Αποτελέσματα live αναζήτησης

Λογιστής και όχι μόνο «φοροτεχνικός» ή «καταχωρητής» - Η ανάλυση της επιχείρησης και των «Οικονομικών Καταστάσεων».

30 Νοέμβριου 2023 Σχόλια
Λογιστής και όχι μόνο «φοροτεχνικός» ή «καταχωρητής» - Η ανάλυση της επιχείρησης και των «Οικονομικών Καταστάσεων».
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 1 λεπτά
Κωνσταντίνος  Ιωαν. Νιφορόπουλος
Ορκωτός ελεγκτής λογιστής
Επιστημονικός Συνεργάτης Taxheaven


Περιεχόμενα


1. Η αναγκαιότητα της ανάλυσης των οικονομικών δεδομένων, η «αντίληψη» του επιχειρηματία και ο ρόλος του Λογιστή
2. Πηγές στοιχείων που αναλύονται
3. Η «αναξιοπιστία» των λογιστικών στοιχείων και η προσαρμογή τους
4. Τα κυριότερα λογιστικά μεγέθη - Ανάλυση Οικονομικών Καταστάσεων – Αριθμοδείκτες - Παράδειγμα  (excel αρχείο)
•  Α. Κατάσταση Αποτελεσμάτων
•  Α1. Η Απεικόνιση των Αποτελεσμάτων στο έντυπο Ε3
•  Α2. Πωλήσεις και Μικτό Κέρδος
•  Α3. Ανάλυση εξόδων κατ΄ είδος
•  Α4. Το EBITDA
•  Α5. Το «Νεκρό Σημείο» ( break even point )
•  Β. Ισολογισμός
•  Β1. Ενεργητικό
•  Β2. Παθητικό
•  Γ. Πίνακας Παγίων
•  Δ. Τραπεζικός Δανεισμός
•  Ε. Ταμειακές Ροές – «Κατάσταση Χρηματοροών»
•  ΣΤ. Αριθμοδείκτες
•  Ζ. Κεφάλαιο Κίνησης
•  Η. Διεθνές Πρότυπο Ελέγχου 520 - Αναλυτικές Διαδικασίες
•  Θ. Διεθνές Πρότυπο Ελέγχου 570 - Συνέχιση της Δραστηριότητας
•  Ι. «Έκθεση/Αναφορά» Επισημάνσεων που προέκυψαν από την Ανάλυση
5. Η Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης ως ευκαιρία ανάλυσης της επιχείρησης
•  Α. «Έκθεσης Διαχείρισης»
•  Β. SWOT Ανάλυση - Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα μιας Επιχείρησης - Ανάλυση Κλάδου
•  Γ. Μελέτη του ανταγωνισμού και των πελατών
•  Δ. Συστήματα Εσωτερικού Ελέγχου & Δικλείδες ασφαλείας
•  Ε. ESG ( Environmental, Social, and Governance) – Περιβάλλον, Κοινωνία και Εταιρική Διακυβέρνηση
6. Φορολογικός Σχεδιασμός και κίνδυνοι
•  Α. Φορολογικός συντελεστής και νομική μορφή Επιχείρησης
•  Β. Μέτοχοι – Διοίκηση και ο τρόπος καταβολής των αμοιβών τους
•  Γ. Οι Επενδύσεις και οι Δαπάνες ως εργαλεία μείωσης των φορολογητέων κερδών
•  Δ. Έμμεσες τεχνικές ελέγχου
7. Αξιολόγηση Επενδύσεων
8. Η Δύναμη της Πληροφορίας στην διαδικασία λήψης αποφάσεων, η συμμετοχή του Λογιστή και επακόλουθα η αναβάθμιση του ρόλου του


O browser δεν υποστηρίζει pdf viewεr. Κατεβάστε το έγγραφο από εδώ: Download PDF
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης