Αποτελέσματα live αναζήτησης

Έμμεσες τεχνικές ελέγχου - H ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών για την κάλυψη δαπανών διαβίωσης δεν αποτελεί δηλούμενο εισόδημα που προβλέπει η διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 28 του ν. 4172/2013

15 Σεπτέμβριου 2023 Σχόλια
Έμμεσες τεχνικές ελέγχου - H ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών για την κάλυψη δαπανών διαβίωσης δεν αποτελεί δηλούμενο εισόδημα που προβλέπει η διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 28 του ν. 4172/2013
 • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 12 λεπτά


Επιμέλεια
Επιστημονική ομάδα Taxheaven 
 
 • Ιστορικό
  Φορολογούμενος ελέγχθηκε για τα έτη 2019 και 2020. Ο έλεγχος αρχικά διαπίστωσε τα κάτωθι  :

  •    Δαπάνες καταχωρημένες στα βιβλία της επιχείρησης που δεν περιλαμβάνονται στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος ύψους 4.474,08€ για το φορολογικό έτος 2019 και 566,39€ για το φορολογικό έτος 2020.

  •    Δαπάνες μη εκπιπτόμενες από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 23 του ν. 4172/2013, συνολικής καθαρής αξίας 4.585,05€ για το φορολογικό έτος 2019 και συνολικής καθαρής αξίας 6.925,99€ για το φορολογικό έτος 2020, για τις οποίες δεν προσκομίστηκαν παραστατικά εξόφλησης μέσω τράπεζας.

  •    Δαπάνες που δεν εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης, σύμφωνα με το άρθρο 22 του ν. 4172/2013, συνολικής καθαρής αξίας 985,01€ για το φορολογικό έτος 2019 και συνολικής καθαρής αξίας 473,73€ για το φορολογικό έτος 2020, για τις οποίες δεν προσκομίστηκαν φορολογικά παραστατικά.

  •    Δαπάνες καταβολής ενοικίων μη εκπιπτόμενες από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 23 του Ν. 4172/2013, ύψους 1.440,00€ για το φορολογικό έτος 2020, για τις οποίες δεν προσκομίστηκαν παραστατικά εξόφλησης μέσω τράπεζας.

  •    Διαφορά των φορολογητέων εκροών μεταξύ των δηλώσεων ΦΠΑ και των εσόδων από επιχειρηματική δραστηριότητα που δηλώθηκαν στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος, ύψους 12.567,47€ για το φορολογικό έτος 2019 και ύψους 2.962,57€ για το φορολογικό έτος 2020.

  •    Αποκλίσεις μεταξύ των δηλούμενων εκροών και εισροών με τις αντίστοιχες εγγραφές στα λογιστικά αρχεία.

  •    Δαπάνες για τις οποίες δεν προσκομίστηκαν φορολογικά παραστατικά, ώστε η αξία του ΦΠΑ που δεν εκπίπτει, σύμφωνα με το άρθρο 32 του ν. 2859/2000, ανέρχεται στο ποσό των 30,17€ για το έτος 2019 και στο ποσό των 11,61€ για το έτος 2020.

  • Κατά τον έλεγχο πλήρωσης των προϋποθέσεων που θέτει το άρθρο 28 του ν. 4172/2013 και λαμβάνοντας υπόψη τις υποβληθείσες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, τα εκκαθαριστικά σημειώματα φορολογικών ετών 2019 και 2020, καθώς και στοιχεία από το σύστημα Taxis και elenxis σχετικά με τις πραγματικές προσωπικές δαπάνες του φορολογούμενου, προέκυψε ότι το σύνολο των προσωπικών δαπανών διαβίωσης υπερβαίνει το συνολικό δηλωθέν εισόδημα κατά 5.317,44€ το φορολογικό έτος 2019 και κατά 198,90€ το φορολογικό έτος 2020, ώστε ο έλεγχος προχώρησε στον προσδιορισμό του εισοδήματος του προσφεύγοντος με τις προβλεπόμενες στο άρθρο 27 του ΚΦΔ έμμεσες τεχνικές ελέγχου, επιλέγοντας ως καταλληλότερη τη μέθοδο της αρχής της αναλογιών.
  Συγκεκριμένα, εφαρμόστηκε η αναλογία (δείκτης) περιθωρίου μικτού κέρδους-κόστους επί του κόστους πωληθέντων, ώστε τα ακαθάριστα έσοδα προσδιορίστηκαν στο ύψος των 34.964,63€ για το φορολογικό έτος 2019 και των 32.239,77€ για το φορολογικό έτος 2020, και τα αποκρυβέντα έσοδα ανήλθαν στο ποσό των 6.824,86€ και 14.146,74€ αντίστοιχα. Τα εν λόγω έσοδα καταλογίστηκαν ως φορολογητέες εκροές, ως προς τη φορολογία ΦΠΑ. Επιπλέον, καταλογίστηκε παράβαση μη έκδοσης ενός τουλάχιστον φορολογικού στοιχείου ύψους 6.824,86€ πλέον ΦΠΑ 1.637,96€ για το φορολογικό έτος 2019 και ύψους 14.146,74€ πλέον ΦΠΑ 3.395,22€ για το φορολογικό έτος 2020.

  Κατόπιν των ανωτέρω, ο έλεγχος κοινοποίησε στον φορολογούμενο το σημείωμα διαπιστώσεων Διαπιστώσεων Ελέγχου, καλώντας τον να υποβάλει τις απόψεις του εντός είκοσι ημερών από την κοινοποίηση. Ο προσφεύγων υπέβαλε έγγραφο με τις έγγραφες εξηγήσεις-αντιρρήσεις του, οι οποίες έγιναν εν μέρει δεκτές από τον έλεγχο.

  Συγκεκριμένα, ο έλεγχος δέχθηκε την απόδειξη της εξόφλησης μέσω τράπεζας για τις αγορές εμπορευμάτων συνολικής καθαρής αξίας 4.585,05€ για το φορολογικό έτος 2019 και συνολικής καθαρής αξίας 6.925,99€ για το φορολογικό έτος 2020. Επιπλέον, αποδέχθηκε τους ισχυρισμούς του προσφεύγοντος και αφαίρεσε από τον πίνακα υπολογισμού προσωπικών δαπανών διαβίωσης ποσά ύψους 1.635,74€ για το φορολογικό έτος 2019 και 606,13€ για το φορολογικό έτος 2020, που αφορούν πληρωμή ΦΠΑ, ώστε το σύνολο των προσωπικών δαπανών διαβίωσης υπερβαίνει κατά 3.681,70€ το συνολικό δηλωθέν εισόδημα για το φορολογικό έτος 2019, για το οποίο είναι δυνατή η εφαρμογή του προσδιορισμού του εισοδήματος με βάση το άρθρο 28 παρ. 2 του ν. 4172/2013, ενώ για το φορολογικό έτος 2020 δεν πληρούται η εν λόγω προϋπόθεση για την εφαρμογή του ίδιου άρθρου, καθώς, μετά την εξέταση του υπομνήματος του προσφεύγοντος, ο έλεγχος έκρινε ότι το δηλωθέν εισόδημα καλύπτει τις προσωπικές δαπάνες του για το εν λόγω έτος. 

  Σύμφωνα με το τελικό πόρισμα ελέγχου, από το σύνολο των ελεγκτικών επαληθεύσεων προέκυψαν τα κάτωθι αποτελέσματα ως προς τη φορολογία εισοδήματος :
  1) κατά το φορολογικό έτος 2019, προσδιορίστηκαν αποκρυβέντα ακαθάριστα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα ύψους 6.824,86€ κατόπιν εφαρμογής έμμεσων τεχνικών ελέγχου και δαπάνες μη εκπιπτόμενες κατά το άρθρο 22 του ν. 4172/2013 ύψους 985,01€, και 2) κατά το φορολογικό έτος 2020, προσδιορίστηκε το κόστος πωληθέντων στο ύψος των 17.427,14€ αντί του ποσού των 18.173,07€ βάσει δήλωσης και διαπιστώθηκαν δαπάνες μη εκπιπτόμενες ύψους 1.913,73€, ώστε μειώθηκε η ζημία από το ποσό των 9.440,04€ στο ποσό των 8.092,70€.

  Αντίστοιχα, βάσει των διαφορών που προκύπτουν από τον προσδιορισμό των φορολογητέων εκροών με τη χρήση έμμεσων τεχνικών ελέγχου, καθώς και από τις λοιπές ως άνω διαπιστώσεις ως προς τη φορολογία ΦΠΑ, καταρτίστηκε ο κάτωθι πίνακας εισροών-εκροών για τα ελεγχόμενα έτη :

  ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΣΡΟΩΝ- ΕΚΡΟΩΝ 01.19-12.19 ελέγχου 01.20-12.20 ελέγχου
  ΕΚΡΟΕΣ    
  Αξία φορολογητέων εκροών-24% 34.964,63 18.083,77
  Φόρος εκροών-24% 8.391,51 4.340,11
  ΕΙΣΡΟΕΣ    
  Αγορές και δαπάνες στο εσωτερικό της χώρας 18.957,08 17.784,86
  Φόρος εισροών 4.550,13 4.240,43
  ΦΠΑ που καταβλήθηκε με περιοδικές ή έκτακτες δηλώσεις 2.239,58 0,00
  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΡΟΩΝ 6.789,71 4.240,43
  ΘΕΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΦΟΡΟΥ

  ΕΙΣΡΟΩΝ

  6.789,71 4.240,43
  ΔΙΑΦΟΡΑ 1.831,06 99,68
  ΤΕΛΙΚΟ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ 1.831,06 99,68

  Επιπλέον, από τον φορολογικό έλεγχο για τον προσδιορισμό του εισοδήματος του προσφεύγοντος, βάσει του άρθρου 28 του ν. 4172/2013, προέκυψε ότι ο προσφεύγων δεν εξέδωσε κατά το χρονικό  διάστημα από 01-01-2019 έως 31-12-2019 τουλάχιστον ένα φορολογικό στοιχείο συνολικής καθαρής αξίας 6.824,86€ πλέον ΦΠΑ 1.637,96€, που επισύρει την κύρωση του άρθρου 58Α του ΚΦΔ, ήτοι πρόστιμο 818,98€.

  Κατόπιν των ανωτέρω, συντάχθηκαν οι με ημερομηνία θεώρησης 01-03-2023 εκθέσεις μερικού ελέγχου φορολογίας εισοδήματος, ελέγχου ΦΠΑ και προστίμου άρθρου 58Α παρ.1 ΚΦΔ και εκδόθηκαν οι προσβαλλόμενες πράξεις, οι οποίες κοινοποιήθηκαν με ηλεκτρονική ανάρτηση στις 03-03-2023.

 

 • Η προσφυγή

  Ο Φορολογούμενος άσκησε ενδικοφανή προσφυγή προβάλλοντας τους κάτωθι ισχυρισμούς:

  1) Η φορολογική αρχή εφάρμοσε τις έμμεσες μεθόδους ελέγχου, ενώ δεν βρέθηκαν δείγματα φοροδιαφυγής από τον έλεγχο των βιβλίων και στοιχείων της επιχείρησης και ο προσφεύγων έχει επικαλεστεί ανάλωση κεφαλαίου προηγούμενων ετών που καλύπτει το ύψος των προσωπικών δαπανών. Οι έμμεσες τεχνικές ελέγχου οδηγούν σε συμπεράσματα βάσει παραδοχών και υποθέσεων και δεν αποτελούν πλήρη απόδειξη για τα εξαγόμενα πορίσματα, συνεπώς η εφαρμογή τους πρέπει να γίνεται με αυξημένη επιμέλεια, λαμβάνοντας υπόψη την αρχή της χρηστής διοίκησης.

  2) Ο έλεγχος συμπεριέλαβε στον πίνακα προσωπικών δαπανών, οικογενειακές δαπάνες, χωρίς να υπολογίσει εισοδήματα της συζύγου του και των τέκνων του που τις καλύπτουν, καθώς και καταβολές ΦΠΑ. Περαιτέρω, δεν συνυπολόγισε το ποσό των δανείων που έλαβε ο προσφεύγων, αλλά μόνο το ποσό των καταβολών για την πληρωμή του δανείου.

  3) Το Σημείωμα Διαπιστώσεων Ελέγχου δεν είναι πλήρως αιτιολογημένο, καθώς δεν αναλύονται τα ποσά που περιλαμβάνονται στον πίνακα προσωπικών δαπανών. Επιπλέον, δεν δόθηκαν αντίγραφα των εγγράφων, στα οποία βασίστηκε ο προσωρινός προσδιορισμός φόρων.

  4) Το περιθώριο μικτού κέρδους είναι 47% για το έτος 2019 και 42 % για το έτος 2020 και αντίστοιχα οι συντελεστές καθαρού κέρδους είναι 18% για το έτος 2019 και 14% για το έτος 2020.

  5) Ο έλεγχος δεν αποδέχθηκε τραπεζικά παραστατικά για την απόδειξη της εξόφλησης τιμολογίων έκδοσης των εταιριών «...........» και «..............».

 

 • Η Δ.Ε.Δ. απέρριψε  την προσφυγή με τα παρακάτω βασικά σκεπτικά :

  Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 23 του Κ.Φ.Δ.: «......»

  Επειδή, σύμφωνα με την Α.1293/2019 (ΦΕΚ Β' 3085/31-07-2019) απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Άρθρο 11 Προσδιορισμός εισοδήματος με βάση κάθε διαθέσιμο στοιχείο ή έμμεσες μεθόδους» : «......»

  Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4172/2013 : «......»

  Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 27 του ΚΦΔ Μέθοδοι έμμεσου προσδιορισμού της φορολογητέας ύλης : «......»

  Επειδή, σύμφωνα με την Ε.2015/2020 «......»

  Επειδή, σύμφωνα με την Α.1008/2020 Καθορισμός του περιεχομένου και του τρόπου εφαρμογής των μεθόδων έμμεσου προσδιορισμού της φορολογητέας ύλης των περιπτώσεων α' και δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α' ) για τον διορθωτικό προσδιορισμό της φορολογητέας ύλης φυσικών ή νομικών προσώπων ή κάθε είδους νομικής οντότητας που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα :«......»

  Επειδή, εν προκειμένω, η φορολογική αρχή διενήργησε αρχικά έλεγχο κατ' εφαρμογή της Α1293/2019 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ, όπου, μεταξύ άλλων, ελέγχθηκε η πλήρωση των προϋποθέσεων που ορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν.4172/2013 και κατόπιν διαπίστωσης ότι το εισόδημα που δήλωσε ο προσφεύγων το έτος 2019 δεν υπερβαίνει το σύνολο της αξίας των προσωπικών δαπανών διαβίωσης, προχώρησε στην εφαρμογή έμμεσων μεθόδων ελέγχου με σκοπό τον προσδιορισμό του εισοδήματος του προσφεύγοντος, επιλέγοντας την τεχνική της αρχής των αναλογιών ως καταλληλότερης. Ειδικότερα, λαμβάνοντας υπόψη τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2019, το εκκαθαριστικό σημείωμα, τα στοιχεία taxis και elenxis, τα δεδομένα της ΠΟΛ 1033/2014, τις αντιρρήσεις του προσφεύγοντος με την υποβολή του με αρ. πρωτ............/13-02-2023 υπομνήματος, προέκυψε ο κάτωθι πίνακας με τα δηλωθέντα εισοδήματα και τις προσωπικές δαπάνες διαβίωσης, σύμφωνα με τον οποίο το σύνολο των προσωπικών δαπανών διαβίωσης το υπό κρίση έτος υπερβαίνει το δηλωθέν εισόδημα κατά 3.861,70€, ώστε πληρούται η προϋπόθεση που θέτει το άρθρο 28 του ΚΦΔ για την εφαρμογή των έμμεσων τεχνικών ελέγχου.

  ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΝΣΗΜΑ, ΑΥΤΑΣΦΑΛΙΣΗ

  ΚΛΠ

  30,00€
  ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΦΟΡΟ ΚΑΙ

  ΕΙΣΦΟΡΑ

  2.303,62€
  ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ 2019 (α) 2.333,62€
  ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

  (ΠΟΛ1033/2014)

  234,55€
  ΤΟΚΟΧΡΕΩΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ (ΠΟΛ

  1033/2014)

  1.885,75€
  ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (TAXIS) 240,00€
  ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΕΗ 1.172,40€
  ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΦΟΡΩΝ (TAXIS) 2.482,62€
  ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ 2019 (β) 6.015,32€
  ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΗΛΩΘΕΝΤΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ

  ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ 2019 (α-β)

  -3.861,70€

  Επειδή, στο υπ'αριθμ......./23-01-2023 Σημείωμα Διαπιστώσεων Ελέγχου περιλαμβάνεται ο ανωτέρω πίνακας, όπου αποτυπώνονται αναλυτικά ανά κατηγορία και ανά ελεγχόμενη χρήση οι δαπάνες διαβίωσης, συνεπώς, ο ισχυρισμός του προσφεύγοντος ότι δεν είναι αιτιολογημένο το Σημείωμα Διαπιστώσεων Ελέγχου απορρίπτεται ως αβάσιμος. Επιπλέον, ο ισχυρισμός του ότι δεν του χορηγήθηκαν αντίγραφα των εγγράφων, στα οποία βασίστηκε ο προσωρινός προσδιορισμός φόρου, απορρίπτεται ως αόριστος, καθώς δεν αναφέρεται σε συγκεκριμένο αίτημα και συγκεκριμένα έγγραφα και επιπλέον, σύμφωνα με την οικεία έκθεση ελέγχου, ο προσφεύγων δεν υπέβαλε κανένα τέτοιο αίτημα.

  Επειδή, η ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών για την κάλυψη δαπανών διαβίωσης είτε τεκμαρτών, είτε πραγματικών, δεν αποτελεί δηλούμενο εισόδημα που προβλέπει η διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 28 του ν. 4172/2013, αλλά στοιχείο που λαμβάνεται υπόψη για την κάλυψη της διαφοράς που προκύπτει μεταξύ του τεκμαρτού και του συνολικού εισοδήματος, σύμφωνα με το άρθρο 34 παρ.2 περ. ζ του ν. 4172/2013. Ειδικότερα, με τον τεκμαρτό υπολογισμό του ποσού που απέμεινε από το κεφάλαιο που φορολογήθηκε τα προηγούμενα έτη και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμαρτών δαπανών, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι διατάξεις των άρθρων 30 έως 34 του ν. 4172/2013, η ανάλωση κεφαλαίου συνιστά ένδειξη διαθέσιμου κεφαλαίου και όχι δηλωθέν εισόδημα, κατά την έννοια του άρθρου 28 παρ. 2 του ν. 4172/2013.

  Επειδή, ο προσφεύγων προβάλλει γενικά και αόριστα ότι στον πίνακα προσωπικών δαπανών περιλαμβάνονται οικογενειακές και όχι προσωπικές δαπάνες, χωρίς να προσδιορίζει και να εξειδικεύει σε ποιες δαπάνες αφορά ο ισχυρισμός του. Αντίθετα, σύμφωνα με την οικεία έκθεση ελέγχου, ο έλεγχος έλαβε υπόψη του τα στοιχεία taxis και elenxis και τα δεδομένα της ΠΟΛ.1033/2014 για τον προσδιορισμό δαπανών που αφορούν αποκλειστικά τον προσφεύγοντα, όπως ενδεικτικά τα τέλη κυκλοφορίας αφορούν οχήματα δικής του κυριότητας, ενώ δεν συμπεριέλαβε στην αξία των δαπανών, δαπάνες ΔΕΗ και τηλεφωνίας για επαγγελματική χρήση, καθώς και το ποσό των 13.977,20€ που δηλώνει στον κωδικό 049 και ενδεχομένως να αφορά τόσο οικογενειακές όσο και προσωπικές δαπάνες.

  Επειδή, ο προσφεύγων προβάλλει γενικά και αόριστα τον ισχυρισμό ότι οι δαπάνες καλύπτονται από το οικογενειακό εισόδημα της συζύγου και της κόρης του, ενώ, σύμφωνα με την οικεία έκθεση ελέγχου, το συνολικό εισόδημα που δήλωσε η σύζυγος στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2019 ανέρχεται στο ποσό των 586,00€ και οι δαπάνες στο ποσό των 4.998,06€. Επιπλέον, η λήψη δανείου που επικαλείται ο προσφεύγων, δεν φέρει τα εννοιολογικά χαρακτηριστικά του εισοδήματος, ώστε να ληφθεί υπόψη για την κάλυψη των δαπανών διαβίωσης.

  Επειδή, ο έλεγχος αποδέχθηκε τις αντιρρήσεις του προσφεύγοντος σχετικά με τις πληρωμές ΦΠΑ και τις αφαίρεσε από τον πίνακα προσωπικών δαπανών. Συνεπώς, ο ισχυρισμός του προσφεύγοντος ότι στις προσωπικές δαπάνες περιλαμβάνονται και καταβολές ΦΠΑ απορρίπτεται ως αλυσιτελώς προβαλλόμενος.

  Επειδή, σύμφωνα με τα ανωτέρω, πληρείται η προϋπόθεση του άρθρου 28 παρ. 2 του ν. 4172/2013 για τον προσδιορισμό του εισοδήματος με έμμεσες μεθόδους ελέγχου και συγκεκριμένα το δηλωθέν εισόδημα κατά το φορολογικό έτος 2019 δεν επαρκεί για την κάλυψη των προσωπικών δαπανών διαβίωσης, οι δε ισχυρισμοί του προσφεύγοντος περί του αντιθέτου απορρίπτονται ως αβάσιμοι.

  Επειδή, κατόπιν της αναπροσαρμογής των ακαθάριστων εσόδων, ο προκύπτων συντελεστής καθαρού κέρδους βάσει ελέγχου, σύμφωνα με την οικεία έκθεση ελέγχου, διαμορφώθηκε σε 15,85% για το φορολογικό έτος 2019. Ως εκ τούτου, τα κέρδη βάσει ελέγχου είναι μικρότερα από αυτά που ισχυρίζεται ο προσφεύγων ότι προκύπτουν από την επιχειρηματική του δραστηριότητα με συντελεστή καθαρού κέρδους 18 % και συνεπώς, ο σχετικός ισχυρισμός του προσφεύγοντος απορρίπτεται ως αλυσιτελώς προβαλλόμενος.

  Επειδή, ο έλεγχος αποδέχθηκε τα τραπεζικά παραστατικά που προσκόμισε ο προσφεύγων για την απόδειξη της εξόφλησης με τραπεζικό μέσο πληρωμής για δαπάνες συνολικής καθαρής αξίας 4.585,05€ για το έτος 2019 και για 6.925,99€ για το έτος 2020, ώστε στον προσδιορισμό των αποτελεσμάτων δεν περιλαμβάνονται μη εκπιπτόμενες δαπάνες λόγω μη χρήσης τραπεζικού μέσου πληρωμής, σύμφωνα με το άρθρο 23 περ.β' του ν. 4172/2013. Ο σχετικός ισχυρισμός του προσφεύγοντος ότι ο έλεγχος δεν αποδέχθηκε τραπεζικά παραστατικά για την απόδειξη της εξόφλησης τιμολογίων έκδοσης των εταιριών «...........» και «...........» απορρίπτεται ως αλυσιτελώς προβαλλόμενος.

  Επειδή, η αρχή της χρηστής και καλόπιστης διοίκησης επιβάλλει πράγματι στα διοικητικά όργανα να ασκούν τις αρμοδιότητές τους σύμφωνα με το αίσθημα δικαίου που επικρατεί, ώστε κατά την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων να αποφεύγονται οι ανεπιεικείς και απλώς δογματικές ερμηνευτικές εκδοχές, τούτο, ωστόσο, δε σημαίνει ότι η αρχή της χρηστής και καλόπιστης διοίκησης μπορεί να εξελιχθεί σε τροχοπέδη για την εφαρμογή της νομιμότητας εκ μέρους των οργάνων της Διοίκησης. Η τελευταία δε, επιτάσσει την έκδοση καταλογιστικών πράξεων ή πράξεων επιβολής προστίμων σε βάρος του φορολογουμένου, όταν από τον γενόμενο σε βάρος του έλεγχο διαγνώσθηκαν αντικειμενικά στοιχεία που στοιχειοθετούν το πραγματικό ορισμένης φορολογικής παράβασης ή τη μη απαλλαγής του από φόρο με βάση συγκεκριμένες διατάξεις νόμων.

  Επειδή, οι εφαρμοζόμενες φορολογικές διατάξεις επιβάλλουν δέσμια αρμοδιότητα της διοίκησης, οι δε προϋποθέσεις επιβολής των προσβαλλόμενων μέτρων καθορίζονται κατά τρόπο γενικό, αλλά σαφή, συγκεκριμένο και αντικειμενικό από τον ίδιο το νόμο, έτσι ώστε το αρμόδιο διοικητικό όργανο, κατά την έκδοση των ατομικών διοικητικών πράξεων να περιορίζεται στην απλή διαπίστωση των προϋποθέσεων αυτών και όχι στη δυνατότητα παραβίασης των τυπικών αυτών και στην εφαρμογή τους κατά διακριτική ευχέρεια. Ο σκοπός που επιδιώκεται εν προκειμένω, είναι ο κολασμός του παραβάτη και η αποτροπή παρόμοιων παραβάσεων.

  Επειδή οι προβαλλόμενοι με την υπό κρίση ενδικοφανή προσφυγή ισχυρισμοί έχουν ήδη υποβληθεί με το με αρ. πρ........./13-02-2023 υπόμνημα του προσφεύγοντος ενώπιον της Δ.Ο.Υ............ συνεπώς, δεν αποτελούν νέα στοιχεία, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 63 παρ.5 ΚΦΔ, ώστε να πρέπει να τηρηθεί η διαδικασία της κλήσης σε ακρόαση.

  Αποφασίζουμε

  Την απόρριψη της


 
 Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης