Αποτελέσματα live αναζήτησης

Πρόγραμμα "Διαρθρωτικής προσαρμογής εργαζομένων και επιχειρήσεων εντός της οικονομικής κρίσης" που απασχολούν 50 εργαζόμενους και άνω

1 Νοέμβριος 2010
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»
ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
«ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ»

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), κ α λ ε ί τις επιχειρήσεις που απασχολούν από 50 εργαζόμενους  και άνω, να υποβάλουν προτάσεις για συμμετοχή στο πρόγραμμα με τίτλο: «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ», Θεματικός Άξονας 2, Άξονες Προτεραιότητας 4, 5 και 6: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ».
ενίσχυση επιχειρήσεων για την εκπόνηση και εφαρμογή «Ολοκληρωμένων Σχεδίων Διαρθρωτικής Προσαρμογής Επιχειρήσεων και Εργαζομένων», με στόχο την ανταπόκρισή τους στις νέες συνθήκες, που διαμορφώνει η οικονομική κρίση καθώς και η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στη διαδικασία παραγωγής.

Τα Ολοκληρωμένα Σχέδια Διαρθρωτικής Προσαρμογής των Επιχειρήσεων περιλαμβάνουν συγκεκριμένες δράσεις που συνδέονται με προκαθορισμένες κατευθύνσεις και  προγραμματισμένες αλλαγές στην οργάνωση κάθε επιχείρησης, με ιδιαίτερη έμφαση σε τομείς, όπως,

•  η βελτιστοποίηση της χρήσης πόρων, που αφορά στην εισαγωγή στις επιχειρήσεις μεθόδων διοίκησης που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση πόρων (π.χ πρώτων υλών, ενέργειας, τεχνολογικού εξοπλισμού, ανθρώπινου δυναμικού)
•  η βελτίωση της περιβαλλοντικής διαχείρισης, που σχετίζεται με την υιοθέτηση μεθόδων εργασίας και διοίκησης με σεβασμό στο περιβάλλον (π.χ διασφάλιση ποιότητας προϊόντων υπηρεσιών και διαδικασιών, υγιεινή και ασφάλεια, διαχείριση κινδύνων, διαχείριση αποβλήτων, νομοθεσία)
•  η ενίσχυση της εξωστρέφειας που περιλαμβάνει τη προσπάθεια στήριξης των επιχειρήσεων για ανάπτυξη εξαγωγικής δραστηριότητας (π.χ τεχνικές εξαγωγών, εξαγωγικό μάρκετινγκ, προδιαγραφές σήμανσης προϊόντων), και
•    η ανάπτυξη μοντέλων και πρακτικών κατάλληλης προετοιμασίας του προσωπικού κάθε βαθμίδας και κατηγορίας (εργαζομένων και επιχειρηματιών) για την προστασία των επιχειρήσεων και των απειλούμενων θέσεων εργασίας και για την εξασφάλιση θέσεων εργασίας συγκεκριμένων ομάδων εργαζομένων

Ειδικοί Στόχοι

• Bελτίωση των προϋποθέσεων βιωσιμότητας των επιχειρήσεων μέσω της εφαρμογής σχεδίου ευέλικτης προσαρμογής στις διαρκώς μεταβαλλόμενες εξωτερικές συνθήκες
• Αναβάθμιση των προσόντων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού των επιχειρήσεων σε αντικείμενα, που προκύπτουν από τους στόχους του υποβαλλόμενου σχεδίου προσαρμογής

1.2 Σύμφωνα με το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007-2013 ως επιλέξιμες γεωγραφικές περιοχές του Ε.Π «Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού» ορίστηκαν και οι 13 Περιφέρειες της χώρας. Οι Άξονες Προτεραιότητας εξειδικεύουν τις στρατηγικές παρεμβάσεις του Ε.Π. στην ακόλουθη χωρική κλίμακα:


Άξονας Προτεραιότητας Περιφέρειες Ποσό
«Ενίσχυση της Προσαρμοστικότητας του Ανθρώπινου Δυναμικού και των Επιχειρήσεων»  Άξονας Προτεραιότητας 4 Οκτώ (8) Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου Σύγκλισης: Κρήτη, Ιόνια Νησιά, Β. Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα και Πελοπόννησος. 34.781.516 €
«Ενίσχυση της Προσαρμοστικότητας του Ανθρώπινου Δυναμικού και των Επιχειρήσεων»  Άξονας Προτεραιότητας 5 Τρεις (3) Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου: Αττική, Κεντρική και Δυτική Μακεδονία. 23.121.781 €
«Ενίσχυση της Προσαρμοστικότητας του Ανθρώπινου Δυναμικού και των Επιχειρήσεων»  Άξονας Προτεραιότητας 6 Δύο (2) Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου: Νότιο Αιγαίο και Στερεά Ελλάδα. 2.096.703 €
  Σύνολο: 60.000.000 €


Ο αριθμός των απασχολούμενων που θα ωφεληθούν άμεσα εκτιμάται σε περίπου 14.000.

Η Δημόσια δαπάνη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους (ΠΔΕ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης), στο πλαίσιο του Θεματικού Άξονα 2, Άξονες Προτεραιότητας 4, 5 και 6: «Ενίσχυση της Προσαρμοστικότητας του Ανθρώπινου Δυναμικού και των Επιχειρήσεων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007 – 2013.


2. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ – ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Το πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο του ν.3614/2007 (ΦΕΚ/Α’/267/2007) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Σύμφωνα με τον Ν. 2956/2001 (ΦΕΚ Α΄258), μεταξύ των σκοπών του ΟΑΕΔ είναι η ενίσχυση και διευκόλυνση της ένταξης του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας στην αγορά εργασίας, η ασφάλιση κατά της ανεργίας, η προώθηση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και η σύνδεσή της με την απασχόληση και σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν. 3833/2010 (ΦΕΚ A 40).

Σύμφωνα με την ΚΥΑ αριθμ. 0.9723/οικ. 6.1415/14.5.2010 ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), στο πλαίσιο του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», ασκεί καθήκοντα Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης (ΕΦΔ) στον Θεματικό Άξονα Προτεραιότητας 2: «Ενίσχυση της Προσαρμοστικότητας του Ανθρώπινου Δυναμικού και των Επιχειρήσεων».

Οι ενισχύσεις που προβλέπονται στην ΚΥΑ 0.18805/Οικ.3.3071(ΦΕΚ 1657/Β/18-10-2010) χορηγούνται βάσει του εγκεκριμένου καθεστώτος Ν304/2009 στο πλαίσιο της Ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Προσωρινό Κοινοτικό Πλαίσιο για τη λήψη μέτρων Κρατικής Ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η πρόσβαση στη χρηματοδότηση κατά τη διάρκεια της τρέχουσας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης» (2009/C83/01).
 
Η ενίσχυση που θα λάβει μια επιχείρηση βάσει της ΚΥΑ 0.18805/Οικ.3.3071(ΦΕΚ 1657/Β/18-10-2010)  αθροιζόμενη με οποιαδήποτε άλλη ενίσχυση, έχει λάβει ή θα λάβει η επιχείρηση κατά την περίοδο 1.1.2008 έως 31.12.2010 βάσει του Κανονισμού της ΕΕ για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis) ή του ως άνω Προσωρινού Πλαισίου, δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 500.000 ευρώ.
   
3. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαιούχοι είναι οι επιχειρήσεις, που απασχολούν 50 εργαζόμενους και άνω  και  σχεδιάζουν να προχωρήσουν  στην εφαρμογή αλλαγών και μέτρων αναδιάρθρωσης και προσαρμογής, τα οποία θα επιφέρουν σοβαρές ανακατατάξεις και επιπτώσεις στο επιχειρησιακό και εργασιακό τους περιβάλλον. Οι αλλαγές αυτές θα πρέπει να αφορούν κατά προτίμηση αλλά όχι αποκλειστικά έναν ή περισσότερους από τους βασικούς τομείς που προαναφέρονται (Ενότητα 1, παρ.1.1)

Α. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν υφιστάμενες επιχειρήσεις, οποιασδήποτε νομικής μορφής, σε όλους τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας (εκτός των τομέων που αναφέρονται στη Δ΄ παράγραφο), οι οποίες κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους, θα πρέπει:

Α1.  Να απασχολούν 50 εργαζόμενους και άνω

Ως αριθμός εργαζομένων ορίζεται ο αριθμός των εργαζομένων με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας σύμφωνα με την τελευταία ΑΠΔ, που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της  αίτησης, συνοδευόμενη και από Υπεύθυνη Δήλωση Επικαιροποίησης μέχρι την ημέρα υποβολής της αίτησης

Α2.  Να βρίσκονται εγκατεστημένες και να δραστηριοποιούνται στην Ελληνική  Επικράτεια, και

Α3.  Να έχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας πριν από την 1η Ιανουαρίου 2008 και να μην ήταν προβληματικές την 1η Ιουλίου 2008. Μπορεί να χορηγείται σε επιχειρήσεις που δεν ήταν προβληματικές κατά την ημερομηνία εκείνη, αλλά κατέστησαν προβληματικές στη συνέχεια συνέπεια της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης.

i. Μια μικρομεσαία επιχείρηση (ΜΜΕ) θεωρείται προβληματική επιχείρηση όταν πληροί τους ακόλουθους όρους:

α) αν πρόκειται για εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, εφόσον έχει απωλεσθεί πάνω από το μισό του εγγεγραμμένου της κεφαλαίου και άνω του ενός τετάρτου του κεφαλαίου αυτού έχει απωλεσθεί κατά τη διάρκεια των δώδεκα τελευταίων μηνών, ή

β) αν πρόκειται για εταιρεία στην οποία τουλάχιστον ορισμένα μέλη έχουν απεριόριστη ευθύνη για τα χρέη της εταιρείας, εφόσον έχει απωλεσθεί πάνω από το μισό του κεφαλαίου της, όπως εμφανίζεται στους λογαριασμούς της εταιρείας, και πάνω από το ένα τέταρτο αυτού του κεφαλαίου έχει απωλεσθεί κατά τη διάρκεια των δώδεκα τελευταίων μηνών, ή

γ) ανεξάρτητα από τη μορφή της εταιρείας, εφόσον η σχετική επιχείρηση πληροί τις προϋποθέσεις της εγχώριας νομοθεσίας ώστε να υπαχθεί σε συλλογική πτωχευτική διαδικασία.

Οι ΜΜΕ που έχουν συσταθεί από χρόνο μικρότερο της τριετίας δεν θεωρούνται, για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ότι είναι προβληματικές αναφορικά με το εν λόγω διάστημα, εκτός εάν πληρούν τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο στοιχείο (γ) της παρούσας παραγράφου.
ii. Μια μεγάλη επιχείρηση θεωρείται προβληματική στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) εάν πρόκειται για εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, εφόσον έχει απωλεσθεί πάνω από το μισό του εγγεγραμμένου της κεφαλαίου και άνω του ενός τετάρτου του κεφαλαίου αυτού έχει απωλεσθεί κατά τη διάρκεια των δώδεκα τελευταίων μηνών, ή
β) εάν πρόκειται για εταιρεία στην οποία τουλάχιστον ορισμένα μέλη έχουν απεριόριστη ευθύνη για τα χρέη της εταιρείας, εφόσον έχει απωλεσθεί πάνω από το μισό του κεφαλαίου της, όπως εμφανίζεται στους λογαριασμούς της εταιρείας, και πάνω από το ένα τέταρτο του κεφαλαίου αυτού έχει απωλεσθεί κατά τη διάρκεια των δώδεκα τελευταίων μηνών, ή
γ) ανεξάρτητα από τη μορφή της εταιρείας, εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις του εθνικού δικαίου που τη διέπει όσον αφορά την υπαγωγή της σε συλλογική πτωχευτική διαδικασία.

Ακόμα και στην περίπτωση που δεν συντρέχει καμία από τις περιστάσεις που αναφέρονται παραπάνω, μια εταιρεία μπορεί να συνεχίσει να θεωρείται προβληματική, ιδιαίτερα όταν υπάρχουν οι συνήθεις ενδείξεις μιας προβληματικής επιχείρησης όπως αύξηση των ζημιών, μείωση του κύκλου εργασιών, διόγκωση των αποθεμάτων, πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα, φθίνουσα ταμειακή ροή, αυξανόμενη δανειοληψία, αύξηση των οικονομικών επιβαρύνσεων καθώς και εξασθένιση ή εξαφάνιση της αξίας του καθαρού ενεργητικού. Στις σοβαρότερες περιπτώσεις, η επιχείρηση μπορεί να έχει ήδη κηρυχθεί σε πτώχευση ή να αποτελεί αντικείμενο συλλογικής πτωχευτικής διαδικασίας σύμφωνα με τις διατάξεις του εθνικού δικαίου που τη διέπει. 

Β. Επιπλέον Προϋποθέσεις συμμετοχής

Η ενίσχυση που θα λάβει η επιχείρηση βάσει της παρούσας δεν πρέπει να οδηγεί τελικά το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που ελήφθησαν από την επιχείρηση βάσει του Κανονισμού της ΕΕ 1998/2006  ή του Προσωρινού Πλαισίου 2009/C83/01, κατά την περίοδο 1 Ιανουαρίου  2008 έως 31 Δεκεμβρίου 2010 σε επίπεδο υψηλότερο του ορίου των 500.000 ευρώ.

Γ. Ωφελούμενοι είναι οι εργαζόμενοι στις επιχειρήσεις, είτε είναι πλήρους απασχόλησης είτε έχουν περιέλθει σε «εκ περιτροπής» εργασία, είτε είναι σε μερική απασχόληση  μέχρι την υποβολή της αίτησης προς χρηματοδότηση.

Δ. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

ΔΕΝ έχουν Δικαίωμα συμμετοχής

Δ1. Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, που εμπίπτουν στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ.104/2000 του Συμβουλίου.
Δ2. Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων.
Δ3. Εποχικές Επιχειρήσεις, φροντιστήρια, εργαστήρια ή κέντρα ελευθέρων σπουδών, φαρμακεία, επιχειρήσεις που λειτουργούν αποκλειστικά και μόνο τις βραδινές ώρες (10 μ.μ. – 6 π.μ.), καθώς και επιχειρήσεις που παρέχουν ψυχαγωγικές υπηρεσίες μαζικού χαρακτήρα (νυκτερινά κέντρα διασκέδασης), τυχερά, ψυχαγωγικά ή ηλεκτρονικά παιχνίδια και συναφή αυτών.

4. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

Οι επιχειρήσεις που θα επιλεγούν για χρηματοδοτική ενίσχυση στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος υποχρεούνται να υλοποιήσουν και τις δύο κατωτέρω ενέργειες:

4.1. Συμβουλευτικές Υπηρεσίες, οι οποίες περιλαμβάνουν υπηρεσίες συμβούλου προσαρμογής, παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στην επιχείρηση για θέματα επιχειρηματικής λειτουργίας ή προσωπικού, και
4.2. Δράσεις κατάρτισης: κατάρτιση / επανακατάρτιση του προσωπικού

4.1. Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
Περιεχόμενο ενέργειας
- Υπηρεσίες Συμβούλου για την σύνταξη «Σχεδίου Διαρθρωτικής Προσαρμογής» της Επιχείρησης και του Ανθρώπινου Δυναμικού της.
Το Σχέδιο Προσαρμογής θα πρέπει να περιλαμβάνει τον προγραμματισμό των δράσεων της επιχείρησης στους σχετικούς με την παρούσα πρόσκληση λειτουργικούς τομείς (Ενότητα 1, παρ. 1.1)
Το υποβαλλόμενο σχέδιο Προσαρμογής διαμορφώνεται ανάλογα με την επιλογή της κάθε επιχείρησης για συγκεκριμένους τομείς του προγράμματος και λαμβάνοντας υπόψη τα απαιτούμενα στα κριτήρια αξιολόγησης, θα πρέπει ενδεικτικά να περιλαμβάνει  τις ακόλουθες ενότητες:
- Στοιχεία για το είδος, το προφίλ, τον τρόπο δομής και λειτουργίας της επιχείρησης και τη δραστηριοποίησή της ή το ενδιαφέρον της για τον τομέα για τον οποίο υποβάλει το σχέδιο.
- Ανάλυση επιμέρους στοιχείων-δεικτών που συνηγορούν για τη συμμετοχή της επιχείρησης στο συγκεκριμένο πρόγραμμα και τεκμηριώνουν το επιδιωκόμενο όφελος από τη συμμετοχή αυτή
- Σχεδιασμός – Έναρξη Έργου Διαρθρωτικής Προσαρμογής (συγκρότηση ομάδας εργασίας, θέση στόχων, ορισμός έκτασης Έργου, επιλογή μεθοδολογίας, ανάπτυξη χρονοδιαγράμματος, σχεδιασμός διοίκησης - διαχείρισης αλλαγών, προετοιμασία ομάδας εργασίας).
- Αξιολόγηση παρούσας κατάστασης (αποτύπωση διεργασιών, benchmarking, focus groups πελατών, focus groups εργαζομένων, αξιολόγηση χρησιμοποιούμενης τεχνολογίας).
- Σχεδιασμός Λύσης (σχεδιασμός διεργασιών, αρχιτεκτονικός σχεδιασμός τεχνολογίας, οργανωτικός σχεδιασμός, σχεδιασμός εργασίας).
- Ανάπτυξη Λύσης (λεπτομερής ορισμός διεργασιών, σύνταξη απαιτήσεων & ανάπτυξης συστήματος, ανάπτυξη προγράμματος κατάρτισης, σχεδιασμός υλοποίησης, επιχειρησιακό μεταβατικό σχέδιο, πιλότοι - δοκιμές).
- Υλοποίηση (πιλότοι ευρύτερης κλίμακας και υλοποίηση κατά φάση, συστήματα μέτρησης, πλήρης υλοποίηση).
- Συνεχής Βελτίωση (συνεχής βελτίωση και μέτρηση νέων διεργασιών και συστημάτων).
- Παράλληλα για την επιτυχή εφαρμογή του, το Σχέδιο Προσαρμογής θα πρέπει να  περιλαμβάνει και τις προτεινόμενες πρόσθετες συμβουλευτικές υπηρεσίες στην επιχείρηση για θέματα επιχειρηματικής λειτουργίας ή προσωπικού, όπως:
- Αναδιοργάνωση, τεχνολογική αναβάθμιση και διαφοροποίηση προϊόντων και υπηρεσιών (ενέργειες που σχετίζονται με τον ανασχεδιασμό διαδικασιών, το σχεδιασμό και διαφοροποίηση προϊόντων και υπηρεσιών, την εφαρμογή συστημάτων μέτρησης της απόδοσης, το σχεδιασμό και εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, το σχεδιασμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων κ.α.) και έχουν ως στόχο την ενίσχυση της παραγωγικότητας της εργασίας,
- Προβολή και προώθηση προϊόντων ή/και υπηρεσιών
- Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες (παρέχονται συμβουλευτικές υπηρεσίες χρηματοοικονομικής μηχανικής, ανόρθωσης και διαχείρισης υποχρεώσεων -προσανατολισμός στα προβλήματα ρευστότητας των επιχειρήσεων - καθώς και υπηρεσίες που αφορούν στη συνεχή ενημέρωση για ευκαιρίες χρηματοδότησης, σε προγράμματα μείωσης κόστους)

4.2. Δράσεις Κατάρτισης

Περιεχόμενο ενέργειας
Κατάρτιση των εργαζομένων της επιχείρησης σε θεματικά πεδία σχετικά με το αντικείμενο της επιχείρησης ή / και με τις ανάγκες των εργαζομένων για κατάρτιση και απόκτηση δεξιοτήτων που συνάδουν με τους στόχους του Σχεδίου Προσαρμογής.

Παράλληλα το πρόγραμμα κατάρτισης μπορεί να περιλαμβάνει σε μικρότερο ποσοστό και οριζόντια θέματα, όπως:
- Γνώση και εξοικείωση στη χρήση ΤΠΕ
- Βασικές αρχές συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης
- Βασικές αρχές διασφάλισης ποιότητας
- Υγιεινή και Ασφάλεια στην εργασία
- Εξαγωγικές επιχειρηματικές πολιτικές και πρακτικές

Περιεχόμενο εκπαιδευτικού προγράμματος
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα υποβάλλεται ανά θεματικό αντικείμενο κατάρτισης, στο οποίο θα περιλαμβάνονται και τα εξής:
- Ο τίτλος του προγράμματος
- Ο σκοπός του προγράμματος
- Αναλυτικά οι επιμέρους στόχοι του προγράμματος
- Συνοπτικό και αναλυτικό περιεχόμενο του προγράμματος
- Τα μέσα και οι μέθοδοι που θα χρησιμοποιηθούν
- Η διάρκεια του προγράμματος (θεωρία-πρακτική)

Η κατάρτιση  θα γίνεται σε πιστοποιημένες δομές σύμφωνα με τα οριζόμενα  στο Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης Παρακολούθησης και Ελέγχου των Ενεργειών Επαγγελματικής Κατάρτισης.
Σε περίπτωση που οι επιχειρήσεις δεν διαθέτουν πιστοποιημένα εκπαιδευτικά κέντρα,  ο χώρος  διεξαγωγής της  θεωρητικής κατάρτισης πρέπει να πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις:

- Να έχουν επαρκή επιφάνεια ανάλογη με τον αριθμό των καταρτιζομένων
- Να μην είναι υπόγειοι
- Να διαθέτουν καλό αερισμό
- Να έχουν επαρκή χώρο διαλείμματος
- Να  διαθέτουν τον απαραίτητο εκπαιδευτικό εξοπλισμό κ.λ.π.
- Να διαθέτουν τις απαραίτητες προδιαγραφές υγιεινής και ασφάλειας
- Να είναι προσβάσιμος σε ΑΜΕΑ, όπου απαιτείται.

Εκπαιδευτικοί Όροι 
Ακολουθούνται οι εκπαιδευτικοί όροι σύμφωνα με το ισχύον Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης Ενεργειών Κατάρτισης (ΕΣΔΕΚ).

5. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

5.1 Κατηγορίες Επιλέξιμων Δαπανών
Κατά τη διαμόρφωση του συνολικού προτεινόμενου προϋπολογισμού από την επιχείρηση, είναι υποχρεωτική η σύνδεση των προβλεπόμενων δαπανών με τις παρακάτω κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών.

1.    Υπηρεσίες Συμβούλων

2.    Κατάρτιση

Ως επιλέξιμες θεωρούνται οι παρακάτω δαπάνες ανά κατηγορία:

1. Υπηρεσίες Συμβούλων
Στην κατηγορία αυτή, οι δαπάνες αφορούν:
Τεχνική βοήθεια (σύνταξη σχεδίου προσαρμογής, σύνταξη φακέλου υποβολής, επίβλεψη υλοποίησης του σχεδίου και σύνταξη των περιοδικών εκθέσεων καθώς και της τελικής έκθεσης  αναφοράς)
Δαπάνες παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών στην επιχείρηση για θέματα επιχειρηματικής λειτουργίας, ή προσωπικού ή σε οργανωτικά συστήματα - διαδικασίες
Ειδικότερα στην κατηγορία αυτών των δαπανών συμπεριλαμβάνονται δαπάνες εξειδικευμένων φορέων/ επιχειρήσεων Συμβούλων ή ειδικών επιστημόνων ελευθέρων επαγγελματιών που παρέχουν υπηρεσίες Συμβούλων ή ειδικών επιστημόνων οι οποίοι απασχολούνται στην επιχείρηση.
2. Κατάρτιση
Επιλέξιμες δαπάνες για την κατάρτιση είναι οι οριζόμενες στο Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης Παρακολούθησης και Ελέγχου των Ενεργειών Επαγγελματικής Κατάρτισης. Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει τις δαπάνες: Δαπάνες πιστοποιημένων φορέων Κατάρτισης (ΚΕΚ) Δαπάνες καταρτιζομένων (Αμοιβές καταρτιζομένων)
Δαπάνες επιχείρησης (δαπάνες υλοποίησης της πρακτικής άσκησης στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης, πρώτες ύλες πχ γραφική ύλη)


Επιπλέον διευκρινίζεται ότι:

Οι κατηγορίες των δαπανών που είναι απαραίτητες για την υλοποίηση των στόχων του προγράμματος θεωρούνται επιλέξιμες, εφόσον αποδεικνύονται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά και παραστατικά που προβλέπει ο Κ.Β.Σ.
Οι δικαιούχοι δύνανται να υποβάλλουν δαπάνες, για τις οποίες έχει αναληφθεί η υποχρέωση από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας ΚΥΑ και μέχρι δυο (2) μήνες από τη λήξη της υλοποίησης του προτεινόμενου σχεδίου διαρθρωτικής προσαρμογής. 

5.2 Ανώτατο όριο συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της πρότασης
Η ενίσχυση που θα λάβει η επιχείρηση, αθροιζόμενη με οποιαδήποτε άλλη ενίσχυση (de minimis και ενίσχυση βάσει του Προσωρινού Πλαισίου), έχει λάβει ή θα λάβει η επιχείρηση, δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 500.000 ευρώ κατά την περίοδο 1 Ιανουαρίου 2008 έως 31 Δεκεμβρίου 2010.

5.3 Ανώτατα όρια επιχορηγούμενων δαπανών του συνολικού προϋπολογισμού ανά κατηγορία επιλέξιμων δαπανών

Α/Α Επιλέξιμη Κατηγορία Δαπάνης Ανώτατα όρια επιχορηγούμενων δαπανών ανά κατηγορία
1 Υπηρεσίες Συμβούλων (Σύνταξη Σχεδίου Προσαρμογής και Φακέλου Υποβολής/Επίβλεψη Υλοποίησης Σχεδίου Προσαρμογής/δαπάνες μετακίνησης- - διαμονής διατροφής) Ενδεικτικά η αμοιβή του Συμβούλου Προσαρμογής υπολογίζεται ως 150 ευρώ ανά εργαζόμενο Χ (επί) το συνολικό αριθμό απασχολουμένων της επιχείρησης
 Σε κάθε περίπτωση η αμοιβή του Συμβούλου Προσαρμογής δεν μπορεί να είναι κατώτερη των 10.000 ευρώ ούτε να υπερβαίνει τις 25.000 ευρώ. Η αμοιβή του Συμβούλου Προσαρμογής θα πρέπει να είναι επαρκώς τεκμηριωμένη (ανθρωπομήνες απασχόλησης, αμοιβή συμμετεχόντων, λοιπά έξοδα)
2 Κατάρτιση O προϋπολογισμός της κατηγορίας αυτής διαμορφώνεται με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο (Ε.Σ.Δ.Ε.Κ.)5.4    Στοιχεία υπολογισμού συνολικού  κόστους προγράμματος κατάρτισης

Το Μέσο Ωριαίο Κόστος (Μ.Ω.Κ.), υλοποίησης του προγράμματος κατάρτισης ανά καταρτιζόμενο ανέρχεται μέχρι το ποσό των δεκατριών (13,00) Ευρώ, εκ των οποίων πέντε (5) ευρώ, ανά ώρα κατάρτισης είναι το εκπαιδευτικό επίδομα για κάθε καταρτιζόμενο, και το υπόλοιπο ποσό αφορά:
-   στην αμοιβή του ΚΕΚ για τις δαπάνες υλοποίησης της κατάρτισης, και
- στις δαπάνες της Επιχείρησης για πρόσθετη παροχή σε πρώτες ύλες, αποσβέσεις εξοπλισμού και λοιπές δαπάνες για την υλοποίηση της πρακτικής άσκησης

Σε περίπτωση μείωσης των ανθρωποωρών κατάρτισης λόγω πραγματοποίησης απουσιών και μέχρι του ανώτατου επιτρεπτού ορίου ανά καταρτιζόμενο το συνολικό κόστος του Προγράμματος  μειώνεται με τα ποσά που αντιστοιχούν στις μη πραγματοποιηθείσες αυτές ανθρωποώρες κατάρτισης και ο ΟΑΕΔ εκδίδει στη συνέχεια  απόφαση αναπροσαρμογής του εγκριθέντος κόστους το αργότερο μέχρι την εξέταση της  αίτησης αποπληρωμής και πριν την πληρωμή της τελευταίας δόσης.

6. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ YΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Οι υποψήφιες επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από την ημέρα δημοσίευσης της Πρόσκλησης 1 Νοεμβρίου 2010 και για σαράντα (40) ημέρες .

Η διαδικασία υπαγωγής των επιχειρήσεων στο πρόγραμμα, περιλαμβάνει τα παρακάτω στάδια.

1ο στάδιο: Προθεσμία και διαδικασία υποβολής «αίτησης υπαγωγής στο πρόγραμμα – υπεύθυνης δήλωσης»
   
Οι Δικαιούχοι υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή τους  στο πρόγραμμα, ηλεκτρονικά στην ειδική περιοχή του διαδικτυακού τόπου του ΟΑΕΔ (http://ait.oaed.gr).
Η αίτηση θα περιλαμβάνει τα στοιχεία της επιχείρησης, την περιγραφή του προτεινόμενου Σχεδίου Διαρθρωτικής Προσαρμογής, το Εκπαιδευτικό Σχέδιο - Θεματολογία Κατάρτισης, καθώς επίσης και τα στοιχεία του α) εξωτερικού Συμβούλου εκπόνησης-εφαρμογής του Σχεδίου Προσαρμογής (εκτός και άν αυτό εκπονηθεί - εφαρμοστεί εσωτερικά), και του β) Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) για τον σχεδιασμό, συντονισμό και υλοποίηση της Κατάρτισης. Τα σχετικά αρχεία θα επισυναφθούν στην αίτηση σε μορφή κατά προτίμηση pdf. Επισυνάπτονται επίσης με ηλεκτρονική σάρωση αντίγραφα ισολογισμών, έναρξης δραστηριότητας στη ΔΟΥ, ασφαλιστικής/φορολογικής ενημερότητας και ότι άλλο προβλέπεται στο άρθρο 8 της παρούσης.

2ο στάδιο Αξιολόγηση σε επίπεδο πληρότητας κριτηρίων- Επιλεξιμότητας

Η αξιολόγηση των αιτήσεων / Σχεδίων Διαρθρωτικής Προσαρμογής θα γίνει από Τριμερή Επιτροπή Αξιολόγησης που θα συσταθεί / συγκροτηθεί με Απόφαση του Διοικητή του ΟΑΕΔ και θα απαρτίζεται από εκπροσώπους του ΟΑΕΔ, του ΣΕΒ, της ΓΣΕΕ, της ΓΣΕΒΕΕ  και της ΕΣΕΕ, καθώς και από εξωτερικό εμπειρογνώμονα-αξιολογητή προερχόμενο από το Ενιαίο Μητρώο Αξιολογητών (ΕΜΑ).
 
Η Επιτροπή δύναται να υποβοηθηθεί στο έργο της από επιμέρους επιτροπές.

Τα πρόσωπα που ορίζονται μέλη της  Επιτροπής Αξιολόγησης δεν επιτρέπεται:
•    να έχουν ουδεμία εμφανή ή αφανή οικονομική σχέση και εν γένει συνεργασία οποιασδήποτε μορφής με τους προτείνοντες την ενέργεια φορείς.
•    να έχουν συγγενικό δεσμό μέχρι και 3ου βαθμού συγγενείας με τους μετόχους ή και τους νομίμους εκπροσώπους των προτεινόντων φορέων.

Σε περίπτωση που συντρέχει οποιοδήποτε από τα προαναφερόμενα κωλύματα, το μέλος της  Επιτροπής Αξιολόγησης οφείλει να ζητά την εξαίρεσή του. Προς το σκοπό αυτό τα μέλη της Επιτροπής μετά τον ορισμό τους υποβάλλουν σχετική Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86.

Η αξιολόγηση θα γίνει βάσει των παρακάτω κριτηρίων αξιολόγησης των πράξεων κρατικών ενισχύσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», όπως εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Παρακολούθησης του συγκεκριμένου Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Κριτήρια που χαρακτηρίζονται με «ΝΑΙ» ή «ΟΧΙ» και αποτελούν λόγο αποκλεισμού από το πρόγραμμα είναι τα ακόλουθα:

Α. ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ (κριτήρια αποκλεισμού)
1. Πληρότητα  της υποβαλλόμενης  αίτησης.

 Εξετάζεται η συμπλήρωση όλων των υποχρεωτικών πεδίων της  ηλεκτρονικής αίτησης καθώς και   η πληρότητα των συνημμένων ηλεκτρονικά αρχείων,

2. Τήρηση βασικών προϋποθέσεων

Εξετάζεται εάν η επιχείρηση  τηρεί τις προϋποθέσεις υπαγωγής στο προσωρινό πλαίσιο, έτσι όπως αυτές περιγράφονται στην ΚΥΑ 0.18805/Οικ.3.3071/18-10-2010 (ΦΕΚ 1657/Β/18-10-2010)

3. Η περίοδος υλοποίησης του προτεινόμενου προς συγχρηματοδότηση έργου εμπίπτει εντός της περιόδου επιλεξιμότητας του προγράμματος

Εξετάζεται αν η περίοδος υλοποίησης της προτεινόμενης προς συγχρηματοδότηση πράξης εμπίπτει εντός της περιόδου επιλεξιμότητας του προγράμματος

Β. ΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ (κριτήρια αποκλεισμού)

1. Τήρηση των εθνικών και κοινοτικών κανόνων για τη δημοσιότητα, την πληροφόρηση και τη διάχυση των αποτελεσμάτων

Εξετάζεται εάν η προτεινόμενη πράξη περιλαμβάνει σαφείς και συγκεκριμένες δεσμεύσεις ως προς την τήρηση των εθνικών και κοινοτικών κανόνων περί δημοσιότητας και πληροφόρησης

2. Τήρηση των εθνικών και κοινοτικών κανόνων που αφορούν κρατικές ενισχύσεις

Εξετάζεται εάν ο δικαιούχος δεσμεύεται να τηρήσει τους  εθνικούς  και κοινοτικούς κανόνες που αφορούν κρατικές ενισχύσεις κατά το στάδιο της προκήρυξης, της σύμβασης και πιθανών τροποποιήσεων αυτής

3. Τήρηση των κανόνων για την εξασφάλιση προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία

Εξετάζεται η εξασφάλιση της προσβασιμότητας ατόμων με αναπηρία
Ο έλεγχος των κριτηρίων αυτών γίνεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης σε πρώτο στάδιο πριν την ποιοτική αξιολόγηση των προγραμμάτων.
Προϋπόθεση για τη συνέχιση της διαδικασίας είναι η θετική απάντηση ΝΑΙ σε όλα τα ανωτέρω.
Στη συνέχεια η επιτροπή προχωρεί στη βαθμολόγηση των ακολούθων κριτηρίων:

Γ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ Συντελεστής: 20%

1. Σαφήνεια περιγραφής της πρότασης.    Συντελεστής: 50% 

Εξετάζεται η σαφήνεια της περιγραφής του φυσικού αντικειμένου της πράξης, καθώς και της τεκμηρίωσης των επιπτώσεων της κρίσης στην επιχείρηση

Μια απόλυτα σαφής και ολοκληρωμένη περιγραφή του φυσικού αντικειμένου της πράξης καθώς και των παραγόντων που συνηγορούν για τη συμμετοχή της επιχείρησης στο συγκεκριμένο πρόγραμμα θα παίρνει βαθμό 5 ή 4.  Αντίστοιχα μια μέτρια περιγραφή θα παίρνει 3 ή 2, ενώ μια ελλιπής 1 ή 0 βαθμό.


2. Συμβολή της πράξης στην επίτευξη των στόχων /δεικτών του  αντίστοιχου άξονα προτεραιότητας.    Συντελεστής: 50%

Εξετάζεται η συμβολή της πράξης στους στόχους  του αντίστοιχου Άξονα Προτεραιότητας/θεματικής προτεραιότητας/ κατηγορίας πράξεων και η ποσοτική εκτίμηση αυτής της συμβολής

Οι προτάσεις που κατατίθενται από τις επιχειρήσεις, και συνδέονται με προκαθορισμένες κατευθύνσεις και αλλαγές στην οργάνωση τους σε τομείς, στους οποίους δίνει έμφαση το πρόγραμμα, θα βαθμολογούνται με μεγάλο βαθμό (5, 4 ή 3). Σημαντική παράμετρο αποτελεί επίσης η εκτιμώμενη βιωσιμότητα της πρότασης. Σε άλλη περίπτωση θα λαμβάνει μικρή βαθμολογία ( 2, 1 ή 0).

Δ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ – ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ -  Συντελεστής: 80%

1. Εξετάζεται ο βαθμός επιδείνωσης των ακόλουθων βασικών οικονομικών μεγεθών της επιχείρησης,  κατά τα 3 τελευταία έτη 2007, 2008 και 2009 - Συντελεστής: 30%

Οι δείκτες υπολογίζονται με βάση στοιχεία των ετών 2007, 2008 και 2009

Δείκτης Άμεσης Ρευστότητας - Συντελεστής 5%
Μετρά την ικανότητα της επιχείρησης να ανταποκρίνεται στις βραχυχρόνιες υποχρεώσεις της.
Υπολογισμός: ΑΡ=(Κυκλοφορούν Ενεργητικό – Αποθέματα) / Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Αξιολογείται η μέση τιμή του δείκτη για την τριετία 2007 – 2009, σε κλίμακα 0 – 5, ως ακολούθως:

•    Για τιμές 0 – 0,5 δίνονται 5 βαθμοί
•    Για τιμές 0,5 – 1 δίνονται 4 βαθμοί
•    Για τιμές 1 – 1,5 δίνονται 3 βαθμοί
•    Για τιμές 1,5 – 2 δίνονται 2 βαθμοί
•    Για τιμές 2 – 2,5 δίνονται 1 βαθμοί
•    Για τιμές 2,5 και άνω δίνονται 0 βαθμοί

   
Κύκλος Εργασιών ή Ρυθμός Μεταβολής Κύκλου Εργασιών - Συντελεστής 10%

Υπολογισμός: ΚΕ=(Πωλήσεις έτους -  Πωλήσεις προηγούμενου έτους) / Πωλήσεις προηγούμενου έτους
Αξιολογείται ο βαθμός επιδείνωσης του Μέσου Ετήσιου Ρυθμού Μεταβολής του ΚΕ για την τριετία σε κλίμακα 0 – 5, ως ακολούθως:

•    Για αύξηση του κύκλου εργασιών δίνεται 0 βαθμός
•    Για τιμές 0% – (-10%) δίνονται 1 βαθμός
•    Για τιμές (-10%) – (-20%) δίνονται 2 βαθμοί
•    Για τιμές (-20%) – (-30%) δίνονται 3 βαθμοί
•    Για τιμές (-30%) – (-40%) δίνονται 4 βαθμοί
•    Για τιμές (-40%) – (-50%) δίνονται 5 βαθμοί

    Κ
έρδη προ αποσβέσεων και φόρων ή Ρυθμός Μεταβολής Κερδών - Συντελεστής 10%
Υπολογισμός: ΚπΑΦ=(Κέρδη έτους – Κέρδη προηγούμενου έτους) / Κέρδη προηγούμενου έτους
Αξιολογείται ο βαθμός επιδείνωσης του Μέσου Ετήσιου Ρυθμού Μεταβολής των ΚπΑΦ για την τριετία 2007 – 2009 σε κλίμακα 0 – 5, ως ακολούθως:
 
•    Για ζημίες σε όλα τα έτη -2007, 2008, 2009 - δίνονται 5 βαθμοί
•    Για τιμές  (-30%) κ πάνω δίνονται 4 βαθμός
•    Για τιμές (-20%) – (-30%) δίνονται 3 βαθμοί
•    Για τιμές (-10%) – (-20%) δίνονται 2 βαθμοί
•    Για τιμές (0%) – (-10%) δίνεται 1 βαθμός
•    Για τιμές δείκτη θετικές δίνονται 0 βαθμοί


    
Δανειακή Επιβάρυνση - Συντελεστής 5%
Μετρά την ικανότητα της επιχείρησης για κάλυψη των συνολικών υποχρεώσεων της
Υπολογισμός: ΔΕ = Σύνολο Δανειακών Υποχρεώσεων (Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις + Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις) / Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
Αξιολογείται η μέση τιμή του δείκτη για την τριετία σε κλίμακα 0 – 5, ως ακολούθως

•    Για τιμές 2 κ πάνω δίνονται 5 βαθμοί
•    Για τιμές 1,6 – 2 δίνονται 4 βαθμοί
•    Για τιμές 1,2 – 1,6 δίνονται 3 βαθμοί
•    Για τιμές 0,8 – 1,2 δίνονται 2 βαθμοί
•    Για τιμές 0,4 – 0,8 δίνεται 1 βαθμός
•    Για τιμές 0 – 0,4 δίνεται τιμή 0 βαθμός

2. Πληρότητα Σχεδίου Διαρθρωτικής Προσαρμογής - Συντελεστής: 35%

Εξετάζεται η πληρότητα του Σχεδίου Διαρθρωτικής Προσαρμογής, λαμβάνοντας υπόψη τους ακόλουθους παράγοντες:

2.1 Καταλληλότητα Σχεδίου ως προς την εξυπηρέτηση των στόχων που έχουν τεθεί -   Συντελεστής: 15 %

Μια απόλυτα σαφής, πλήρης και αναλυτική περιγραφή του Σχεδίου Διαρθρωτικής Προσαρμογής θα παίρνει βαθμό 5 ή 4.  Αντίστοιχα μια μέτρια περιγραφή θα παίρνει 3 ή 2, ενώ μια ελλιπής 1 ή 0 βαθμό.

2.2 Επάρκεια και καταλληλότητα Συμβούλου - Συντελεστής:  10 %
Εξετάζεται η επάρκειά του με βάση τα ακόλουθα:
o    Αποδεδειγμένη Εμπειρία στην παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών στο χώρο των Επιχειρήσεων, η οποία αποδεικνύεται με την προσκόμιση ανάλογων παραστατικών ή βεβαιώσεων και συνοδεύεται από πίνακα με αναφορά στο  αντικείμενο, στον προϋπολογισμό,  στη διάρκεια καθώς και στους φορείς των κυριότερων έργων που έχει υλοποιήσει κατά την τελευταία τριετία ανά τομέα οικονομικής δραστηριότητας
o    Τεχνοκρατική επάρκεια σε πολλούς τομείς (μελέτη αγοράς, χρηματοδοτικά, νομικά, τοπική ανάπτυξη, επιμόρφωση, κ.α.)
o    Σε περίπτωση που προσωπικό της επιχείρησης συμμετέχει στην εκπόνηση του Σχεδίου Προσαρμογής θα πρέπει να διαθέτει κατ’ ελάχιστον συναφείς επιστημονικές γνώσεις και επαγγελματική εμπειρία στον αιτούμενο τομέα εξειδίκευσης (Ενότητα 1, παρ. 1.1)
Η ύπαρξη βεβαιωμένων σχετικών σπουδών σε συνδυασμό με τουλάχιστον 10ετή επαγγελματική εμπειρία θα λαμβάνει υψηλή βαθμολογία (5, 4).  Κατ’ αναλογία θα βαθμολογούνται σε χαμηλότερη κλίμακα (3, 2) η ύπαρξη λιγότερων προσόντων και εμπειρίας και η ελαχιστοποίηση αυτών (1, 0), αντίστοιχα.

2.3 Ρεαλιστικότητα προϋπολογισμού του σχεδίου - Συντελεστής: 10 %

Ένα προτεινόμενο σχέδιο που έχει ρεαλιστικό κόστος σε σχέση με τους τιθέμενους στόχους του και συνοδεύεται από επαρκή τεκμηρίωση, θα βαθμολογείται με υψηλό βαθμό (5, 4).  Κατ’ αναλογία θα βαθμολογείται σε χαμηλότερη κλίμακα (3, 2) η λιγότερο επαρκής τεκμηρίωση και αντίστοιχα η ελαχιστοποίηση αυτής θα βαθμολογείται με χαμηλότερο βαθμό (1, 0).

3. Πληρότητα Εκπαιδευτικού Σχεδίου - Συντελεστής: 35%

Εξετάζεται η πληρότητα του Εκπαιδευτικού Σχεδίου, λαμβάνοντας υπόψη τους ακόλουθους παράγοντες:

3.1 Συνάφεια εκπαιδευτικού προγράμματος με τους στόχους του Σχεδίου - Συντελεστής:10 %
3.2 Επάρκεια εκπαιδευτικού περιεχομένου – χρονοδιαγράμματος και εκπαιδευτικών μεθόδων -  Συντελεστής:  10 %
3.3 Προσδοκώμενα αποτελέσματα -  Συντελεστής: 15 %

Με υψηλό βαθμό (5, 4) θα βαθμολογούνται οι προτάσεις οι οποίες κρίνονται επαρκείς ως προς το κάθε επιμέρους κριτήριο. Αντίστοιχα όταν η συγκεκριμένη πρόταση είναι ικανοποιητική ως προς το συγκεκριμένο κριτήριο θα βαθμολογείται με μέτριο βαθμό (3, 2). Όταν η συγκεκριμένη πρόταση είναι ελλιπής ως προς το συγκεκριμένο κριτήριο συνεπάγεται χαμηλή βαθμολόγηση (1, 0).
Μία πρόταση χαρακτηρίζεται:
1.    Ελλιπής ως προς το συγκεκριμένο κριτήριο όταν η ανταπόκρισή της καλύπτει στοιχειωδώς τις ελάχιστες απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου
2.    Ικανοποιητική ως προς το συγκεκριμένο κριτήριο όταν η ανταπόκρισή της καλύπτει πλήρως τις ελάχιστες απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου
3.    Εξαίρετη ως προς το συγκεκριμένο κριτήριο όταν η ανταπόκρισή της καλύπτει πλήρως τις ελάχιστες απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου και προσφέρει επιπλέον δυνατότητες χρήσιμες για το έργο.

Η επιλογή για την υλοποίηση των προγραμμάτων θα βασιστεί σε συγκριτική αξιολόγηση βάσει της οποίας θα προκύψει πίνακας με τη σειρά κατάταξης των επιχειρήσεων.
Η ένταξη της επιχείρησης στο πρόγραμμα πραγματοποιείται με βάση τη σειρά κατάταξης  μέχρι εξαντλήσεως των διατιθέμενων πόρων.
Η αρμόδια Υπηρεσία ενημερώνει τις επιχειρήσεις των οποίων η αίτηση έχει επιλεγεί καθώς και τις επιχειρήσεις των οποίων η αίτηση δεν επελέγη, με απαντητικό έγγραφο αιτιολογημένο.
Kατά των αποφάσεων της επιτροπής αξιολόγησης μπορεί να υποβληθεί ένσταση στην αρμόδια Υπηρεσία εντός 15 ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης των αποτελεσμάτων στον ειδικό χώρο της ιστοσελίδας του ΟΑΕΔ.
Η ένσταση θα εξετάζεται από Επιτροπή Ενστάσεων σύμφωνα με τη νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία του ΟΑΕΔ.

7. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Α. Οι υποψήφιες επιχειρήσεις για ένταξη  στο πρόγραμμα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά συνημμένα τα εξής  δικαιολογητικά:

1. Καταστατικό ή ΦΕΚ ή Αντίγραφο ΔΟΥ έναρξης επιτηδεύματος της δραστηριότητας της επιχείρησης από την αντίστοιχη ΔΟΥ.
2. Υπεύθυνη δήλωση με κατάσταση προσωπικού την ημέρα που προηγείται της υποβολής της αίτησης υπαγωγής στο πρόγραμμα.
3.  Τελευταίο αντίγραφο Α.Π.Δ. ΙΚΑ
4.  Δημοσιευμένοι ισολογισμοί για τα έτη 2007, 2008 και 2009
5. Προσύμφωνο συνεργασίας μεταξύ επιχείρησης και πιστοποιημένου ΚΕΚ από το ΕΚΕΠΙΣ θεωρημένο από την αρμόδια ΔΟΥ.
6. Προσύμφωνο συνεργασίας μεταξύ επιχείρησης και Συμβούλου Διαρθρωτικής Προσαρμογής θεωρημένο από την αρμόδια ΔΟΥ (εκτός αν η ενέργεια γίνει εσωτερικά με ίδιους πόρους)
7.   Σχέδιο Διαρθρωτικής Προσαρμογής
8. Σχέδιο-θεματολογία Κατάρτισης, που θα περιλαμβάνει Προϋπολογισμό και Διάρκεια Υλοποίησης
9. Ασφαλιστική- φορολογική ενημερότητα (αυτεπάγγελτη αναζήτηση)
10. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 του Νομίμου Εκπροσώπου στην οποία θα δηλώνεται:
- ότι η επιχείρηση είναι ενήμερη για τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο Πρόγραμμα, τους οποίους και αποδέχεται ανεπιφύλακτα
- ότι η δραστηριότητα της επιχείρησης εμπίπτει στους επιλέξιμους κλάδους του Προγράμματος.
- ότι όλα τα στοιχεία που έχουν κατατεθεί ηλεκτρονικά είναι ακριβή και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση της Αίτησης.
- ότι για την αιτούσα επιχείρηση δεν συνέτρεχε καμία από τις περιστάσεις που να την χαρακτήριζαν και καθιστούσαν προβληματική πριν την 1η Ιουλίου 2008, σύμφωνα με τον ορισμό που αναφέρεται στο άρθρο 4, παράγραφος Α3 της  ΚΥΑ.
- ότι η επιχείρηση εγγυάται την καλή εκτέλεση του προγράμματος κατάρτισης, καθώς και την υλοποίηση του ολοκληρωμένου σχεδίου διαρθρωτικής προσαρμογής
- ότι η υποβληθείσα πρόταση δεν χρηματοδοτείται από οποιαδήποτε άλλη χρηματοδοτική πηγή (Διαρθρωτικά Ταμεία της Ε.Ε., Ταμείο Συνοχής, Κοινοτικές Πρωτοβουλίες, ΠΔΕ, κ.λπ.)
 - ότι το μέγιστο ποσό ενίσχυσης που έχει λάβει ή θα λάβει η επιχείρηση κατά τα έτη 2008,2009 και 2010 βάσει του Κανονισμού de minimis 1998/2006 (ΕΕ L379/5, 28.12.2006) και του Προσωρινού Πλαισίου (ΕΕ 2009/C83/01) δεν θα υπερβεί τις 500.000 ευρώ.
11. Υπεύθυνη δήλωση σχετικά με τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που τυχόν έχει λάβει η επιχείρηση σύμφωνα με το υπόδειγμα που θα αναρτηθεί στην ειδική περιοχή του διαδικτυακού τόπου του ΟΑΕΔ (http://ait.oaed.gr).
12. Άδεια λειτουργίας σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της πρότασης, όπου αυτή απαιτείται ή υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του ενδιαφερόμενου ότι στην περίπτωσή του δεν απαιτείται άδεια λειτουργίας.
Β. Δικαιολογητικά μετά την έγκριση και κατά την υλοποίηση του έργου
Μετά την έγκριση των προγραμμάτων και την έκδοση των εγκριτικών αποφάσεων οι επιχειρήσεις οφείλουν να προσκομίσουν, στην αρμόδια Υπηρεσία ΟΑΕΔ - Διεύθυνση Επαγγελματικής Κατάρτισης Ενηλίκων (Α3), επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των δικαιολογητικών της προηγουμένης παραγράφου, για να υπογραφεί η Σύμβαση συνεργασίας.
 Στη φάση υλοποίησης του έργου η επιχείρηση καλείται να υποβάλλει στη Διεύθυνση Επαγγελματικής Κατάρτισης Ενηλίκων (Α3) ΟΑΕΔ,   τα παρακάτω δικαιολογητικά:
Β1. Για τις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες:
-    Σύμβαση Συνεργασίας μεταξύ Επιχείρησης και Συμβούλου Προσαρμογής
-    Περιοδικές  Εκθέσεις Προόδου
Β2.  Για τις Δράσεις κατάρτισης μέχρι πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν την έναρξη του κάθε προγράμματος, συμπληρώνονται και αποστέλλονται:
1. Δήλωση – Βεβαίωση, όπου θα αναγράφονται η ημερομηνία έναρξης υλοποίησης του προγράμματος κατάρτισης, ο τίτλος του εγκεκριμένου προγράμματος και ο τόπος υλοποίησής του.
2. Αναλυτικό και ωρολόγιο πρόγραμμα (θεωρίας -πρακτικής) στο οποίο αναγράφεται το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του (θεωρία και πρακτική) και θα αναφέρεται ανά θεματική ενότητα ο αντίστοιχος εκπαιδευτής με τον αναπληρωτή του.
3. Κατάσταση με τα Ονοματεπώνυμα των Καταρτιζομένων για το εγκεκριμένο πρόγραμμα
4. Κατάσταση εκπαιδευτών, οι οποίοι θα πρέπει να προέρχονται από το Μητρώο Εκπαιδευτών Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης του ΕΚΕΠΙΣ (εκτός της πρακτικής άσκησης) σύμφωνα με όσα προβλέπονται από το ισχύον ΕΣΔΕΚ και που έχουν ορισθεί για το εγκεκριμένο πρόγραμμα με τα στοιχεία τους και δείγμα υπογραφής τους. 
5. Συμφωνητικό Συνεργασίας με πιστοποιημένη Δομή Κατάρτισης. Τα συμφωνητικά πρέπει να είναι νομίμως θεωρημένα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. με τον τρόπο που απαιτείται από τον Κ.Β.Σ.
Γ. Δικαιολογητικά Μετά τη λήξη του έργου
 
Μετά την ολοκλήρωση της υλοποίησης η επιχείρηση υποχρεούται το αργότερο εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) μηνών να υποβάλλει στην αρμόδια Υπηρεσία ΟΑΕΔ τα εξής:

Γ1. Για τις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες:
- Τελική Έκθεση Ολοκλήρωσης Έργου, η οποία πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον το πραγματοποιηθέν φυσικό αντικείμενο, συνοπτική αναφορά στα αποτελέσματα της δράσης και στη μεθοδολογία και στα εργαλεία συμβουλευτικής που χρησιμοποιήθηκαν.
Γ2. Για τις Δράσεις κατάρτισης:
- Τελική Αναλυτική Έκθεση Υλοποίησης του πραγματοποιηθέντος προγράμματος κατάρτισης
-Έκθεση αξιολόγησης των εκπαιδευτών, των καταρτιζομένων, των στόχων και των αποτελεσμάτων του προγράμματος.
Γ3. Αναλυτική Έκθεση Υλοποίησης, η οποία θα περιλαμβάνει αποτίμηση των πεπραγμένων σε σχέση με τους δείκτες και τους επιδιωκόμενους στόχους του σχεδίου διαρθρωτικής προσαρμογής.

Γ4. Αίτηση Αποπληρωμής του Προγράμματος, στην οποία θα διατυπώνεται με σαφήνεια η απαρέγκλιτη αντιστοίχηση παραδοτέων υπηρεσιών και προϊόντων με πραγματοποιηθείσες δαπάνες (συνοδευόμενες από υποστηρικτικά έγγραφα) και με αντίστοιχες πληρωμές, σύμφωνα με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και θα περιλαμβάνει τα παρακάτω παραστατικά:
-    Εξοφλημένες αποδείξεις ή τιμολόγια παροχής υπηρεσιών συμβούλων των εξειδικευμένων φορέων ή ειδικών επιστημόνων ελευθέρων επαγγελματιών προς τις επιχειρήσεις, όπου θα αναγράφεται αναλυτικά η ποσότητα και το είδος των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν προς την επιχείρηση
-    Κατάσταση προσωπικού της επιχείρησης που συμμετείχε στη σύνταξη του Σχεδίου Προσαρμογής
-    Εξοφλημένη απόδειξη ή τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών των Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης 

Πριν την έναρξη υλοποίησης των προγραμμάτων η αρμόδια Υπηρεσία ΟΑΕΔ, θα αποστείλει στις επιχορηγούμενες επιχειρήσεις εγκύκλιο όπου θα περιγράφονται αναλυτικά οι όροι υλοποίησης, τα έντυπα έναρξης με τις οδηγίες συμπλήρωσής τους, τα είδη παραστατικών που πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση αποπληρωμής, κ.ά., και ο τρόπος αποστολής τους στις αρμόδιες Διευθύνσεις ή Υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ.

8. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

Ο ΟΑΕΔ προβαίνει στην καταβολή των πληρωμών, μετά από πιστοποίηση των παρεχομένων υπηρεσιών και κατόπιν υποβολής από την επιχείρηση όλων των προβλεπόμενων δηλώσεων, στοιχείων ή δικαιολογητικών καθώς και των σχετικών εγγράφων οικονομικών αιτημάτων, όπως αυτά θα προσδιορισθούν από τη Σύμβαση Συνεργασίας
Οι πληρωμές από τον ΟΑΕΔ προς τις επιχειρήσεις  θα γίνονται για το σύνολο του έργου που περιλαμβάνονται στη  Σύμβαση  Συνεργασίας και πραγματοποιούνται σε τρεις  δόσεις, ως εξής:
 Α1. Η πρώτη δόση ύψους 40% της συνολικής εγκριθείσας ενίσχυσης του προγράμματος καταβάλλεται μετά την ένταξη της επιχείρησης στο πρόγραμμα και αφορά και στις υπηρεσίες συμβούλων (σύνταξη Σχεδίου Προσαρμογής και Φακέλου Υποβολής).
Η καταβολή της πρώτης δόσης προϋποθέτει την ταυτόχρονη κατάθεση ισόποσης εγγυητικής επιστολής τραπέζης (προκαταβολής)  που λειτουργεί νόμιμα στην Ελληνική επικράτεια ή σε κράτος μέλος της Ε.Ε..
Η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αποπληρωμής.
Α2. Η δεύτερη δόση ύψους 40% του συνολικού κόστους του προγράμματος  καταβάλλεται μετά την υποβολή ενδιάμεσης έκθεσης υλοποίησης τουλάχιστον του 60% του φυσικού αντικειμένου και την πιστοποίηση αυτού με επιτόπιο έλεγχο από τον ΟΑΕΔ.
Α3. Η τελευταία δόση αφορά στην πληρωμή του τελικού υπολοίπου και πραγματοποιείται μετά την υποβολή από την Επιχείρηση της Αίτησης Αποπληρωμής και της Αναλυτικής Έκθεσης Υλοποίησης  στις οποίες βεβαιώνεται η υλοποίηση του 100% του φυσικού αντικειμένου και προσκομίζονται τα παραστατικά που δηλώνουν τις πραγματοποιηθείσες δαπάνες, σύμφωνα με τους όρους που προσδιορίζονται στη σύμβαση συνεργασίας και οι οποίοι  διασφαλίζουν τα ποιοτικά κριτήρια του προγράμματος.
Επιλέξιμες δαπάνες για την καταβολή του τελικού υπολοίπου θεωρούνται και αυτές οι οποίες έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι και 2 μήνες μετά τη λήξη της κατάρτισης.

Για τον υπολογισμό των δύο τελευταίων δόσεων, στις περιπτώσεις που προβλέπονται από τη Σύμβαση Συνεργασίας θα λαμβάνονται υπόψη οι τυχόν αναπροσαρμογές της εγκριθείσας ενίσχυσης.
Δικαιολογητικά που υποβάλλονται για κάθε πληρωμή:
- Θεωρημένο τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών
- Συνεργαζόμενη  Τράπεζα και το IBAN του λογαριασμού της Επιχείρησης
- Ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα.
- Λοιπά δικαιολογητικά.
α. Τα φυσικά πρόσωπα:

Πρόσφατο πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.
β. Τα νομικά πρόσωπα:
Πρόσφατο πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.
Πρόσφατο πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (Α`101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις
γ) οι Συνεταιρισμοί:
Πρόσφατο πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.
Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.

9. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Ο ΟΑΕΔ ασκεί τους προβλεπόμενους από το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου των Ε.Π του ΕΣΠΑ, ελέγχους στους δικαιούχους της πράξης του προγράμματος οποιαδήποτε χρονική στιγμή, προκειμένου να διαπιστωθεί η τήρηση των όρων του προγράμματος.
Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» διατηρεί το δικαίωμα να πραγματοποιεί ελέγχους στον ΟΑΕΔ, ως προς την τήρηση των καθηκόντων του, ως Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης.
Έλεγχοι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στους σχετικούς κανονισμούς και το Ν. 3614/07, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, διενεργούνται από την Αρχή Πιστοποίησης, την Αρχή Ελέγχου (ΕΔΕΛ), καθώς και τα αρμόδια όργανα της Ε.Ε.
Οι έλεγχοι υλοποίησης του προγράμματος θα διενεργούνται από τον ΟΑΕΔ σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. 2/34255/0022/6−6−2001, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και της με αριθμό 2854/01−07−2008 Απόφασης του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ.
Οι επιτόπιες επαληθεύσεις, καθώς και οι έλεγχοι, συνίστανται στην επαλήθευση της παράδοσης των συγχρηματοδοτούμενων υπηρεσιών και της πραγματοποίησης των δαπανών, που δηλώνουν οι δικαιούχοι, σύμφωνα με τους όρους της απόφασης ένταξης των πράξεων, του συμφώνου αποδοχής όρων της απόφασης ένταξης και της υπογραφείσας σύμβασης, καθώς και τη συμμόρφωση των εμπλεκόμενων φορέων με τους κοινοτικούς κανόνες καθ’ όλη την περίοδο υλοποίησης του προγράμματος, οι οποίοι βασίζονται στο εγκεκριμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ και την Υπουργική Απόφαση του Συστήματος με αρ. πρωτ. 43804/ΕΥΘΥ 2041/7.9.2009 (ΦΕΚ 1957/Β/9.9.09)
Η ακριβής διαδικασία διενέργειας των ελέγχων θα προσδιορισθεί με αντίστοιχη εγκύκλιο του ΟΑΕΔ πριν την έναρξη υλοποίησης των έργων.

10. ΤΗΡΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ – ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Η τήρηση από τους φορείς των δεσμεύσεων που έχουν αναλάβει, καθώς και των στοιχείων και διαδικασιών που απορρέουν από το ισχύον νομικό πλαίσιο, είναι υποχρεωτική. Η μη τήρηση ή η ελλιπής τήρηση αυτών μπορεί να επιφέρει την περικοπή δαπανών ή ακόμα και την ακύρωση των δράσεων και την επιστροφή τυχόν εισπραχθέντων χρηματικών ποσών ως παρανόμως ή αχρεωστήτως καταβληθέντων.
Η επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών της δημόσιας επιχορήγησης από την επιχείρηση σε όλες τις περιπτώσεις γίνεται εντόκως από την ημερομηνία καταβολής τους, σύμφωνα με το άρθρο 15 της υπ’ αριθμ. πρωτ. 14053/ΕΥΣ1749 Υπουργικής Απόφασης συστήματος διαχείρισης (ΦΕΚ 540/Β/27.03.2008).
Πορίσματα ελέγχου που επισημαίνουν παρεκκλίσεις από τους όρους υλοποίησης, τίθενται υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΕΔ, το οποίο αποφασίζει την περικοπή μέρους της χρηματοδότησης, ή την ακύρωση του προγράμματος και επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.
Ακύρωση του προγράμματος επιβάλλεται στην περίπτωση που διαπιστώνεται ουσιώδης παράβαση των διατάξεων της παρούσας ή χρησιμοποίηση των πόρων του προγράμματος για δραστηριότητες κατάρτισης ξένες προς το περιεχόμενο του προγράμματος, ή δήλωση ανακριβών στοιχείων κατά την τρέχουσα ή τις προηγούμενες χρήσεις, ή καταστρατήγηση με οποιονδήποτε τρόπο των όρων ή των προϋποθέσεων του προγράμματος ή της Σύμβασης  Συνεργασίας.

11. ΤΗΡΗΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ

Ο ΟΑΕΔ και οι δικαιούχοι θα τηρούν ειδικό φάκελο με το σύνολο των δικαιολογητικών και παραστατικών για το διάστημα που ορίζουν οι σχετικοί Κανονισμοί μετά την τελευταία πληρωμή, δηλαδή κατ’ ελάχιστον μέχρι το τέλος του 2020.
Σε κάθε παραστατικό που αφορά πληρωμές της πράξης, θα αναγράφεται ο τίτλος της πράξης, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και ο αριθμός ΟΠΣ.
Οι επιχειρήσεις  πρέπει να εφαρμόζουν  την ελληνική νομοθεσία για τις λογιστικές καταχωρήσεις σύμφωνα με τον ΚΒΣ.


12. ΤΗΡΗΣΗ ΟΡΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς (δηλαδή, ο ΕΦΔ, οι επιχειρήσεις και οι πάροχοι κατάρτισης) των πράξεων θα πρέπει να τηρούν τους κανόνες πληροφόρησης και δημοσιότητας για τις ενέργειές τους όπως αυτοί καθορίζονται από:
- τον Κανονισμό (ΕΚ) 1828/2006 της Επιτροπής της 8ης Δεκεμβρίου 2006, όπως αυτός τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 846/2009 της Επιτροπής, της 1ης Σεπτεμβρίου 2009, και ισχύει
- τις διατάξεις εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013,  και
- τον Επικοινωνιακό Οδηγό για την Πληροφόρηση και Δημοσιότητα των ΕΠ του  ΕΣΠΑ, του ΥΠΟΙΑΝ.
Στο πλαίσιο διαφάνειας και ελέγχου της σώρευσης των κρατικών ενισχύσεων που λαμβάνουν οι δικαιούχοι του προγράμματος, θα δημοσιοποιούνται τα ποσά που λαμβάνουν ως κρατική ενίσχυση. Σύμφωνα με το άρθρο 7 του  Κανονισμού (ΕΚ) 1828/2006 θα γίνεται ηλεκτρονική ή με άλλο τρόπο δημοσιοποίηση του καταλόγου δικαιούχων, των ονομασιών των πράξεων και του ποσού της δημόσιας χρηματοδότησης που χορηγείται στις πράξεις.
Επιπλέον, εφόσον οι εμπλεκόμενοι φορείς υλοποιούν πράξεις που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, θα  πρέπει να εξασφαλίζουν με κάθε τρόπο τα παρακάτω:

1.    Τα ονόματα των συμμετεχόντων στις πράξεις αυτές δεν δημοσιοποιούνται. Βάσει της διάταξης του Κανονισμού (ΕΚ) 1828/2006 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, σύμφωνα με την οποία δεν δημοσιοποιούνται τα ονόματα συμμετεχόντων σε δράσεις ΕΚΤ, απαιτείται να εξευρεθεί ένας τρόπος κωδικοποίησης της δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων επιλογής ωφελουμένων σε πράξεις που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ, χωρίς τη δημοσιοποίηση των ονομάτων τους, όπως για παράδειγμα ο αριθμός πρωτοκόλλου της υποβληθείσας αίτησης.
2.    Όσοι συμμετέχουν στην πράξη να είναι ενήμεροι ότι η εν λόγω πράξη συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ και υλοποιείται στο πλαίσιο του συγκεκριμένου ΕΠ.
3.    Για την ενημέρωση των συμμετεχόντων, ο φορέας οφείλει σε κάθε έγγραφό του, συμπεριλαμβανομένων του παρουσιολογίου ή άλλου πιστοποιητικού, να αναγράφει σε εμφανές σημείο (header/footer) την επικοινωνιακή ταυτότητα του ΕΚΤ, όπως αναλύεται στον Επικοινωνιακό Οδηγό του ΕΣΠΑ.
Σε κάθε περίπτωση δημοσιοποίησης/δημοσίευσης των πράξεων των Δικαιούχων, εκ μέρους του ΟΑΕΔ, γίνεται μνεία για τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη χρηματοδότηση - και ειδικότερα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου - και του Ελληνικού Δημοσίου - και ειδικότερα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης - στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013.
Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς είναι υποχρεωμένοι να τηρούν και να καταθέτουν στοιχεία φυσικού αντικειμένου βάσει του Παραρτήματος ΧΧΙΙΙ του Κανονισμού (ΕΚ) 1828/2006 και σύμφωνα με τις οδηγίες της Ειδικής  Υπηρεσίας και τις απαιτήσεις των πράξεων. Τα εν λόγω στοιχεία αφορούν σε δεδομένα για τους ωφελούμενους και συγκεκριμένα σε:
 -Εργασιακό καθεστώς
- Ηλικιακά δεδομένα
- Δεδομένα για ευάλωτες ομάδες
- Μορφωτικό επίπεδο
Όλοι οι φορείς υποχρεούνται να τηρούν αρχείο των δράσεων δημοσιότητας που υλοποιούν, ως προς το φυσικό και το οικονομικό τους αντικείμενο.


12. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Αιτήματα τροποποίησης της Σύμβασης μεταξύ ΟΑΕΔ και επιχείρησης, για μεταβολές σε ποσοστό έως 20% του εγκεκριμένου φυσικού και οικονομικού αντικειμένου μεταξύ διαφορετικών κατηγοριών ενεργειών, δύναται να υποβάλλονται από τις επιχειρήσεις στον ΟΑΕΔ και  θα εξετάζονται με τη διαδικασία που αναλύεται στη Σύμβαση Συνεργασίας και στους όρους υλοποίησης.


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ- ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης παρέχονται στον διαδικτυακό τόπο του Ο.Α.Ε.Δ (http://ait.oaed.gr).
Οδηγίες για την συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης δίνονται επίσης και τηλεφωνικά μέσω του κέντρου εξυπηρέτησης συστήματος ηλεκτρονικών αιτήσεων (helpdesk) τις εργάσιμες μέρες και ώρες 08:00-14:00 στα τηλέφωνα 210 9989 014, 210 9989 016 και 210 9989 017.
Για πληροφορίες σχετικά με θέματα που αφορούν στο πρόγραμμα οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες μέρες και ώρες 08:00-14:00 στα τηλέφωνα 2109989 675,  2109989 681, 2109989 683, 2109989 685, 2109989 687 και  2109989 128.

ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

ΚΥΑ 0.18805/Oικ.3.3071/18.10.2010 (ΦΕΚ 1657/Β/18-10-2010)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 2007 – 2013»
ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ : 2
ΑΞΟΝΕΣ  ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : 4, 5 ,6
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ


ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΕΛΙΔΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο

Περιγραφή Δράσης

3

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο

Δικαιούχοι - ωφελούμενοι

3

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο

Εκπαιδευτικοί Όροι

4

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο

Δικαιολογητικά έναρξης υλοποίησης του Προγράμματος

4

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο

Δικαιολογητικά κατά την υλοποίηση του Προγράμματος

6

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο

Δικαιολογητικά μετά τη λήξη του Προγράμματος

7

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο

Όροι καλής εκτέλεσης του Προγράμματος

10

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8ο

Παρακολούθηση Οικονομικού Αντικειμένου

13

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9ο

Τυποποίηση φακέλων τήρησης εγγράφων

14

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10ο

Διαδικασία Παρακολούθησης και Ελέγχου του Προγράμματος

14

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11ο

Δημοσιότητα

21

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12ο

Γενικές παρατηρήσεις

21

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΕΝΤΥΠΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1ο

Υποδείγματα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2ο

Δελτίο Παρακολούθησης Δαπανών και Φυσικού Αντικειμένου Ενίσχυσης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3ο

Εκθέσεις ΕλέγχουΘΕΜΑ: Όροι υλοποίησης του Προγράμματος «Διαρθρωτική Προσαρμογή Εργαζομένων και Επιχειρήσεων εντός της Οικονομικής Κρίσης» στο πλαίσιο του Ε.Π «Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007 - 2013

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο
Περιγραφή Δράσης

Το Πρόγραμμα «Διαρθρωτική Προσαρμογή Εργαζομένων και Επιχειρήσεων εντός της Οικονομικής Κρίσης» αφορά στην ενίσχυση επιχειρήσεων για την εκπόνηση και εφαρμογή «Ολοκληρωμένων Σχεδίων Διαρθρωτικής Προσαρμογής Επιχειρήσεων και εργαζομένων», με στόχο την ανταπόκρισή τους στις νέες συνθήκες, που διαμορφώνει η οικονομική κρίση καθώς και η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στη διαδικασία παραγωγής.
Οι ενέργειες των επιχειρήσεων αφορούν:
Α) Συμβουλευτικές Υπηρεσίες, οι οποίες περιλαμβάνουν υπηρεσίες Συμβούλου προσαρμογής, παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στην επιχείρηση για θέματα επιχειρηματικής λειτουργίας ή προσωπικού, κ.α.
Β) Δράσεις κατάρτισης: κατάρτιση / επανακατάρτιση του προσωπικού, κατάρτιση συνδυασμένη με εργασία ή εκ περιτροπής εργασία και κατάρτιση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο
Δικαιούχοι - Ωφελούμενοι

Δικαιούχοι είναι οι επιχειρήσεις, ( άρθρο 4) της ΚΥΑ 0.18805/Oικ.3.3071/18.10.2010 (ΦΕΚ 1657/Β/18-10-2010) που απασχολούν 50 εργαζόμενους και άνω  και  σχεδιάζουν να προχωρήσουν  στην εφαρμογή αλλαγών και μέτρων αναδιάρθρωσης και προσαρμογής, τα οποία θα επιφέρουν σοβαρές ανακατατάξεις και επιπτώσεις στο επιχειρησιακό και εργασιακό τους περιβάλλον. Οι αλλαγές αυτές θα πρέπει να αφορούν κατά προτίμηση αλλά όχι αποκλειστικά έναν ή περισσότερους από τους βασικούς τομείς που αναφέρονται στο άρθρο 1 της ανωτέρω ΚΥΑ.


Ωφελούμενοι είναι οι εργαζόμενοι στις επιχειρήσεις, είτε είναι πλήρους απασχόλησης είτε έχουν περιέλθει σε « εκ περιτροπής» εργασία, είτε είναι σε μερική απασχόληση μέχρι την υποβολή της αίτησης προς χρηματοδότηση.
   
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο
Εκπαιδευτικοί Όροι

Η υλοποίηση των προγραμμάτων κατάρτισης  θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς όρους που περιγράφονται στην υπ’ αριθμ. 55582/1933 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών – Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας για το «Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου των Ενεργειών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ε.Σ.Δ.Ε.Κ.) συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΚΤ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ (2007-2013 ), για όλα τα Επιχειρησιακά προγράμματα που εμπεριέχουν δράσεις Κατάρτισης», όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 0.15968/3.2570  ΚΥΑ (ΦΕΚ 1503/Β/6-9-2010) των Υπουργών Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας-Παιδείας, διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων – Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Η θεωρητική κατάρτιση  υλοποιείται εκτός ωρών εργασίας και στους ωφελούμενους καταβάλλεται εκπαιδευτικό επίδομα  5€ ανά ώρα κατάρτισης.
 
Όταν η πρακτική άσκηση υλοποιείται εντός ωρών εργασίας και εντός της επιχείρησης τότε καταβάλλεται στην επιχείρηση για κάθε καταρτιζόμενο το Μ.Ω.Κ του προγράμματος, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται η αναλογία του ωρομισθίου του καταρτιζόμενου, η αμοιβή της επιχείρησης και του ΚΕΚ. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο
Δικαιολογητικά  Έναρξης Υλοποίησης του  Προγράμματος
Στη φάση έναρξης και υλοποίησης  του Προγράμματος η επιχείρηση καλείται να υποβάλει στη Διεύθυνση Επαγγελματικής Κατάρτισης Ενηλίκων (Α3) ΟΑΕΔ, τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Για τις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες:
- Σύμβαση Συνεργασίας μεταξύ Επιχείρησης και Συμβούλου Προσαρμογής
- Περιοδικές  Εκθέσεις Προόδου. ( Υποβάλλονται κατά την έναρξη και στο 60% τουλάχιστον της υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου κατάρτισης)

Για τις Δράσεις κατάρτισης μέχρι πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν την έναρξη του κάθε προγράμματος, συμπληρώνονται και υποβάλλονται σε τρία αντίγραφα εντός ξεχωριστών  φακέλων εκ των οποίων δύο αντίγραφα στην αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση του ΟΑΕΔ και ένα στη Διεύθυνση Α3, τα ακόλουθα:
1. Δήλωση – Βεβαίωση, όπου θα αναγράφονται η ημερομηνία έναρξης υλοποίησης του προγράμματος κατάρτισης, ο τίτλος του εγκεκριμένου προγράμματος και ο τόπος υλοποίησής του (Υποδείγματα 1&2).
2. Αναλυτικό και ωρολόγιο πρόγραμμα (θεωρίας -πρακτικής) στο οποίο αναγράφεται το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του (θεωρία και πρακτική) και θα αναφέρεται ανά θεματική ενότητα ο αντίστοιχος εκπαιδευτής για τη θεωρία με τον αναπληρωτή του (Υπόδειγμα 8).
3. Κατάσταση με το Ονοματεπώνυμο και το προφίλ των καταρτιζομένων ανά  πρόγραμμα κατάρτισης (Υπόδειγμα 5).
4. Κατάσταση εκπαιδευτών, οι οποίοι θα πρέπει να προέρχονται από το Μητρώο Εκπαιδευτών Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης του ΕΚΕΠΙΣ (εκτός της πρακτικής άσκησης) και σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο ΕΣΔΕΚ και που έχουν ορισθεί για το εγκεκριμένο πρόγραμμα κατάρτισης. (Υπόδειγμα 3)
5. Συμφωνητικό Συνεργασίας με πιστοποιημένη Δομή Κατάρτισης. Τα συμφωνητικά πρέπει να είναι νομίμως θεωρημένα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. με τον τρόπο που απαιτείται από τον Κ.Β.Σ.ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο
Δικαιολογητικά κατά την Υλοποίηση του Προγράμματος Κατάρτισης
Πριν την έναρξη υλοποίησης της πρακτικής άσκησης, η  επιχείρηση υποβάλλει αντίστοιχα τα παρακάτω:
•    Συμφωνητικό Συνεργασίας σε περίπτωση υλοποίησης της πρακτικής σε συνεργαζόμενη  επιχείρηση.
•    Κατάσταση εκπαιδευτών πρακτικής άσκησης (Υπόδειγμα 4).
•    Κατάσταση Φορέων υλοποίησης πρακτικής άσκησης(Υπόδειγμα 6).
•    Κατάσταση κατανομής καταρτιζομένων ανά Φορέα υλοποίησης της πρακτικής άσκησης (Υπόδειγμα 7).
Κατά την υλοποίηση του προγράμματος η επιχείρηση υποχρεούται να υποβάλει:
1) Ενδιάμεση Έκθεση Υλοποίησης πριν την καταβολή της δεύτερης δόσης (Υπόδειγμα 15)
2) Δελτίο Παρακολούθησης Δαπανών και  Φυσικού Αντικειμένου Ενίσχυσης μετά από κάθε πληρωμή στην αρμόδια Διεύθυνση  (Παράρτημα 1 )
Η αποστολή των ανωτέρω Δελτίων είναι απαραίτητη για τη συνέχιση της χορήγησης της  χρηματοδότησης.
Κατά την υλοποίηση των προγραμμάτων κατάρτισης πρέπει να τηρούνται στον τόπο  υλοποίησης, εκτός των ανωτέρω δικαιολογητικών της έναρξης υλοποίησης των προγραμμάτων, και τα κάτωθι:
1. Βιβλίο παρουσιολογίου των καταρτιζομένων (υπόδειγμα 10) και βιβλίο παρουσιολογίου εκπαιδευτών θεωρίας (υπόδειγμα 11).
2. Πίνακας διδασκόμενης ύλης, όπου θα αναγράφεται η διδασκόμενη ύλη και η ημέρα κατάρτισης σύμφωνα με το εγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα (Υπόδειγμα 9 ), ο οποίος θα αναρτάται σε εμφανές σημείο στο χώρο της κατάρτισης.
Στον τόπο υλοποίησης της πρακτικής άσκησης (επιχειρήσεις ή ΚΕΚ) θα τηρούνται τα κάτωθι:
α) Βιβλίο παρουσιολογίου εκπαιδευτών πρακτικής άσκησης (Υπόδειγμα 12)
β) Βιβλίο παρουσιολογίου καταρτιζομένων πρακτικής άσκησης (Υπόδειγμα 13 ).
Όλα τα δικαιολογητικά θα τηρούνται ανά πρόγραμμα κατάρτισης (κοινά δικαιολογητικά θα τηρούνται σε αντίγραφα σε όλους τους φακέλους όπου απαιτείται π.χ. επιμερισμός τιμολογίων με δαπάνες που αφορούν πάνω από ένα πρόγραμμα, αμοιβές συνεργατών κλπ).
Οι Δικαιούχοι θα τηρούν ειδικό φάκελο με το σύνολο των δικαιολογητικών και παραστατικών για το διάστημα που ορίζουν οι σχετικοί Κανονισμοί μετά την τελευταία πληρωμή, δηλαδή κατ’ ελάχιστον μέχρι το τέλος του 2020.
Σε κάθε παραστατικό που αφορά πληρωμές της πράξης, θα αναγράφεται ο τίτλος της πράξης, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και ο αριθμός  ΟΠΣ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο
Δικαιολογητικά μετά τη λήξη του Προγράμματος
Μετά τη λήξη της κατάρτισης ο Δικαιούχος υποχρεούται:
Α. Να δώσει σε κάθε καταρτιζόμενο που ολοκλήρωσε επιτυχώς την κατάρτιση Βεβαίωση Παρακολούθησης , η οποία θα υπογράφεται από τον Διευθυντή Κατάρτισης του ΚΕΚ  και από τον Υπεύθυνο του προγράμματος της Επιχείρησης (Υπόδειγμα 14 ).
Β. Να υποβάλει το αργότερο εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) μηνών στη Διεύθυνση Επαγγελματικής Κατάρτισης Ενηλίκων (Α3) τα εξής:
Για τις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες:
- Τελική Έκθεση Ολοκλήρωσης Έργου, η οποία πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον το πραγματοποιηθέν φυσικό αντικείμενο, συνοπτική αναφορά στα αποτελέσματα της δράσης και στη μεθοδολογία και στα εργαλεία συμβουλευτικής που χρησιμοποιήθηκαν (Υπόδειγμα   16).


Για τις Δράσεις κατάρτισης:
- Τελική Αναλυτική Έκθεση Υλοποίησης του πραγματοποιηθέντος προγράμματος κατάρτισης (Υπόδειγμα 17)
- Έκθεση αξιολόγησης των εκπαιδευτών, των καταρτιζομένων, των στόχων και των αποτελεσμάτων του προγράμματος κατάρτισης.(Υπόδειγμα 18)
Επίσης, για το σύνολο του Προγράμματος υποβάλλει:
- Αναλυτική Έκθεση Υλοποίησης, η οποία θα περιλαμβάνει αποτίμηση των πεπραγμένων σε σχέση με τους δείκτες και τους επιδιωκόμενους στόχους του σχεδίου διαρθρωτικής προσαρμογής (Υπόδειγμα 19).
Γ. Στη  Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (Β3):
Αίτηση Αποπληρωμής του Προγράμματος, στην οποία θα διατυπώνεται με σαφήνεια η απαρέγκλιτη αντιστοίχιση παραδοτέων υπηρεσιών και προϊόντων με πραγματοποιηθείσες δαπάνες (συνοδευόμενες από υποστηρικτικά έγγραφα) και με αντίστοιχες πληρωμές, σύμφωνα με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και θα περιλαμβάνει τα παρακάτω παραστατικά, Άρθρο 8 , σημ. Γ4 και Άρθρο 14  της ΚΥΑ 0.18805/Oικ.3.3071/18.10.2010 (ΦΕΚ 1657/Β/18-10-2010).

Για τις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες:
- Εάν το σχέδιο προσαρμογής εκπονηθεί από εξειδικευμένους φορείς / επιχειρήσεις συμβούλων ή από ειδικούς επιστήμονες ελεύθερους επαγγελματίες, ο φορέας θα προσκομίσει στην επιχείρηση τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, όπου θα αναγράφεται αναλυτικά η ποσότητα και το είδος των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν προς την επιχείρηση
- Εάν το σχέδιο εκπονηθεί από ειδικούς επιστήμονες οι οποίοι ασχολούνται στην επιχείρηση, για την δαπάνη θα προσκομιστεί κατάσταση προσωπικού της επιχείρησης που συμμετείχε στη σύνταξη του σχεδίου προσαρμογής, μαζί με αποδείξεις επαγγελματικής δαπάνης για κάθε άτομο που θα εκδώσει η επιχείρηση (μέχρι 5.000 € ανά άτομο σύμφωνα με τον Κ.Β.Σ.)

Για  τις Δράσεις κατάρτισης:

ΑΜΟΙΒΗ ΦΟΡΕΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Ο φορέας κατάρτισης εκδίδει Τ.Π.Υ θεωρημένο με την αμοιβή του όπως αυτή έχει συμφωνηθεί και για τις υπηρεσίες που περιγράφονται αναλυτικά στο ιδιωτικό συμφωνητικό –θεωρημένο από τη Δ.Ο.Υ- μεταξύ επιχείρησης και ΚΕΚ.
ΑΜΟΙΒΕΣ  ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ
- Το εκπαιδευτικό επίδομα για τη θεωρία ανέρχεται σε 5€ /ώρα κατάρτισης και καταβάλλεται στους εκπαιδευόμενους από την επιχείρηση με την έκδοση απόδειξης επαγγελματικής δαπάνης, με κρατήσεις που ορίζονται από τον Κ.Β.Σ.
- Αποδεικτικά καταβολής Εκπαιδευτικού  επιδόματος στους καταρτιζόμενους (δίγραμμες επιταγές, extrait Τράπεζας)
- Αποδεικτικά μετακίνησης-διαμονής και διατροφής των καταρτιζομένων, εάν έχουν πραγματοποιηθεί σχετικές δαπάνες (τιμολόγια-δελτία αποστολής).
- Η υλοποίηση της πρακτικής εντός επιχείρησης και εντός ωρών εργασίας πιστοποιείται:
•     με την προσκόμιση συγκεντρωτικής κατάστασης,  στην οποία θα απεικονίζονται οι ώρες πρακτικής άσκησης ανά καταρτιζόμενο και μετά από επιτόπιο έλεγχο.
•    Με μισθοδοτικές καταστάσεις εργαζομένων - καταρτιζομένων  συνοδευόμενες από πίνακα στον οποίο θα απεικονίζεται το ωρομίσθιο ανά καταρτιζόμενο.

ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Για κάθε δαπάνη που αφορά στην υλοποίηση του προγράμματος στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης, είναι απαραίτητη η προσκόμιση τιμολογίων  - δελτίων αποστολής, που αφορούν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα ( π.χ. γραφική ύλη , υλικά εκπαίδευσης )  ή υποστηρικτικών εγγράφων ( π.χ. αποσβέσεις εξοπλισμού)
Επιπλέον πραστατικά :
- Αποδεικτικά αμοιβής Εκπαιδευτών (Α.Π.Υ. ή Τ.Π.Υ. Απόδ. Επαγγ. Δαπάνης-μισθοδοτικές καταστάσεις), απόδοση φόρου και ασφαλιστικών εισφορών όπου υπάρχουν, Α.Π.Δ. για τις ασφαλιστικές εισφορές, (ΠΔ) προσωρινή δήλωση και Διπλότυπο είσπραξης από ΔΟΥ για τους φόρους.
- Αντίγραφα των σελίδων καταχώρησης των σχετικών δαπανών στο βιβλίο Εσόδων-Εξόδων ή στο ημερολόγιο ταμείου κ.λ.π.
- Υπ. Δήλωση ότι τα υποβαλλόμενα παραστατικά είναι ακριβή αντίγραφα των πρωτοτύπων.

Η έκδοση παραστατικών και εξόφληση αυτών θα πρέπει να γίνεται εντός διμήνου από τη λήξη του φυσικού αντικειμένου. Οι αποδόσεις στο ΙΚΑ και στη Δ.Ο.Υ. των κρατήσεων από τους Δικαιούχους, πρέπει να γίνεται εμπρόθεσμα.
Όλα τα παραστατικά σχετικά με την αποπληρωμή του προγράμματος πρέπει να  είναι εξοφλημένα. Τα τιμολόγια-δελτία αποστολής θα συνοδεύονται από εξοφλητικές αποδείξεις. Για την αμοιβή εκπαιδευτών, εκπαιδευομένων και φορέων υλοποίησης απαιτούνται αποδείξεις επαγγελματικής δαπάνης ή τιμολόγια, δίγραμμες επιταγές και τα extrait της Τράπεζας. Τα τιμολόγια-δελτία αποστολής σχετικά με τη διατροφή είναι απαραίτητο να έχουν εκδοθεί κατά την υλοποίηση του προγράμματος.
Η τήρηση από τους φορείς των δεσμεύσεων που έχουν αναλάβει, καθώς και των στοιχείων και διαδικασιών που απορρέουν από το ισχύον νομικό πλαίσιο, είναι υποχρεωτική. Η μη τήρηση ή η ελλιπής τήρηση αυτών μπορεί να επιφέρει την περικοπή δαπανών ή ακόμα και την ακύρωση των δράσεων και την επιστροφή τυχόν εισπραχθέντων χρηματικών ποσών ως παρανόμως ή αχρεωστήτως καταβληθέντων.
Η επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών της δημόσιας επιχορήγησης από την επιχείρηση σε όλες τις περιπτώσεις γίνεται εντόκως από την ημερομηνία καταβολής τους, σύμφωνα με το άρθρο 15 της υπ’ αριθμ. πρωτ. 14053/ΕΥΣ1749 Υπουργικής Απόφασης Συστήματος Διαχείρισης (ΦΕΚ 540/Β/27.03.2008), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Οι Δικαιούχοι είναι απαραίτητο :
- να τηρούν τα πρωτότυπα παραστατικά που αφορούν στο Πρόγραμμα.
- να εφαρμόζουν την Ελληνική Νομοθεσία για τις λογιστικές καταχωρήσεις, σύμφωνα με τον ΚΒΣ
- να καταχωρούν τις δαπάνες του Προγράμματος με σαφή και διακριτό τρόπο.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο
Όροι Καλής Εκτέλεσης του Προγράμματος Κατάρτισης

Οι εκπαιδευτικοί όροι του προγράμματος κατάρτισης πρέπει να είναι σύμφωνοι με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 0.18805/Oικ.3.3071/18.10.2010 (ΦΕΚ 1657/Β/18-10-2010), στη Σύμβαση Συνεργασίας και στο ΕΣΔΕΚ.
Ειδικότερα:

Το Αναλυτικό ωρολόγιο πρόγραμμα ( θεωρία και πρακτική άσκηση) να συμφωνεί με την αρχική έγκριση και τις εγκεκριμένες αλλαγές.
Είναι υποχρεωτική η ακριβής αναφορά του χρόνου του διαλείμματος στο ωρολόγιο πρόγραμμα.
Κατά την υλοποίηση της πρακτικής άσκησης θα πρέπει να λαμβάνεται ειδική μέριμνα από το Δικαιούχο (επιχείρηση) ώστε να εξασφαλίζεται η συνάφειά της με το θεωρητικό μέρος του προγράμματος κατάρτισης.
Κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης είναι υποχρεωτική η παρουσία εκπαιδευτή.
Αντικατάσταση  των εκπαιδευτών είναι εφικτή από εκπαιδευτές που διαθέτουν τουλάχιστον τα ίδια τυπικά προσόντα. Ο Δικαιούχος υποχρεούται να γνωστοποιήσει την αντικατάσταση στο email : [email protected], μέχρι και 15 λεπτά μετά την έναρξη υλοποίησης .

Ο αριθμός απουσιών των καταρτιζομένων επιτρέπεται σε ποσοστό 10% επί του συνολικού αριθμού των ωρών του προγράμματος και αυξάνεται στο 20% για άτομα με αναπηρίες  ή σε καταρτιζόμενους που έχουν αποδεδειγμένη νοσηλεία σε Νοσοκομείο (σημ. ΙΙΙ, 7 του ΕΣΔΕΚ).

Αντικατάσταση καταρτιζομένων είναι εφικτή πριν τη συμπλήρωση του 10% των ωρών  του  προγράμματος κατάρτισης. Σε αυτή την περίπτωση οι παρουσίες του νέου καταρτιζόμενου υπολογίζονται από την ημέρα συμμετοχής του στο πρόγραμμα κατάρτισης. Αντικατάσταση καταρτιζόμενου μετά τη συμπλήρωση του 10% των ωρών του προγράμματος δε γίνεται δεκτή.
Σε περίπτωση αντικατάστασης ή αποχώρησης καταρτιζομένων, (χωρίς τη δυνατότητα αντικατάστασης) ή διακοπής της παρακολούθησης του προγράμματος λόγω απουσιών ο Δικαιούχος  υποχρεούται να ενημερώνει  πριν από κάθε  αλλαγή την αρμόδια Διεύθυνση Α3 ΟΑΕΔ δηλώνοντας την ακριβή ημερομηνία αποχώρησης του καταρτιζόμενου.
Σε περίπτωση που πριν την έναρξη υλοποίησης ενός προγράμματος ο αριθμός των καταρτιζομένων είναι μικρότερος του αντίστοιχου εγκεκριμένου και πάντως μεγαλύτερος του κατωτάτου επιτρεπτού ορίου, ο Δικαιούχος υποχρεούται να ενημερώσει την Αρμόδια Διεύθυνση Α3 του ΟΑΕΔ, έως και 15 λεπτά μετά την έναρξη στο email : [email protected] Στη συνέχεια, ο ΟΑΕΔ εκδίδει απόφαση αναπροσαρμογής του εγκριθέντος φυσικού αντικειμένου του προγράμματος κατά τις αντίστοιχες ανθρωποώρες και του εγκριθέντος κόστους του προγράμματος, σύμφωνα με το εγκεκριμένο μέσο ωριαίο κόστος ανά καταρτιζόμενο του προγράμματος. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται στον Δικαιούχο και αποτελεί πλέον αναπόσπαστο παράρτημα της Σύμβασης που θα έχει υπογραφεί.
Σε περίπτωση που μετά την έναρξη του προγράμματος καταρτιζόμενος αποχωρήσει  ή υπερβεί το ανώτατο επιτρεπτό όριο απουσιών ή / και για οποιοδήποτε λόγο δεν ολοκληρώσει το πρόγραμμα κατάρτισης, χωρίς υπαιτιότητα του Δικαιούχου, το φυσικό αντικείμενο του προγράμματος μειώνεται κατά τις ανθρωποώρες κατάρτισης που δεν εκτελέστηκαν.

Ο Δικαιούχος σύμφωνα με τα ανωτέρω οφείλει να ενημερώσει άμεσα την Διεύθυνση Α3 του ΟΑΕΔ, για τις περιπτώσεις αυτές, προκειμένου να το λάβει υπόψη της κατά την υλοποίηση και πληρωμή των δόσεων.

Επίσης, κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Προγράμματος και κατόπιν εγγράφου αιτήματος της επιχείρησης επαρκώς τεκμηριωμένου, είναι δυνατή η έγκριση τροποποίησης της Σύμβασης μεταξύ ΟΑΕΔ και επιχείρησης σε ποσοστό έως 20% του εγκεκριμένου φυσικού και οικονομικού αντικειμένου μεταξύ διαφορετικών κατηγοριών ενεργειών.

Σε κάθε περίπτωση η μεταφορά  ποσών δεν θα επηρεάζει το Μ.Ω.Κ.  και το εύρος αμοιβής των Συμβούλων.
Η Διεύθυνση Α3 εκδίδει στη συνέχεια Απόφαση αναπροσαρμογής πριν την καταβολή της επόμενης δόσης στο Δικαιούχο και πάντως το αργότερο με την εξέταση της αίτησης τελικής πληρωμής. Η Απόφαση αυτή κοινοποιείται στο Δικαιούχο και αποτελεί πλέον αναπόσπαστο παράρτημα της Σύμβασης Συνεργασίας που θα έχει υπογραφεί.

Σε περίπτωση μείωσης των ανθρωποωρών κατάρτισης λόγω πραγματοποίησης απουσιών και μέχρι του ανώτατου επιτρεπτού ορίου ανά καταρτιζόμενο το συνολικό κόστος του Προγράμματος μειώνεται με τα ποσά που αντιστοιχούν στις μη πραγματοποιηθείσες αυτές ανθρωποώρες κατάρτισης.

Η προβλεπόμενη συμβατική αμοιβή των εκπαιδευτών, καταβάλλεται με τη λήξη του εκπαιδευτικού μέρους του αντίστοιχου προγράμματος κατάρτισης, εφόσον ο Δικαιούχος έχει λάβει τη δεύτερη δόση χρηματοδότησης του Προγράμματος.

Η καταβολή των συμφωνηθεισών αμοιβών των εκπαιδευτών αποδίδεται από τον Δικαιούχο με δίγραμμη επιταγή εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων που υπάρχει αντικειμενική αδυναμία.

Η καταβολή του εκπαιδευτικού επιδόματος γίνεται το αργότερο ένα μήνα από τη λήξη του προγράμματος εφόσον ο Δικαιούχος έχει πάρει τη δεύτερη δόση χρηματοδότησης.
Ο αριθμός των καταρτιζομένων ανά τμήμα δεν μπορεί να είναι ανώτερος των 25 και κατώτερος των 5 ανά τμήμα. Μείωση του αριθμού εκπαιδευόμενων ανά πρόγραμμα κατάρτισης, κατά τη διάρκεια της υλοποίησης, χωρίς υπαιτιότητα του Δικαιούχου, επιτρέπεται μόνο μετά από έγκριση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ, εφόσον η μείωση αυτή υπερβαίνει το 30% του συνολικού αριθμού των καταρτιζομένων.

Σε περίπτωση ανάγκης αλλαγής ημερομηνίας διενέργειας του προγράμματος, ο Δικαιούχος οφείλει να το γνωστοποιήσει στην αρμόδια Διεύθυνση Α3 στο email, [email protected], μέχρι και 15 λεπτά μετά την έναρξη υλοποίησης, προσδιορίζοντας τη νέα ημερομηνία υλοποίησης, η οποία πρέπει να είναι τουλάχιστον 5 ημερολογιακές ημέρες μετά την αναβληθείσα ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος.
Παράλληλα με το ίδιο email θα ανακοινώνει την προκύπτουσα αλλαγή στο θεματολόγιο των ημερών του προγράμματος από την αναβληθείσα ημερομηνία μέχρι τη νέα ημερομηνία που έχει προσδιορίσει για την υλοποίηση του προγράμματος.

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8ο
Παρακολούθηση Οικονομικού Αντικειμένου

Επιλεξιμότητα Δαπανών
Οι δαπάνες για την χρηματοδότηση των Προγραμμάτων πρέπει να είναι σύμφωνες με αυτές που περιγράφονται στο ΕΣΔΕΚ και για να είναι επιλέξιμες οι δαπάνες πρέπει:
- Να είναι σύμφωνες με την εγκριτική απόφαση
- Να έχουν πραγματοποιηθεί μέσα στον επιλέξιμο χρόνο
- Να αποδεικνύονται από τα απαραίτητα παραστατικά που προβλέπει ο Κ.Β.Σ η δε υποχρέωση να έχει αναληφθεί από την ημερομηνία δημοσίευσης της ΚΥΑ 0.18805/Oικ.3.3071/18.10.2010 (ΦΕΚ 1657/Β/18-10-2010) και μέχρι 2 μήνες από τη λήξη της υλοποίησης του σχεδίου διαρθρωτικής προσαρμογής.
- Όλες οι δαπάνες είναι επιλέξιμες εφόσον δεν έχουν ενταχθεί προς χρηματοδότηση από άλλη χρηματοδοτική πηγή.(Διαρθρωτικά Ταμεία της ΕΕ, Ταμείο Συνοχής, Κοινοτικές Πρωτοβουλίες, Π.Δ.Ε., κα)
- Οι πληρωμές προς στους Δικαιούχους πραγματοποιούνται σε δόσεις και θα γίνουν σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αντίστοιχο  άρθρο της Σύμβασης Συνεργασίας  και του άρθρου 9 της 0.18805/Oικ.3.3071/18.10.2010 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1657/Β/18-10-2010).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9ο
Τυποποίηση Φακέλων Τήρησης Εγγράφων

Για την ορθή διαχείριση και τη ομοιόμορφη παρακολούθηση της πορείας του Προγράμματος, προτείνεται η τήρηση των εγγράφων, που αφορούν στην υλοποίησή του, σε ξεχωριστούς φακέλους.
Κοινά δικαιολογητικά θα τηρούνται ενιαία στον αντίστοιχο φάκελο ενώ τα δικαιολογητικά που αφορούν τα προγράμματα κατάρτισης θα ξεχωρίζουν ανά πρόγραμμα.
Ο τρόπος τήρησης των εγγράφων περιγράφεται στο 1ο Παράρτημα του Σύμβασης Συνεργασίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10ο
Διαδικασία παρακολούθησης και ελέγχου του Προγράμματος

Ο ΟΑΕΔ ως ΕΦΔ ασκεί τους προβλεπόμενους από το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου των Ε.Π. του ΕΣΠΑ, ελέγχους στους δικαιούχους της πράξης του προγράμματος οποιαδήποτε χρονική στιγμή, προκειμένου να διαπιστωθεί η τήρηση των όρων του Προγράμματος.
Έλεγχοι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στους σχετικούς κανονισμούς και το Ν. 3614/07, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, διενεργούνται από την Αρχή Πιστοποίησης, την Αρχή Ελέγχου (ΕΔΕΛ), καθώς και τα αρμόδια όργανα της Ε.Ε.
Οι έλεγχοι υλοποίησης του προγράμματος θα διενεργούνται από τον ΟΑΕΔ σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. 2/34255/0022/6−6−2001 (ΦΕΚ  746/Β/14-6-2001), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και στην με αριθμό 2854/01−07−2008 Απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ.
Οι επιτόπιες επαληθεύσεις, καθώς και οι έλεγχοι, συνίστανται στην επαλήθευση της παράδοσης των συγχρηματοδοτούμενων υπηρεσιών και της πραγματοποίησης των δαπανών, που δηλώνουν οι δικαιούχοι, σύμφωνα με: τους όρους της απόφασης ένταξης των πράξεων, του συμφώνου αποδοχής όρων της απόφασης ένταξης και της υπογραφείσας Σύμβασης, καθώς και τη συμμόρφωση των εμπλεκόμενων φορέων με τους κοινοτικούς κανόνες καθ’ όλη την περίοδο υλοποίησης του προγράμματος, οι οποίοι βασίζονται στο εγκεκριμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ και την Υπουργική Απόφαση του Συστήματος με αρ. πρωτ. 43804/ΕΥΘΥ 2041/7.9.2009 (ΦΕΚ 1957/Β/9.9.09),  όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Α. Έλεγχος από τον ΟΑΕΔ
Ο ΟΑΕΔ δύναται να ασκήσει έλεγχο σε όλα τα στάδια του Προγράμματος από την προετοιμασία μέχρι την ολοκλήρωση και ειδικότερα:
- Ελέγχει την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας κατά την προετοιμασία εκτέλεσης του Προγράμματος αλλά και κατά την υλοποίησή του.
- Ελέγχει την νομιμότητα των δαπανών, την αξιοπιστία των πληροφοριών και οικονομικών στοιχείων που δηλώνονται από το Δικαιούχο, στα πλαίσια του Δελτίου Παρακολούθησης Δαπανών και Φυσικού Αντικειμένου Ενίσχυσης, την τήρηση των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει ο Δικαιούχος και την τήρηση των κανόνων δημοσιότητας σύμφωνα με ισχύουσες  διατάξεις.
- Πραγματοποιεί ελέγχους στο Πρόγραμμα μετά τη γνωστοποίηση έναρξης από τον Δικαιούχο και βελτιώνει την τήρηση των υποχρεώσεών του.
Οι έλεγχοι διενεργούνται μέσω των στοιχείων που υποχρεούται να υποβάλει ο Δικαιούχος στον ΕΦΔ (ΟΑΕΔ) και επιτόπια κατά την εκτέλεση του Προγράμματος ή μετά την ολοκλήρωση αυτού.
Ο έλεγχος των Δικαιούχων μπορεί να αφορά και ποιοτικά χαρακτηριστικά του Προγράμματος, σε σχέση με αυτά που έχουν αποτυπωθεί και έχουν αποτελέσει αντικείμενο της Σύμβασης Συνεργασίας .

Α.1.Διαδικασία και όργανα ελέγχου εκ μέρους του ΟΑΕΔ
Ο ΟΑΕΔ ως ΕΦΔ, προκειμένου να διασφαλίσει την αποτελεσματικότητα και την ορθή εφαρμογή του Προγράμματος σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΣΔΕΚ και της ΚΥΑ 0.18805/Οικ.3.3071/18.10.2010 (ΦΕΚ 1657/Β/18-10-2010), δύναται να ασκήσει έλεγχο σε όλα τα στάδια από την προετοιμασία μέχρι την ολοκλήρωσή του.
Ειδικότερα ο έλεγχος υλοποίησης του Προγράμματος θα πραγματοποιείται ως εξής:
Προληπτικός έλεγχος: διενεργείται πριν την έναρξη της υλοποίησης του Προγράμματος, κατά τα στάδια της προετοιμασίας εκτέλεσης και ελέγχεται η ικανότητα του Δικαιούχου  να υλοποιεί το πρόγραμμα.
Έλεγχος κατά την εκτέλεση του Προγράμματος : διενεργείται κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Προγράμματος και με επιτόπιους ελέγχους. Συγκεκριμένα ελέγχεται η νομιμότητα και ο τρόπος τήρησης των δαπανών, η τήρηση των διαδικασιών, η αξιοπιστία των πληροφοριών και οικονομικών στοιχείων που δηλώνονται από το Δικαιούχο στο Δελτίο Παρακολούθησης Δαπανών και Φυσικού Αντικειμένου Ενίσχυσης, η τήρηση των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει ο Δικαιούχος με την έγκριση του Προγράμματος και η τήρηση των κανόνων δημοσιότητας.

Έλεγχος με την ολοκλήρωση του Προγράμματος: διενεργείται μετά τη γνωστοποίηση της ολοκλήρωσης του προγράμματος από το Δικαιούχο, είναι επιτόπιος, αφορά το φυσικό αντικείμενο, καθώς και το λειτουργικό αποτέλεσμα και συντάσσεται πόρισμα ελέγχου.
Ο έλεγχος υλοποίησης του Προγράμματος πραγματοποιείται σε δύο επίπεδα:

1). Γενικός έλεγχος
Επιτόπιος έλεγχος, ο οποίος είναι δειγματοληπτικός και ασκείται σε όλα τα στάδια υλοποίησης του Προγράμματος από την προετοιμασία έως την ολοκλήρωσή του και αφορά την διαδικασία διαχείρισης, την τήρηση των δαπανών, την τήρηση των διαδικασιών, την αξιοπιστία των πληροφοριών και των οικονομικών στοιχείων που δηλώνονται από τους Δικαιούχους και αναλυτικότερα ελέγχεται:
- Η τήρηση και η εφαρμογή των συστημάτων και της μεθοδολογίας υλοποίησης, όπως τις έχει περιγράψει ο Δικαιούχος την υποβληθείσα αίτησή του.
- Η διαδικασία εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης του προγράμματος κατάρτισης.
Επίσης, για να είναι επαρκής ο έλεγχος πρέπει να επιτυγχάνεται η επαλήθευση της λογιστικής καταχώρησης των δαπανών σε όλα τα επίπεδα και συγκεκριμένα ο Δικαιούχος πρέπει:
- Να τηρεί τα πρωτότυπα παραστατικά που αφορούν το Πρόγραμμα
- Να εφαρμόζει όπου είναι δυνατό το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία και τον ΚΒΣ.
- Οι λογιστικές καταχωρήσεις του πρέπει να παρέχουν αναλυτικές πληροφορίες για τις δαπάνες που πραγματοποίησε ο Δικαιούχος κατά την εκτέλεση του Προγράμματος.
- Να καταχωρεί τις δαπάνες του προγράμματος με σαφή και διακριτό τρόπο.
Με την εντολή ελέγχου από τη Διεύθυνση Επαγγελματικής Κατάρτισης Ενηλίκων (Α3) οι ελεγκτές υποχρεούνται να ειδοποιήσουν το Δικαιούχο για τον επικείμενο έλεγχο τουλάχιστον 3 ημέρες νωρίτερα της ημερομηνίας ελέγχου.
Ο έλεγχος ασκείται από ομάδες ελέγχου αποτελούμενες  από υπαλλήλους του ΟΑΕΔ με εμπειρία στην διαχείριση και τον έλεγχο προγραμμάτων. Οι ομάδες ελέγχου συγκροτούνται με Απόφαση του Διοικητή του ΟΑΕΔ. Κατά τον έλεγχο συμπληρώνεται ειδικά διαμορφωμένο Έντυπο σε δύο αντίγραφα (ανά ελεγχόμενο πρόγραμμα). Ένα αντίγραφό παραδίδεται άμεσα στον υπεύθυνο του προγράμματος  Το άλλο αντίγραφο υποβάλλεται στη Διεύθυνση Α3 του Ο.Α.Ε.Δ.

Τα παραστατικά που θα ελεγχθούν πρέπει να είναι τα πρωτότυπα (κυρίως παραστατικά πληρωμών), θα υπογράφονται και θα σφραγίζονται από τους ελεγκτές.

Σε περίπτωση επιμερισμού των δαπανών ενός τιμολογίου θα σημειώνεται η αναλογία του ποσού και το πρόγραμμα στο οποίο αντιστοιχεί.
Πορίσματα ελέγχου που επισημαίνουν παρεκκλίσεις από τους όρους υλοποίησης, τίθενται υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΕΔ, το οποίο αποφασίζει την περικοπή μέρους της χρηματοδότησης, ή την ακύρωση του προγράμματος και επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.

2).Έλεγχος υλοποίησης των προγραμμάτων κατάρτισης.
Έλεγχος υλοποίησης που ασκείται από υπαλλήλους του ΟΑΕΔ που ορίζονται σύμφωνα με τους όρους της 2/34255/0022/6-6-2001 κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΦΕΚ 746/Β/14-6-2001). όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και στην με αριθμό 2854/01−07−2008 Απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ.
2.1 Επίπεδο και Υπηρεσίες Ελέγχου υλοποίησης των προγραμμάτων κατάρτισης.
Ο έλεγχος πραγματοποιείται σε τρία επίπεδα:
- Πρωτοβάθμιος,
- Δευτεροβάθμιος και
- Τριτοβάθμιος
Οι έλεγχοι και των τριών βαθμίδων πραγματοποιούνται από δύο Ελεγκτές.

2.2  Αρμοδιότητες Συντονιστών

Σε περίπτωση που ο Δικαιούχος έχει έγκριση για περισσότερα του ενός προγραμμάτων κατάρτισης ο φάκελος έναρξης υλοποίησης θα υποβάλλεται ανά πρόγραμμα κατάρτισης:

Οι Συντονιστές, μετά την παραλαβή των δικαιολογητικών, ελέγχουν αν το πρόγραμμα κατάρτισης που θα υλοποιηθεί έχει εγκριθεί και αν τα στοιχεία υλοποίησης ανταποκρίνονται στα στοιχεία του εγκριθέντος προγράμματος. Επιπλέον ελέγχεται αν όλα τα έντυπα που προβλέπονται από την Εγκύκλιο Υλοποίησης περιέχονται στο φάκελο έναρξης.

Οι Συντονιστές α μ έ σ ω ς μετά την παραλαβή των δικαιολογητικών του φακέλου διαβιβάζουν, με το ταχύτερο μέσο, το φάκελο έναρξης υλοποίησης στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΑΕΔ απ’ όπου ορίζονται οι ελεγκτές, σύμφωνα με τις διατάξεις που προβλέπονται στην 2/34255/0022/6-6-2001 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και  Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και στις περιπτώσεις υποβολής από το Δικαιούχο οποιασδήποτε μεταβολής κατά τη διάρκεια της υλοποίησης.

Όλες οι παραπάνω ενέργειες υποβάλλονται μέσω πρωτοκόλλου.
Σε καμία περίπτωση δεν θα παραλαμβάνεται απ’ ευθείας από Υπηρεσία ή Ελεγκτή φάκελος υλοποίησης ή μεταβολής του προγράμματος κατάρτισης κατά παράκαμψη της ανωτέρω διαδικασίας.

Εάν κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος παραστεί ανάγκη αλλαγής Ελεγκτών ο φάκελος επιστρέφεται στην αρμόδια Υπηρεσία από την οποία έγινε η ανάθεση ελέγχου, μαζί με τα φύλλα ελέγχου και χρεώνεται εκ νέου σε νέους Ελεγκτές οι οποίοι θα συντάξουν τη Γενική Έκθεση βάσει του συνόλου των ελέγχων που αφορούν το συγκεκριμένο πρόγραμμα κατάρτισης.

Σκοπός του ελέγχου
Σκοπός του ελέγχου είναι η εξακρίβωση της ορθής ή μη υλοποίησης του εγκριθέντος προγράμματος κατάρτισης.

Υποχρεωτικοί έλεγχοι
Υφίσταται υποχρέωση για τον ΟΑΕΔ (εκτός των δειγματοληπτικών ελέγχων των Αρμοδίων Υπουργείων και των Υπηρεσιών της Ε.Ε.) πραγματοποίησης από δύο έως τριών  πρωτοβάθμιων ελέγχων σε κάθε πρόγραμμα κατάρτισης, εκ των οποίων ο ένας διενεργείται κατά την πρακτική άσκηση.

Έκθεση Εποπτείας
Στο πλαίσιο των υποχρεωτικών ελέγχων για τη σωστή διενέργεια των ελέγχων οι Ελεγκτές και οι επιχειρήσεις θα πρέπει επιπλέον να δώσουν προσοχή στα εξής:
- Ο έλεγχος πραγματοποιείται καθ’ όλη τη διάρκεια του δηλωθέντος ωραρίου εκπαίδευσης, χωρίς προειδοποίηση του Δικαιούχου, εκτός της ώρας του διαλείμματος, όπως και 15 λεπτά μετά την έναρξη της κατάρτισης.
- Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, οι Ελεγκτές διαπιστώνουν τον αριθμό των παρόντων (σύμφωνα με τα υπογεγραμμένα από τους καταρτιζόμενους παρουσιολόγια) και τον καταχωρούν στην Έκθεση Ελέγχου σε αντιπαραβολή με τον αριθμό των καταρτιζομένων που θα έπρεπε σύμφωνα με τους δηλωθέντες να είναι παρόντες. Ελέγχει επίσης αν η ενότητα που διδάσκεται εκείνη την ώρα (σύμφωνα με το αναρτημένο δελτίο διδασκόμενης ύλης) ανταποκρίνεται στην προβλεπόμενη από το Αναλυτικό Πρόγραμμα και αν ο Εκπαιδευτής ή ο αναπληρωτής του είναι ο ίδιος που αναφέρεται για τη συγκεκριμένη ενότητα.
Σε περίπτωση απουσίας καταρτιζομένου κατά τον έλεγχο θεωρείται ότι, ο καταρτιζόμενος απουσιάζει καθ’ όλη την διάρκεια του ημερήσιου προγράμματος με αντίστοιχη μείωση των ανθρωποωρών κατάρτισης.

Γενική Έκθεση
Μετά τη λήξη του προγράμματος κατάρτισης και σε διάστημα 10 ημερών θα συντάσσεται από τους αρμόδιους Ελεγκτές του ΟΑΕΔ,
Γενική Έκθεση σε τρία αντίγραφα (με πρωτότυπες υπογραφές). Το ένα από αυτά παραδίδεται στο Δικαιούχο με υπογραφή και τα άλλα δύο υποβάλλονται στις αρμόδιες Διευθύνσεις  του ΟΑΕΔ (Διεύθυνση Συνεχιζόμενης Κατάρτισης Α3 και Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Β3).

Στη Γενική Έκθεση θα υπολογίζονται ανθρωποώρες μόνο αν το πρόγραμμα έχει υλοποιηθεί ικανοποιητικά. Η Γενική Έκθεση είναι θετική, όταν μεταξύ των ελέγχων υπάρχει το πολύ ένας αρνητικός, ο οποίος συνυπάρχει με δύο τουλάχιστον θετικούς ελέγχους.
 
Σε περίπτωση αρνητικού ελέγχου μετά από πρώτο θετικό έλεγχο, για την εξασφάλιση αντικειμενικότερου αποτελέσματος, επιδιώκεται η διενέργεια και τρίτου ελέγχου. Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να υπάρχουν αντιφάσεις μεταξύ των στοιχείων των Εκθέσεων Εποπτείας και της Γενικής Έκθεσης.
Ένας έλεγχος χαρακτηρίζεται αρνητικός όταν συντρέχει τουλάχιστον ένας από τους παρακάτω λόγους :
- Απουσιάζουν όλοι οι καταρτιζόμενοι ή σε κάθε περίπτωση ποσοστό άνω του 50 % του αριθμού αυτών που έχει δηλωθεί.
- Απουσιάζει ο Εκπαιδευτής.
- Ο Εκπαιδευτής δεν είναι ο δηλωθείς ή δεν υπάρχει προηγούμενη σχετική ενημέρωση για αντικατάστασή του.
- Δεν τηρείται το αναλυτικό ωρολόγιο πρόγραμμα.
- Δεν υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης ή δεν παρέχονται διευκολύνσεις στον Ελεγκτή προκειμένου να ελέγξει την υλοποίηση του προγράμματος.

Επισημαίνουμε ότι σε περίπτωση αρνητικής εικόνας θα τεκμηριώνονται οι απόψεις των ελεγκτών με σαφείς παρατηρήσεις  στις Εκθέσεις Εποπτείας όσο και της Γενικής Έκθεσης.
Παρέκκλιση των όρων υλοποίησης
Εκθέσεις Εποπτείας και  Γενικές Εκθέσεις που επισημαίνουν παρεκκλίσεις από τους όρους υλοποίησης, τίθενται υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΕΔ, το οποίο αποφασίζει την περικοπή μέρους της χρηματοδότησης, ή την ακύρωση του προγράμματος και επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.
Ενστάσεις
Σε περίπτωση αρνητικών Ελέγχων, όλων των βαθμίδων, παρέχεται το δικαίωμα ένστασης από το Δικαιούχο εντός 10 ημερών από τη διενέργεια του  ελέγχου.
Η ένσταση αποστέλλεται μαζί με το αντίγραφο του Ελέγχου στην Διεύθυνση Α3 του ΟΑΕΔ (Εθν. Αντίστασης 8 , 17456 Άλιμος) την οποία η αρμόδια Διεύθυνση θέτει υπόψη στο Δ.Σ του ΟΑΕΔ  για την λήψη απόφασης.
Ο Ελεγκτής πρέπει να επισημαίνει το δικαίωμα ένστασης στον Δικαιούχο  κατά την παράδοση του εντύπου Ελέγχου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11ο
Δημοσιότητα

Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς (δηλαδή, οι επιχειρήσεις και οι Φορείς κατάρτισης) των πράξεων θα πρέπει να τηρούν τους κανόνες πληροφόρησης και δημοσιότητας όπως αυτοί αναφέρονται στην  0.18805/Οικ.3.3071/18.10.2010 ΚΥΑ  άρθρο 13  (ΦΕΚ 1657/Β/18-10-2010).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12ο
Γενικές Παρατηρήσεις

Σε περίπτωση αλλαγής Επωνυμίας ή Νομικής μορφής του Δικαιούχου, είναι απαραίτητο να ενημερώνεται έγκαιρα η Διεύθυνση  Επαγγελματικής Κατάρτισης Ενηλίκων (Α3) του ΟΑΕΔ, ώστε να επιταχύνεται η εκταμίευση των δόσεων και η αποπληρωμή των προγραμμάτων.

Ο ΟΑΕΔ προετοιμάζει ηλεκτρονικό σύστημα  διαχείρισης και παρακολούθησης των προγραμμάτων, που εφόσον  ολοκληρωθεί μέχρι την έγκριση των αιτήσεων για την υπαγωγή των επιχειρήσεων στο πρόγραμμα  και βρίσκεται σε στάδιο επιχειρησιακής ετοιμότητας, τότε η ανωτέρω περιγραφείσα διαδικασία  έντυπης διαχείρισης και παρακολούθησης των προγραμμάτων θα υλοποιηθεί μηχανογραφικά. Σε αυτή τη περίπτωση θα υπάρξει αντίστοιχη συμπληρωματική Εγκύκλιος.


Θέλετε να δείτε τα σχόλια; Η προβολή των σχολίων απαιτεί την ενεργοποίηση των cookies, επιλογή η οποία έχει απενεργοποιηθεί απο εσάς.
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies πατώντας εδώ και να επιτρέψετε την προβολή των σχολίων σε κάθε άρθρο.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης