Αποτελέσματα live αναζήτησης

Παράταση απόσυρσης ΕΑΦΔΣΣ έως 29.2.2024

1 Νοέμβριου 2023 Σχόλια
Παράταση απόσυρσης ΕΑΦΔΣΣ έως 29.2.2024
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 1 λεπτάΔημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση με την οποία παρατείνεται η απόσυρση και οριστική παύση χρήσης όλων των ΕΑΦΔΣΣ, στις οποίες περιλαμβάνονται και αυτές που χρησιμοποιούνται από τις οντότητες εστίασης, οι οποίες λειτουργούν με σερβίρισμα σε τραπεζοκαθίσματα.

Σύμφωνα λοιπόν με τη νέα απόφαση τροποποιείται η Α.1073/2023 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Απόσυρση από τη χρήση και οριστική παύση Ειδικών Ασφαλών Φορολογικών Διατάξεων Σήμανσης Στοιχείων (ΕΑΦΔΣΣ) για το σύνολο των οντοτήτων. Παύση χρήσης απλών Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ) για τις οντότητες εστίασης που λειτουργούν με σερβίρισμα σε τραπεζοκαθίσματα και ορισμός υποχρέωσης χρήσης, ΦΗΜΑΣ Εστιατορίου ή ΦΤΜ Εστιατορίου ή ΑΔΗΜΕ Εστιατορίου» (Β' 4516 και Β' 4606), ως ακολούθως:

1. Το άρθρο 1 αντικαθίσταται ως εξής: «Οι οντότητες που εκδίδουν τα λογιστικά τους στοιχεία με τη χρήση ΕΑΦΔΣΣ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία ΠΟΛ.1220/2012 (Β' 3517) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών ή είναι κάτοχοι αυτών, παύουν τη χρήση αυτών έως και την 29.02.2024 και έχουν υποχρέωση υποβολής δήλωσης οριστικής παύσης τους. Οι ως άνω οντότητες από την 01.03.2024 και εφεξής έχουν την υποχρέωση χρήσης ΦΗΜ ή υπηρεσιών Παρόχου ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων λιανικής πώλησης.».
2. Η παρ. 1 του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως εξής: «Οι οντότητες εστίασης που λειτουργούν με σερβίρισμα σε τραπεζοκαθίσματα και εκδίδουν τα λογιστικά τους στοιχεία με τη χρήση ΕΑΦΔΣΣ, από την 01.03.2024 και εφεξής έχουν την υποχρέωση χρήσης ΦΗΜΑΣ Εστιατορίου ή ΦΤΜ Εστιατορίου ή ΑΔΗΜΕ Εστιατορίου, που πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται στην υπό στοιχεία Α.1173/2022 Απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. ή Παρόχου υπηρεσιών ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων λιανικής πώλησης.».
3. Το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 4 καταργείται.


Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. (ΦΕΚ Β' 6254/31-10-2023)

Δείτε την απόφαση 1169/2023 στο φορολογικό αρχείο του κόμβου

όπως και την κωδικοποιημένη Α.1073/2023
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης