Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΔΕΕ - Προτάσεις Γενικού Εισαγγελέα G. Pitruzzella: Η απόφαση Γενικού Δικαστηρίου σχετικά με τις φορολογικές αποφάσεις προέγκρισης (tax rulings) που εξέδωσε η Ιρλανδία υπέρ της Apple πρέπει να αναιρεθεί

9 Νοέμβριου 2023 Σχόλια
ΔΕΕ - Προτάσεις Γενικού Εισαγγελέα G. Pitruzzella: Η απόφαση Γενικού Δικαστηρίου σχετικά με τις φορολογικές αποφάσεις προέγκρισης (tax rulings) που εξέδωσε η Ιρλανδία υπέρ της Apple πρέπει να αναιρεθεί
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 2 λεπτά

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΥΠΟΥ αριθ. 171/23


Λουξεμβούργο, 9 Νοεμβρίου 2023

Προτάσεις του γενικού εισαγγελέα στην υπόθεση C‑465/20 P | Επιτροπή κατά Ιρλανδίας κ.λπ.

Κατά τον γενικό εισαγγελέα G. Pitruzzella, η απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου σχετικά με τις φορολογικές αποφάσεις προέγκρισης (tax rulings) που εξέδωσε η Ιρλανδία υπέρ της Apple πρέπει να αναιρεθεί


Βάσει της πρακτικής του «tax ruling» οι εταιρίες μπορούν να ζητούν από τη φορολογική διοίκηση την έκδοση φορολογικής απόφασης προέγκρισης σχετικά με τον φόρο στον οποίο θα υπόκεινται. Το 1991 και το 2007, η Ιρλανδία εξέδωσε δύο φορολογικές αποφάσεις προέγκρισης υπέρ δύο εταιριών του ομίλου Apple (Apple Sales International - ASI και Apple Operations Europe - AOE), οι οποίες έχουν συσταθεί βάσει του ιρλανδικού δικαίου αλλά δεν είναι υποκείμενες σε φόρο στην Ιρλανδία. Με τις εν λόγω αποφάσεις εγκρίθηκε η μέθοδος την οποία πρότειναν η ASI και η AOE για τον καθορισμό των φορολογητέων κερδών στην Ιρλανδία από τις δραστηριότητες των ιρλανδικών υποκαταστημάτων τους. Το 2016, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκρινε ότι οι φορολογικές αποφάσεις προέγκρισης, στο μέτρο που εξαιρούν από το φορολογητέο εισόδημα τα κέρδη από τη χρήση των αδειών διανοητικής ιδιοκτησίας που κατείχαν η ASI και η AOE, είχαν ως αποτέλεσμα να χορηγηθεί στις εν λόγω εταιρίες, μεταξύ των ετών 1991 και 2014, παράνομη και μη συμβατή προς την εσωτερική αγορά κρατική ενίσχυση, από την οποία επωφελήθηκε ο όμιλος Apple στο σύνολό του, και διέταξε την Ιρλανδία να την ανακτήσει. Το 2020, το Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιληφθέν προσφυγών που άσκησαν η Ιρλανδία και οι εταιρίες ASI και AOE, ακύρωσε την απόφαση της Επιτροπής, κρίνοντας ότι η Επιτροπή δεν είχε αποδείξει την ύπαρξη πλεονεκτήματος απορρέοντος από την έκδοση των φορολογικών αποφάσεων προέγκρισης1. Η Επιτροπή ζητεί από το Δικαστήριο την αναίρεση της αποφάσεως του Γενικού Δικαστηρίου.

Με τις προτάσεις του, ο γενικός εισαγγελέας G. Pitruzzella προτείνει στο Δικαστήριο να αναιρέσει την εν λόγω απόφαση και να αναπέμψει την υπόθεση στο Γενικό Δικαστήριο προκειμένου αυτό να αποφανθεί εκ νέου επί της ουσίας.

Κατά τον γενικό εισαγγελέα, το Γενικό Δικαστήριο υπέπεσε σε πλάνη περί το δίκαιο καθόσον έκρινε ότι η Επιτροπή δεν απέδειξε επαρκώς ότι οι άδειες διανοητικής ιδιοκτησίας που κατείχαν η ASI και η AOE και τα συναφή κέρδη που προέκυψαν από τις πωλήσεις προϊόντων της Apple εκτός των ΗΠΑ έπρεπε να επιμεριστούν, για φορολογικούς σκοπούς, στα ιρλανδικά υποκαταστήματα. Ο γενικός εισαγγελέας φρονεί επίσης ότι το Γενικό Δικαστήριο δεν εκτίμησε ορθώς την ύπαρξη και τις συνέπειες ορισμένων μεθοδολογικών σφαλμάτων τα οποία, σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής, ενείχαν οι φορολογικές αποφάσεις προέγκρισης. Επομένως, κατά τη γνώμη του, είναι αναγκαία νέα εκτίμηση εκ μέρους του Γενικού Δικαστηρίου.


1Απόφαση της 15ης Ιουλίου 2020, Τ-778/16, Ιρλανδία κατά Επιτροπής και Τ-892/16, Apple Sales International και Apple Operations Europe κατά Επιτροπής (βλέπε επίσης το υπ' αριθ. 90/20 ανακοινωθέν τύπου).Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης