Αποτελέσματα live αναζήτησης

Παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων των υπηκόων τρίτων χωρών.

4 Ιανουάριου 2006 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 1 λεπτά
  • Παράταση της προθεσµίας υποβολής αιτήσεων των υπηκόων τρίτων χωρών, οι οποίοι εντάσσονται στις διατάξεις των παραγράφων 10 και 11 του άρθρου 91 του ν. 3386/05, µέχρι την 28/2/06.

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΕΣΟ∆ΩΝ Γ.Ε..: Α23/592/3-1-2006

ΘΕΜΑ : Παράταση της προθεσµίας υποβολής αιτήσεων των υπηκόων τρίτων χωρών, οι οποίοι εντάσσονται στις διατάξεις των παραγράφων 10 και 11 του άρθρου 91 του ν. 3386/05, µέχρι την 28/2/06.

Ακολουθεί η εγκύκλιος 37/22-12-2005 της ∆/νσης Αλλοδαπών και Μετανάστευσης του Υπουργείου Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, βάσει της οποίας η προθεσµία υποβολής αιτήσεων των υπηκόων τρίτων χωρών για χορήγηση άδειας εργασίας και διαµονής, σύµφωνα µε τις διατάξεις των παραγράφων 10 και 11 του άρθρου 91 του ν. 3386/05, παρατείνεται µέχρι την 28/2/2006, προκειµένου να διευκολυνθούν οι ενδιαφερόµενοι.
Εποµένως, οι αιτήσεις θα συνεχίσουν να γίνονται δεκτές και µέχρι την 28/2/2006.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Α.Π.24626/22.12.2005
∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ &
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΟ∆ΑΠΩΝ &
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ

Εγκύκλιος αριθµ. 37

ΘΕΜΑ: Εφαρµογή του ν.3386/2005 (Φ.Ε.Κ. 212 Α΄/2005)

Σε συνέχεια των υπ’ αριθµ. 26/2005, 30/2005 και 31/2005 Εγκυκλίων µας, σας γνωρίζουµε ότι οι αιτήσεις που υποβάλλονται από τους υπηκόους τρίτων χωρών για χορήγηση άδειας εργασίας και διαµονής, βάσει των διατάξεων της παραγράφου 10 του άρθρου 91 του ν.3386/05 καθώς και για χορήγηση άδειας διαµονής βάσει των διατάξεων της παραγράφου 11 του ίδιου άρθρου, θα συνεχίσουν να γίνονται δεκτές µετά την λήξη των σχετικών προθεσµιών και µέχρι την 28/02/06, προκειµένου να διευκολυνθούν οι ενδιαφερόµενοι και να εφαρµοσθούν στο ακέραιο οι σχετικές ρυθµίσεις.
Η ανωτέρω παράταση της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων θα ρυθµιστεί αναλόγως.
Παρακαλούµε για την αυθηµερόν ενηµέρωση των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθµού της χωρικής σας αρµοδιότητας.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ


Π. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣΔημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης