Αποτελέσματα live αναζήτησης

Επισκόπηση πρόσφατης αρθρογραφίας, επισημάνσεων και νομολογίας

7 Δεκέμβριου 2023 Σχόλια
Επισκόπηση πρόσφατης αρθρογραφίας, επισημάνσεων και νομολογίας
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 8 λεπτά


Σταχυολογούμε σήμερα ορισμένα από τα προσφάτως δημοσιευμένα άρθρα του κόμβου, επισημάνσεις, καθώς επίσης αποφάσεις της Δ.Ε.Δ. και νομολογία του Σ.τ.Ε. (που αναρτήθηκαν το τελευταίο χρονικό διάστημα) προκειμένου να τα μελετήσουν οι συνάδελφοι που ενδεχομένως δεν μπόρεσαν να το πράξουν τις προηγούμενες ημέρες λόγω φόρτου εργασίας.

Σημαντικό: Να θυμίσουμε στο σημείο αυτό ότι, από το έτος 2020 είχε προστεθεί μία πολύ χρήσιμη προσθήκη στις συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου. Πάνω δεξιά, δίπλα στο πράσινο ανθρωπάκι εμφανίζεται ένας αριθμός.
 Αυτός ο αριθμός αναφέρεται στο συνδρομητικό περιεχόμενο που δημοσιεύεται σε καθημερινή βάση. Ουσιαστικά, πρόκειται για μία υπενθύμιση ώστε να γνωρίζουν οι συνάδελφοι το συνδρομητικό περιεχόμενο που δημοσιεύεται στον κόμβο καθημερινά (άρθρα, επισημάνσεις, νόμους, νομολογία, κ.λπ.) και να μη λησμονούν να μελετούν όσα τους αφορούν. Καθώς οι συνδρομητές μας θα διαβάζουν τα εν λόγω άρθρα σήμερα (ή τις επόμενες ημέρες), αυτός ο αριθμός θα μειώνεται και αν ανοίξουν για παράδειγμα όλο το περιεχόμενο που ανήκει στις συνδρομητικές υπηρεσίες, στο τέλος ο μετρητής αυτός θα δείχνει «0». Με τον τρόπο αυτό ο κάθε συνδρομητής δεν θα χάνει ποτέ κάποιο νέο περιεχόμενο. Δείτε τη σχετική ανάρτηση του κόμβου.

Επισημάνσεις:

Παραχώρηση κατοικίας σε εργαζόμενους, μετόχους ή εταίρους: Φορολογικά και ασφαλιστικά θέματα

Περιεχόμενο διοικητικού φακέλου σε περίπτωση σιωπηρής απόρριψης της ενδικοφανούς προσφυγής

Λογιστής και όχι μόνο «φοροτεχνικός» ή «καταχωρητής» - Η ανάλυση της επιχείρησης και των «Οικονομικών Καταστάσεων»

Οι δηλώσεις VIES αποδεικνύουν τις παραδόσεις προϊόντων;

Ποιες υποθέσεις παραγράφονται στο τέλος του 2023

Συμβολαιακή γεωργία 2023: Τι περιμένουμε - Πως ενεργούμε

Μεταβατικοί λογαριασμοί - Εγγραφές και διαβίβαση στη πλατφόρμα myDATA


Αρθρογραφία:


Παραγραφή - Πλήρες εγχειρίδιο για την παραγραφή φορολογικών υποθέσεων

Απομείωση μεταφορικού μέσου σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Κοστολογική οργάνωση και επιχειρηματική ανάπτυξη

Οι διασυνοριακές μετατροπές εταιρειών στη νέα νομοθεσία του ν. 5055/2023 - Δυνατότητα μεταφοράς της εταιρικής έδρας στην πράξη;

Το εισόδημα που προέκυψε από την πρόωρη λήξη σύμβασης swap θεωρείται εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα και υπόκειται σε φόρο, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 58 του Κ.Φ.Ε., κατά το χρόνο τερματισμού της σύμβασης swap ΣΟΛ Α.Ε.

Εγγραφές τρίτων χωρών με φάκελο και διαβίβασή τους στα myDATA (αναλυτικό παράδειγμα)

Αυτοματοποιημένος έλεγχος προσαύξησης περιουσίας και φοροδιαφυγής

Επιχορηγήσεις ή φορολογικές απαλλαγές

(Επικαιροποιημένο) notifybusiness: Υποχρέωση γνωστοποίησης για έναρξη λειτουργίας - Ποιές οικονομικές δραστηριότητες περιλαμβάνει μετά τις τροποποιήσεις που έχουν επέλθει

Λογιστικός χειρισμός κρατικής ενίσχυσης επιχειρήσεων του προγράμματος «Πρόγραμμα Ι: Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ» στο πλαίσιο της Δράσης «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» της Απόφασης 3345/2022, σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα


ΔΕΔ:

Επιμερισμός ασφαλιστικών εισφορών στη δήλωση εισοδήματος για διαχειριστή ΙΚΕ που λαμβάνει μέρισμα και αμοιβές διαχείρισης
 
 → Δωρεά η πληρωμή ΦΜΑ από σύζυγο για μεταβίβαση ακινήτου βάσει προσυμφώνου ενόψει της λύσης του γάμου τους, σε εκπλήρωση παροχής εκ του νόμου προς πλήρη ικανοποίηση της αξίωσης συμμετοχής στα αποκτήματα
 
 → Δεν παρέχεται δικαίωμα επιστροφής σε ΦΠΑ που έχει τιμολογηθεί εσφαλμένα - Τιμολόγηση υπηρεσιών διαφήμισης και προώθησης που έλαβαν χώρα στην Ελλάδα (άρθρο 14, φορολόγηση στη χώρα του λήπτη)
 
 → Λογιστικές διαφορές - Η γενικευμένη χρήση αποδείξεων λιανικής πώλησης, είχε ως συνέπεια την αδυναμία συσχέτισης των υπό κρίση συναλλαγών με τη δραστηριότητα του ελεγχόμενου και τη διενέργεια ελεγκτικών επαληθεύσεων
 
 → Για τους φορολογούμενους που διέκοψαν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα, το εισόδημα που απέκτησαν μετά τη διακοπή της (από δικαστική απόφαση), φορολογείται με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4172/2013
 
 → Συμπληρωματικά στοιχεία οι καταβολές μετρητών σε φορολογούμενο από τρίτα άτομα
 
 → Έμμεσες τεχνικές ελέγχου - Αρχή των αναλογιών: Ο έλεγχος θεωρεί ως ένδειξη μη έκδοσης στοιχείων την πτώση του μεικτού κέρδους επί του κόστους - Μη διενέργεια απογραφής
 
 → Prorata με βάση το εμβαδό του κτιρίου για δαπάνες επισκευής σε κτίριο που το ένα μέρος χρησιμοποιείται ως επαγγελματική εγκατάσταση και το υπόλοιπο ενοικιάζεται χωρίς ΦΠΑ - Έκδοση τιμολογίου από εργολάβο πριν την εκτέλεση των εργασιών
 
 → Όταν το αχρεώστητο της καταβολής του φόρου προκύπτει από αποφάσεις της ΔΕΔ, θεωρείται ότι έχει κριθεί οριστικά - Δεκτό το αίτημα καταβολής τόκων λόγω αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών
 
 → Ποσά που χορηγήθηκαν σε μέτοχο και τα οποία συμψηφίστηκαν με απαιτήσεις (απόδοση μερισμάτων) σε μεταγενέστερο έτος, δεν αποτελούν παροχή σε είδος
 
 → Ασθένεια λογιστή - Εκπρόθεσμη υποβολή ΦΠΑ: Για την επίκληση ανωτέρας βίας (ασθένεια λογιστή) απαιτείται βεβαίωση νοσηλείας του ασθενούντος λογιστή/φοροτεχνικού σε δημόσιο ή ιδιωτικό νοσοκομείο και όχι απλά κατ' οίκον παραμονή
 
 → Χρόνος έκδοσης τιμολογίου σε περίπτωση συνεχιζόμενης παροχής κατασκευής έργου - Μέθοδος ποσοστού ολοκλήρωσης - Ευθύνη λογιστή - Λογιστικές διαφορές
 
 → Αξία αυτοκινήτου (οχήματος) για φόρο κληρονομιάς - Ποσοστά απομείωσης των μεταχειρισμένων επιβατικών αυτοκινήτων
 
 → Έμμεσες τεχνικές ελέγχου: Η ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών για την κάλυψη δαπανών διαβίωσης δεν αποτελεί δηλούμενο εισόδημα που προβλέπει η διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 28 του ν. 4172/2013
 
 → Έμμεσες τεχνικές ελέγχου: Τεχνική ανάλυσης ρευστότητας - προσαύξηση περιουσίας - Η παράλειψη δήλωσης διατροφής δεν επηρεάζει τη διαμόρφωση της φορολογικής υποχρέωσης
 
 → Δεν συντρέχει περίπτωση μη αξιοπιστίας και ακαταλληλότητας του λογιστικού συστήματος εκ του γεγονότος ότι τα δεδομένα των λογιστικών βιβλίων δεν ταυτίζονται με τα δεδομένα εσόδων των ΦΤΜ και ΦΗΜ
 
 → Μη έκδοση ΑΛΠ - Ο έλεγχος έκανε την παραδοχή ότι αν σε διάστημα δυο ωρών, μετά την ηλεκτρονική παραγγελία δεν εντοπίζεται έκδοση ΑΛΠ τότε η ελεγχόμενη δεν προέβη ως όφειλε στην έκδοση του προβλεπόμενου φορολογικού στοιχείου
 
 → ΔΕΔ - Η προμήθεια από πώληση κρυπτονομισμάτων υπόκειται σε ΦΠΑ - Οι συναλλαγές με κρυπτονομίσματα δεν απαλλάσσονται από το ΦΠΑ (άρθρο 22 ν. 2859/2000)
 
 → Η έκπτωση του ΦΠΑ επενδυτικών αγαθών (ακινήτου) υπόκειται σε πενταετή διακανονισμό και κρίνεται οριστικά κατά το χρόνο έναρξης χρησιμοποίησης των αγαθών αυτών


Νομολογία - ΣτΕ:

Άρειος Πάγος 839/2023 Καταγγελία σύμβασης εργασίας για οικονομικοτεχνικούς λόγους - Συνεκτίμηση κριτηρίων αρχαιότητας, ηλικίας, οικονομικής και οικογενειακής κατάστασης
 
 → Άρειος Πάγος 840/2023 Καταγγελία σύμβασης εργασίας - Σύνδεση της προσωπικής με την επαγγελματική ζωή - Δεν συνιστά στοιχείο καταχρηστικότητας της καταγγελίας ο ισχυρισμός του εργοδότη ότι απώλεσε την εμπιστοσύνη στο πρόσωπο του εργαζομένου από περιστατικά που τη δικαιολογούν μεν, αλλά δεν μπορούν να αποδοθούν σε υπαιτιότητα του τελευταίου
 
 → ΣτΕ 277/2023 Άρνηση χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας για μεταβίβαση ακινήτου, λόγω τελωνειακών οφειλών ναυτικής εταιρείας - Νόμιμοι εκπρόσωποι ναυτικής εταιρίας
 
 → ΣτΕ 641/2023 Λήψη και καταχώριση εικονικού τιμολογίου - Λογιστικός προσδιορισμός αποτελεσμάτων
 
 → ΣτΕ 53/2023 Δεν συνιστά συμπληρωματικό στοιχείο η πληροφορία από την αλλοδαπή
 
 → ΣτΕ 61/2023 Τα γενικά έξοδα διαχειρίσεως, δηλαδή οι παραγωγικές δαπάνες μιας επιχειρήσεως αφαιρούνται εφάπαξ και εξ ολοκλήρου από τα έσοδα της διαχειριστικής περιόδου κατά την οποία πραγματοποιήθηκαν, έστω και εάν ωφελήθηκε από αυτά η επιχείρηση σε περισσότερες χρήσεις
 
 → Άρειος Πάγος 215/2023 Αποσβεστική προθεσμία άσκησης αγωγής περί ακυρότητας καταγγελίας σύμβασης εργασίας
 
 → ΣτΕ 59/2022 Φορολογία κληρονομιών - Ερμηνεία διάταξης άρθρου 19 παρ. 1 του ν. 2961/2001 (Απαλλοτρίωση ακινήτου)
 
 → ΣτΕ 59/2023 Περιεχόμενο διοικητικού φακέλου (άρθρο 129 ν. 2717/1999) σε περίπτωση σιωπηρής απόρριψης της ενδικοφανούς προσφυγής
 
 → ΣτΕ 2668/2022 Ο τόπος διενέργειας του ελέγχου μπορεί να προκύπτει με βεβαιότητα από το κείμενο της έκθεσης ελέγχου ή από τα στοιχεία του φακέλου
 
 → ΣτΕ 2797/2022 Βάρος απόδειξης δυσχέρειας ελέγχου βιβλίων στην επαγγελματική εγκατάσταση του επιτηδευματία
 
 → ΣτΕ 1096/2023 Ασφάλιση έμμισθων δικηγόρων
 
 → ΣτΕ 1183/2023 Οι επιτροπές του ΚΕ.Π.Α. έχουν την αποκλειστική αρμοδιότητα να αποφαίνονται οριστικά και τελεσίδικα τόσο για το ποσοστό υγειονομικής αναπηρίας, όσο και για το ποσοστό ασφαλιστικής αναπηρίας ασφαλισμένου του Ο.Α.Ε.Ε. (ήδη e-Ε.Φ.Κ.Α.)
 
 → ΣτΕ 533/2023 Ειδικός τρόπος φορολόγησης αφορολόγητων εσόδων και εσόδων που φορολογούνται με ειδικό τρόπο ημεδαπής θυγατρικής όταν αυτά αναλογούν σε διανεμόμενα στην αλλοδαπή μητρική κέρδη
 
 → Άρειος Πάγος 772/2023 Αποδοχές από σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου αντί των προβλεπομένων στην οικεία Συλλογική Σύμβαση Εργασίας - ΣΣΕ εργατοτεχνιτών μετάλλου
 
 → ΣτΕ 301/2023 Η επιστολή περί μη ικανοποίησης του αιτήματος επιστροφής ΦΠΑ (άρθρου 8 παρ. 4 της ΠΟΛ.1073/2004) δεν αποτελεί εκτελεστή διοικητική πράξη, αλλά έγγραφο πληροφοριακού χαρακτήρα
 
 → ΣτΕ 877/2023 Το δικαίωμα επιλογής ασφαλιστικού φορέα (νέων ασφαλισμένων) δεν ασκείται άπαξ αλλά κάθε φορά που ανακύπτει ζήτημα υπαγωγής σε περισσότερους από έναν ασφαλιστικούς φορείς
 
 → ΣτΕ 471/2023 Αναδρομική εφαρμογή ηπιότερης διοικητικής κύρωσης ως προς τον πρόσθετο φόρο επί ανακριβούς δήλωσης ΦΠΑ για πράξη που εκδόθηκε πριν την δημοσίευση του ν. 3943/2011
 
 → Άρειος Πάγος 64/2023 Όργανο εκπροσώπησης ΑΕ - Υπάλληλος εταιρίας που ανακοινώνει σχετική δήλωση βούλησης νομικού προσώπου - Αποχώρηση μισθωτού μετά τη συμπλήρωση δεκαπενταετούς υπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη
 
 → ΣτΕ 66/2023 Επιστροφή πιστωτικού υπολοίπου ΦΠΑ - Ως αφετηρία του χρόνου παραγραφής της αξίωσης για απόδοση του αχρεωστήτως καταβληθέντος, ορίζεται η καταβολή αυτού
 
 → ΣτΕ 644/2023 Το πρόστιμο για ανακριβή λόγω πλαστών εφαρμόζεται στο άθροισμα των βάσει βιβλίων ακαθάριστων εσόδων (ν. 2238/1994)
 
 → ΣτΕ 2794/2022 Άρθρο 66 (ήδη 72) παρ. 48 ΚΦΔ: Τα καταβληθέντα ποσά, κατά το μέρος που υπερβαίνουν το ύψος του προστίμου, όπως αυτό διαμορφώνεται μετά την υπαγωγή, δεν επιστρέφονται
 
 → ΣτΕ 54/2023 Ανατροπή μαχητού τεκμηρίου του άρθρου 41 του ν. 1249/1982, όταν υφίσταται έκθεση ΣΟΕ που καθορίζει το τίμημα της αγοραπωλησίας ακινήτου κατ’ εφαρμογή του άρθρου 40 του ν. 3342/2005
 
 → ΣτΕ 62/2023 Διάθεση εισιτηρίων εισόδου τιμής ένεκεν καζίνο (ν. 2238/1994)
 
 → Άρειος Πάγος 773/2022 Λύση εταιρείας αορίστου χρόνου μετά από καταγγελία εταίρου - Σπουδαίος λόγος καταγγελίας - Συνέπειες καταγγελίας, αποζημίωση και ζημιά λοιπών εταίρων
 
 → ΣτΕ 1194/2023 Αναγνώριση προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα δαπάνης για πληρωμή δικαιωμάτων - Απαιτείται να υπάρχει σε ισχύ σχετική έγγραφη σύμβαση ήδη κατά τον χρόνο χρήσης των δικαιωμάτων αυτών και όχι να υπογραφεί μεταγενεστέρως τέτοια σύμβαση ενόψει έκδοσης σχετικού τιμολογίου
 
 → ΣτΕ 903/2023 Επιστροφή ΦΠΑ πιστωτικού τιμολογίου επί του ποσοστού από το κούρεμα ομολόγων που έγινε στις φαρμακευτικές επιχειρήσεις το 2008-2009
 
 → ΣτΕ 1330/2023 Παραγραφή αξίωσης πιστωτικού ΦΠΑ
 
 → ΣτΕ 1422/2023 Επιστροφή ΦΠΑ που επιβλήθηκε για παράδοση αγαθού επένδυσης σε υποκείμενο στον φόρο εγκατεστημένο σε κράτος μέλος διαφορετικό από εκείνο εντός του οποίου πραγματοποιήθηκε η επίμαχη παράδοση (και διατηρείται το αγαθό επένδυσης)
 
 → ΣτΕ 800/2023 Δεν νοείται καλή πίστη εκδότη φορολογικού στοιχείου, εφόσον διαπιστωθεί εικονικότητα της σχετικής συναλλαγής

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης