόζεται αποκλειστικά και μόνο στις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί μέχρι τη δημοσίευση του υπό ψήφιση σχεδίου νόμου στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων στη δράση «Στήριξη της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων στην Ελλάδα» της Προτεραιότητας 02 Ειδικού Στόχου RSO1.3 του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» του Εταιρικού Συμφώνου Περιφερειακής Ανάπτυξης 2021-2027. (άρθρο 13)

4.Ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης.

Συγκεκριμένα:

- συνιστώνται δύο (2) Γενικές Διευθύνσεις και μια Διεύθυνση με δύο τμήματα, στην ανωτέρω Ειδική Υπηρεσία και καθορίζονται οι αρμοδιότητές τους,

- συνιστώνται δέκα (10) επιπλέον θέσεις προσωπικού διαφόρων κατηγοριών στην Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης και επανακαθορίζεται η κατανομή, μεταξύ των διάφορων κατηγοριών, του συνόλου των θέσεων προσωπικού της εν λόγω Υπηρεσίας. (άρθρα 14 - 17)

5.Παρέχεται η δυνατότητα στο Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ. να αναθέτει την επίβλεψη δημοσίων έργων και συμβάσεων μελετών, που ανήκουν στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Υγείας, σε ιδιώτες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, υπό τις αναφερόμενες προϋποθέσεις. (άρθρο 18)

6.Τροποποτούνται - συμπληρώνονται διατάξεις του ν.3912/2011, που αφορούν στο Καταστατικό της ανώνυμης εταιρείας «Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Α.Ε.» (Ε.Α.Τ. Α.Ε.).

Ειδικότερα:

α. Επικαιροποιείται ο σκοπός της ανωτέρω εταιρείας ως προς τις μορφές χρηματοδότησης των αναφερόμενων επενδυτικών δράσεων.

β. Παρέχεται στην εταιρεία η δυνατότητα πρόσβασης σε στοιχεία επιχειρήσεων ή/και ιδιωτών μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

γ. Αυξάνεται το μέγιστο ποσοστό {από το ισχύον τέσσερα τοις εκατό (4%) σε πέντε τοις εκατό (5%) επί του συνολικού προϋπολογισμού των δράσεων που διαχειρίζεται η Ε.Α.Τ. Α.Ε., το οποίο καταβάλλεται στην εν λόγω εταιρεία για την κάλυψη των αναφερόμενων λειτουργικών δαπανών της, εκτός αν άλλως ορίζεται ειδικότερα.

δ. Μειώνεται το ανώτατο όριο [από έντεκα (11) που ισχύει, σε εννέα (9)] των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Α.Τ. Α.Ε. καθώς και η διάρκεια της θητείας του (από πενταετή σε τετραετή).(άρθρα 19 & 20)

7. Τροποποιούνται-συμπληρώνονται διατάξεις του ν.3389/2005 αναφορικά με το καθεστώς λειτουργίας συμπράξεων μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Ειδικότερα:

- η Ειδική Γραμματεία Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (Ε.Γ.Σ.Δ.Ι.Τ) μετονομάζεται σε Μονάδα Συμπράξεων Δημόσιου κατ Ιδιωτικού Τομέα ("Μονάδα Σ.Δ.Ι.Τ." ) η οποία αποτελεί εφεξής οργανική μονάδα του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών επιπέδου διεύθυνσης.

- επικαιροποιείται με την εισαγωγή διάφορων νομοτεχνικών βελτιώσεων  το ανωτέρω πλαίσιο λειτουργίας συμπράξεων μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.   (άρθρα 21 - 24)

ΜΕΡΟΣ Γ'

1. α. Παρατείνεται έως την οριζόμενη ημερομηνία η λειτουργία της «Ειδικής Υπηρεσίας Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης» (Ειδική Υπηρεσία Δ.Α.Μ.) και αναπροσδιορίζονται ο σκοπός και οι ασκούμενες αρμοδιότητες.

β. Αναμορφώνεται η διάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Δ.Α.Μ. (καταργείται η Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης και συστήνεται το Αυτοτελές Τμήμα Παρατηρητηρίου).

γ. Στο Τμήμα Νομικής Υποστήριξης της Ειδικής Υπηρεσίας Δ.Α.Μ. συστήνονται δύο (2) θέσεις δικηγόρων με σχέση έμμισθης εντολής.

δ. Ανακατανέμονται οι θέσεις προσωπικού στην Ειδική Υπηρεσία Δ.Α.Μ. [συνιστώνται δεκαέξι (16) θέσεις ΠΕ, αντί δώδεκα (12), δύο (2) θέσεις ΤΕ, αντί έξι (6) και καταργούνται τρείς (3) θέσεις ΔΕ]. (άρθρα 25-30 και 35)

2. Προβλέπεται η κατά παρέκκλιση διαδικασία που δύναται να εφαρμοσθεί, για το οριζόμενο χρονικό διάστημα, για τη διενέργεια αποσπάσεων προσωπικού στην «Ελληνική Εταιρεία Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης Α.Ε.» και στην Ειδική Υπηρεσία Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης. (άρθρο 31)

3.Βαρύνουν τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, πέραν των δαπανών λειτουργίας της Ειδικής Υπηρεσίας Δ.Α.Μ. και οi επιπλέον ανταμοιβές και λοιπές παροχές του προσωπικού κ.λπ.(άρθρα 32 και 33)

4. Εφαρμόζονται αναλόγως, κατά τη διαδικασία συγχώνευσης με απορρόφηση της «ΜΕΤΑΛΙΓΝΙΤΙΚΗΣ Α.Ε.» από τη «ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε.», διατάξεις του άρθρου 28 του ν.4872/2021, σχετικά με την απόσχιση του Κλάδου Μεταλιγντπκής Αξιοποίησης των Πυρήνων Ζωνών Απολιγνιτοποίησης της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού, μεταξύ των οποίων προβλέπεται ότι οι μεταγραφές και λοιπές απαιτούμενες καταχωρίσεις για τη μεταβίβαση εμπράγματων δικαιωμάτων διενεργούνται χωρίς να απαιτείται:

- καταβολή οποιουδήποτε φόρου, τέλους ή δικαιώματος τρίτου, αμοιβών, αναλογικών δικαιωμάτων, επιδομάτων ή άλλων τελών υπέρ υποθηκοφυλάκων ή κτηματολογικών γραφείων, των παγίων και αναλογικών ανταποδοτικών τελών (ν.2308/1995) υπέρ του ν.π.δ.δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο Α.Ε.», κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων,

- καταβολή αναλογικών και παγίων συμβολαιογραφικών δικαιωμάτων για κάθε σχετική πράξη που υποβάλλεται σε συμβολαιογραφικό τύπο και τα λοιπά συμβολαιογραφικά δικαιώματα περιορίζονται στο ήμισυ των προβλεπόμενων από την κείμενη νομοθεσία, ενώ δεν απαιτείται παράσταση δικηγόρου,

- καταβολή φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου, τέλους υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισμού, φόρου εισοδήματος και εν γένει οποιουδήποτε άλλου φόρου, τέλους, εισφοράς υπέρ τρίτων ή άλλη επιβάρυνση κ.λπ.   (άρθρο 34)

ΜΕΡΟΣ Δ'

1.Προβλέπεται ο μη συμψηφισμός των χορηγηθέντων με τα άρθρα 21, 22, 24 και 25 του ν. 5045/2023, προσαυξήσεων στα αναφερόμενα επιδόματα του προσωπικού του δημόσιου τομέα και των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, με τυχόν υφιστάμενη προσωπική διαφορά αποδοχών. (άρθρο 36)

2.Εφαρμόζονται αναλογικά, για το οριζόμενο χρονικό διάστημα, οι αναφερόμενες διατάξεις του ν.4336/2015, για το ύψος της χιλιομετρικής αποζημίωσης και τα έξοδα διανυκτέρευσης εσωτερικού, κατά τις μετακινήσεις των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων (Ε.Δ.) και των Σωμάτων Ασφαλείας (Σ.Α.). (άρθρο 37)

3.Δεν αναζητούνται τα ποσά, που αντιστοιχούν στα επιδόματα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, τα οποία έχουν καταβληθεί από την 1η.1.2018 στους εργαζόμενους της Εταιρείας «Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα Α.Β.Ε.Ε.» (Ε.Α.Σ.).(άρθρο 38)

4.Αυξάνονται κατά τα ειδικότερα οριζόμενα ποσοστά και από την αναφερόμενη ημερομηνία, τα επιδόματα, οι παροχές και οι αποζημιώσεις των περ. 3, 5 και 6 της παρ. Α του άρθρου 30 του ν. 3205/2003 για τους δικαστικούς λειτουργούς καθώς και των περ. 3, 5 και 6 της παρ. Α του άρθρου 33 του ανωτέρω νόμου για το προσωπικό του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.).(άρθρο 39)

5.Επαναπροσδιορίζεται ο τρόπος χρηματοδότησης των Τμημάτων μετεκπαίδευσης μισθωτών τουριστικών επαγγελμάτων του Υπουργείου Τουρισμού.(άρθρο 40)

6.Καθορίζεται το όργανο υπογραφής, εκ μέρους της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Συμφωνίας Συνεισφοράς, που προβλέπεται στον Κανονισμό 2022/2463 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Δεκεμβρίου 2022, σχετικά με τη θέσπιση μέσου για την παροχή στήριξης στην Ουκρανία το 2023.  (άρθρο 41)

7.Τροποποιείται το άρθρο 441 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών (ν.4781/2021) σχετικά με τη διαχείριση των προξενικών εισπράξεων και συγκεκριμένα:

Αυξάνεται (από 40% σε 60%) το ποσοστό επί των αδιάθετων καθαρών εισπράξεων των προξενικών τελών και δικαιωμάτων που εγγράφεται, σε ύψος, στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εξωτερικών, για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών του ιδίου Υπουργείου, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα. (άρθρο 42)

8.Παρατείνονται εκ νέου, αυτοδικαίως, από τη λήξη τους έως και την ολοκλήρωση των εν εξελίξει δταγωνιστικών διαδικασιών ανάθεσης παροχής υπηρεσιών καθαριότητας, και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της οριζόμενης ημερομηνίας, οι συμβάσεις ι.δ.ο.χ. προσωπικού, το οποίο απασχολείται την 31η Δεκεμβρίου 2023, για τις ανάγκες καθαριότητας των κτιρίων της Κεντρικής Υπηρεσίας και των περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).(άρθρο 43)

9.Αυξάνεται κατά 230 εκατ. ευρώ (από 3,528 εκατ. σε 3,758 εκατ. ευρώ), το ανώτατο όριο του συνολικού ποσού που μεταβιβάζεται κατ’ έτος, από τον Τακτικό Προϋπολογισμό στους Δήμους και τις Περιφέρειες, στο πλαίσιο του καθεστώτος των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) για παρεμβάσεις εντός του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) (άρθρα 259 και 260 του ν. 3852/2010). (άρθρο 44)

10.   Επανακαθορίζεται το ποσό επιχορήγησης που καταβάλλει το Ελληνικό Δημόσιο, στο ν.π.δ.δ. “Ισραηλιτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης”, για την ανέγερση κτιρίου, για τη λειτουργία του Μουσείου Ολοκαυτώματος Ελλάδος στη Θεσσαλονίκη.  (άρθρο 45)

11.   Ρυθμίζονται ζητήματα που αφορούν την Υπηρεσία Ε.Ο.Τ. Ρωσίας και Κοινοπολιτείας Ανεξάρτητων Κρατών (Κ.Α.Κ.) και συγκεκριμένα:

α) Παρέχεται, κατ’ εξαίρεση, το δικαίωμα να ορίζεται προσωρινά ως υπόλογος διαχειριστής αποκλειστικά για την εξόφληση ανελαστικών λειτουργικών δαπανών στην Υπηρεσία Ε.Ο.Τ. Ρωσίας και Κ.Α.Κ. επιτόπιος υπάλληλος, υπό τις οριζόμενες προϋποθέσεις και για το οριζόμενο χρονικό διάστημα,

β) Δύναται να λάβει χώρα εντός του οικονομικού έτους 2024 η αποπληρωμή των απλήρωτων υποχρεώσεων της εν λόγω Υπηρεσίας, που αφορούν σε ανελαστικές λειτουργικές δαπάνες, για το οριζόμενο χρονικό διάστημα, κατά παρέκκλιση των παρ. 1 και 4 του άρθρου 100 του ν. 4270/2014.

γ) Παρέχεται η δυνατότητα αποπληρωμής των ανελαστικών λειτουργικών δαπανών των ετών 2023 και 2024 με την έκδοση Χ.Ε.Π. στο όνομα του υπόλογου που θα ορισθεί, μέσω της θεσπιζόμενης διαδικασίας. (άρθρο 46)

12.   Εισάγονται ρυθμίσεις αναφορικά με τις δαπάνες της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Μ.Ε.Α. Ο.Ο.Σ.Α.), με ειδική πρόβλεψη για τα έξοδα οίκησης του Μόνιμου Αντιπρόσωπου και του Αναπληρωτή Μόνιμου Αντιπρόσωπου.

(άρθρο 47)

13.   Εισάγονται ρυθμίσεις σχετικά με την ανώνυμη εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» «ΕΑΒ Α.Ε.» και συγκεκριμένα:-

Παρατείνεται το χρονικό διάστημα, κατά το οποίο η ανωτέρω εταιρεία εξακολουθεί να: α. εξαιρείται από την υποχρέωση προσκόμισης αποδεικτικού ενημερότητας [άρθρο 12 του ν. 4987/2022 (Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας)] καθώς και ασφαλιστικής ενημερότητας για τα χρέη της προς τον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ),

β. απολαμβάνει αυξημένου ποσοστού μη παρακράτησης και συμψηφισμού των απαιτήσεων αυτής με οφειλές της προς το Δημόσιο ή τα ασφαλιστικά ταμεία.  (άρθρο 48)

14. α. Απαλείφεται η προϋπόθεση του χρόνου σύστασης μικρομεσαίων επιχειρήσεων για την επιλεξιμότητά τους στα αναφερόμενα προγράμματα για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (Μ.Μ.Ε.) του ν. 4918/2022.

β. Επανακαθορίζονται οι προϋποθέσεις για την ένταξη των δυνητικών δικαιούχων ΜΜΕ στα ανωτέρω αναφερόμενα προγράμματα. (άρθρο 49)

15.   Απαλλάσσονται, εκ νέου και για το οριζόμενο διάστημα, οι πάροχοι περιεχομένου περιφερειακής εμβέλειας επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης από τον ειδικό φόρο τηλεοπτικών διαφημίσεων. (άρθρο 50)

16.   Επανακαθορίζεται η σύνθεση της Μονάδας Διερεύνησης Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών της Αρχής Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.   (άρθρο 51)

17. α. Ρυθμίζονται ζητήματα υλοποίησης (προϋποθέσεις, όροι, περιορισμοί) επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 3299/2004, των οποίων οι φορείς οφείλουν μέχρι την 1η Απριλίου 2024 να υποβάλουν αιτήσεις για την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής τους λειτουργίας.

β. Παρατείνεται έως την οριζόμενη ημερομηνία, η προθεσμία υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων του ν.3299/2004 που έχει παραταθεί για λόγους ανωτέρας βίας.   (άρθρο 52)

18.   Παρατείνεται εκ νέου από τη λήξη της, έως την οριζόμενη ημερομηνία, η προθεσμία ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 3908/2011, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα. (άρθρο 53)

19.   Επανακαθορίζονται προθεσμίες που αφορούν επενδυτικά σχέδια, τα οποία έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ενίσχυσης του ν. 4399/2016, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα. (άρθρο 54)

20.   Προστίθεται μεταβατικού χαρακτήρα διάταξη σχετικά με το νομοθετικό πλαίσιο των διασυνοριακών συγχωνεύσεων που είχαν εκκινήσει πριν την έναρξη ισχύος του ν. 5055/2023.   (άρθρο 55)

21.   Ρυθμίζονται ζητήματα λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων τις Κυριακές. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται η κατάργηση των διοικητικών πράξεων, με τις οποίες επιβλήθηκαν κυρώσεις σε καταστήματα για λειτουργία την Κυριακή, σε περιοχές που επλήγησαν από τη θεομηνία “DANIEL”.
(άρθρο 56)

22. α. Παρατείνεται έως την οριζόμενη ημερομηνία (από 31η Μαΐου 2023) η προθεσμία εξόφλησης των οφειλών των πωλητών λαϊκών αγορών, προκειμένου να ανανεώσουν την άδεια που έχουν απωλέσει λόγω μη καταβολής του τέλους του άρθρου 23 του ν. 4849/2021.

β. Παρατείνονται και για το οριζόμενο χρονικό διάστημα οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 54 (περί ανώτατου περιθωρίου μικτού κέρδους) και του άρθρου 55 (για το «καλάθι του νοικοκυριού») του ν. 5045/2023.

γ. Αναστέλλεται για ακόμα δύο (2) χρόνια (2024 & 2025) η κατάργηση διατάξεων νομοθετημάτων σχετικά με την υποχρέωση δημοσίευσης προκηρύξεων δημοσίων συμβάσεων στον έντυπο περιφερειακό και τοπικό τύπο.

δ. Παρατείνεται και για το έτος 2024:

- η διάταξη για το ανώτατο ποσοστό τρία τοις εκατό (3%) αναπροσαρμογής του μισθώματος των εμπορικών μισθώσεων.


-η απαλλαγή της υπό εξυγίανση εταιρείας «Ναυπηγικές και Βιομηχανικές Επιχειρήσεις Ελευσίνας Α.Ε.» από την υποχρέωση προσκόμισης φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.  (άρθρο 57)

23. Παρατείνονται, από τη λήξη τους, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα και έως την αναφερόμενη ημερομηνία, οι μισθώσεις των χειμερινών και θερινών κινηματογράφων και θεάτρων, διατηρητέων και μη. (άρθρο 58)


24.   Παρατείνεται, μέχρι την οριζόμενη ημερομηνία, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τη διάθεση από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών του αδιαθέτου υπολοίπου, έως το ύψος του ποσού των τριάντα εκατομμυρίων (30.000.000) ευρώ, που έχει πιστωθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για τις μνημονευόμενες κατηγορίες επενδύσεων.

β. Παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης ενίσχυσης για τη θέση σε κυκλοφορία ή την αντικατάσταση αστικών και υπεραστικών λεωφορείων κυριότητας των Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. ή κυριότητας των μετόχων αυτών και σε κληρονόμους μετόχων, υπό τις οριζόμενες προϋποθέσεις. (άρθρο 59)

25.   Παρατείνεται, επίσης, για το οριζόμενο χρονικό διάστημα, η λειτουργία δεξαμενών αποθήκευσης καυσίμων στους χώρους στέγασης ή στάθμευσης και συντήρησης των λεωφορείων των Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. και των τουριστικών λεωφορείων, αποκλειστικά για τον εφοδιασμό των ιδιόκτητων ή μισθωμένων λεωφορείων (άρθρο 70 παρ.3 του ν.4530/2018).(άρθρο 60)

26.   Αναστέλλεται, μέχρι την οριζόμενη ημερομηνία, η υποχρέωση απόσυρσης από την κυκλοφορία: i) των αστικών και υπεραστικών λεωφορείων των φορέων παροχής συγκοινωνιακού έργου, ii) των ειδικών τουριστικών λεωφορείων δημόσιας χρήσης και iii) των επιβατηγών δημόσιας χρήσης οχημάτων ΤΑΞΙ, για τα οχήματα που συμπληρώνουν, κατά περίπτωση, το προβλεπόμενο όριο ηλικίας απόσυρσης.(άρθρο 61)

27.   Επανακαθορίζεται ο σκοπός της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.» (όπως μετονομάσθηκε η εταιρία «ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.), σύμφωνα με το Καταστατικό αυτής (άρθρο 2 του Κεφαλαίου Α' του άρθρου δεύτερου του ν.1955/1991). Ειδικότερα, περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων στον σκοπό αυτής:

-   η συντήρηση του δικτύου αστικού σιδηροδρόμου και του δικτύου ΤΡΑΜ,

-   η μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση, συντήρηση και λειτουργία των κατάλληλων ηλεκτρονικών μέσων κομίστρου στα έργα της εταιρείας εντός των ορίων της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και όλων των συνοδών υποστηρικτικών έργων των σταθμών αστικού σιδηροδρόμου του δικτύου της εταιρείας.

β. Με υπουργική απόφαση καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την άσκηση των ανωτέρω αρμοδιοτήτων.  (άρθρο 62)

28.   Τροποποιείται το άρθρο 50 του ν.5014/2023 που αναφέρεται στη λειτουργία του Εθνικού Οργανισμού Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών (ΕΟΔΑΣΑΑΜ) και εισάγονται μεταβατικής ισχύος διατάξεις σχετικά με τον χρόνο ανάληψης καθηκόντων διερεύνησης σιδηροδρομικών ατυχημάτων από τον Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ.  (άρθρο 63)

29. Αναστέλλονται έως την οριζόμενη ημερομηνία, οι δεσμεύσεις που έχουν επιβληθεί από ο.τ.α., σύμφωνα με τη μνημονευόμενη κ.υ.α., όσον αφορά στη χορήγηση του αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος. (άρθρο 64)

30. α. Παρατείνονται, έως την οριζόμενη ημερομηνία:

-η θητεία των μελών: i) των Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής (Σ.Α.) και ii) των Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Α και Β (άρθρα 10 και 20 του ν.4495/2017),

-   η ισχύς των οικοδομικών αδειών που αφορούν σε κτίρια και εγκαταστάσεις του δημοσίου τομέα, ακόμα και εάν έχουν λήξει (άρθρο 71 του ν. 4342/2015),

-   η προθεσμία για τον εκσυγχρονισμό και την επέκταση κτιρίων ή εγκαταστάσεων σε νομίμως υφιστάμενες χρήσεις που διατηρούνται καθώς και σε χρήσεις που προβλέπονται από οικοδομικές άδειες (άρθρο 51 του ν.4178/2013).

β. Αναστέλλεται, εκ νέου και όχι πέραν της οριζόμενης ημερομηνίας:

-   η έκδοση οικοδομικών αδειών στις εκτός σχεδίου πόλεως και εκτός οικισμού περιοχές της νήσου Μυκόνου,
-   η έκδοση προεγκρίσεων οικοδομικών αδειών, οικοδομικών αδειών, εγκρίσεων εργασιών μικρής κλίμακας και της εκτέλεσης κάθε οικοδομικής εργασίας, με τις οριζόμενες εξαιρέσεις, στην περιοχή του όρους Υμηττού και των Μητροπολτπκών Πάρκων Γουδή - Ιλισσίων.   (άρθρο 65)
ΜΕΡΟΣ Ε"

1.Παρατείνονται από τη λήξη τους και έως την οριζόμενη ημερομηνία, τα αναφερόμενα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας.

Ενδεικτικά αναφέρεται η παράταση:

- της υποχρέωσης επίδειξης πιστοποιητικού ή βεβαίωσης εμβολιασμού ή νόσησης από τους εργαζόμενους στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα και για τους εργαζόμενους σε κλειστές δομές κοινωνικής φροντίδας για ηλικιωμένους, χρονίως πάσχοντες και άτομα με αναπηρία,

- του υποχρεωτικού διαγνωστικού ελέγχου για τον κορωνοϊό COVID-19, για τους εργαζόμενους σε κλειστές δομές κοινωνικής φροντίδας για ηλικιωμένους, χρονίως πάσχοντες και άτομα με αναπηρία

- της δυνατότητας υπέρβασης του ανώτατου εβδομαδιαίου χρόνου εργασίας [σαράντα οκτώ (48) ωρών] για τους ιατρούς των νοσοκομείων και μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.) του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.).(άρθρο 66)

2.Παρατείνοντατ έως την οριζόμενη ημερομηνία, οι δημόσιες συμβάσεις που έχουν συναφθεί από τη Γεντκή Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, γτα την εφαρμογή του Εθντκού Προγράμματος Εμβολιασμού.   (άρθρο 67)

3.Παρέχεται η δυνατότητα παραμονής στην υπηρεσία, γτα το οριζόμενο χροντκό διάστημα, σε ιατρούς κλάδου του Ε.Σ.Υ., των οποίων η υπαλληλική σχέση λύεται αυτοδικαίως την 31η.12.2023, λόγω της συμπλήρωσης του εξηκοστού έβδομου (67ου) έτους της ηλικίας τους, υπό τις οριζόμενες προϋποθέσεις.(άρθρο 68)

4.Παρατείνεται η παραμονή των ειδικευόμενων νοσηλευτών Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) στις αναφερόμενες ειδικότητες, για το οριζόμενο χρονικό διάστημα.  (άρθρο 69)

5.Εισάγονται τροποποιήσεις αναφορικά με την παράταση συμβάσεων:

α) επικουρικού προσωπικού των κλάδων ιατρικού, νοσηλευτικού και πάσης φύσεως λοιπού προσωπικού των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ., των δομών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, των εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Υγείας, του Γ.Ν. Θεσσαλονίκης «Γ. Παπαγεωργίου», των στρατιωτικών νοσοκομείων, του Νοσηλευτικού Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.), καθώς και των Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και

β) εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. του λοιπού, πλην ιατρών, επικουρικού προσωπικού του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) και του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.).(άρθρο 70)

6. α. Παρατείνονται έως την οριζόμενη ημερομηνία συμβάσεις εργασίας επικουρικού προσωπικού σε προνοιακούς φορείς, για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών λόγω του κορωνοϊού COVID-19, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.

β. Συμβάσεις εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. που συνάπτονται μετά τη δημοσίευση του υπό ψήφιση σχεδίου νόμου, κατ' εφαρμογή των ανωτέρω, δεν δύναται να έχουν ημερομηνία λήξης μετά την 30.6.2024.(άρθρο 71)

7.  Προβλέπεται η αυτοδίκαιη μεταφορά της κυριότητας και κάθε άλλου εμπράγματου δικαιώματος της κινητής και ακίνητης περιουσίας που περιήλθε στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης δυνάμει του ν. 4052/2012 στο Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. (άρθρο 72)

8.Προβλέπεται η υπαγωγή, από την οριζόμενη ημερομηνία, στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, της μεταφερθείσας στο εν λόγω Υπουργείο, Διεύθυνσης Οικονομικής Υποστήριξης Τομέα Αθλητισμού. (άρθρο 73)

9.Παρατείνονται, έως την οριζόμενη ημερομηνία:

-   οι ατομικές συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου του προσωπικού που παρέχετε στις ανωτέρω υπηρεσίες στους χώρους του Πανεπιστημίου Πατρών, από τη λήξη τους έως την ολοκλήρωση των σχετικών δταγωνιστικών διαδικασιών ανάθεσης παροχής υπηρεσιών καθαριότητας,

-   η χρονική διάρκεια των παρατάσεων ή των νέων συμβάσεων έκτακτου προσωπικού για τη διοικητική, τεχνική υποστήριξη και την κάλυψη λοιπών αναγκών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.),

Στις προαναφερόμενες περιπτώσεις παρατάσεων δεν επιτρέπεται σε κάθε περίπτωση, η μετατροπή των συμβάσεων αυτών σε συμβάσεις αορίστου χρόνου.  (άρθρο 74)


ΜΕΡΟΣ ΣΤ'

1. Τροποποιούνται-συμπληρώνονται διατάξεις του ν.5021/2023 αναφορικά με τη λειτουργία των οριζόμενων Μουσείων στα εξής κατά βάση σημεία:

- προβλέπεται ότι σε περίπτωση διορισμού στις θέσεις Γενικών Διευθυντών των ανωτέρω φορέων, εν ενεργεία υπαλλήλων του Υπουργείου Πολιτισμού, ο χρόνος της θητείας τους λογίζεται για κάθε συνέπεια, ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στην οργανική τους θέση και οι κάθε είδους αποδοχές και ασφαλιστικές εισφορές εξυπηρετούνται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Πολιτισμού,

- ορίζεται, ειδικά για το αναφερόμενο χρονικό διάστημα, το Υπουργείο Πολιτισμού, ως φορέας εξυπηρέτησης των οικονομικών υποχρεώσεων των εν λόγω Μουσείων σχετικά με την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ι.δ.ο.χ.).(άρθρα 75 & 76)

2.Μετατίθεται, για το οριζόμενο χρονικό διάστημα, η αποκλειστικότητα της διενέργειας πρόσληψης του αναφερόμενου προσωπικού (τεχνίτες υψηλής εξειδίκευσης, ανειδίκευτο εργατοτεχνικό προσωπικό, κ.λπ.), μέσω του Μητρώου Προσωπικού Αρχαιολογικών Εργασιών (Μ.Π.Α.Ε.). (άρθρο 77)

3.Παρατείνεται εκ νέου από τη λήξη της και μέχρι το οριζόμενο χρονικό διάστημα, η προθεσμία περάτωσης της εκκαθάρισης του Ταμείου Αλληλοβοήθειας Υπαλλήλων του Υπουργείου Πολιτισμού.   (άρθρο 78)


ΜΕΡΟΣ Ζ'

Περιλαμβάνονται ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Εθνικής Άμυνας, Προστασίας του Πολίτη και Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Ειδικότερα:

1.Τροποποιείται το άρθρο 5 του ν.δ.132/1969, κατά το μέρος που αφορά στη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Πολεμικού Μουσείου και συγκεκριμένα, αυξάνεται, κατά δύο (2), ο αριθμός των συμβούλων που συμμετέχουν ως μέλη αυτού (από 4 σε 6), καθιστάμενο εφεξής εννεαμελές.

(άρθρο 79)

2.Συμπληρώνεται ο ν.4472/2017 και προβλέπονται τα ακόλουθα:

α. Χορηγείται ειδική αποζημίωση στο αστυνομικό προσωπικό που απασχολείται αποδεδειγμένα, κατόπιν απόφασης του κατά περίπτωση αρμόδιου οργάνου, σε μέτρα τάξης, ασφάλειας και τροχαίας για τη διεξαγωγή των μνημονευόμενων εγχώριων και διεθνών αθλητικών συναντήσεων, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.

β. Καθορίζονται το ημερήσιο ύψος της εν λόγω αποζημίωσης, το ανώτατο ετήσιο όριο των συνολικών ημερών απασχόλησης καθώς και το ανώτατο ετήσιο ποσό των πιστώσεων που διατίθενται για την αιτία αυτή.

γ. Η εν λόγω ειδική αποζημίωση, η οποία δεν περιλαμβάνεται στην έννοια των μηναίων τακτικών αποδοχών κατά το άρθρο 153 του προαναφερόμενου νόμου, χορηγείται από την οριζόμενη ημερομηνία.(άρθρο 80)

3. α. Θεωρούνται νόμιμες και κανονικές, κατά παρέκκλιση της κείμενης νομοθεσίας, δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν κατά το μνημονευόμενο κατά περίπτωση χρονικό διάστημα και αφορούν σε:

-   εκπαιδευτικές αποζημιώσεις, μετακινήσεις και οδοιπορικά έξοδα των ειδικών φορέων του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη,

-   οδοιπορικά έξοδα Συνοριακών Φυλάκων Ορισμένου Χρόνου που πραγματοποιήθηκαν για την ενίσχυση των αστυνομικών δυνάμεων των Δήμων Ανατολικής και Δυτικής Σάμου, οι οποίοι είχαν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, λόγω της σεισμικής δόνησης της 30ης.10.2020,

-αμοιβές του διδακτικού προσωπικού στις τρεις εκπαιδευτικές σειρές της Σχολής Εισαγωγικής Εκπαίδευσης Προσωπικού Φύλαξης Σωφρονιστικών Καταστημάτων που ορίσθηκε με τη μνημονευόμενη υπουργική απόφαση.

β. Οι προαναφερόμενες δαπάνες αναλαμβάνονται, εκκαθαρίζονται και πληρώνονται σε βάρος του προϋπολογισμού του ανωτέρω Υπουργείου.

Η ανωτέρω ρύθμιση καταλαμβάνει και δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν σε βάρος της οικείας Παγίας Προκαταβολής. (άρθρα 81, 82)

4.Παρατείνονται αυτοδίκαια, από τη λήξη τους μέχρι την ολοκλήρωση

των εν εξελίξει δταγωνιστικών διαδικασιών και σε κάθε περίπτωση μέχρι το οριζόμενο χρονικό διάστημα, ισχύουσες συμβάσεις παροχής υπηρεσιών καθαριότητας των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας.άρθρο 83)

5.Παρατείνεται, μέχρι την οριζόμενη ημερομηνία, η εφαρμογή της ρύθμισης (άρθρο τεσσαρακοστό τέταρτο της από 13.4.2020 Π.Ν.Π.) για τη διάθεση κατασχεμένων μέσων προς τον σκοπό της κάλυψης των αναγκών των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού Σώματος- Ελληνικής Ακτοφυλακής, του Πυροσβεστικού Σώματος και των Σωφρονιστικών Καταστημάτων της χώρας.  (άρθρο 84)

6.Παρατείνεται για το οριζόμενο χρονικό διάστημα η θητεία της Διαρκούς Επιτροπής για την Αντιμετώπιση της Βίας.  (άρθρο 85)


ΜΕΡΟΣ Η'

Περιλαμβάνονται ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών. Ειδικότερα:

1.Εισάγονται μεταβατικές διατάξεις αναφορικά με το σύστημα επιλογής διοικήσεων φορέων του δημόσιου τομέα.   (άρθρο 86)

2.Παρέχεται η δυνατότητα σε δήμους των μνημονευόμενων περιφερειών, περιοχές των οποίων έχουν οριοθετηθεί εντός του έτους 2023, ως πληγείσες από φυσικές καταστροφές, να αιτηθούν από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠΔ):

-   την εξόφληση των ενδεκατημορίων έναντι τοκοχρεωλυτικών δόσεων δανείων που αυτό τους έχει χορηγήσει και η παρακράτηση των οποίων έχει ήδη ανασταλεί, καθώς και των ενδεκατημορίων έτους 2024, άτοκα με ισόποση κατανομή των ποσών αυτών στις υπολειπόμενες δόσεις, αρχής γενομένης από τον Ιανουάριο έτους 2025, ή μετά την οριζόμενη ημερομηνία, ανάλογα με τη διάρκεια αποπληρωμής των δανείων,

- την εκ νέου αναστολή καταβολής δόσεων της ρύθμισης οφειλών από χρεωστικά ανοίγματα των ανωτέρω δήμων προς το ΤΠΔ, καθώς και την αναστολή της ετήσιας δόσης του έτους 2024. Προς τούτο, από το έτος 2025, επιμηκύνεται η διάρκεια αποπληρωμής της ρύθμισης και η εξόφληση των υπό αναστολή ετήσιων δόσεων πραγματοποιείται μέχρι το τέλος της ρύθμισης, χωρίς την επιβολή τόκων εκπρόθεσμης καταβολής.  (άρθρο 87)

3.Επιτρέπεται για ένα ακόμη έτος, η καταβολή από τις Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας των αποδοχών υπαλλήλων που έχουν αποσπασθεί στους Φορείς Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 50 του ν.5003/2022.  (άρθρο 88)

4.Προβλέπεται ο ορισμός περιφερειακών συμβούλων ως μελών του Ειδικού Δταβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής και των αποφασιστικού χαρακτήρα επιτροπών περιφερειακού συμβουλίου.   (άρθρα 89, 90)

5. α. Επανακαθορίζονται οι προϋποθέσεις χορήγησης της ειδικής άδειας του άρθρου 182 του ν.3852/2010 σε αιρετούς της περιφέρειας που έχουν την ιδιότητα δημοσίου υπαλλήλου ή υπαλλήλου φορέων του δημόσιου τομέα, η οποία εφεξής χορηγείται στους προέδρους του περιφερειακού συμβουλίου, μόνο μετά από την υποβολή αίτησης. Στην περίπτωση που οι πρόεδροι του περιφερειακού συμβουλίου δεν λάβουν την ειδική άδεια, λαμβάνουν το μισθό της οργανικής τους θέσης.

β. Ρυθμίζονται θέματα για την ορκωμοσία των περιφερειακών αρχών καθώς και για τη σύγκληση των δημοτικών και των περιφερειακών συμβουλίων.

γ. Παρατείνεται, αναδρομικά από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του ν.4804/2011 (5.6.2021), η προβλεπόμενη ημερομηνία εξόφλησης οφειλών των εκλεγμένων αιρετών, προκειμένου να μην εκπέσουν από το αξίωμά τους. Προς τούτο θεωρούνται ως μηδέποτε εκδοθείσες, σχετικές διαπιστωτικές πράξεις που έχουν εκδοθεί έως την έναρξη ισχύος του υπό ψήφιση σχεδίου νόμου.

(άρθρα 91 - 93)

6.Αναστέλλεται για το οριζόμενο χρονικό διάστημα η εφαρμογή των προβλεπόμενων στην παρ. 8 του άρθρου 265 του ν. 3463/2006 προϋποθέσεων για την υποχρεωτική λύση επιχειρήσεων των ο.τ.α. (συνεχείς ζημιογόνες χρήσεις, μείωση εταιρικών κεφαλαίων) όσον αφορά σε ανώνυμες εταιρείες των ο.τ.α. που έπρεπε να έχουν λυθεί μέχρι την οριζόμενη ημερομηνία. Οι εν λόγω εταιρείες δεν λύνονται, εφόσον παρουσιάζουν κερδοφορία κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα.  (άρθρο 94)


ΜΕΡΟΣ Θ'

Ετσάγονται ρυθμίσεις που αφορούν στα μέλη των ανεξάρτητων αρχών. Συγκεκριμένα:

α. Τροποποιείται το άρθρο 28 του ν.4354/2015 περί ανώτατου ορίου αποδοχών των δημοσίων λειτουργών ή υπαλλήλων και προβλέπονται τα εξής:

Εξαιρούνται από το ανώτατο όριο αποδοχών, το οποίο ισούται με τις εκάστοτε αποδοχές Γενικού Γραμματέα Υπουργείου, ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και τα μέλη των συνταγματικά κατοχυρωμένων ανεξάρτητων αρχών ως προς το σύνολο των πάσης φύσεως αποδοχών και πρόσθετων αμοιβών ή απολαβών ή συντάξεων (κύριων, επικουρικών και χηρείας) που τους καταβάλλονται, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει σε ύψος το ογδόντα τοις εκατό (80%) των μηνιαίων αποδοχών και των επιδομάτων του Προέδρου του Αρείου Πάγου.

Σε περίπτωση που στις ανωτέρω θέσεις διορίζονται συνταξιούχοι δικαστικοί λειτουργοί, το σύνολο των πάσης φύσεως αποδοχών και πρόσθετων αμοιβών ή απολαβών ή συντάξεων (κύριων, επικουρικών και χηρείας) δεν μπορεί να υπερβαίνει σε ύψος τις μηνιαίες αποδοχές και τα επιδόματα του Προέδρου του Αρείου Πάγου,

β. Συμπληρώνεται το άρθρο 3 του ν.3051/2002 και προβλέπεται ότι τα μέλη, τακτικά ή αναπληρωματικά των ανεξάρτητων αρχών, τα οποία διαμένουν ή κατοικούν εκτός της έδρας της Αρχής και μετέχουν στις συνεδριάσεις αυτής ή ορίζονται μέλη ομάδας ελέγχου δικαιούνται εξόδων κίνησης και διανυκτέρευσης για τις μετακινήσεις τους προς και από την έδρα της Αρχής ή όπου ορίζεται ως τόπος ελέγχου από την Αρχή. (άρθρο 95)


ΜΕΡΟΣ Ι'

Παρατείνονται έως την οριζόμενη κατά περίπτωση ημερομηνία, οι προθεσμίες για:

-   την ταυτόχρονη μετάδοση σε υψηλή και τυπική ευκρίνεια του προγράμματος των παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας όλων των κατηγοριών,

-   την έναρξη μετάδοσης του προγράμματος των ανωτέρω παρόχων υποχρεωτικά σε υψηλή ευκρίνεια,

-   τη διαδικασία αδειοδότησης των παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας μη ενημερωτικού περιεχομένου και περιφερειακής εμβέλειας,

-   την ολοκλήρωση της διαδικασίας αδειοδότησης των ραδιοφωνικών σταθμών.   (άρθρο 96)


ΜΕΡΟΣ ΙΑ'

Παρατείνονται, έως την οριζόμενη ημερομηνία, οι προθεσμίες για:

-   την υποβολή αίτησης από εργοδότη ο οποίος επιθυμεί να προσλάβει πολίτη τρίτης χώρας που απαλλάσσεται από την υποχρέωση θεώρησης εισόδου,

-   την ολοκλήρωση της επένδυσης με ελάχιστη αξία τις διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000) ευρώ, από πολίτες τρίτων χωρών, σε ένα ή περισσότερα ακίνητα στις προβλεπόμενες περιοχές της χώρας (άρθρο 20 του ν.4251/2014).
(άρθρο 97)


O browser δεν υποστηρίζει pdf viewεr. Κατεβάστε το έγγραφο από εδώ: Download PDFO browser δεν υποστηρίζει pdf viewεr. Κατεβάστε το έγγραφο από εδώ: Download PDFΔημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης