Αποτελέσματα live αναζήτησης

Οι διατάξεις για την υποχρεωτική αποδοχή πληρωμών IRIS από επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες

9 Νοέμβριου 2023 Σχόλια
Οι διατάξεις για την υποχρεωτική αποδοχή πληρωμών IRIS από επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 6 λεπτά


Με το νέο σχέδιο νόμου που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση, ρυθμίζεται και η υποχρέωση αποδοχής άμεσων πληρωμών (IRIS) από επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες όπως είχε αναφέρει και ο κόμβος στην από 18/10/2023 ανάρτησή του, όπως και η συμπλήρωση της κείμενης νομοθεσίας σχετικά με μέτρα επιμέλειας των πιστωτικών ιδρυμάτων προς του πελάτες τους και τη δημοσιοποίηση κυρώσεων από ΤτΕ στα πλαίσια κυρώσεων του νόμου 4557/2018 «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2015/849/EE) και άλλες διατάξεις.».

Αναλυτικά:

Με το άρθρο 45 του νομοσχεδίου, προς εξασφάλιση της δέουσας επιμέλειας των πιστωτικών ιδρυμάτων και των χρηματοπιστωτικών οργανισμών, απέναντι στους πελάτες τους, επιβάλλεται η επαλήθευση των εισοδημάτων τους, βάσει του εκκαθαριστικού σημειώματος φορολογίας εισοδήματος (για φυσικά πρόσωπα) και βάσει της υποβληθείσας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (για νομικά πρόσωπα).

Άρθρο 45
Μέτρα αυξημένης επιμέλειας των πιστωτικών ιδρυμάτων και χρηματοπιστωτικών οργανισμών - Προσθήκη παρ. 1α στο άρθρο 16 ν. 4557/2018

Στο άρθρο 16 του ν. 4557/2018 (Α' 139), περί επιμέλειας προς τον πελάτη, προστίθεται παρ. 1α ως εξής:
«1α. Τα πιστωτικά ιδρύματα και οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, στο πλαίσιο εφαρμογής μέτρων αυξημένης δέουσας επιμέλειας, κατά την έναρξη της επιχειρηματικής σχέσης, επαληθεύουν τα ετήσια εισοδήματα πελατών: α) που είναι φυσικά πρόσωπα, βάσει του εκκαθαριστικού σημειώματος φορολογίας εισοδήματος, και β) που είναι νομικά πρόσωπα, βάσει της υποβληθείσας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, εκτός αν ο πελάτης δεν υποχρεούται να υποβάλλει δήλωση φόρου εισοδήματος.».

Με το άρθρο 46 του νομοσχεδίου, δίνεται ο ορισμός των υπηρεσιών άμεσης πληρωμής, ως υπηρεσίες πληρωμών για τη μεταφορά πιστώσεων, οι οποίες μάλιστα δύνανται να διενεργούνται σε εικοσιτετράωρη βάση, συμπληρώνοντας το μέχρι τώρα κενό.

Άρθρο 46
Ορισμός υπηρεσιών άμεσης πληρωμής - Προσθήκη περ. ιθ) στο άρθρο 62 ν. 4446/2016

Στο άρθρο 62 του ν. 4446/2016 (Α' 240), περί ορισμών, προστίθεται περ. ιθ) ως εξής:
«ιθ) Ως «υπηρεσίες άμεσης πληρωμής» ορίζονται οι υπηρεσίες πληρωμών που επιτρέπουν τη μεταφορά πίστωσης, κατά το άρθρο 4 του ν. 4537/2018 (Α' 84), η οποία μπορεί να εκτελείται σε εικοσιτετράωρη βάση, οποιαδήποτε ημερολογιακή ημέρα του έτους, με άμεσο ή σχεδόν άμεσο διακανονισμό.».

Με το άρθρο 47 του νομοσχεδίου, διασαφηνίζεται ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες και επιτηδευματίες που τηρούν επαγγελματικό λογαριασμό υποχρεούνται να αποδέχονται πληρωμές με σύστημα άμεσης πληρωμής.

Άρθρο 47
Υποχρεωτική αποδοχή πληρωμών με υπηρεσίες άμεσης πληρωμής - Προσθήκη παρ. 4 στο άρθρο 65 ν. 4446/2016

Στο άρθρο 65 του ν. 4446/2016 (Α' 240), περί αποδοχής πληρωμών με κάρτα, προστίθεται παρ. 4 ως εξής:
«4. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες και επιτηδευματίες που τηρούν επαγγελματικό λογαριασμό, σύμφωνα με την κοινή απόφαση που εκδίδεται βάσει της εξουσιοδότησης της περ. γ) της παρ. 3, δέχονται υποχρεωτικά πληρωμές μέσω υπηρεσιών άμεσης πληρωμής.».

Με το άρθρο 48 του νομοσχεδίου, προβλέπεται η υποχρέωση όσων αποδέχονται πληρωμές με υπηρεσίες άμεσης πληρωμής να ενημερώνουν σχετικώς τους καταναλωτές, στο πλαίσιο προστασίας των τελευταίων.

Άρθρο 48
Υποχρέωση ενημέρωσης για τη χρήση καρτών και υπηρεσιών άμεσης πληρωμής - Τροποποίηση παρ. 1 και προσθήκη παρ. 11 στο άρθρο 66 ν. 4446/2016

1. Η παρ. 1 του άρθρου 66 του ν. 4446/2016 (Α' 240), περί της υποχρέωσης ενημέρωσης του καταναλωτή, τροποποιείται, ώστε α) η υποχρέωση για παροχή πληροφοριών να επεκτείνεται και στους δικαιούχους πληρωμής που αποδέχονται υποχρεωτικά πληρωμές μέσω υπηρεσίας άμεσης πληρωμής, και β) οι πληροφορίες που παρέχουν οι δικαιούχοι πληρωμής στους καταναλωτές να αναγράφονται και στον διαδικτυακό τόπο, μέσω του οποίου δέχονται πληρωμές, και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:
«1. Οι δικαιούχοι πληρωμής, οι οποίοι αποδέχονται κάρτες πληρωμών, και οι δικαιούχοι πληρωμής που αποδέχονται υποχρεωτικά πληρωμές μέσω υπηρεσίας άμεσης πληρωμής, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 65, ενημερώνουν τους καταναλωτές σχετικά με την αποδοχή καρτών και μέσων πληρωμής του συστήματος καρτών πληρωμής, με σαφή τρόπο που δεν επιδέχεται παρερμηνείας. Οι πληροφορίες αυτές πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς στην είσοδο του καταστήματος και στο ταμείο, καθώς και στον διαδικτυακό τόπο μέσω του οποίου δέχονται πληρωμές.».

2. Στο άρθρο 66 του ν. 4446/2016 προστίθεται παρ. 11 ως εξής:
«11. Το πάρον εφαρμόζεται και για τις υπηρεσίες άμεσης πληρωμής. Ειδικότερα, οι δικαιούχοι πληρωμής που αποδέχονται υποχρεωτικά πληρωμές με σύστημα άμεσης πληρωμής, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 65, αναρτούν σε ευδιάκριτο σημείο στο ταμείο της επιχείρησής τους και στον διαδικτυακό τόπο μέσω του οποίου δέχονται πληρωμές την ακόλουθη ένδειξη: «Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΜΕΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ», ακολουθούμενη από την εμπορική ονομασία και το σήμα των εν λόγω υπηρεσιών.».

Με το άρθρο 49 του νομοσχεδίου, προβλέπεται η δημοσιοποίηση των κυρώσεων της Τράπεζας της Ελλάδος, επί παραβάσεων, προκειμένου οι αποφάσεις επιβολής κυρώσεων επί νομικών προσώπων να δημοσιεύονται και πριν την έκδοση αποφάσεων επί των ενδίκων βοηθημάτων που έχουν ασκήσει.

Άρθρο 49
Δημοσιοποίηση κυρώσεων - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 60 ν. 4261/2014 και παρ. 3 άρθρου 46 ν. 4557/2018

1. Η παρ. 1 του άρθρου 60 του ν. 4261/2014 (Α' 107), περί δημοσιοποίησης των κυρώσεων, αντικαθίσταται, πλην του τελευταίου της εδαφίου, και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:
«1. Η Τράπεζα της Ελλάδος δημοσιοποιεί τις κυρώσεις που επιβάλλει για τις παραβάσεις του παρόντος νόμου, του Κανονισμού (ΕΕ) 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων (L 176) και των λοιπών κανονιστικών πράξεων που εκδίδει στον επίσημο διαδικτυακό της τόπο. Οι κυρώσεις που επιβάλλονται σε νομικά πρόσωπα, δημοσιοποιούνται χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση. Αν έχει ασκηθεί ένδικο βοήθημα ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου, η δημοσίευση περιλαμβάνει και τις πληροφορίες για το περιεχόμενο αυτού και για την έκβασή του, έως και την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης. Οι κυρώσεις που επιβάλλονται σε φυσικά πρόσωπα, δημοσιοποιούνται αν έχει παρέλθει η προθεσμία άσκησης ενδίκου βοηθήματος, ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου, ή αν αυτό έχει απορριφθεί αμετακλήτως. Στην κατά τα ανωτέρω δημοσιοποίηση περιλαμβάνονται πληροφορίες σχετικά με τον τύπο και τη φύση της παράβασης και την ταυτότητα του φυσικού ή νομικού προσώπου στο οποίο επιβάλλεται η κύρωση, μετά την ενημέρωση του εν λόγω προσώπου σχετικά με τις εν λόγω κυρώσεις.».

2. Στην παρ. 3 του άρθρου 46 του ν. 4557/2018 (Α' 139), περί δημοσίευσης κυρώσεων, προστίθενται νέα εδάφια, δεύτερο, τρίτο και τέταρτο, και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:
«3. Οι αποφάσεις επιβολής των κυρώσεων δημοσιεύονται, όταν γίνουν αμετάκλητες, με ανάρτησή τους για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών στον επίσημο διαδικτυακό τόπο της αρμόδιας εποπτικής αρχής. Οι κυρώσεις που επιβάλλονται σε νομικά πρόσωπα, δημοσιοποιούνται χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση. Αν έχει ασκηθεί ένδικο βοήθημα ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου, η δημοσίευση περιλαμβάνει και τις πληροφορίες για το περιεχόμενο αυτού και για την έκβασή του, έως και την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης. Οι κυρώσεις που επιβάλλονται σε φυσικά πρόσωπα δημοσιοποιούνται αν έχει παρέλθει η προθεσμία άσκησης ενδίκου βοηθήματος, ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου, ή αν αυτό έχει απορριφθεί αμετακλήτως. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις στις οποίες η δημοσίευση είναι πιθανό να προκαλέσει δυσανάλογη ζημία στο πρόσωπο στο οποίο επιβάλλεται η κύρωση ή να θέσει σε κίνδυνο την έκβαση διεξαγόμενης έρευνας ή την σταθερότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών. Στις περιπτώσεις αυτές η δημοσίευση μπορεί να γίνει μόνο μετά την έκλειψη των σχετικών λόγων ή, ενδεχομένως, χωρίς αναφορά της ταυτότητας των υπαίτιων προσώπων.».Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης