Πρόγραμμα επιχορήγησης 200.000 θέσεων πλήρους απασχόλησης με επιδότηση των εργοδοτικών εισφορών, για τη διατήρηση τουλάχιστον 400.000 θέσεων εργασίας, σε επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα

Οικονομικές Ειδήσεις

21 Οκτώβριος 2010
Taxheaven.gr

Παρουσίαση της προτεινόμενης ΚΥΑ για τα νέα προγράμματα του ΟΑΕΔ που αφορούν την επιχορήγηση των θέσεων εργασίας .ΘΕΜΑ: «Πρόγραμμα επιχορήγησης 200.000 θέσεων πλήρους απασχόλησης με επιδότηση των εργοδοτικών εισφορών, για τη διατήρηση τουλάχιστον 400.000 θέσεων εργασίας, σε επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα».

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ:  Μ.ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗ  – Α. ΜΠΟΥΚΑ  -  Α. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

Θέτουμε υπόψη του Δ.Σ. τα εξής:

Η πρόσφατη παγκόσμια οικονομική κρίση, με τη μείωση της οικονομικής δραστηριότητας, το κλείσιμο και τις αναδιαρθρώσεις επιχειρήσεων οδήγησε στην αύξηση της ανεργίας και όπως καταγράφεται έχει αρνητικές επιπτώσεις στις εργασιακές σχέσεις.
Η κατάσταση στην αγορά εργασίας παρουσιάζει συνεχή επιδείνωση, όπως φαίνεται από τα στοιχεία της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού (ΕΕΔ) της ΕΛ.ΣΤΑΤ. Το Μάιο του 2010, με το ποσοστό ανεργίας να έχει ανέλθει στο 12,0%, έναντι 8,5% το Μάιο 2009 και 11,9% τον Απρίλιο 2010. Οι απασχολούμενοι μειώθηκαν κατά 122.672 άτομα σε σχέση με το Μάιο του 2009 (μείωση 2,7%) ενώ αυξήθηκαν κατά 18.380 άτομα σε σχέση με τον Απρίλιο του 2010 (αύξηση 0,4%). Οι άνεργοι αυξήθηκαν κατά 181.784 άτομα σε σχέση με το Μάιο του 2009 (αύξηση 43,2%) και κατά 5.206 άτομα σε σχέση με τον Απρίλιο του 2010 (αύξηση 0,9%). Η εξέλιξη αυτή αντανακλά την υποχώρηση της οικονομικής δραστηριότητας και της ανταγωνιστικότητας στη Χώρα μας. Σύμφωνα με τη Έκθεση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος η μείωση της απασχόλησης το 2009 οφείλεται κυρίως στην αύξηση του αριθμού των ατόμων που απολύθηκαν ή των οποίων η σύμβαση δεν ανανεώθηκε και λιγότερο στη μειωμένη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Η ιδιαιτερότητα της σημερινής κρίσης είναι η διάγνωση από τις κυβερνήσεις των αναπτυγμένων χωρών, ότι μία κατάρρευση της ζήτησης των νοικοκυριών εξαιτίας μαζικών απολύσεων, σε συνδυασμό με τη χρηματοδοτική ασφυξία των επιχειρήσεων, θα οδηγούσε τις οικονομίες από μία αρχικά μεγάλη υποχώρηση του ΑΕΠ σε ένα φαύλο κύκλο ύφεσης. Αυτή η διάγνωση, καθώς και το γεγονός ότι ο περιορισμός των μαζικών απολύσεων αποτρέπει τις κοινωνικές εκρήξεις, οδήγησε τις μισές περίπου κυβερνήσεις της Ε.Ε. να δώσουν κίνητρα στις επιχειρήσεις για διατήρηση του προσωπικού τους μέσω της μείωσης του κόστους εργασίας.

Η κρίση, καθιστά μεγαλύτερη την απειλή της ανεργίας για μεγάλα τμήματα του πληθυσμού. Οι προσαρμογές και αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις επιβάλλονται για να δημιουργηθεί ένα ανταγωνιστικό οικονομικό περιβάλλον. Ταυτόχρονα όμως, υπάρχει ανάγκη προστασίας της εργασίας και ενίσχυσης των ανέργων με την ενίσχυση του κοινωνικού κράτους και τη διασφάλιση των εργασιακών και συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων τους.

Σε αυτό το πλαίσιο ο ΟΑΕΔ προτείνει την υλοποίηση προγράμματος, το οποίο θα δημιουργήσει μια ασπίδα προστασίας για τον επαπειλούμενο εργαζόμενο και θα συμβάλει συνολικά στην  μείωση του αριθμού των απολύσεων και την απόδοση κινήτρων για τη διατήρηση του προσωπικού.

Στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού ως κύριες ομάδες στόχοι έχουν οριστεί τα άτομα με αναπηρία και οι εργαζόμενοι ηλικίας 50 ετών και άνω, οι οποίες έχει αποδειχθεί ότι αποτελούν ομάδες, οι οποίες απειλούνται περισσότερο στις περιπτώσεις που οι επιχειρήσεις προβαίνουν σε μείωση του προσωπικού τους λόγω της οικονομικής ύφεσης ή/και λόγω υλοποίησης σχεδίων αναδιαρθρώσεων για τεχνολογικούς ή λοιπούς λόγους, με άμεση επίπτωση την ώθηση τους σε οικονομικό και κοινωνικό περιθώριο.

Ύστερα από τα ανωτέρω η Υπηρεσία εισηγείται την υποβολή πρότασης προς το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για έκδοση ΚΥΑ του «Προγράμματος επιχορήγησης 200.000 θέσεων πλήρους απασχόλησης με επιδότηση των εργοδοτικών εισφορών, για τη διατήρηση τουλάχιστον 400.000 θέσεων εργασίας, σε επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα»,  το οποίο θα έχει ως εξής:

Άρθρο 1
Αντικείμενο προγράμματος- Στόχος του προγράμματος
1. Σκοπός του προγράμματος είναι η επιχορήγηση 200.000 θέσεων πλήρους απασχόλησης, σε επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, με την επιχορήγηση του μη μισθολογικού κόστους που αντιστοιχεί στις μηνιαίες εργοδοτικές εισφορές, ως κίνητρο για τη διατήρηση τουλάχιστον 400.000 θέσεων εργασίας για χρονικό διάστημα δεκαοκτώ (18) μηνών, με έμφαση στις ειδικές ομάδες εργαζομένων, οι οποίες αναλύονται ως εξής :
•    Άτομα με αναπηρία
•    Εργαζόμενοι ηλικίας 50 ετών και άνω

2. Οι ενταγμένες επιχειρήσεις θα επιχορηγηθούν για το 50% των εργαζομένων που απασχολούν κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης τους και ειδικότερα για έναν (1) έως και ογδόντα (80) εργαζόμενους κατ’ ανώτατο όριο, με την προϋπόθεση να διατηρήσουν, ίσο αριθμό τουλάχιστον μη επιχορηγούμενων εργαζομένων με τον αριθμό των επιχορηγουμένων καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος.


Άρθρο 2
Πλαίσιο ένταξης - χρηματοδότηση 
1. Οι δαπάνες για την εφαρμογή του προγράμματος προβλέπεται να χρηματοδοτηθούν από πόρους του ΟΑΕΔ. Η μέγιστη δαπάνη θα ανέλθει συνολικά στο ποσό των  992..000.000  ευρώ. 
Το κόστος υλοποίησης του προγράμματος θα καλυφθεί και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ (ΚΑΕ 2493) και θα αποδοθεί μέσω του αλληλόχρεου λογαριασμό του ΙΚΑ – ΟΑΕΔ.
To πρόγραμμα δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο των  Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ.

2. H ανωτέρω δαπάνη κατανέμεται βάσει της κατηγοριοποίησης της παρ.γ του άρθρου 4.1 ως εξής:
i.    για το 50% των επιχορηγούμενων θέσεων, ήτοι 100.000, που θα καλυφθούν από τις πολύ μικρές επιχειρήσεις που απασχολούν από 2-9 άτομα, κατά την ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη στο πρόγραμμα, το ποσό της δαπάνης ανέρχεται στα 487.000.000 ευρώ.

ii.     για το 30% των επιχορηγούμενων θέσεων, ήτοι 60.000, θα καλυφθούν από τις μικρές επιχειρήσεις που απασχολούν από 10-49 άτομα, κατά την ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη στο πρόγραμμα, το ποσό της δαπάνης ανέρχεται στα 293.000.000 ευρώ.

iii.     για το 20% των επιχορηγούμενων θέσεων, ήτοι 40.000, για την ανωτέρω κατηγορία, θα καλυφθούν από τις επιχειρήσεις που απασχολούν από 50 άτομα και άνω, κατά την ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη στο πρόγραμμα, το ποσό της δαπάνης ανέρχεται στα 212.000.000 ευρώ


3. Οι ενισχύσεις που προβλέπονται στην παρούσα ΚΥΑ χορηγούνται βάσει του εγκεκριμένου καθεστώτος Ν.304/2009 στο πλαίσιο της Ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Προσωρινό  κοινοτικό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η πρόσβαση στη χρηματοδότηση κατά τη διάρκεια της τρέχουσας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης» (2009/C83/01).

Η ενίσχυση που θα λάβει μια επιχείρηση βάσει της παρούσας, αθροιζόμενη με οποιαδήποτε άλλη ενίσχυση έχει λάβει ή θα λάβει η επιχείρηση βάσει της ως άνω Ανακοίνωσης ή βάσει του Κανονισμού της ΕΕ για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis) κατά την περίοδο 01.01.2008 έως 31.12.2010, δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 500.000 ευρώ.

Άρθρο 3
Ρόλος του ΟΑΕΔ  -  Δικαιούχοι των πράξεων
Σύμφωνα με τον Ν. 2956/2001 (ΦΕΚ Α΄258), μεταξύ των σκοπών του ΟΑΕΔ είναι η ενίσχυση και διευκόλυνση της ένταξης και διατήρησης του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας στην αγορά εργασίας
Σύμφωνα με τη παρ.3 του άρθρου 18 του ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α/15-03-2010) ο ΟΑΕΔ μπορεί να επιδοτεί μέχρι και το εκατό τοις εκατό (100%) των ασφαλιστικών εισφορών (εργοδοτών και εργαζομένων) για τη διατήρηση θέσεων σε επιχειρήσεις ή εργοδότες, βάσει προγραμμάτων απασχόλησης ανέργων που καταρτίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Α.Ε.Δ..

Άρθρο 4
Δικαιούχοι, ωφελούμενοι και προϋποθέσεις συμμετοχής
1.    Επιχειρήσεις
α) Δικαιούχοι είναι όλες οι  επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα.
Για να υπαχθεί μια επιχείρηση στο πρόγραμμα, δεν θα πρέπει να έχει προβεί, κατά τη διάρκεια του τριμήνου πριν την αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα, σε μείωση προσωπικού.
Ως μείωση προσωπικού θεωρείται η καταγγελία της σύμβασης εργασίας, όπως επίσης και η εθελουσία έξοδος που γίνεται με πρωτοβουλία του εργοδότη, μέσω προγραμμάτων παροχής οικονομικών κυρίως κινήτρων εθελούσιας εξόδου. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η επιχείρηση θα πρέπει να έχει προβεί σε αντικατάσταση του μισθωτού έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα.
Η ανωτέρω προϋπόθεση ισχύει και για επιχειρήσεις που δημιουργήθηκαν μετά από μεταβίβαση ή αλλαγή νομικής μορφής ή διάλυση και επαναλειτουργία στον ίδιο ή σε άλλο χώρο με το αυτό αντικείμενο δραστηριότητας.
β) Η επιχείρηση συμμετέχει στο πρόγραμμα για το 50% του προσωπικού που απασχολούσε κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης του για συμμετοχή στο πρόγραμμα και από ένα (1) μέχρι ογδόντα (80) άτομα του προσωπικού της κατ’ ανώτατο όριο, με την προϋπόθεση να διατηρήσουν στην επιχείρηση τους, ίσο τουλάχιστον αριθμό μη επιχορηγούμενων εργαζομένων με τον αριθμό των επιχορηγουμένων καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος, ήτοι για δεκαοκτώ (18) μήνες. Στην περίπτωση που προκύπτει δεκαδικός αριθμός, η στρογγυλοποίηση θα ανάγεται στον αμέσως επόμενο ακέραιο αριθμό.
γ) Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, ως εξής:
i.    το 50% των επιχορηγούμενων θέσεων, ήτοι 100.000, θα καλυφθούν από τις πολύ μικρές επιχειρήσεις που απασχολούν από 2-9 άτομα, κατά την ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη στο πρόγραμμα,
ii.    το 30% των επιχορηγούμενων θέσεων, ήτοι 60.000, θα καλυφθούν από τις μικρές επιχειρήσεις που απασχολούν από 10-49 άτομα, κατά την ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη στο πρόγραμμα, και
iii.    το 20% των επιχορηγούμενων θέσεων, ήτοι 40.000, θα καλυφθούν από τις επιχειρήσεις που απασχολούν από 50 άτομα και άνω, κατά την ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη στο πρόγραμμα.
Δεν υπάγονται:   
    Όλες οι επιχειρήσεις που διέπονται, όσον αφορά στην πρόσληψη του προσωπικού τους, από τις διατάξεις του ν. 2190/94 (ΦΕΚ 28/Α/03.03.1994) και του ν. 3812 (ΦΕΚ 234/Α/28.12.2009).
    Τα νυχτερινά κέντρα
    Οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και φύλαξης.
    Οι εποχικές επιχειρήσεις για το εποχικό προσωπικό τους.
    Οι έμμεσοι εργοδότες
    Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αλιείας, της υδατοκαλλιέργειας και του άνθρακα, στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων, οι επιχειρήσεις που ασχολούνται με την μεταπώληση σε μεταπράτες ή εμπόρους και η επιχορήγηση μετακυλύει  στους παραγωγούς, οι επιχειρήσεις που χαρακτηρίζονται ως προβληματικές.
    Οι επιχειρήσεις για τους εργαζόμενους τους που απασχολούνται από την 22η ώρα βραδινή (έναρξη ωραρίου) έως και την 6η πρωϊνή (λήξη ωραρίου).
    Ατομικές επιχειρήσεις για άτομα που είναι σύζυγοι ή συνδέονται με α’ βαθμού συγγένεια εξ αίματος ή εξ αγχιστείας με τον επιχειρηματία.
    Οι Ο.Ε., Ε.Ε., Α.Ε., και Ε.Π.Ε. για τους ομόρρυθμους εταίρους στις Ο.Ε. και Ε.Ε., για τα μέλη του Δ.Σ. στις Α.Ε., για τους εταίρους στις Ε.Π.Ε., καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς α’ βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας αυτών.
    Οι  συνεταιρισμοί για τα μέλη τους.
    Όταν το αντικείμενο εργασιών μίας επιχείρησης είναι σύνθετο και το ένα από τα αντικείμενα εξαιρείται του προγράμματος.
    Οι επιχειρήσεις που δεν ήταν προβληματικές την 1-8-2008.
i. Μια μικρομεσαία επιχείρηση (ΜΜΕ)  θεωρείται προβληματική επιχείρηση όταν πληροί τους ακόλουθους όρους:
α) αν πρόκειται για εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, εφόσον έχει απωλεσθεί πάνω από το μισό του εγγεγραμμένου της κεφαλαίου και άνω του ενός τετάρτου του κεφαλαίου αυτού έχει απωλεσθεί κατά τη διάρκεια των δώδεκα τελευταίων μηνών, ή
β) αν πρόκειται για εταιρεία στην οποία τουλάχιστον ορισμένα μέλη έχουν απεριόριστη ευθύνη για τα χρέη της εταιρείας, εφόσον έχει απωλεσθεί πάνω από το μισό του κεφαλαίου της, όπως εμφανίζεται στους λογαριασμούς της εταιρείας, και πάνω από το ένα τέταρτο αυτού του κεφαλαίου έχει απωλεσθεί κατά τη διάρκεια των δώδεκα τελευταίων μηνών, ή
γ) ανεξάρτητα από τη μορφή της εταιρείας, εφόσον η σχετική επιχείρηση πληροί τις προϋποθέσεις της εγχώριας νομοθεσίας ώστε να υπαχθεί σε συλλογική πτωχευτική διαδικασία.
Οι ΜΜΕ που έχουν συσταθεί από χρόνο μικρότερο της τριετίας δεν θεωρούνται, για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ότι είναι προβληματικές αναφορικά με το εν λόγω διάστημα, εκτός εάν πληρούν τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο στοιχείο (γ) της παρούσας παραγράφου.
ii. Μια μεγάλη επιχείρηση θεωρείται προβληματική στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) εάν πρόκειται για εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, εφόσον έχει απωλεσθεί πάνω από το μισό του εγγεγραμμένου της κεφαλαίου και άνω του ενός τετάρτου του κεφαλαίου αυτού έχει απωλεσθεί κατά τη διάρκεια των δώδεκα τελευταίων μηνών, ή•
β) εάν πρόκειται για εταιρεία στην οποία τουλάχιστον ορισμένα μέλη έχουν απεριόριστη ευθύνη για τα χρέη της εταιρείας, εφόσον έχει απωλεσθεί πάνω από το μισό του κεφαλαίου της, όπως εμφανίζεται στους λογαριασμούς της εταιρείας, και πάνω από το ένα τέταρτο του κεφαλαίου αυτού έχει απωλεσθεί κατά τη διάρκεια των δώδεκα τελευταίων μηνών, ή•
γ) ανεξάρτητα από τη μορφή της εταιρείας, εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις του εθνικού δικαίου που τη διέπει όσον αφορά την υπαγωγή της σε συλλογική πτωχευτική διαδικασία.
Ακόμα και στην περίπτωση που δεν συντρέχει καμία από τις περιστάσεις που αναφέρονται παραπάνω, μια εταιρεία μπορεί να συνεχίσει να θεωρείται προβληματική, ιδιαίτερα όταν υπάρχουν οι συνήθεις ενδείξεις μιας προβληματικής επιχείρησης όπως αύξηση των ζημιών, μείωση του κύκλου εργασιών, διόγκωση των αποθεμάτων, πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα, φθίνουσα ταμειακή ροή, αυξανόμενη δανειοληψία, αύξηση των οικονομικών επιβαρύνσεων καθώς και εξασθένιση ή εξαφάνιση της αξίας του καθαρού ενεργητικού. Στις σοβαρότερες περιπτώσεις, η επιχείρηση μπορεί να έχει ήδη κηρυχθεί σε πτώχευση ή να αποτελεί αντικείμενο συλλογικής πτωχευτικής διαδικασίας σύμφωνα με τις διατάξεις του εθνικού δικαίου που τη διέπει.
ii. Μια μεγάλη επιχείρηση θεωρείται προβληματική στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) εάν πρόκειται για εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, εφόσον έχει απωλεσθεί πάνω από το μισό του εγγεγραμμένου της κεφαλαίου και άνω του ενός τετάρτου του κεφαλαίου αυτού έχει απωλεσθεί κατά τη διάρκεια των δώδεκα τελευταίων μηνών, ή•
β) εάν πρόκειται για εταιρεία στην οποία τουλάχιστον ορισμένα μέλη έχουν απεριόριστη ευθύνη για τα χρέη της εταιρείας, εφόσον έχει απωλεσθεί πάνω από το μισό του κεφαλαίου της, όπως εμφανίζεται στους λογαριασμούς της εταιρείας, και πάνω από το ένα τέταρτο του κεφαλαίου αυτού έχει απωλεσθεί κατά τη διάρκεια των δώδεκα τελευταίων μηνών, ή•
γ) ανεξάρτητα από τη μορφή της εταιρείας, εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις του εθνικού δικαίου που τη διέπει όσον αφορά την υπαγωγή της σε συλλογική πτωχευτική διαδικασία.
Ακόμα και στην περίπτωση που δεν συντρέχει καμία από τις περιστάσεις που αναφέρονται παραπάνω, μια εταιρεία μπορεί να συνεχίσει να θεωρείται προβληματική, ιδιαίτερα όταν υπάρχουν οι συνήθεις ενδείξεις μιας προβληματικής επιχείρησης όπως αύξηση των ζημιών, μείωση του κύκλου εργασιών, διόγκωση των αποθεμάτων, πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα, φθίνουσα ταμειακή ροή, αυξανόμενη δανειοληψία, αύξηση των οικονομικών επιβαρύνσεων καθώς και εξασθένιση ή εξαφάνιση της αξίας του καθαρού ενεργητικού. Στις σοβαρότερες περιπτώσεις, η επιχείρηση μπορεί να έχει ήδη κηρυχθεί σε πτώχευση ή να αποτελεί αντικείμενο συλλογικής πτωχευτικής διαδικασίας σύμφωνα με τις διατάξεις του εθνικού δικαίου που τη διέπει.

2.    Ωφελούμενοι
 Ωφελούμενοι του προγράμματος, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης της επιχείρησης,  είναι εργαζόμενοι, με έμφαση στις ειδικές ομάδες οι οποίες αναλύονται ως εξής:
•    εργαζόμενοι ηλικίας 50 ετών και άνω (οι οποίοι έχουν συμπληρώσει το 49ο έτος της ηλικίας τους, δηλαδή να διανύουν το 50ο έτος) και
•    εργαζόμενοι με αναπηρίες.
Οι ωφελούμενοι εργαζόμενοι πρέπει: 
    να ανήκουν στο μόνιμο προσωπικό και οι οποίοι συνεχίζουν να εργάζονται στις επιχειρήσεις με καθεστώς πλήρους απασχόλησης αορίστου χρόνου για χρονικό διάστημα δεκαοκτώ  (18) μηνών.  
    να εργάζονται με συμβάσεις ορισμένου χρόνου υπό την προϋπόθεση της επέκτασης της σύμβασης τους μέχρι τη λήξη του προγράμματος.

Τα ωφελούμενα άτομα θα πρέπει να είναι έλληνες πολίτες ή πολίτες κράτους μέλους της Ε.Ε. ή να είναι ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στην χώρα μας καθώς και υπήκοοι τρίτων χωρών που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στην χώρα μας.

Εξαιρέσεις
i.  Στο πρόγραμμα δεν εντάσσονται για επιχορήγηση:
    Οι εργαζόμενοι, οι οποίοι απασχολούνται με συμβάσεις ορισμένου χρόνου και δεν επεκτείνεται η σύμβασή τους (έως την ημερομηνία διεξαγωγής του ελέγχου υπαγωγής της επιχείρησης στο πρόγραμμα από τους ελεγκτές του αρμόδιου ΚΠΑ ή ΚΠΑ2)
    Οι εργαζόμενοι, οι οποίοι απασχολούνται με καθεστώς μερικής απασχόλησης και δεν μετατρέπεται σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης (έως την ημερομηνία διεξαγωγής του ελέγχου υπαγωγής της επιχείρησης στο πρόγραμμα από τους ελεγκτές του αρμόδιου ΚΠΑ ή ΚΠΑ2)
    Οι εργαζόμενοι οι οποίοι παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε έμμεσο εργοδότη
    Οι εργαζόμενοι, οι οποίοι είναι ενταγμένοι σε άλλο πρόγραμμα απασχόλησης (ΝΘΕ) του ΟΑΕΔ ή σε προγράμματα επιδότησης του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους ή μέρους αυτού
    Οι εργαζόμενοι που προσεληφθήκαν για την κάλυψη συμβατικών υποχρεώσεων της επιχείρησης όπως της  δημιουργίας θέσεων εργασίας από επενδυτικά σχέδια που εντάσσονται σε άλλο καθεστώς ενίσχυσης.
    Οι πρακτικά ασκούμενοι π.χ. των Α.Τ.Ε.Ι. και των Σχολών Τουριστικών Επαγγελμάτων.
    Άτομα που τοποθετούνται αναγκαστικά με τις διατάξεις του  Ν.2643/98. 
    Οι εργαζόμενοι που δεν υπάγονται στην κύρια ασφάλιση του  ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

ii. Οι ανωτέρω κατηγορίες δεν προσμετρούνται και στον αριθμό του προσωπικού βάσει του οποίου θα υπολογιστεί ο τελικός αριθμός των επιχορηγούμενων εργαζομένων, πλην των μερικά απασχολούμενων της παρ.β του άρθρου 9.1.


Άρθρο 5
Διαδικασία υπαγωγής
i. Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα, εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις, υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση υπαγωγής η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.oaed.gr) και την αποστέλλουν μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών αιτήσεων (http://ait.oaed.gr/) στο ΚΠΑ ή ΚΠΑ2, που βρίσκεται στην αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται η έδρα της επιχείρησης επιλέγοντας από τη σχετική στήλη.
Επιπλέον, οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις οφείλουν να υποβάλλουν:
            i) Υπεύθυνη δήλωση όπου να δηλώνεται ότι η ενίσχυση που θα λάβει η επιχείρηση βάσει της παρούσας προκήρυξης, αθροιζόμενη με οποιαδήποτε άλλη ενίσχυση έχει λάβει ή θα λάβει η επιχείρηση (καθώς και οι τυχόν συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις) βάσει της Ανακοίνωσης-Προσωρινού Πλαισίου της ΕΕ ή βάσει του Κανονισμού της ΕΕ για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis) κατά την περίοδο 01.01.2008 έως 31.12.2010, δεν θα υπερβαίνει το ποσό των 500.000 ευρώ.  Στην υπεύθυνη δήλωση πρέπει επίσης να αναφέρονται οι ενισχύσεις ήσσονος σημασίας ή οι ενισχύσεις βάσει του Προσωρινού Πλαισίου που τυχόν έχει λάβει η επιχείρηση από 01.01.2008 έως 31.12.2010, και
       ii) Υπεύθυνη δήλωση ότι η επιχείρηση δεν είναι προβληματική, όπως ορίζεται στο τελευταίο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 4 της παρούσας.

•    Συνδεδεμένες επιχειρήσεις:
Είναι οι επιχειρήσεις που διατηρούν μεταξύ τους μια από τις παρακάτω σχέσεις:
α) μια επιχείρηση κατέχει την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων άλλης επιχείρησης
β) μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να διορίζει ή να παύει την πλειοψηφία των μελών του διοικητικού, διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου του καταστατικού της τελευταίας
γ) μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να ασκήσει κυριαρχική επιρροή σε άλλη επιχείρηση βάσει σύμβασης που έχει συνάψει με αυτήν ή δυνάμει ρήτρας του καταστατικού της αυτής της τελευταίας
δ) μια επιχείρηση που είναι μέτοχος ή εταίρος άλλης επιχείρησης ελέγχει μόνη της, βάσει συμφωνίας που έχει συνάψει με άλλους μετόχους ή εταίρους της εν λόγω επιχείρησης, την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων αυτής της επιχείρησης.

Οι επιχειρήσεις που διατηρούν μια από τις εν λόγω σχέσεις μέσω ενός φυσικού προσώπου ή ομάδας φυσικών προσώπων που ενεργούν από κοινού θεωρούνται επίσης συνδεδεμένες επιχειρήσεις.
 
Οι συνδεδεμένες επιχειρήσεις θεωρείται ότι ανήκουν στην ίδια επιχειρηματική μονάδα, υπό την έννοια που αναφέρεται στην ενοποιημένη Ανακοίνωση της Επιτροπής περί Δικαιοδοσίας σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων μεταξύ επιχειρήσεων.

ii. Εάν η επιχείρηση διατηρεί υποκαταστήματα, και επιθυμεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα και για τα υποκαταστήματα, τότε  θα υποβάλλει την αίτηση στην Υπηρεσία, στην αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται η έδρα της επιχείρησης. 
iii. Η υποβολή των αιτήσεων μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω του ΚΠΑ ή ΚΠΑ 2 στην περίπτωση που η επιχείρηση δεν έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο.


Άρθρο 6
Λεπτομέρειες υλοποίησης του προγράμματος
i.    Μετά την προέγκριση, πραγματοποιείται επιτόπιος έλεγχος ύστερα από την απόφαση ανάθεσης, από την αρμόδια Διεύθυνση Διοικητικού, σε ζεύγος ελεγκτών, προκειμένου να ελεγχθεί η δυνατότητα υπαγωγής της επιχείρησης στο πρόγραμμα (λειτουργία της επιχείρησης, μείωση προσωπικού λόγω απόλυσης κατά το προηγούμενο 3μηνο κ.λ.π.) στην έδρα της επιχείρησης ανεξαρτήτως του τόπου εργασίας του εργαζόμενου (έδρα ή υποκατάστημα). Ακολουθεί η απόφαση έγκρισης από τον Προϊστάμενο του ΚΠΑ ή ΚΠΑ2 για την υπαγωγή της επιχείρησης στο πρόγραμμα, η οποία θα κοινοποιείται στο Υποκατάστημα του ΙΚΑ, που ανήκει η έδρα της επιχείρησης.
ii.    Η επιχείρηση οφείλει, κατά τον έλεγχο υπαγωγής,  να προσκομίσει ονομαστική κατάσταση με το επιχορηγούμενο προσωπικό που έχει επιλέξει (από 1 έως 50 άτομα), προκειμένου να αποσταλεί μαζί με την εγκριτική απόφαση υπαγωγής της επιχείρησης στο πρόγραμμα, στο Υποκατάστημα του ΙΚΑ, που ανήκει η έδρα της επιχείρησης. 
iii.    Οι επιχειρήσεις που διαθέτουν υποκαταστήματα και επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα για τα υποκαταστήματα, υποβάλλουν την αίτηση για υπαγωγή στο πρόγραμμα, όπως αναφέρθηκε και  στη παρ.α του  άρθρου 5 της παρούσας, στην Υπηρεσία  στην αρμοδιότητα της οποίας ανήκει η έδρα της επιχείρησης.  Σε αυτήν την περίπτωση η Υπηρεσία που δέχεται την αίτηση για υπαγωγή στο πρόγραμμα, θα ενημερώνει άμεσα την  Υπηρεσία στην αρμοδιότητα της οποίας ανήκει το υποκατάστημα όπου απασχολούνται οι εργαζόμενοι.
iv.    Σχετικά με τους επιτόπιους ελέγχους, τόσο για την υπαγωγή στο πρόγραμμα όσο και κατά την διάρκεια του προγράμματος θα πραγματοποιούνται, σύμφωνα με την διαδικασία του άρθρου 8.1 της παρούσας, από ελεγκτές του ΚΠΑ ή ΚΠΑ2 στην αρμοδιότητα του οποίου ανήκει το υποκατάστημα, το οποίο στη συνέχεια θα ενημερώνει άμεσα την Υπηρεσία στην οποία ανήκει η έδρα της επιχείρησης.


Άρθρο 7
Ποσό και διάρκεια επιχορήγησης
I. Ποσό επιχορήγησης
α. Ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται το ποσό που αντιστοιχεί στις μηνιαίες εργοδοτικές εισφορές, για όλους τους κλάδους κύριας ασφάλισης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (μεικτή, ΒΑΕ και Επαγγελματικός Κίνδυνος) και της επικουρικής ασφάλισης του ΕΤΕΑΜ, καθώς και στις μηνιαίες εργοδοτικές εισφορές, εκείνων που το ΙΚΑ εισπράττει ή συνεισπράττει υπέρ Φορέων και Κλάδων Κοινωνικής Ασφάλισης.
Για τους εργαζόμενους, που αντί του ΕΤΕΑΜ,  ασφαλίζονται σε άλλα Επικουρικά Ταμεία, ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται το ποσό που αντιστοιχεί στο ύψος των αντίστοιχων μηνιαίων εργοδοτικών εισφορών, για όλους του κλάδους κύριας ασφάλισης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και στις μηνιαίες εργοδοτικές εισφορές των αντίστοιχων Επικουρικών Ταμείων, καθώς και των εργοδοτικών εισφορών, εκείνων που το ΙΚΑ εισπράττει ή συνεισπράττει υπέρ Φορέων και Κλάδων Κοινωνικής Ασφάλισης.
Επίσης, ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται επιπλέον το ποσό που αντιστοιχεί στις εργοδοτικές εισφορές, των δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα και των επιδομάτων αδείας, για τους μήνες που αυτά καταβάλλονται.
Το ποσό  επιχορήγησης αποδίδεται μέσω της χρέωσης του αλληλόχρεου λογαριασμού ΙΚΑ-ΟΑΕΔ και της αντίστοιχης πίστωσης του λογαριασμού του εργοδότη, σε ποσοστό:
i.    εκατό τοις εκατό (100%) για τα άτομα με αναπηρία.  Ως βάση για τον ποσοστιαίο υπολογισμό του ανωτέρω ποσού επιχορήγησης λαμβάνονται οι πραγματικές μηνιαίες ακαθάριστες αποδοχές των εργαζομένων/ επιχορηγουμένων που αντιστοιχούν μέχρι του ύψους των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ.
ii.    εκατό τοις εκατό (100%) για εργαζόμενους ηλικίας 50 ετών και άνω.  Ως βάση για τον ποσοστιαίο υπολογισμό του ανωτέρω ποσού επιχορήγησης λαμβάνονται οι πραγματικές μηνιαίες ακαθάριστες αποδοχές των εργαζομένων/ επιχορηγουμένων που αντιστοιχούν μέχρι του ύψους των χιλίων  οκτακοσίων  (1.800) ευρώ.
iii.    εκατό τοις  εκατό (100%) για τους κοινούς εργαζόμενους. Ως βάση για τον ποσοστιαίο υπολογισμό του ανωτέρω ποσού επιχορήγησης λαμβάνονται οι πραγματικές μηνιαίες ακαθάριστες αποδοχές των εργαζομένων/ επιχορηγουμένων που αντιστοιχούν μέχρι του ύψους των χιλίων τριακοσίων (1.300) ευρώ.

Οι αξιώσεις των εργοδοτών για τα παραπάνω ποσά της επιχορήγησης που δεν ικανοποιούνται μέσω του αλληλόχρεου θα καταβάλλονται απευθείας στην επιχείρηση (θεραπεία ενστάσεων, κλπ).

β. Σε κάθε περίπτωση, το ποσό της επιχορήγησης υπόκειται στον περιορισμό που προβλέπεται στο άρθρο 2.3 της παρούσας.

II. Διάρκεια επιχορήγησης
Η διάρκεια του προγράμματος ανέρχεται στους δεκαοκτώ (18) μήνες, εκ των οποίων οι δώδεκα (12) μήνες αφορούν επιχορήγηση και οι υπόλοιποι έξι (6) μήνες δέσμευση.

Άρθρο 8
Έναρξη, όροι και διαδικασία επιχορήγησης
Διαδικασία καταβολής επιχορήγησης
Εντός των πρώτων τριάντα (30) ημερών, που ακολουθούν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της Α.Π.Δ. του κάθε τριμήνου, η επιχείρηση υποβάλλει την αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την καταβολή της επιχορήγησης, όπως αναφέρονται στην ανωτέρω παράγραφο.
Η Υπηρεσία εκδίδει άμεσα την εγκριτική απόφαση για την καταβολή της επιχορήγησης, εφόσον έχει προηγηθεί θετικός επιτόπιος έλεγχος κατά τη διάρκεια του τριμήνου και μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Στις περιπτώσεις που δεν έχει διενεργηθεί έλεγχος μέχρι την υποβολή της αίτησης, ο έλεγχος θα διενεργείται πριν την έκδοση εγκριτικής απόφασης.
Οι ενταγμένες επιχειρήσεις οι οποίες έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα για τα υποκαταστήματα, υποβάλλουν την αίτηση για καταβολή της επιχορήγησης για τα υποκαταστήματα στην Υπηρεσία  στην αρμοδιότητα της οποίας ανήκει η έδρα της επιχείρησης.  Σε αυτήν την περίπτωση η Υπηρεσία που δέχεται την αίτηση για καταβολή της επιχορήγησης στο πρόγραμμα, θα ενημερώνει άμεσα την Υπηρεσία στην αρμοδιότητα της οποίας ανήκει το υποκατάστημα, προκειμένου να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες ελέγχου τήρησης των όρων και προϋποθέσεων του προγράμματος, τα αποτελέσματα των οποίων θα κοινοποιούνται στην Υπηρεσία που ανήκει η έδρα της επιχείρησης.
Στη συνέχεια, η Υπηρεσία κοινοποιεί την εγκριτική απόφαση για την καταβολή της επιχορήγησης στο Υποκατάστημα του ΙΚΑ, που ανήκει η έδρα της επιχείρησης, και ταυτόχρονα υποβάλλει στην αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση για ενταλματοποίηση της δαπάνης. την εγκριτική απόφαση με τα σχετικά δικαιολογητικά. Το Υποκατάστημα του ΙΚΑ θα κοινοποιεί στο ΚΠΑ ή ΚΠΑ2 χρηματικό κατάλογο, στον οποίο θα αποτυπώνεται το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών, που αντιστοιχεί στο ποσό της επιχορήγησης, για την πίστωση του λογαριασμού του εργοδότη και χρέωση του αλληλόχρεου λογαριασμού (ΙΚΑ –ΟΑΕΔ).

Ως τρίμηνα, για την υλοποίηση του συγκεκριμένου προγράμματος θεωρούνται τα τρίμηνα για τα οποία υπάρχει υποχρέωση του εργοδότη υποβολής Α.Π.Δ. (Ιανουάριος έως Μάρτιος, Απρίλιος έως Ιούνιος, Ιούλιος έως Σεπτέμβριος, Οκτώβριος έως Δεκέμβριος).

Όροι
Κάθε άτομο που υπάγεται στο πρόγραμμα επιχορηγείται από την ημερομηνία έκδοσης της εγκριτικής απόφασης του Προϊσταμένου του ΚΠΑ ή ΚΠΑ2 της έδρας της επιχείρησης.

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος θα πρέπει να διατηρείται το ίδιο καθεστώς απασχόλησης των επιχορηγούμενων εργαζόμενων καθώς και του δεσμευόμενου προσωπικού τους.
Κατά τη διάρκεια της προγράμματος πρέπει να υπάρχουν είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες ασφάλισης  κατά μήνα για κάθε μισθωτό επιχορηγούμενο ή μη.

Δικαιολογητικά
Η αρμόδια Υπηρεσία θα προβαίνει στην, αναφερόμενη στο άρθρο 7 της παρούσας, καταβολή της επιχορήγησης αφού ελέγξει τα κάτωθι δικαιολογητικά που η επιχορηγούμενη επιχείρηση υποβάλλει :
•    το ονοματεπώνυμο των εργαζομένων βάσει του προγράμματος,
•    τη χρονολογία πρόσληψης τους,
•    τα ημερομίσθια που πραγματοποιήθηκαν κατά μήνα,
•    το συνολικό μηνιαίο ακαθάριστο ποσό που δικαιούται ο εργαζόμενος, το οποίο δε θα είναι κατώτερο του προβλεπόμενου από τις οικείες Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίες (Σ.Σ.Ε.),
•    το ποσό που αντιστοιχεί στις μηνιαίες εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές με τα αντίστοιχα ποσοστά εισφορών, όπως εμφανίζονται στις ΑΠΔ,
•    το μηνιαίο ποσό επιχορήγησης, με το οποίο βαρύνεται ο αλληλόχρεος λογαριασμός ΙΚΑ-ΟΑΕΔ, σύμφωνα με το πρόγραμμα,
•    το μηνιαίο ποσό επιχορήγησης, που καταβάλλεται εκτός του αλληλόχρεου λογαριασμού  ΙΚΑ-ΟΑΕΔ,
•    Αναλυτικές περιοδικές δηλώσεις (Α.Π.Δ.), οι οποίες μπορούν να υποβληθούν και σε ηλεκτρονική μορφή, συνοδευόμενες με υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται  ότι τα στοιχεία που  εμπεριέχονται  είναι αληθή.
•    Κατάσταση προσωπικού και ωρών εργασίας θεωρημένη από το Σ.Ε.Π.Ε.
•    Βεβαίωση ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας, όπου απαιτείται. Σύμφωνα με τις με αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α/10067/2007 και ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.1.1/2407/26-01-2009 ΚΥΑ τα παραπάνω δικαιολογητικά αναζητούνται αυτεπάγγελτα από την αρμόδια για την έκδοση της διοικητικής πράξης Υπηρεσία.
•    Τιμολόγιο με το ποσό που αντιστοιχεί στο ποσό επιχορήγησης

Άρθρο 9
Χρόνος υποχρεωτικής απασχόλησης – Δεσμεύσεις
1. Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να διατηρήσουν τις θέσεις εργασίας (επιχορηγούμενους εργαζόμενους όπως επίσης και ισάριθμους τουλάχιστον μη επιχορηγούμενους εργαζόμενους) και το ίδιο καθεστώς απασχόλησης καθ’ όλη τη διάρκεια του συνολικού προγράμματος, που ανέρχεται συνολικά σε δεκαοκτώ (18) μήνες.
Ως δεσμευόμενο μη επιχορηγούμενο προσωπικό θεωρείται ο συνολικός αριθμός εργαζομένων της επιχείρησης οι οποίοι ανήκουν στο μόνιμο προσωπικό της επιχείρησης και εργάζονται α) με καθεστώς πλήρους απασχόλησης αορίστου χρόνου, β) με καθεστώς μερικής απασχόλησης. Σε αυτήν την περίπτωση, η επιχορηγούμενη θέση εργασίας ισοδυναμεί με δύο άτομα που εργάζονται με καθεστώς μερικής απασχόλησης και γ) με συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Σε αυτή την περίπτωση  θα πρέπει να γίνει επέκταση της σύμβασης τους μέχρι την λήξη του προγράμματος (έως την ημερομηνία διεξαγωγής του ελέγχου υπαγωγής της επιχείρησης στο πρόγραμμα από τους ελεγκτές του αρμόδιου ΚΠΑ ή ΚΠΑ2). Στο δεσμευόμενο μη επιχορηγούμενο προσωπικό ανήκουν και τα επιπλέον άτομα για τα οποία δεν μπορεί να  επιχορηγηθεί η επιχείρηση διότι έχει υπερβεί τον ανώτατο αριθμό επιχορηγουμένων θέσεων, και τα οποία διαθέτουν όμοια χαρακτηριστικά με αυτά των επιχορηγούμενων (έως την ημερομηνία διεξαγωγής του ελέγχου υπαγωγής της επιχείρησης στο πρόγραμμα από τους ελεγκτές του αρμόδιου ΚΠΑ ή ΚΠΑ2).

2. Σε περίπτωση που η επιχείρηση μειώσει το προσωπικό της (επιχορηγούμενο και μη)  και εφόσον δεν  το αντικαταστήσει μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την ημερομηνία της εμπρόθεσμης κοινοποίησης στην αρμόδια Υπηρεσία, το πρόγραμμα θα διακόπτεται στο σύνολο του.
Ως μείωση προσωπικού θεωρείται  η καταγγελία σύμβασης εργασίας ή η αποχώρηση για οποιοδήποτε λόγο.
Σε περίπτωση που ο εργοδότης παρά τις προσπάθειες του και την συνεργασία με την αρμόδια Υπηρεσία, αδυνατεί να αντικαταστήσει το προσωπικό του, και εφόσον η αδυναμία οφείλεται σε έλλειψη αντίστοιχης ειδικότητας (που θα διαπιστώνεται από την Υπηρεσία), θα διακόπτεται η επιχορήγηση μόνο για τη θέση αυτή, ενώ το πρόγραμμα θα συνεχίζεται κανονικά για τις υπόλοιπες θέσεις.
Η επιχείρηση μπορεί να προβεί σε αντικατάσταση του προσωπικού (επιχορηγούμενο και μη) που μείωσε, εντός εξήντα (60) ημερών είτε α) με άλλον εργαζόμενο που απασχολείται ήδη στην επιχείρηση, με καθεστώς μερικής απασχόλησης, εφόσον το μετατρέψει σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης είτε β) με άλλον εργαζόμενο που απασχολείται ήδη στην επιχείρηση, με σύμβαση ορισμένου χρόνου, εφόσον τη μετατρέψει σε σύμβαση αορίστου χρόνου, είτε γ) με άνεργο κατόπιν υπόδειξης από το αρμόδιο ΚΠΑ ή ΚΠΑ2.
3. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος δεν είναι δυνατή η μετατροπή του καθεστώτος απασχόλησης τόσο των επιχορηγούμενων εργαζομένων όσο και του δεσμευόμενου μη επιχορηγούμενου προσωπικού από πλήρη απασχόληση σε μερική απασχόληση.


Άρθρο 10
Επιμήκυνση Προγράμματος
Είναι δυνατή η επιμήκυνση του χρόνου επιχορήγησης κατά τριάντα (30) το πολύ ημέρες με ισόχρονη δέσμευση της επιχείρησης, για μη απόλυση προσωπικού, σε περίπτωση: α) δικαιολογημένης ασθένειας εργαζομένου, β) μη λειτουργίας της επιχείρησης λόγω θερινών διακοπών, γ) άδειας άνευ αποδοχών που χορηγείται μετά από αίτηση του εργαζομένου. Η επιμήκυνση γίνεται μετά από αίτηση της επιχείρησης και απόφαση του Προϊσταμένου της κατά τόπον αρμόδιας Υπηρεσίας του ΟΑΕΔ.
Επίσης σε περίπτωση αντικατάστασης μισθωτού μέσα στην προθεσμία των τριάντα (30) ημερών είναι δυνατή η επιμήκυνση του χρόνου επιχορήγησης και δέσμευσης του εργοδότη κατά τριάντα (30) ημέρες για κάθε άτομο που αντικαταστάθηκε, μετά από αίτηση του εργοδότη και απόφαση του αρμόδιου Προϊσταμένου της Υπηρεσίας Απασχόλησης.

Άρθρο 11
Διακοπή επιχορήγησης
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση όρου ή όρων ή προϋποθέσεων, μετά από οποιαδήποτε καταβολή ποσού της επιχορήγησης στην επιχείρηση με απόδοση μέσω του αλληλόχρεου, θα εφαρμόζονται οι κάτωθι παράγραφοι 4 και 5 του άρθρου 18 του ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α/15-03-2010), για την διακοπή της επιχορήγησης:
«Επιχειρήσεις και εργοδότες που έχουν υπαχθεί στα καταρτιζόμενα κατά τη διαδικασία αυτού του άρθρου προγράμματα απασχόλησης και παραβαίνουν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις των προγραμμάτων απασχόλησης για την πρόσληψη, τη διατήρηση και τη μη απόλυση του υπόλοιπου προσωπικού και του προσωπικού που επιδοτείται και γενικά την εφαρμογή του προγράμματος, υποχρεούνται να καταβάλουν οι ίδιες τις ασφαλιστικές εισφορές (εργοδοτών και εργαζομένων) που αντιστοιχούν στο υπόλοιπο χρονικό διάστημα του συνολικού χρόνου απασχόλησης (επιχορηγούμενης και μη) των μισθωτών που καθορίζει το πρόγραμμα. Στην περίπτωση αυτή, η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών (εργοδοτών και εργαζομένων) από τις επιχειρήσεις και εργοδότες που έχουν παραβεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις των προγραμμάτων γίνεται σύμφωνα με τη νομοθεσία του οικείου ασφαλιστικού φορέα, ενώ το ποσό της δαπάνης που καταβλήθηκε από τον ΟΑΕΔ αχρεωστήτως για τις ως άνω ασφαλιστικές εισφορές αποδίδεται από τον οικείο ασφαλιστικό φορέα στον ΟΑΕΔ.
Για το ποσό που θα αποδοθεί στον ΟΑΕΔ αποφασίζει το διοικητικό συμβούλιο ή τα όργανα που ορίζει ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 2 περ. δ΄ του παρόντος άρθρου. Κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει μεταξύ του Ο.Α.Ε.Δ. και του οικείου ασφαλιστικού φορέα ως προς το ύψος του ποσού που πρέπει να αποδοθεί στον ΟΑΕΔ επιλύεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.»
Στην περίπτωση που το ποσό της δαπάνης έχει καταβληθεί από τον ΟΑΕΔ αχρεωστήτως απευθείας στην επιχείρηση, θα εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 29 παρ.7 του ν.1262/1982 (ΦΕΚ 70/Α’/16.6.1982), όπως ισχύει, για την απόδοση στον ΟΑΕΔ.
Για το ποσό που θα αποδοθεί στον ΟΑΕΔ, και στις δυο ανωτέρω περιπτώσεις,  αποφασίζει ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Υπηρεσίας, που αποφαίνεται με αιτιολογημένη απόφασή του για τη διακοπή της επιχορήγησης με επιστροφή του αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού.
Αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό είναι το αναλογούν ποσό που προκύπτει από τον υπολογισμό του καταβληθέντος ποσού επί των μηνών που δεν τήρησε η επιχείρηση τους όρους του προγράμματος δια των μηνών του συνολικού προγράμματος.

Άρθρο 12
Παραγραφή αξίωσης
Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής των δικαιολογητικών για καταβολή της επιχορήγησης πέραν της προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών του μήνα που ακολουθεί τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της Α.Π.Δ. του κάθε τριμήνου, τότε  η αξίωσή του για το συγκεκριμένο ποσό παραγράφεται χωρίς διακοπή της επιχορήγησης, με απόφαση του Προϊσταμένου της αρμόδιας Υπηρεσίας Απασχόλησης του Οργανισμού, εφόσον η επιχείρηση λειτουργεί και εξακολουθούν να τηρούνται οι όροι και προϋποθέσεις του Προγράμματος.
Είναι δυνατή η επιμήκυνση της ως άνω προθεσμίας, κατά τριάντα (30) ημέρες, μετά από απόφαση του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας.


  Άρθρο 13
Επίλυση διαφορών
Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ των ενταγμένων στο συνολικό πρόγραμμα και των Υπηρεσιών Απασχόλησης του ΟΑΕΔ, θα επιλύεται με απόφαση της Ειδικής Επιτροπής Ενστάσεων.
Οι ενστάσεις θα υποβάλλονται στη Διοίκηση του ΟΑΕΔ μέσω της Υπηρεσίας στην οποία έχει κατατεθεί η αίτηση για ένταξη της επιχείρησης στο πρόγραμμα μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την κοινοποίηση της απόρριψης του αιτήματος από την Υπηρεσία.
Κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει μεταξύ του ΟΑΕΔ και του οικείου ασφαλιστικού φορέα ως προς το ύψος του ποσού που πρέπει να αποδοθεί στον ΟΑΕΔ επιλύεται με Απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Άρθρο 14
Διαδικασία παρακολούθησης & ελέγχου του προγράμματος
Ο ΟΑΕΔ ασκεί τους προβλεπόμενους από την υπ’ αριθμ. 2/34255/0022/6-6-2001 Κοινή Υπουργική Απόφαση, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ελέγχους  στους δικαιούχους του προγράμματος οποιαδήποτε χρονική στιγμή, προκειμένου να διαπιστωθεί η τήρηση των όρων του προγράμματος. Οι έλεγχοι θα πραγματοποιούνται πριν την υποβολή της σχετικής αίτησης για την καταβολή της επιχορήγησης και οπωσδήποτε μέσα στο χρονικό διάστημα  αναφοράς.
Για τους επιτόπιους ελέγχους που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια υλοποίησης του συνολικού προγράμματος, η αρμόδια Υπηρεσία του Ο.Α.Ε.Δ. συντάσσει σχετικές εκθέσεις τις οποίες διατηρεί στο φάκελο της επιχείρησης και στις οποίες καταγράφονται με λεπτομέρεια αν τηρούνται οι όροι της ένταξης. Αντίγραφο της έκθεσης παραδίδεται στην επιχείρηση.
Για τον έλεγχο των όρων υλοποίησης και την επίτευξη των στόχων του συνολικού προγράμματος, ο Ο.Α.Ε.Δ. τηρεί ξεχωριστό φάκελο για κάθε επιχείρηση που εντάσσεται στο πρόγραμμα. Ο φάκελος αυτός διατηρείται στις Υπηρεσίες Απασχόλησης του Ο.Α.Ε.Δ. και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που αφορούν τη σχέση της επιχείρησης με το συνολικό πρόγραμμα, ξεκινώντας από την αίτηση και μέχρι τη λήξη του χρόνου διατήρησης του προσωπικού (δικαιολογητικά υπαγωγής και καταβολής της επιχορήγησης, παραστατικά δαπανών τόσο της αναδόχου επιχείρησης όσο και της Υπηρεσίας που καταβάλλει την επιχορήγηση, διοικητικές πράξεις της Υπηρεσίας όπως εγκριτικές αποφάσεις, αποφάσεις έναντι πιθανών ενστάσεων, εκθέσεις ελέγχων κ.λ.π.)
Προκειμένου να εξασφαλισθεί η αποτελεσματικότητα των ενεργειών, λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα για:
•    Την πιστή τήρηση των Εθνικών και Κοινοτικών Κανόνων στα πλαίσια των οποίων λειτουργεί το πρόγραμμα.
•    Την πρόληψη ή την εξακρίβωση τυχόν παρεμβάσεων, καθώς και στην επιβολή κυρώσεων.
Οι ελεγχόμενες επιχειρήσεις υποχρεούνται :
•    Να παρέχουν κάθε δυνατή βοήθεια, κατά τον έλεγχο, στους ελεγκτές υπαλλήλους.
•    Να τηρούν τα αποδεικτικά στοιχεία και έγγραφα που αναφέρονται στην παρούσα απόφαση  για τουλάχιστον 3 χρόνια από την αποπληρωμή του προγράμματος.

Οι έλεγχοι του προγράμματος θα διενεργούνται από υπαλλήλους του ΟΑΕΔ σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. 2/34255/0022/6-6-2001, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και της με αριθμό 2854/01-07-2008 Απόφασης του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ.
Η αρμόδια Υπηρεσία απασχόλησης θα διενεργεί έλεγχο λειτουργίας της επιχείρησης κατά τη διάρκεια της επιχορήγησης στα πλαίσια του εν λόγω προγράμματος και θα ελέγχει την ύπαρξη της άδειας λειτουργίας της επιχείρησης καθώς και την κατάσταση μισθοδοσίας του προσωπικού.  Εφόσον  διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται οι όροι του προγράμματος θα προβαίνει σε απόρριψη της αίτησης του.
Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς των πράξεων θα πρέπει να τηρούν τους κανόνες πληροφόρησης και δημοσιότητας των ενεργειών τους όπως αυτοί καθορίζονται από τον Κανονισμό (ΕΚ) 1828/2006 της Επιτροπής της 8ης Δεκεμβρίου 2006.
Στα πλαίσια διαφάνειας και ελέγχου της σώρευσης των κρατικών ενισχύσεων που λαμβάνουν οι δικαιούχοι του προγράμματος, θα δημοσιοποιούνται τα ποσά που λαμβάνουν ως κρατική ενίσχυση.
Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς είναι υποχρεωμένοι να τηρούν και να καταθέτουν στοιχεία φυσικού αντικειμένου βάσει του Παραρτήματος ΧΧΙΙΙ σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στον Κανονισμό (ΕΚ) 1828/2006 της Επιτροπής της 8ης Δεκεμβρίου 2006.
Όλοι οι φορείς υποχρεούνται να τηρούν αρχείο των δράσεων δημοσιότητας που υλοποιούν, ως προς το φυσικό και το οικονομικό τους αντικείμενο.
 
Άρθρο 15
Τελικές διατάξεις
1. Η  ημερομηνία έναρξης της υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων για υπαγωγή στο πρόγραμμα θα οριστεί με απόφαση του Διοικητή του Οργανισμού.
2. Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων για υπαγωγή στο πρόγραμμα, λήγει αυτόματα μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος αιτήσεων, ύστερα από την κάλυψη των τελευταίων κατανεμηθεισών θέσεων  των αντίστοιχων κατηγοριών, όπως ορίζονται στην παρ.γ του άρθρου 4.1 της παρούσας. Μετά την αυτόματη λήξη της αναφερόμενης προθεσμίας, συνεχίζεται η υποβολή των αιτήσεων για αριθμό θέσεων που αντιστοιχεί μέχρι το 20% των αρχικά κατανεμηθεισών  θέσεων. Στην περίπτωση αυτή οι θέσεις παραμένουν σε στάδιο αναμονής και ικανοποιούνται με βάση την ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων, εφόσον δημιουργηθούν κενές θέσεις
3. Το Δ.Σ. του Οργανισμού δύναται με απόφαση του α) να ανακατανείμει τις θέσεις μεταξύ των κατηγοριών του προγράμματος, όπως αυτές ορίζονται στην παρ.γ του άρθρου 4.1 της παρούσας, β) να παρατείνει την προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων για συμμετοχή στο πρόγραμμα και γ) να αναστείλει, να συνεχίσει και να λήξει την προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων για τμήμα ή το σύνολο του  προγράμματος.
4. Περαιτέρω λεπτομέρειες εφαρμογής του προγράμματος, εξειδικεύονται με αποφάσεις του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ.

Μετά τα παραπάνω:
Η Δ/νση Απασχόλησης εισηγείται,

Την υποβολή πρότασης προς το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για έκδοση ΚΥΑ του «Προγράμματος επιχορήγησης 200.000 θέσεων πλήρους απασχόλησης  με επιδότηση των εργοδοτικών εισφορών, για τη διατήρηση τουλάχιστον 400.000 θέσεων εργασίας, σε επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα».

Η                                             
Προϊσταμένη
της Δ/νσης Απασχόλησης    Η
Προϊσταμένη
      της Υπηρεσίας Διεθνών Σχέσεων     Ο
Προϊσταμένος της
Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών

Μ. ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗ   
                 Α. ΜΠΟΥΚΑ   
Α. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

.
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΑΕΔ 2010                                                                                                        (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 18 / 10 / 2010)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

(εκατ. €)

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ

 

 

ΜΕΤΡΟ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΟΧΟΙ - ΕΜΦΑΣΗ


ΣΥΝΟΛΟ

ΟΑΕΔ

ΕΠΑΝΑΔ

 

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

1.245,6

1.105,6

140,0

562.000

1

ΝΈΟ

ΑΝΑΣΧΕΣΗ ΑΠΟΛΥΣΕΩΝ - ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

Πρόγραμμα επιχορήγησης 200.000 θέσεων πλήρους απασχόλησης με επιδότηση των εργοδοτικών εισφορών, για τη διατήρηση τουλάχιστον 400.000 θέσεων εργασίας, σε επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα. Ο προϋπολογισμός για το πρόγραμμα είναι 992.000.000 ευρώ και χρηματοδοτείται από τον ΟΑΕΔ.

992,0

992,0

 

400.000

2

ΝΈΟ

ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ - ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΒΑΣΕΙ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Προγράμματα κατάρτισης εργαζομένων για τη διαρθρωτική προσαρμογή επιχειρήσεων 50 και άνω εργαζομένων, με έμφαση στους απειλούμενους εργαζόμενους σε επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα σημαντικά προβλήματα μείωσης της οικονομικής δραστηριότητας Τα προγράμματα υλοποιεί ο ΟΑΕΔ και αφορούν σε 14.000 ωφελούμενους. Η δαπάνη που έχει προβλεφθεί ανέρχεται στα 60.000.000 ευρώ και η χρηματοδότηση προέρχεται από το Ε.Π. ΑΝ.Α.Δ.

60,0

 

60,0

14.000

3

ΝΈΟ

ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ - ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΒΑΣΕΙ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΟΛΎ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Προγράμματα κατάρτισης εργαζομένων για τη διαρθρωτική προσαρμογή πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων που απασχολούν μέχρι 49 εργαζομένους, υλοποιούμενα από την Επαγγελματική Κατάρτιση Α.Ε. (Ε.Κ. Α.Ε.), με έμφαση στους απειλούμενους εργαζόμενους σε επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα σημαντικά προβλήματα μείωσης της οικονομικής δραστηριότητας Τα προγράμματα υλοποιεί η Επαγγελματική Κατάρτιση Α.Ε. (Ε.Κ. Α.Ε.), για 18.000 ωφελούμενους, με δαπάνη που ανέρχεται στα 80.000.000 ευρώ και χρηματοδότηση από το Ε.Π. ΑΝ.Α.Δ.

80,0

 

80,0

18.000

4

ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΑΝΕΡΓΟΙ

ΚΛΑΔΙΚΟ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Πρόγραμμα διεύρυνσης της τουριστικής περιόδου με επιχορήγηση των ασφαλιστικών εισφορών για το μήνα Σεπτέμβριο του 2010, για την επαναπρόσληψη 50.000 ανέργων σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις εποχικής και συνεχούς λειτουργίας.  Η δαπάνη των 25.000.000 ευρώ για το συγκεκριμένο πρόγραμμα βαρύνει τον ΟΑΕΔ.

25,0

25,0

 

50.000

5

ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ

ΑΝΑΣΧΕΣΗ ΑΠΟΛΥΣΕΩΝ - ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

ΚΛΑΔΙΚΟ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Πρόγραμμα διατήρησης 10.000 θέσεων εργασίας με επιχορήγηση μέρους των εργοδοτικών εισφορών σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας. Η δαπάνη του προγράμματος εκτιμάται 18.600.000  ευρώ και πηγή χρηματοδότησης είναι ο ΟΑΕΔ.

18,6

18,6

 

10.000

6

ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΑΝΕΡΓΟΙ

ΚΛΑΔΙΚΟ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Πρόγραμμα διεύρυνσης της τουριστικής περιόδου με επιχορήγηση των ασφαλιστικών εισφορών, για την επαναπρόσληψη 70.000 ανέργων σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις  εποχικής ή συνεχούς λειτουργίας (ΑΠΡΙΛΙΟΣ, ΜΑΙΟΣ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ). Η δαπάνη των 70.000.000 ευρώ για το συγκεκριμένο πρόγραμμα βαρύνει τον ΟΑΕΔ. 

70,0

70,0

 

70.000

ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

974,5

713,6

260,9

90.230

1

ΝΈΟ

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ

ΑΝΕΡΓΟΙ

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ

«Επιταγή επανένταξης» στην αγορά εργασίας, με τη μετατροπή του επιδόματος ανεργίας σε οικονομική ενίσχυση για την εργασία και την επαγγελματική κατάρτιση του ανέργου που διαλέγει ο ίδιος. Το πρόγραμμα αφορά 10.000 ωφελούμενους και η προβλεπόμενη δαπάνη είναι 120.000.000 ευρώ. Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Ε.Π. ΑΝ.Α.Δ. και τον ΟΑΕΔ

120,0

100,0

20,0

10.000

2

ΝΈΟ

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ

ΑΝΕΡΓΟΙ

ΝΕΟΙ ΩΣ 24 ΕΤΩΝ

Προγράμματα εργασίας για νέους έως 24 ετών με Σύμβαση Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας, με στόχο τη διευκόλυνση της ένταξης των νέων ηλικίας έως 24 ετών στην αγορά εργασίας. Η διάρκεια της σύμβασης αυτής μπορεί να ανέρχεται σε 12 μήνες και εφ’ όσον μετατραπεί σε σύμβαση εργασίας η διάρκεια της επιχορήγησης φτάνει τους 24 μήνες. Οι ασφαλιστικές εισφορές των προσληφθέντων θα βαρύνουν τον ΟΑΕΔ. Οι θέσεις εργασίας ανέρχονται στις 10.000 και το κόστος στα 54.000.000 ευρώ. Η χρηματοδότηση προέρχεται από το Ε.Π. ΑΝ.Α.Δ .

54,0

 

54,0

10.000

3

ΝΈΟ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

ΑΝΕΡΓΟΙ

ΑΝΕΡΓΟΙ  ΑΠΌ ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ

«Ειδικό Πρόγραμμα Ολοκληρωμένης Παρέμβασης για 600 πρώην εργαζόμενους που προέρχονται από τις επιχειρήσεις «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α.», «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Α.Ζ.», «Γ.Η. ΣΚΟΥΡΤΗΣ Α.Ε.Γ.Α.», «ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α.  (GENERAL UNION)», «ΓΕΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε..Ε.Γ.Α. (GENERAL TRUST)» «ΕΟΣ Α.Ε.Α.Ζ.» και 200 πρώην εργαζόμενους που προέρχονται από την επιχείρηση “COMMERCIAL VALUE” και υποβολή πρότασης στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για έκδοση ΚΥΑ.».  Ο προϋπολογισμός για το πρόγραμμα ΝΘΕ είναι 17.820.000 ευρώ (ΛΑΕΚ) και 6.480.000ευρώ (ΕΣΠΑ). Για τους ΝΕΕ είναι 1.500.000ευρώ (ΕΣΠΑ) και για κατάρτιση 600.000 ευρώ.  Συνολικά 26.400.000 ευρώ.

26,4

17,8

8,6

800

4

ΝΈΟ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

ΑΝΕΡΓΟΙ

ΑΝΕΡΓΟΙ  ΑΠΌ ΟΜΑΔΙΚΕΣ - ΜΑΖΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ

Τοπικό Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα για 680 ανέργους των επιχειρήσεων: «ΤΕΞΑΠΡΕΤ Α.Ε.», «ΜΑΧΙΜ ΠΕΡΤΣΙΝΙΔΗΣ Α.Ε.», «ROBERTO Α.Β.Ε.Ε.», «ΝΟΒΑ ΚΝΙΤ Α.Ε.» «BELLE Α.Ε.», «ΠΑΚ. ΚΕΝΤΑΠΟΤΖΙΔΗ Α.Ε.», «ΕΥΡΩΒΑΦΗ Α.Ε.», «EUROHOUSE Α.Ε.», «ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ Α.Ε.»  του Νομού Θεσσαλονίκης. Ο προϋπολογισμός για το πρόγραμμα είναι 7.200.000 ευρώ, συγχρηματοδοτείται από τον ΟΑΕΔ και Ε.Π.Ε.Α.Α.

7,2

4,9

2,3

680

5

ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΑΝΕΡΓΟΙ

ΝΕΟΙ - ΑΝΕΡΓΟΙ ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ - ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΕΣ - ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ - ΑΡΧΗΓΟΙ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ

Ειδικό τετραετές πρόγραμμα προώθησης της απασχόλησης με επιχορήγηση των ασφαλιστικών εισφορών, για την πρόσληψη 40.000 ανέργων, με έμφαση στους νέους έως 30 ετών και στις ειδικές ομάδες ανέργων. Η χρηματοδότηση του προγράμματος προέρχεται από τον ΟΑΕΔ και ανέρχεται στα 501.000.000 ευρώ.  Με βάση πρόσφατη τροποποίηση που αναμένει δημοσίευση σε ΦΕΚ, μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα και γυναίκες αυταοαπασχολούμενες που βρίσκονται στο στάδιο κυοφορίας, λοχείας ή φροντίδας παιδιών, προκειμένου να προσλάβουν άνεργο, για χρονικό διάστημα από έξι (6) μήνες έως δεκαοκτώ (18) μήνες. Μετά την λήξη του χρονικού διαστήματος (από 6 – 18 μήνες) εφόσον το επιθυμούν μπορούν να συνεχίσουν το πρόγραμμα.

501,0

501,0

 

40.000

6

ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΑΝΕΡΓΟΙ

ΝΕΟΙ - ΑΝΕΡΓΟΙ ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ - ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΕΣ - ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ - ΑΡΧΗΓΟΙ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ

Ειδικό διετές πρόγραμμα προώθησης της απασχόλησης με επιχορήγηση των ασφαλιστικών εισφορών για την πρόσληψη 25.000 ανέργων, με έμφαση στους νέους έως 30 ετών και στις προαναφερόμενες ειδικές ομάδες ανέργων. Η δαπάνη ανέρχεται στα 171.000.000 ευρώ και η πηγή χρηματοδότησης είναι το Ε.Π. ΑΝ. Α. Δ.   Ø Με βάση πρόσφατη τροποποίηση που αναμένει δημοσίευση σε ΦΕΚ, δίνεται η δυνατότητα σε εργοδότες να ενταχθούν στο πρόγραμμα για την πρόσληψη ανέργων με συμβάσεις μερικής απασχόλησης.

171,0

 

171,0

25.000

7

ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ

ΤΟΠΙΚΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - 7 ΔΡΑΣΕΙΣ

ΑΝΕΡΓΟΙ - ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

ΚΑΣΤΟΡΙΑ

Τοπικό Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα για 900 ανέργους και 350 εργαζόμενους του Νομού Καστοριάς. Το πρόγραμμα αφορά σε δράσεις δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας, αυτοαπασχόλησης, απόκτησης εργασιακής εμπειρίας, διατήρησης θέσεων εργασίας και κατάρτισης. Η προβλεπόμενη δαπάνη είναι 13.700.000 ευρώ. Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), από εθνικούς πόρους (ΠΔΕ) και από τον προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ.

13,7

8,7

5,0

1.250

8

ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ & ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΑΝΕΡΓΟΙ

ΑΝΕΡΓΟΙ

Πρόγραμμα επιχορήγησης ιδιωτικών και δημοτικών επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων που βρίσκονται στο στάδιο πλησίον της σύνταξης (Λ.Α.Ε.Κ. 1)

81,2

81,2


2.500

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ

282

60

222

12.500

1

ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ

ΑΝΕΡΓΟΙ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

Πρόγραμμα επιχορήγησης 4.000 νέων ελευθέρων επαγγελματιών, γυναικών, ηλικίας 22-64 ετών με διακριτικό τίτλο «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 22-64». Η δαπάνη ανέρχεται στα 96.000.000 ευρώ, με πηγή χρηματοδότησης το Ε.Π. ΑΝ. Α. Δ.

96,0

 

96,0

4.000

2

ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ

ΑΝΕΡΓΟΙ

ΝΕΟΙ - ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ

Πρόγραμμα επιχορήγησης 2.500 νέων ελευθέρων επαγγελματιών, ηλικίας 22-64 ετών. Η δαπάνη ανέρχεται στα 60.000.000 ευρώ, με πηγή χρηματοδότησης τον ΛΑΕΚ

60,0

60,0

 

2.500

3

ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ

ΑΝΕΡΓΟΙ

ΝΕΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ

Πρόγραμμα επιχορήγησης 6.000 νέων επιστημόνων.  Η δαπάνη ανέρχεται στα 126.000.000 ευρώ, με πηγή χρηματοδότησης το ΕΣΠΑ

126,0

 

126,0

6.000

ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

53,1

53,1

0,0

3.200

1

ΝΈΟ

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ - ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

ΑΝΕΡΓΟΙ ΑΠΌ ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ - ΑΜΕΑ

Πρόγραμμα Επιχορήγησης 800 Νέων Ελευθέρων Επαγγελματιών ανέργων Ατόμων με Αναπηρίες (Α.με.Α), Απεξαρτημένων από τοξικές ή άλλες ουσίες, και Αποφυλακισμένων ατόμων και Πρόγραμμα Επιχορήγησης 50 θέσεων Εργονομικής Διευθέτησης του χώρου εργασίας για Άτομα με Αναπηρίες (Α.με.Α).  Η προβλεπόμενη δαπάνη για την εφαρμογή του μέτρου αυτού είναι 22.400.000 ευρώ και θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ  και τον κρατικό προϋπολογισμό για τα Άτομα με αναπηρίες. 

22,5

22,5

 

850

2

ΝΈΟ

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ  - ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

ΑΝΕΡΓΟΙ ΑΠΌ ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ - ΑΜΕΑ

Ειδικό τριετές Πρόγραμμα ενίσχυσης εργοδοτών με επιχορήγηση που αντιστοιχεί στο ύψος των συνολικών ασφαλιστικών εισφορών, για την πρόσληψη 2.300 ανέργων Ατόμων με Αναπηρίες (Α.με.Α), Απεξαρτημένων από τοξικές ή άλλες ουσίες, Αποφυλακισμένων, Νεαρών Παραβατικών Ατόμων ή Νεαρών Ατόμων που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο και Πρόγραμμα Επιχορήγησης 50 θέσεων Εργονομικής Διευθέτησης του χώρου εργασίας για Άτομα με Αναπηρίες (Α.με.Α). Η μέγιστη δαπάνη θα ανέλθει συνολικά στο ποσό των 30.500.000 ευρώ και θα βαρύνει τον αλληλόχρεο λογαριασμό ΙΚΑ-ΟΑΕΔ & τον κρατικό προϋπολογισμό για τα Άτομα με αναπηρίες.

30,6

30,6

 

2.350

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

2.555,2

1.932,2

622,9

667.930