Αποτελέσματα live αναζήτησης

Η νέα διάταξη για τις εκπιπτόμενες δαπάνες για ανακαίνιση κτιρίων

29 Νοέμβριου 2023 Σχόλια
Η νέα διάταξη για τις εκπιπτόμενες δαπάνες για ανακαίνιση κτιρίων
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 3 λεπτά


Με αλλαγές κατατέθηκε στη Βουλή η διάταξη του φορολογικού νομοσχεδίου για την έκπτωση δαπανών ανακαίνισης κτιρίων.

Σύμφωνα με την Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης, προβλέπεται η δυνατότητα μείωσης του φόρου με τη συνολική δαπάνη για την αγορά αγαθών και τη λήψη υπηρεσιών που αφορούν σε υπηρεσίες ενεργειακής, λειτουργικής και αισθητικής αναβάθμισης κτιρίων ισόποσα κατανεμημένη σε 5 έτη. Ειδικότερα προβλέπεται ότι οι δαπάνες για την προμήθεια υλικών και τη λήψη υπηρεσιών μέχρι του ποσού των 16.000 ευρώ μπορούν να μειώσουν τον φόρο εισοδήματος ισόποσα κατανεμημένες σε 5 έτη. Το ποσό των δαπανών για την αγορά αγαθών που λαμβάνεται υπόψη δεν υπερβαίνει το ένα τρίτο (1/3) των δαπανών για τη λήψη υπηρεσιών.

Δείτε αναλυτικά το σχετικό πίνακα:

Άρθρο 31 κατατεθέντος νομοσχεδίου (Έκπτωση δαπανών ανακαίνισης κτιρίων - Τροποποίηση άρθρου 39Β Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος)       Άρθρο 29 νομοσχεδίου σε διαβούλευση
Οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 39Β του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013, Α' 167), περί δαπανών για την ενεργειακή, λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση των κτιρίων, αντικαθίστανται, η εξουσιοδότηση της παρ. 3 τροποποιείται ως προς τα εξουσιοδοτούμενα όργανα και τη διαδικασία έκδοσης της κοινής απόφασης, και το άρθρο 39Β διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 39Β
1. Οι δαπάνες που πραγματοποιούνται για την αγορά αγαθών και τη λήψη υπηρεσιών που σχετίζονται με την ενεργειακή, λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση κτιρίων, τα οποία δεν έχουν ήδη ενταχθεί ή δεν εντάσσονται σε πρόγραμμα αναβάθμισης κτιρίων, μειώνουν, ισόποσα κατανεμημένες σε περίοδο πέντε (5) ετών, τον φόρο εισοδήματος των φυσικών προσώπων, μέχρι του αναλογούντος για κάθε φορολογικό έτος φόρου, με ανώτατο συνολικά όριο δαπάνης τις δεκαέξι χιλιάδες (16.000) ευρώ. Το ποσό των δαπανών για αγορά αγαθών που λαμβάνεται υπόψη για τη μείωση του φόρου, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο δεν υπερβαίνει το ένα τρίτο (1/3) του ποσού των δαπανών για τη λήψη υπηρεσιών που λαμβάνεται υπόψη για τη μείωση του φόρου.
2. Προϋπόθεση για τη μείωση του φόρου από το ποσό των δαπανών της παρ. 1, αποτελεί η απόδειξή τους με νόμιμα παραστατικά του ν. 4308/2014 (Α' 251) και η εξόφλησή τους με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής ή μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών, τηρουμένου του άρθρου 15Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4987/2022, Α' 206).
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μετά από εισήγηση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, καθορίζονται οι προϋποθέσεις, οι όροι, η διαδικασία, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.
».
      Η παρ. 1 του άρθρου 39Β του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013, Α' 167), περί δαπανών για την ενεργειακή, λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση των κτιρίων: α) τροποποιείται ώστε η κατανομή της συνολικής δαπάνης για την αναβάθμιση κτιρίων που μειώνει τον φόρο εισοδήματος του φυσικού προσώπου να κατανέμεται σε πέντε (5) και όχι τέσσερα (4) έτη,
β) μετά τη φράση «πραγματοποιηθούν για» προστίθεται η φράση «την αγορά αγαθών και»,
γ) αφαιρείται ο προσδιορισμός ποσοστού επί του ύψους των δαπανών, και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:
«1. Οι δαπάνες που θα πραγματοποιηθούν για την αγορά αγαθών και τη λήψη υπηρεσιών που σχετίζονται με την ενεργειακή, λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση κτιρίων, τα οποία δεν έχουν ήδη ενταχθεί ή δεν θα ενταχθούν σε πρόγραμμα αναβάθμισης κτιρίων, μειώνουν, ισόποσα κατανεμημένες σε περίοδο πέντε (5) ετών, τον φόρο εισοδήματος των φυσικών προσώπων, μέχρι του αναλογούντος για κάθε φορολογικό έτος φόρου, με ανώτατο συνολικά όριο δαπάνης τις δεκαέξι χιλιάδες (16.000) ευρώ.».
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης