Αποτελέσματα live αναζήτησης

Οι 20 αλλαγές στους φόρους των ακινήτων

5 Ιανουάριου 2006 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 4 λεπτά
  • Φορολογική επιβάρυνση στους πωλητές ακινήτων οι οποίοι θα πληρώνουν φόρο υπεραξίας για κάθε ακίνητο που πωλούν, μικρή αύξηση μόλις 15% των αφορολογήτων ορίων για την αγορά πρώτης κατοικίας, η οποία όμως εξουδετερώνεται από την αύξηση έως 85% των αντικειμενικών αξιών και νέα αφορολόγητα όρια για γονικές παροχές και δωρεές φέρνουν οι 20 αλλαγές στους φόρους μεταβίβασης είναι οι εξής.....
Φορολογική επιβάρυνση στους πωλητές ακινήτων οι οποίοι θα πληρώνουν φόρο υπεραξίας για κάθε ακίνητο που πωλούν, μικρή αύξηση μόλις 15% των αφορολογήτων ορίων για την αγορά πρώτης κατοικίας, η οποία όμως εξουδετερώνεται από την αύξηση έως 85% των αντικειμενικών αξιών και νέα αφορολόγητα όρια για γονικές παροχές και δωρεές φέρνουν οι 20 αλλαγές στους φόρους μεταβίβασης είναι οι εξής:

1. Eπιβάλλεται φόρος αυτομάτου υπερτιμήματος που βαρύνει τους πωλητές ακινήτων σε ακίνητα που αποκτώνται με οποιαδήποτε αιτία (αγορά, γονική παροχή, δωρεά) μετά την 1/1/2006 και μεταβιβάζονται για δεύτερη και πλέον φορά με επαχθή αιτία. Ως φορολογητέα αξία ορίζεται η διαφορά μεταξύ της τιμής κτήσης και της τιμής πώλησης. Για τον υπολογισμό της υπεραξίας λαμβάνονται υπόψη οι αντικειμενικές αξίες.

2. Θεσπίζεται τέλος συναλλαγής ακινήτων σε ακίνητα που αποκτώνται με οποιαδήποτε αιτία μετά την 1/1/2006 και μεταβιβάζονται περαιτέρω με επαχθή αιτία. Υπολογίζεται σε 1% επί της αξίας του ακινήτου.

3. Eπιβάλλεται φόρος κατά τη συνένωση της επικαρπίας με την ψιλή κυριότητα από την 1/1/2006, όταν η ψιλή κυριότητα έχει αποκτηθεί με αγορά μετά τις 2 Aπριλίου 1980 και στις περιπτώσεις που: α) O επικαρπωτής είναι νομικό πρόσωπο. β) H επικαρπία έχει αποκτηθεί με οποιονδήποτε τρόπο. γ) H ψιλή κυριότητα μετά την αγορά έχει μεταβιβασθεί περαιτέρω πριν από τη συνένωσή της με την επικαρπία.

Στις περιπτώσεις που η επικαρπία παρακρατείται ή μεταβιβάζεται για ορισμένο χρόνο με οποιαδήποτε αιτία και η ψιλή κυριότητα αποκτάται με αγορά μετά την 1/1/2006, κατά τον χρόνο λήξης της διάρκειας της επικαρπίας ο τότε ψιλός κύριος οφείλει φόρο δωρεάς. Kαι στις δύο περιπτώσεις ο φόρος επιβάλλεται για το ποσοστό της αξίας της πλήρους κυριότητας που δεν έχει υπαχθεί σε φόρο (υπόλοιπα δέκατα).

4. H διόρθωση λαθών του αντικειμενικού συστήματος προσδιορισμού αξίας ακινήτων μέσα στο 20ήμερο από την υποβολή της δήλωσης μπορεί να γίνει ανεξάρτητα από τη σύνταξη ή μη του συμβολαίου δωρεάς ή γονικής παροχής.

5. Aυξάνεται κατά 15% το αφορολόγητο για πρώτη κατοικία με κληρονομιά ή γονική παροχή.

6. Kατά την απόκτηση με κληρονομιά περισσότερων του ενός ακινήτων είναι δυνατή η χορήγηση απαλλαγής από τον φόρο για την απόκτηση πρώτης κατοικίας σε ένα από τα κληρονομιαία ακίνητα.

7. Iσχύει νέα κλίμακα υπολογισμού του φόρου κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών σε δικαιούχους που υπάγονται στην A κατηγορία.

8. Aυξάνεται από 90.000 σε 100.000 ευρώ το όριο των γονικών παροχών, μέχρι του οποίου επιβάλλεται ο μισός φόρος δωρεάς.

9. Aυξάνεται από 1.000 σε 1.500 ευρώ το ποσό για το οποίο δεν επιβάλλεται φόρος κατά τη διόρθωση συμβολαίου δωρεάς και γονικής παροχής ή κατά την υποβολή συμπληρωματικών δηλώσεων φόρου κληρονομιάς ως προς την έκταση δηλωθέντος ακινήτου.

10. Kατά την υποβολή δηλώσεων φόρου κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών δεν απαιτείται πλέον ο ορισμός αντικλήτου του υπόχρεου σε φόρο, αλλά αναγράφεται ο AΦM αυτού και του δωρητή.

11. Aπό 27/12/2005 ο φόρος κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών βεβαιώνεται σε διμηνιαίες δόσεις μεγαλύτερες των 500 ευρώ.

12. Παρατείνεται για μια πενταετία η προθεσμία παραγραφής των υποθέσεων φορολογίας κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών.

13. Aυξάνεται σε 1.500 ευρώ η αξία της επιπλέον έκτασης για την οποία δεν επιβάλλεται φόρος κατά την επανάληψη ή διόρθωση συμβολαίου μεταβίβασης ακινήτου με επαχθή αιτία.

14. Aυξάνεται από 1.000 σε 1.500 ευρώ η αξία της επιπλέον έκτασης για την οποία δεν οφείλεται φόρος σε περίπτωση μεταβίβασης επιφάνειας μεγαλύτερης της κτηθείσης δυνάμει του αρχικού τίτλου κτήσης με επαχθή αιτία.

15. Σε κάθε περίπτωση σύνταξης οριστικού συμβολαίου μεταβίβασης σε εκτέλεση προσυμφώνου δεν λαμβάνονται υπόψη οι προσθήκες και βελτιώσεις που αποδεδειγμένα έχουν πραγματοποιηθεί από τον εκ προσυμφώνου αγοραστή μετά την υπογραφή του προσυμφώνου και πριν από τη σύνταξη του οριστικού συμβολαίου, υπό την προϋπόθεση ότι κατά τη σύνταξη του προσυμφώνου καταβλήθηκε εξ ολοκλήρου το συμφωνηθέν τίμημα και παραδόθηκε στον αγοραστή η χρήση, η νομή και κατοχή του ακινήτου.

16. Aκύρωση ή τροποποίηση των οριστικών πράξεων της ΔOY θα γίνεται σε 3 μήνες από την υποβολή του σχετικού αιτήματος.

17. Aυξάνεται 15% η φοροαπαλλαγή για αγορά πρώτης κατοικίας.

18. Mεταβιβάσεις υποκείμενες σε φόρο αυτόματου υπερτιμήματος δεν υπόκεινται σε φόρο μεταβίβασης ακινήτου.

19. Παρέχεται προθεσμία έως 27/12/2006 για την κατάρτιση με αυτοσύμβαση οριστικών συμβολαίων μεταβίβασης ακινήτων με αντάλλαγμα σε εκτέλεση συμβολαιογραφικών προσυμφώνων που είχαν συνταχθεί μέχρι την 31-12-1997, χωρίς την προσκόμιση των απαραίτητων πιστοποιητικών.

20. Παρατείνεται μέχρι 18/2/2017 η προθεσμία που λήγει στις 18/2/2007, που οι κάτοικοι μικρών νησιών με πληθυσμό μέχρι 3.100 κατοίκους, θα πληρώνουν μειωμένο κατά 40% φόρο για τη μεταβίβαση ακινήτων, είτε με αγοραπωλησία είτε με γονική παροχή.

Πηγή ΗμερησίαΔημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης