Αποτελέσματα live αναζήτησης

Και η αγορά αγαθών στις εκπιπτόμενες δαπάνες για την ανακαίνιση κτιρίων - Στο 100% η έκπτωση

15 Νοέμβριου 2023 Σχόλια
Και η αγορά αγαθών στις εκπιπτόμενες δαπάνες για την ανακαίνιση κτιρίων - Στο 100% η έκπτωση
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 2 λεπτά


Μία σημαντική διάταξη περιέχει το φορολογικό νομοσχέδιο που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση χτες, όπου με το άρθρο 29 αυτού, ρυθμίζεται η δυνατότητα μείωσης του φόρου με τη συνολική δαπάνη για την αγορά αγαθών και τη λήψη υπηρεσιών που αφορούν σε υπηρεσίες ενεργειακής, λειτουργικής και αισθητικής αναβάθμισης κτιρίων ισόποσα κατανεμημένη σε πέντε (5) έτη με την έκπτωση να διαμορφώνεται στο 100% αντί του 40% που ισχύει. Οι νέες διατάξεις θα έχουν εφαρμογή, εφόσον ψηφιστούν ως έχουν, από 01/01/2024.

Η διάταξη:

Άρθρο 29
Έκπτωση δαπανών ανακαίνισης κτιρίων - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 39Β Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος


Η παρ. 1 του άρθρου 39Β του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013, Α' 167), περί δαπανών για την ενεργειακή, λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση των κτιρίων: α) τροποποιείται ώστε η κατανομή της συνολικής δαπάνης για την αναβάθμιση κτιρίων που μειώνει τον φόρο εισοδήματος του φυσικού προσώπου να κατανέμεται σε πέντε (5) και όχι τέσσερα (4) έτη, β) μετά τη φράση «πραγματοποιηθούν για» προστίθεται η φράση «την αγορά αγαθών και», γ) αφαιρείται ο προσδιορισμός ποσοστού επί του ύψους των δαπανών και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:
«1. Οι δαπάνες που θα πραγματοποιηθούν για την αγορά αγαθών και τη λήψη υπηρεσιών που σχετίζονται με την ενεργειακή, λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση κτιρίων, τα οποία δεν έχουν ήδη ενταχθεί ή δεν θα ενταχθούν σε πρόγραμμα αναβάθμισης κτιρίων, μειώνουν, ισόποσα κατανεμημένες σε περίοδο πέντε (5) ετών, τον φόρο εισοδήματος των φυσικών προσώπων, μέχρι του αναλογούντος για κάθε φορολογικό έτος φόρου, με ανώτατο συνολικά όριο δαπάνης τις δεκαέξι χιλιάδες (16.000) ευρώ.».

Το άρθρο 29 ισχύει για δαπάνες που πραγματοποιούνται μετά την 1η Ιανουαρίου 2024.

Σύγκριση διατάξεων

Ισχύουσα διάταξη παρ. 1 άρθρου 39Β ΚΦΕ       Διάταξη παρ. 1 άρθρου 39Β ΚΦΕ με το νέο νομοσχέδιο
1. Οι δαπάνες που θα πραγματοποιηθούν για τη λήψη υπηρεσιών που σχετίζονται με την ενεργειακή, λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση κτιρίων, τα οποία δεν έχουν ήδη ενταχθεί ή δεν θα ενταχθούν σε πρόγραμμα αναβάθμισης κτιρίων, μειώνουν ισόποσα κατανεμημένες σε περίοδο τεσσάρων (4) ετών, σε ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) του ύψους τους, τον φόρο εισοδήματος των φυσικών προσώπων, μέχρι του αναλογούντος για κάθε φορολογικό έτος φόρου, με ανώτατο συνολικά όριο δαπάνης τις δεκαέξι χιλιάδες (16.000) ευρώ.       1. Οι δαπάνες που θα πραγματοποιηθούν για την αγορά αγαθών και τη λήψη υπηρεσιών που σχετίζονται με την ενεργειακή, λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση κτιρίων, τα οποία δεν έχουν ήδη ενταχθεί ή δεν θα ενταχθούν σε πρόγραμμα αναβάθμισης κτιρίων, μειώνουν, ισόποσα κατανεμημένες σε περίοδο πέντε (5) ετών, τον φόρο εισοδήματος των φυσικών προσώπων, μέχρι του αναλογούντος για κάθε φορολογικό έτος φόρου, με ανώτατο συνολικά όριο δαπάνης τις δεκαέξι χιλιάδες (16.000) ευρώ.
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης