Αποτελέσματα live αναζήτησης

Απλούστευση των κανόνων της ΕΕ για πολίτες και επιχειρήσεις: πορίσματα της ετήσιας έρευνας για τον διοικητικό φόρτο (2022)

16 Σεπτέμβριου 2023 Σχόλια
Απλούστευση των κανόνων της ΕΕ για πολίτες και επιχειρήσεις: πορίσματα της ετήσιας έρευνας για τον διοικητικό φόρτο (2022)
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 3 λεπτά

Στις 14.9.2023  η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε την ετήσια έρευνα του φόρτου για το 2022, στην οποία παρουσιάζει τη δράση της Επιτροπής για την απλούστευση και τον εκσυγχρονισμό των κανόνων της ΕΕ. Στη δημοσίευση παρουσιάζονται συγκεκριμένα παραδείγματα των επιτευγμάτων της Επιτροπής από το πρώτο έτος πλήρους εφαρμογής της προσέγγισης «για κάθε θέσπιση, μία κατάργηση» και από το πρόγραμμα βελτίωσης της καταλληλότητας και της αποδοτικότητας του κανονιστικού πλαισίου (REFIT), καθώς και η συνέχεια που δόθηκε στις συστάσεις της ομάδας εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου της πλατφόρμας «Fit for Future». Το έργο αυτό ενισχύεται από επιπλέον προσπάθειες, όπως περιγράφεται στη δέσμη μέτρων αρωγής για τις ΜΜΕ.


Αποτελέσματα του πρώτου έτους εφαρμογής της προσέγγισης «για κάθε θέσπιση, μία κατάργηση»

Η προσέγγιση «για κάθε θέσπιση, μία κατάργηση» αποτελεί ένα είδος φρένου στο κόστος, κάτι που σημαίνει ότι όλες οι νέες επιβαρύνσεις συμμόρφωσης, συμπεριλαμβανομένων των διοικητικών, για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις ποσοτικοποιούνται και αντισταθμίζονται με μείωση της υφιστάμενης επιβάρυνσης ή πάντως στον μέγιστο δυνατό βαθμό. Η Επιτροπή εφάρμοσε το 2022 την προσέγγιση αυτή σε 52 νομοθετικές προτάσεις. Οι εγκριθείσες προτάσεις αναμένεται να μειώσουν τον συνολικό διοικητικό φόρτο κατά 7,3 δισ. EUR. Η ψηφιοποίηση και οι λύσεις διαλειτουργικότητας συχνά συμβάλλουν στην εξοικονόμηση κόστους.

Επιτεύγματα των εργασιών της Επιτροπής για την απλούστευση και τη μείωση του φόρτου - REFIT

Το 2022 η Επιτροπή ολοκλήρωσε τις αξιολογήσεις και τους ελέγχους καταλληλότητας και υπέβαλε αναθεωρήσεις της νομοθεσίας της ΕΕ με δυνατότητα σημαντικής μείωσης του φόρτου και οφελών από την απλούστευση για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τις δημόσιες αρχές. Οι πρωτοβουλίες καλύπτουν ευρύ φάσμα τομέων πολιτικής: από τη δράση για το κλίμα και τον ανταγωνισμό, τη δικαιοσύνη και τη μετανάστευση, την κινητικότητα και τις μεταφορές έως την ενιαία αγορά. Η έρευνα περιέχει λεπτομερή παραδείγματα αυτών των επιτευγμάτων.

Συνέχεια που έδωσε η Επιτροπή στις εργασίες της πλατφόρμας «Fit for Future»

Η πλατφόρμα «Fit for Future» εξέδωσε 10 γνωμοδοτήσεις στο ετήσιο πρόγραμμα εργασίας της, οι οποίες καλύπτουν ευρύ φάσμα πρωτοβουλιών που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τον φιλικό προς τις επιχειρήσεις ΦΠΑ, τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης και της δράσης για το κλίμα, την πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε κεφάλαια, τη σπατάλη τροφίμων και τις δωρεές τροφίμων, καθώς και τον κανονισμό REACH για τα χημικά προϊόντα. Η έρευνα αναφέρεται στις συστάσεις της πλατφόρμας και στη συνέχεια που έδωσε η Επιτροπή σε όλες τις γνωμοδοτήσεις.

Για την Επιτροπή είναι ευπρόσδεκτες περαιτέρω προτάσεις σχετικά με την απλούστευση των πολιτικών της ΕΕ μέσω της διαδικτυακής πύλης «Πείτε την άποψή σας: Απλούστευση! που προέρχονται από πολίτες, επιχειρήσεις, οργανώσεις και θεσμικά όργανα της Ευρώπης.

Ιστορικό

Οι ετήσιες έρευνες για τον φόρτο αποτελούν μέρος του θεματολογίου για τη βελτίωση της νομοθεσίας και του προγράμματος βελτίωσης της καταλληλότητας και της αποδοτικότητας του κανονιστικού πλαισίου (REFIT), της ρυθμιστικής προσέγγισης της Επιτροπής που θεσπίστηκε το 2012 για τη χάραξη τεκμηριωμένης και διαφανούς πολιτικής. Στην ανακοίνωση του 2021 για τη βελτίωση της νομοθεσίας προτάθηκαν συγκεκριμένες βελτιώσεις στη νομοθετική διαδικασία της ΕΕ για την προώθηση της ανάκαμψης της Ευρώπης και τη διασφάλιση ότι η νομοθεσία της ΕΕ παραμένει ανθεκτική στις μελλοντικές εξελίξεις, συμπεριλαμβανομένης της καθιέρωσης της προσέγγισης «για κάθε θέσπιση, μία κατάργηση». Η πλατφόρμα «Fit for Future», μια ομάδα εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου αποτελούμενη από εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, επιχειρήσεις και μέλη του δικτύου RegHub της Επιτροπής των Περιφερειών, συστάθηκε το 2020 για να συμπληρώσει το έργο της Επιτροπής για την απλούστευση του κανονιστικού πλαισίου.


O browser δεν υποστηρίζει pdf viewεr. Κατεβάστε το έγγραφο από εδώ: Download PDF
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης