Αποτελέσματα live αναζήτησης

Μείωση κεφαλαίου και μη ανάληψη ποσών από μετόχους - Νέος νόμος 5066/2023 - Δανεισμός εργαζομένου

Μείωση κεφαλαίου και μη ανάληψη ποσών από μετόχους - Νέος νόμος 5066/2023 - Δανεισμός εργαζομένου
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 2 λεπτά


Μείωση κεφαλαίου και μη ανάληψη ποσών από μετόχους


Σύμφωνα με το άρθρο 29 του ν. 4548/2018, ορίζεται ότι:
«1. Για τη μείωση κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της γενικής συνέλευσης, που αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, εκτός αν η μείωση γίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49.
2. Το κεφάλαιο δεν μπορεί να μειωθεί κάτω από το ελάχιστο όριο που ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 15, εκτός αν η απόφαση για τη μείωση προβλέπει την ταυτόχρονη αύξηση του κεφαλαίου τουλάχιστον έως το ελάχιστο όριο ή την ταυτόχρονη μετατροπή της εταιρείας σε εταιρεία άλλης νομικής μορφής..
».
Σε περίπτωση που τα χρήματα που προέκυψαν από τη μείωση κεφαλαίου δεν αναληφθούν από τους μετόχους, δεν θεωρείται ότι συντρέχει περίπτωση δανεισμού του ποσού αυτού προς την εταιρεία, εκτός εάν εταιρεία κάνει χρήση αυτού.

Δημοσιοποίηση στοιχείων φορολογίας εισοδήματος για ορισμένες κατηγορίες εταιρειών


Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο νέος νόμος 5066/2023 «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2021/2101 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2021 για την τροποποίηση της Οδηγίας (ΕΕ) 2013/34 όσον αφορά στη δημοσιοποίηση στοιχείων φορολογίας εισοδήματος από ορισμένες επιχειρήσεις και υποκαταστήματα-Επικαιροποίηση εθνικής νομοθεσίας για τις υποχρεώσεις δημοσιότητας των εταιρειών και άλλες επείγουσες διατάξεις.» που αφορά πολυεθνικούς ομίλους και, κατά περίπτωση, ορισμένες αυτόνομες επιχειρήσεις και υποκαταστήματα αυτών, το τραπεζικό σύστημα, την Τράπεζα της Ελλάδος, επιχειρήσεις με μορφή κεφαλαιουχικών εταιρειών που συντάσσουν χρηματοοικονομικές καταστάσεις βάσει Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και λαμβάνουν δάνειο πάσης φύσεως από πιστωτικά ιδρύματα νομίμως εγκατεστημένα στην χώρα, καθώς και τους Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας, τους καταναλωτές και τη Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων.

Δανεισμός εργαζομένου


Η σύμβαση δανεισμού είναι μία τριμερής σύμβαση μεταξύ του αρχικού εργοδότη, του δεύτερου εργοδότη και του εργαζόμενου, σύμφωνα με την η οποία ο αρχικός εργοδότης παραχωρεί (δηλαδή δανείζει) τις υπηρεσίες του εργαζόμενου, με τη συγκατάθεση του τελευταίου, στον δεύτερο εργοδότη (γνήσιος δανεισμός). Ο δανεισμός μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο με τη συναίνεση του εργαζομένου, η οποία παρέχεται είτε με την αρχική σύμβαση εργασίας, είτε μεταγενέστερα εν όψει συγκεκριμένου δανεισμού. Επίσης η συναίνεση μπορεί να είναι ρητή, αλλά και σιωπηρή, να συνάγεται δηλ. από τη συμπεριφορά του εργαζομένου, π.χ. ο εργαζόμενος προσέρχεται και προσφέρει την εργασία του στον τρίτο.

Η σύμβαση δανεισμού μεταξύ εργοδότη και τρίτου δεν επηρεάζει καταρχήν τη σύμβαση εργασίας, η οποία παραμένει σε ισχύ μεταξύ του αρχικού εργοδότη και του εργαζόμενου. Παραχωρείται μόνο η εργασία του εργαζόμενου και το διευθυντικό δικαίωμα του αρχικού εργοδότη προς το δεύτερο εργοδότη. Ο αρχικός εργοδότης εξακολουθεί να βαρύνεται κατά βάση με όλες τις υποχρεώσεις από τη σύμβαση εργασίας, π.χ. με την υποχρέωση καταβολής του μισθού, της κανονικής αδείας και του επιδόματος αδείας, της απόδοσης και παρακράτησης των ασφαλιστικών εισφορών και της καταβολής της αποζημίωσης απολύσεως, καθώς μόνο ο αρχικός εργοδότης μπορεί να προβεί σε καταγγελία της σύμβασης εργασίας.

Δημοφιλή ερωτήματα


Οι εγγυητικές επιστολές δεν υπόκεινται σε τέλη χαρτοσήμου.


Η επιστημονική ομάδα της ARTION
Με την επιμέλεια του κ. Γεωργίου Δαλιάνη
Το ανωτέρω κείμενο έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά τις εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες.
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης