Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ανακοίνωση σχετικά με τη δημοσιοποίηση μηνιαίων δημοσιονομικών δεδομένων για τη Γενική Κυβέρνηση

Το Υπουργείο Οικονομικών δημοσιεύει, σήμερα, για πρώτη φορά, μηνιαία στοιχεία για το έλλειμμα και τις ληξιπρόθεσμες οφειλές σε επίπεδο Γενικής Κυβέρνησης για την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2010.

Τα στοιχεία αυτά θα επικαιροποιούνται και θα δημοσιοποιούνται από εδώ και στο εξής κάθε μήνα, στο πλαίσιο της ενίσχυσης της διαφάνειας και της συνεχούς παρακολούθησης της δημοσιονομικής κατάστασης της χώρας. Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους έχει αναλάβει την ευθύνη της συλλογής, επεξεργασίας και δημοσιοποίησης αυτών των στοιχείων από κάθε διαθέσιμη σήμερα πηγή, όπως η Τράπεζα της Ελλάδας, η Ελληνική Στατιστική Αρχή και οι αρμόδιες υπηρεσίες των Yπουργείων και των φορέων του στενού και ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Η ποιότητα και η ακρίβεια αυτών των δεδομένων θα βελτιώνεται, όσο αναβαθμίζονται οι μηχανισμοί συλλογής και επεξεργασίας από τους εμπλεκόμενους φορείς, ενώ από 1 Ιανουαρίου 2011, η συλλογή αυτών των δεδομένων θα γίνεται σχεδόν εξολοκλήρου μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος για τις δημόσιες δαπάνες που βρίσκεται στο τελικό στάδιο υλοποίησης.

Η δημοσίευση αφορά σε ταμειακά στοιχεία εσόδων – ή καθαρής απόκτησης χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων – και δαπανών – ή καθαρής ανάληψης υποχρεώσεων – όπως και σε στοιχεία οφειλών που χαρακτηρίζονται ως ληξιπρόθεσμες, δηλαδή έχει παρέλθει περίοδος 90 ημερών από την ημερομηνία εμπρόθεσμης καταβολής τους.

Στα στοιχεία αυτά δεν έχει υπάρξει καμία προσαρμογή με βάση το Ευρωπαϊκό Σύστημα Λογαριασμών (ESA 95) και από αυτή την άποψη δεν είναι απολύτως συγκρίσιμα με τους ετήσιους δημοσιονομικούς στόχους στο πλαίσιο του Προγράμματος Οικονομικής Πολιτικής. Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο της τριμηνιαίας αξιολόγησης του Προγράμματος λαμβάνονται υπόψη για την εκτίμηση της επίτευξης των ποσοτικών ταμειακών στόχων.

Με βάση τα διαθέσιμα αυτά στοιχεία το έλλειμμα Γενικής Κυβέρνησης σε ταμειακή βάση την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2010 ανήλθε σε 14.172,5 εκ. ευρώ.

Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του Κρατικού Προϋπολογισμού – Τακτικός Προϋπολογισμός και Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων – ανήλθαν σε 376,04 εκ. ευρώ. Σημειώνεται ότι, στόχος του Προγράμματος είναι ο μηδενισμός των ληξιπρόθεσμων οφειλών στο τέλος κάθε έτους και τα στοιχεία αυτά έχουν συνεκτιμηθεί στην πρόβλεψη για το τελικό ύψος του ελλείμματος του Κρατικού Προϋπολογισμού, όπως έχει αποτυπωθεί στο Προσχέδιο του Προϋπολογισμού 2011.

Αντίστοιχα, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές των φορέων εκτός Κεντρικής Κυβέρνησης εκτιμώνται σε 7,2 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 5,3 δισ. ευρώ αφορούν σε παλιές οφειλές των νοσοκομείων, που έχουν ήδη ρυθμιστεί με τον Ν. 3867/2010 και έχει ξεκινήσει η αποπληρωμή τους, ενώ η αποπληρωμή των υπολοίπων οφειλών ως το τέλος του έτους έχει ήδη συνεκτιμηθεί στην πρόβλεψη για το έλλειμμα Γενικής Κυβέρνησης του 2010.

Το Υπουργείο Οικονομικών συνεχίζει την προσπάθεια για τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας των βραχυχρόνιων δημοσιοποιήσεων δημοσιονομικών δεδομένων και για τη διαμόρφωση νέων ισχυρών μηχανισμών και θεσμών λογοδοσίας, ελέγχου και διαφάνειας απέναντι στους πολίτες και τους διεθνείς εταίρους. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η βιώσιμη δημοσιονομική προσαρμογή και ο σεβασμός στα χρήματα των Ελλήνων πολιτών.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης