Αποτελέσματα live αναζήτησης

BEFIT - Εγκρίθηκαν οι νέοι φορολογικοί κανόνες για τις επιχειρήσεις στην Ε.Ε.

14 Σεπτέμβριου 2023 Σχόλια
BEFIT - Εγκρίθηκαν οι νέοι φορολογικοί κανόνες για τις επιχειρήσεις στην Ε.Ε.
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 5 λεπτά
  • «Business in Europe: Framework for Income Taxation» - Επιχειρήσεις στην Ευρώπη: πλαίσιο για τη φορολογία εισοδήματος


Φορολογία: Νέες προτάσεις για την απλούστευση των φορολογικών κανόνων και τη μείωση του κόστους συμμόρφωσης για ομίλους επιχειρήσεων.


Στις 12.9.2023, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε ένα βασικό πακέτο πρωτοβουλιών για τη μείωση του κόστους φορολογικής συμμόρφωσης για μεγάλες, επιχειρήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η πρόταση, που ονομάζεται «Business in Europe: Framework for Income Taxation» (BEFIT), θα διευκολύνει τόσο τις επιχειρήσεις όσο και για τις φορολογικές αρχές με την εισαγωγή ενός νέου, ενιαίου συνόλου κανόνων που θα καθορίζουν τη φορολογική βάση ομίλων εταιρειών.
Οι νέοι, απλούστεροι κανόνες θα μπορούσαν να μειώσουν το κόστος φορολογικής συμμόρφωσης για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ΕΕ έως και 65%.

Η πρόταση της ευρωπαϊκής επιτροπής εισαγάγει ένα κοινό πλαίσιο για τη φορολογία εισοδήματος των επιχειρήσεων στην Ένωση.
Το κοινό πλαίσιο θα απλοποιεί το φορολογικό περιβάλλον στην εσωτερική αγορά καθώς θα αντικαταστήσει τους σημερινούς 27 διαφορετικούς τρόπους για τον καθορισμό της φορολογικής  βάσης για ομίλους εταιρειών που έχουν ετήσια ενοποιημένα έσοδα τα οποία υπερβαίνουν τα 750 εκατ. ευρώ.


BEFIT σημαίνει ότι:
- Οι εταιρείες που είναι μέλη του ίδιου ομίλου θα υπολογίζουν τη φορολογική τους βάση σύμφωνα με ένα κοινό σύνολο κανόνων.
- Οι φορολογικές βάσεις όλων των μελών του ομίλου θα συγκεντρωθούν σε μία ενιαία φορολογική βάση.
- Κάθε μέλος της ομάδας BEFIT θα έχει ένα ποσοστό της συνολικής φορολογικής βάσης που υπολογίζεται με βάση το μέσο όρο των φορολογητέων αποτελεσμάτων των τριών προηγούμενων χρήσεων.

Οι νέοι κανόνες θα είναι υποχρεωτικοί για ομίλους που δραστηριοποιούνται στην ΕΕ με ετήσια ενοποιημένα έσοδα τουλάχιστον 750 εκατ. ευρώ και όπου η τελική μητρική οντότητα κατέχει τουλάχιστον το 75% των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας ή των δικαιωμάτων που παρέχουν δικαίωμα κέρδους.

Οι κανόνες θα είναι διακριτικοί για μικρότερους ομίλους, οι οποίοι μπορούν να επιλέξουν να συμμετάσχουν εάν και εφόσον δημοσιεύουν ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις.

Transfer pricing
Η πρόταση της Ε.Ε. περιλαμβάνει επίσης ρύθμιση  με στόχο την εναρμόνιση των κανόνων ενδοομιλικών συναλλαγών εντός της ΕΕ και τη διασφάλιση κοινής προσέγγισης για τις ενδοομιλικές συναλλαγές
Η πρόταση θα αυξήσει τη φορολογική ασφάλεια και θα μετριάσει τον κίνδυνο δικαστικών διαφορών και διπλής φορολογίας.
Η οδηγία θα μειώσει επίσης περαιτέρω τη δυνατότητα για τις εταιρείες να χρησιμοποιούν τις ενδοομιλικές συναλλαγές για επιθετικούς φορολογικούς σκοπούς.

Επόμενα βήματα
Μόλις εγκριθούν από το Συμβούλιο, οι προτάσεις θα πρέπει να τεθούν σε ισχύ την 1η Ιουλίου 2028 (για το BEFIT) και ως της 1ης Ιανουαρίου 2026 (για την πρόταση ενδοομιλικών συναλαγών)

 

 

Ερωτήσεις απαντήσεις :

Γιατί χρειαζόταν το BEFIT;

Η απλούστευση είναι ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα στην ΕΕ. Ωστόσο, η αντιμετώπιση 27 διαφορετικών εθνικών φορολογικών συστημάτων καθιστά τη φορολογική συμμόρφωση δύσκολη και δαπανηρή για τις εταιρείες. Αυτό αποθαρρύνει τις διασυνοριακές επενδύσεις στην ΕΕ, θέτοντας τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις σε ανταγωνιστικό μειονέκτημα σε σύγκριση με εταιρείες σε άλλα μέρη του κόσμου.

Τι προτείνει η Επιτροπή;

Η Επιτροπή προτείνει ένα νέο, ενιαίο σύνολο κανόνων για τον καθορισμό της φορολογικής βάσης των ομίλων εταιρειών.

Το πλαίσιο για τη φορολογία εισοδήματος (ή BEFIT) θα μειώσει το κόστος φορολογικής συμμόρφωσης για τις μεγάλες επιχειρήσεις, κυρίως εκείνες που δραστηριοποιούνται σε περισσότερα από ένα κράτη μέλη, και θα διευκολύνει τις εθνικές αρχές να καθορίσουν ποιοι φόροι οφείλονται σωστά.

Η πρόταση, η οποία αφορά την απλούστευση και βασίζεται στη διεθνή φορολογική συμφωνία του ΟΟΣΑ/G20 για ένα παγκόσμιο ελάχιστο επίπεδο φορολογίας και στην οδηγία της ΕΕ για τον πυλώνα ΙΙ, θα περιλαμβάνει:

- Κοινούς κανόνες για τον υπολογισμό της φορολογικής βάσης σε επίπεδο οντότητας

- Όλες οι εταιρείες που είναι μέλη του ίδιου ομίλου θα υπολογίζουν τη φορολογική τους βάση σύμφωνα με ένα κοινό σύνολο φορολογικών προσαρμογών στις οικονομικές τους καταστάσεις.

- Συνάθροιση της φορολογικής βάσης σε επίπεδο ομίλου ΕΕ

Οι φορολογικές βάσεις όλων των μελών του ομίλου θα συγκεντρωθούν σε μία ενιαία φορολογική βάση. Αυτό θα συνεπάγεται διασυνοριακή ελάφρυνση ζημιών, καθώς οι ζημίες αυτές θα συμψηφίζονται αυτόματα με τα διασυνοριακά κέρδη, καθώς και αυξημένη φορολογική βεβαιότητα στη συμμόρφωση με τις τιμές μεταβίβασης.

Κατανομή της συγκεντρωτικής φορολογικής βάσης

Χρησιμοποιώντας έναν κανόνα μεταβατικής κατανομής, κάθε μέλος του ομίλου BEFIT θα έχει ένα ποσοστό της συνολικής φορολογικής βάσης που υπολογίζεται με βάση το μέσο όρο των φορολογητέων αποτελεσμάτων των τριών προηγούμενων οικονομικών ετών.

Για ποιες επιχειρήσεις θα ισχύει αυτό;

Οι νέοι κανόνες θα είναι υποχρεωτικοί για ομίλους που δραστηριοποιούνται στην ΕΕ με ετήσια ενοποιημένα έσοδα τουλάχιστον 750 εκατ. ευρώ και όπου η τελική μητρική οντότητα κατέχει, άμεσα ή έμμεσα, τουλάχιστον το 75% των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας ή των δικαιωμάτων που παρέχουν δικαίωμα προς όφελος. Για ομίλους με έδρα σε τρίτες χώρες, τα μέλη του ομίλου τους στην ΕΕ θα πρέπει να έχουν συγκεντρώσει τουλάχιστον 50 εκατ. ευρώ ετήσιων συνδυασμένων εσόδων σε τουλάχιστον δύο από τα τέσσερα τελευταία οικονομικά έτη ή τουλάχιστον το 5% των συνολικών εσόδων του ομίλου. Αυτό διασφαλίζει ότι οι απαιτήσεις της πρότασης είναι ανάλογες με τα οφέλη της.

Επιπλέον, οι κανόνες θα είναι προαιρετικοί για μικρότερους ομίλους που μπορούν να επιλέξουν να συμμετέχουν εφόσον συντάσσουν ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Αυτό το προαιρετικό πεδίο εφαρμογής θα μπορούσε να έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για ομίλους ΜΜΕ που λειτουργούν διασυνοριακά, καθώς ενδέχεται να έχουν λιγότερους πόρους για να αφιερώσουν στη συμμόρφωση με πολλαπλά εθνικά φορολογικά συστήματα εταιρειών.

Για ορισμένους τομείς, τα χαρακτηριστικά του κλάδου αντικατοπτρίζονται στα σχετικά μέρη της πρότασης. Αυτό ισχύει, ειδικότερα, για τις διεθνείς μεταφορές, τις ναυτιλιακές δραστηριότητες και τις εξορυκτικές βιομηχανίες.


Τι γίνεται με τις εταιρείες που ανήκουν σε έναν όμιλο, αλλά δεν δραστηριοποιούνται στην ΕΕ;

Τα κέρδη και οι ζημίες των συνδεδεμένων μερών που δεν είναι μέλη του ομίλου BEFIT (π.χ. επειδή δεν βρίσκονται στην ΕΕ) δεν θα συγκεντρωθούν στη φορολογική βάση του ομίλου. Αυτό σημαίνει ότι οι ζημιές τους δεν θα συμψηφίζονται διασυνοριακά και ότι η τιμολόγηση μεταβίβασης θα εξακολουθεί να ισχύει στις συναλλαγές μεταξύ αυτών των οντοτήτων και των μελών του ομίλου BEFIT.

Πώς θα εφαρμοστούν στην πράξη οι κανόνες BEFIT;

Ένα One-Stop-Shop θα επιτρέψει σε ένα μέλος του ομίλου να συμπληρώσει τις δηλώσεις πληροφοριών του ομίλου με τη φορολογική διοίκηση ενός κράτους μέλους.

Οι φορολογικοί έλεγχοι και η επίλυση διαφορών θα παραμείνουν σε επίπεδο κάθε κράτους μέλους. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να χρειαστεί να διενεργηθούν από κοινού έλεγχοι βάσει του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου.

Πόσο θα εξοικονομήσει το BEFIT στις επιχειρήσεις στο κόστος φορολογικής συμμόρφωσης;

Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, μεγάλοι όμιλοι με ενοποιημένο κύκλο εργασιών τουλάχιστον 750 εκατ. ευρώ πληρώνουν περίπου 132 δισ. ευρώ, ή 1% του ΑΕΠ, σε φόρους. Οι νέοι, απλούστεροι κανόνες του BEFIT θα μπορούσαν να μειώσουν το τρέχον κόστος φορολογικής συμμόρφωσης των επιχειρήσεων έως και 65%.


O browser δεν υποστηρίζει pdf viewεr. Κατεβάστε το έγγραφο από εδώ: Download PDF
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης