Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αύξηση κατά 3,4% παρουσίασε ο αριθμός των απασχολουμένων σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ

Αύξηση κατά 3,4% παρουσίασε ο αριθμός των απασχολουμένων σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 3 λεπτά

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Πειραιάς, 14 Σεπτεμβρίου 2023

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Β' τρίμηνο 2023

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τα αποτελέσματα της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού για το Β' τρίμηνο του 2023.

Αναλυτικά, κατά το Β' τρίμηνο του 2023:

- Ο αριθμός των απασχολουμένων ανήλθε σε 4.236.526 άτομα παρουσιάζοντας αύξηση κατά 3,4%, σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και αύξηση κατά 1,7%, σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους (Πίνακες 1, 2).

- Ο αριθμός των ανέργων ανήλθε σε 533.341 άτομα, παρουσιάζοντας μείωση κατά 3,1% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και μείωση κατά 9,9%, σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους (Πίνακες 1, 4). Το ποσοστό ανεργίας το Β' τρίμηνο 2023 ανήλθε σε 11,2% (Πίνακας 1). Το ποσοστό ανεργίας κατά το προηγούμενο τρίμηνο (Α’ 2023) ήταν 11,8% και κατά το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους (Β’ 2022) ήταν 12,4%.

- Τα άτομα που δεν περιλαμβάνονται στο εργατικό δυναμικό, ή «άτομα εκτός του εργατικού δυναμικού», δηλαδή τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία, ανήλθαν σε 4.268.513. Ειδικότερα, τα άτομα εκτός του εργατικού δυναμικού κάτω των 75 ετών, ανήλθαν σε 3.039.950. Το ποσοστό τους μειώθηκε κατά 4,1% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και κατά 1,4% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους (Πίνακες 1, 5).

Γράφημα 1. Αριθμός απασχολουμένων και ανέργων

Σημειώνεται ότι οι τριμηνιαίες εκτιμήσεις της Έρευνας δεν υποβάλλονται σε εποχική διόρθωση, όπως γίνεται με τις μηνιαίες. Συνεπώς, ο μέσος όρος των εποχικά διορθωμένων μηνιαίων εκτιμήσεων δύναται να διαφέρει από την εκτίμηση του αντίστοιχου τριμήνου.
 

Ι. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Πίνακας 1. Κατάσταση απασχόλησης κατά φύλο, ηλικία, Περιφέρεια, επίπεδο εκπαίδευσης και ιθαγένεια(1), Β' τρίμηνο 2023

(Σε χιλιάδες)


Απασχολούμενοι

Άνεργοι

Άτομα εκτός του εργατικού δυναμικού

Ποσοστό ανεργίας (%)

Ποσοστό εργατικού δυναμικού (%)


Σύνολο(2)

4.236,5

533,3

4.268,5

11,2

52,8

ΦΥΛΟ

Ανδρες

2.416,6

222,6

1.726,5

8,4

60,5


Γυναίκες

1.820,0

310,7

2.542,0

14,6

45,6

ΗΛΙΚΙΑ

15 - 19

22,6

9,9

561,0

30,5

5,5


20 - 24

172,1

61,2

225,9

26,2

50,8


25 - 29

383,4

89,4

98,4

18,9

82,8


30 - 44

1517,0

197,3

241,3

11,5

87,7


45 - 64

2.025,7

167,1

833,7

7,6

72,5


65+

115,7

8,5

2.308,2

6,8

5,1

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Ανατολική Μακεδονία και Θράκη

220,6

33,6

250,5

13,2

50,4


Κεντρική Μακεδονία

698,9

105,8

777,3

13,1

50,9


Δυτική Μακεδονία

94,6

16,1

120,9

14,5

47,8


Ήπειρος

122,6

19,0

147,2

13,4

49,0


Θεσσαλία

269,7

34,8

309,5

11,4

49,6


Ιόνιοι Νήσοι

79,4

16,3

74,0

17,0

56,4


Δυτική Ελλάδα

247,1

29,5

287,9

10,7

49,0


Στερεά Ελλάδα

216,7

24,2

227,4

10,1

51,4


Αττική

1.573,2

182,1

1.444,3

10,4

54,9


Πελοπόννησος

219,0

28,0

216,2

11,3

53,3


Βόρειο Αιγαίο

77,0

8,3

80,0

9,8

51,6


Νότιο Αιγαίο

153,1

6,7

111,2

4,2

59,0


Κρήτη

264,5

28,8

222,2

9,8

56,9

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (3)

Έως λίγες τάξεις Δημοτικού

9,2

4,3

185,2

31,9

6,8


Πρωτοβάθμια εκπαίδευση

321,3

55,4

1.265,9

14,7

22,9


Δευτεροβάθμια εκπαίδευση

1.870,8

263,5

1.982,5

12,3

51,8


Μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση

425,4

66,3

127,8

13,5

79,4


Τριτοβάθμια εκπαίδευση

1.609,7

143,8

586,0

8,2

75,0

ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ

Ελληνική

4.066,8

498,9

4.174,4

10,9

52,2


Ξένη

169,7

34,4

94,1

16,9

68,5

Τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας παρατηρούνται στις γυναίκες, στα άτομα ηλικίας έως 24 ετών, στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και στα άτομα που έχουν ολοκληρώσει έως λίγες τάξεις Δημοτικού. Το μεγαλύτερο ποσοστό εργατικού δυναμικού παρατηρείται στους άνδρες, στα άτομα ηλικίας 30-44 ετών, στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, στα άτομα που έχουν ολοκληρώσει μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση και στα άτομα ξένης ιθαγένειας (Πίνακας 1).


 

Πληροφορίες για μεθοδολογικά θέματα
Δ/νση Στατιστικών Πληθυσμού, Απασχόλησης και Κόστους Ζωής
Τμήμα Στατιστικών Εργασίας
Δημήτρης Βατικιώτης
Τηλ.: 213 135 2173
E-mail: [email protected]

Πληροφορίες για παροχή δεδομένων
Τηλ: 213 135 2022
e-mail: [email protected]
_____________________________

(1) Οι ορισμοί των χαρακτηριστικών που παρουσιάζονται στους πίνακες της ανακοίνωσης των στοιχείων παρατίθενται στο κεφάλαιο Ορισμοί που περιλαμβάνεται στις Επεξηγηματικές Σημειώσεις, στο τέλος της ανακοίνωσης.
(2) Τυχόν διαφορές μεταξύ του αθροίσματος των επιμέρους ποσών και των ποσών που αναγράφονται ως σύνολα οφείλονται σε στρογγυλοποίηση.
(3) Το επίπεδο εκπαίδευσης δεν καταγράφεται για τα άτομα ηλικίας 90 ετών και άνω.Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης