Αποτελέσματα live αναζήτησης

Πόθεν έσχες: Παράταση καταστάσεων υπόχρεων - Νέες διευκρινίσεις από την Επιτροπή Ελέγχου

Πόθεν έσχες: Παράταση καταστάσεων υπόχρεων - Νέες διευκρινίσεις από την Επιτροπή Ελέγχου
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 2 λεπτά
  • Παρατείνεται μέχρι 10/11/23 η οριστικοποίηση των καταστάσεων υπόχρεων από τους φορείς

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ


Αθήνα, 3 Νοεμβρίου 2023
Αρ. Πρωτ 1452

ΠΡΟΣ:
Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ)


Θέμα: «Ενημερωτικό Σημείωμα»


Έχοντας υπόψη

1. τις από 11-5-2023, 27-9-23 και 2-11-23 αποφάσεις της Επιτροπής Ελέγχου
2. τα από 25-9-23 και 31-10-23 ενημερωτικά σημειώματα

Α. Γνωστοποιούνται τα ακόλουθα κατ' ακολουθίαν περιπτώσεων υπόχρεων, οι οποίοι προσέφυναν στην Επιτροπή Ελέγχου με αντίστοιχα ερωτήματα:

1. Εξαιρούνται από τις απαγορεύσεις του άρθρου 32 παρ.1 ν. 2843/2000 τα αμοιβαία κεφάλαια, οποιουδήποτε είδους.

2. Τα τακτικά μέλη της επιτροπής διαγωνισμού προμηθειών, υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης περιουσιακής κατάστασης έστω κι αν απουσιάζουν από τις συνεδριάσεις, καθώς η προϋπόθεση της συμμετοχής σε συνεδριάσεις, αναφέρεται στο νόμο μόνο για τα αναπληρωματικά μέλη των συλλογικών οργάνων.

Β. Ανακοινοποιούνται με διευκρινίσεις τα εξής σημεία του από 31-10-23 ενημερωτικού σημειώματος:

1. Σημείο 2: Εκείνοι που φέρουν ιδιότητες του νέου νομοθετικού πλαισίου, οι οποίες δεν προβλέπονταν στο προϋφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο, καθίστανται υπόχρεοι για υποβολή ετήσιων ΔΠΚ από το επόμενο ημερολογιακό έτος, με περίοδο χρήσης την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του νέου νόμου. Δηλαδή η έναρξη υποχρέωσης για ετήσια ΔΠΚ και ΔΟΣ των συγκεκριμένων θα είναι για την υποβολή ΔΠΚ 2024 (χρήση 2023) για την περίοδο από 28/2/23 μέχρι 31/12/2023.

2. Σημείο 3
: Εκείνοι που απέκτησαν για πρώτη φορά ιδιότητα υπόχρεου, κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της εφαρμογής του νέου νόμου, η οποία δεν προβλεπόταν από το προϋφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο, οφείλουν να υποβάλουν αρχική δήλωση σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και την καθορισμένη από αυτές προθεσμία. Δηλαδή η υποχρέωση για αρχική ΔΠΚ και ΔΟΣ των συγκεκριμένων εκπληρούται με την υποβολή αρχικής δήλωσης έτους 2023 (χρήση 2023) με ημερομηνία αναφοράς (ανάληψης ιδιότητας) την 28/2/2023, (ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του νέου νόμου 5026/2023, οπότε μεταβάλλεται το καθεστώς τους από μη-υπόχρεο σε υπόχρεο), αφού από εκείνη την ημερομηνία τους αποδόθηκε η υποχρέωση υποβολής για πρώτη φορά από τον νέο νόμο.

3. Σημείο 4: Σε περίπτωση κατάργησης ιδιοτήτων υπόχρεων με το νέο νομοθετικό πλαίσιο, το ημερολογιακό έτος εντός του οποίου βρίσκεται η ημερομηνία κατάργησης της ιδιότητας, αποτελεί την τελική χρήση υποχρέωσης υποβολής για τα πρόσωπα που φέρουν τις κατηργημένες ιδιότητες. Επομένως, οι συγκεκριμένοι υποχρεούνται για τελευταία φορά σε υποβολή ΔΠΚ 2024 (χρήση 2023), ενώ η σχετική υποχρέωση αίρεται για τα επόμενα χρόνια.

Γ. Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, και λόγω της ανάγκης των φορέων καταστάσεων υπόχρεων για προσαρμογή στην εφαρμογή των διατάξεων του νέου νόμου κατά την πρώτη εφαρμογή του, με βάσει και τις ως άνω αποφάσεις της Επιτροπής Ελέγχου, παρατείνεται, μέχρι 10/11/23 η οριστικοποίηση των καταστάσεων υπόχρεων από τους φορείς, σχετικά με την εκπλήρωση των τρεχουσών υποχρεώσεων για όλους τους φορείς σε σχέση με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 17 παρ. 1 του ν. 5026/2023 (κατάλογοι υπόχρεων).

Στη διάθεσή σας για τυχόν διευκρινίσεις και παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.

Με εντολή Επιτροπής,
Ο Συντονιστής Ελέγχων
Δρ. Στυλιανός Γαλούκας
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης