Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ημερομηνίες σύγκλησης γενικών συνελεύσεων και προθεσμίες ανάρτησης στο ΓΕΜΗ των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2022

15 Σεπτέμβριου 2023 Σχόλια
Ημερομηνίες σύγκλησης γενικών συνελεύσεων και προθεσμίες ανάρτησης στο ΓΕΜΗ των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2022
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 5 λεπτά


Κουλογιάννης Κω/νος
Μέλος επιστημονικής ομάδας TaxheavenΜε το άρθρο 15 του σχεδίου νόμου που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση προβλέπεται παράταση στις προθεσμίες διεξαγωγής Γενικών Συνελεύσεων. Η διαβούλευση θα διαρκέσει έως τις 20 Σεπτεμβρίου 2023. Το νομοσχέδιο αναμένεται να εισαχθεί στη Βουλή προς ψήφιση αμέσως μετά το πέρας της διαβούλευσης.

Με το προτεινόμενο άρθρο 15 παρατείνονται οι προθεσμίες διεξαγωγής των γενικών συνελεύσεων των άρθρων 119 του ν. 4548/2018 (Α΄ 104), 69 του ν. 4072/2012 (Α΄ 86) και 10 του ν. 3190/1955 (Α΄ 91) κατά πενήντα (50) ημερολογιακές ημέρες, προκειμένου οι επαγγελματίες λογιστές-φοροτεχνικοί να διευκολυνθούν στο έργο τους, που πρόσκαιρα έχει επιβαρυνθεί υπέρμετρα λόγω της ταυτόχρονης λήξεως της προθεσμίας υποβολής φορολογικών δηλώσεων.

Με την επιφύλαξη της ψήφισης της διάταξης στη Βουλή, θα ισχύσουν τα ακόλουθα:

Η απώτατη ημερομηνία για την διεξαγωγή των Γενικών Συνελεύσεων νομικών προσώπων (με χρήση από 1.1 έως 31.12) για το έτος 2023 θα μεταφερθεί για την 30η Οκτωβρίου 2023

 

Νομική μορφή   Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης το αργότερο μέχρι
Ανώνυμες Εταιρίες 30η Οκτωβρίου 2023
Εταιρίες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) 30η Οκτωβρίου 2023
Ι.Κ.Ε. 30η Οκτωβρίου 2023


Ανάλογα με την ημερομηνία διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης ορίζονται και οι ημερομηνίες ανάρτησης στο ΓΕΜΗ των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

  Προθεσμία υποβολής στο Γ.Ε.ΜΗ. των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων Υποβολή εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων στο Γ.Ε.ΜΗ εφόσον η σύγκληση της Γ.Σ. γίνει στις  30 Οκτωβρίου 2023
Ανώνυμες Εταιρείες - ΕΠΕ - ΙΚΕ Εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκρισή τους από την τακτική γενική συνέλευση έως 19/11/2023

 

  Προθεσμία υποβολής στο Γ.Ε.ΜΗ. των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων Υποβολή εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων στο Γ.Ε.ΜΗ
Ο.Ε.-Ε.Ε.στις οποίες συμμετέχουν κατά 100% νομικά πρόσωπα (περίπτωσης β΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4308/2014) (άρθρο 251 παρ. 4 του ν. 4072/2012). Εντός εννέα (9) μηνών από τη λήξη της χρήσης έως 30/09/2023


Ακολουθεί βοηθητικός πίνακας με επιπλέον προθεσμίες για νομικά πρόσωπα με διαφορετικές διαχειριστικές περιόδους
 

ΑΕ,ΕΠΕ,ΙΚΕ

Απώτατη ημερομηνία σύγκλησης & συνεδρίασης ΓΣ ή Συνέλευσης των Εταίρων Νέα απώτατη παρατεινόμενη ημερομηνία σύγκλησης & συνεδρίασης ΓΣ ή Συνέλευσης των Εταίρων μετά την παράταση Νέα παρατεινόμενη ημερομηνία υποβολής πρακτικών ΓΣ ή Συνέλευσης των Εταίρων & εγκεκριμένων οικ. Καταστάσεων στο ΓΕΜΗ
Χρήση από 01.01.22 έως 31.12.22 10/09/2023 30/10/2023 19/11/2023
Χρήση από 01.02.22 έως 31.01.23 10/10/2023 29/11/2023 19/12/2023
Χρήση από 01.03.22 έως 28.02.23 10/11/2023 30/12/2023 19/01/2024
Χρήση από 01.04.22 έως 31.03.23 10/12/2023 29/01/2024 18/02/2024

 

 

 

 


Υπενθυμίζεται ότι σε περίπτωση που η σύγκλιση της Γενικής Συνέλευσης η οποία θα εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις δεν γίνει στην απώτατη ημερομηνία με βάση όσα προαναφέρθηκαν, αλλά γίνει σε διαφορετική ημερομηνία, η υποβολή στο ΓΕΜΗ των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων πρέπει να γίνει εντός 20 ημερών από την έγκρισή τους από την Γ.Σ. σύμφωνα με τις υφιστάμενες διατάξεις (βλ. παράρτημα)

Ενδεικτικός πίνακας  

Ενδεικτικές ημερομηνίες σύγκλησης Γενικής συνέλευσης και έγκρισης Οικ. Καταστάσεων Υποβολή εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων στο Γ.Ε.ΜΗ
1/9/2023 21/9/2023
2/9/2023 22/9/2023
3/9/2023 23/9/2023
4/9/2023 24/9/2023
5/9/2023 25/9/2023
6/9/2023 26/9/2023
7/9/2023 27/9/2023
8/9/2023 28/9/2023
9/9/2023 29/9/2023
10/9/2023 30/9/2023
11/9/2023 1/10/2023
12/9/2023 2/10/2023
13/9/2023 3/10/2023
14/9/2023 4/10/2023
15/9/2023 5/10/2023
16/9/2023 6/10/2023
17/9/2023 7/10/2023
18/9/2023 8/10/2023
19/9/2023 9/10/2023
20/9/2023 10/10/2023
21/9/2023 11/10/2023
22/9/2023 12/10/2023
23/9/2023 13/10/2023
24/9/2023 14/10/2023
25/9/2023 15/10/2023
26/9/2023 16/10/2023
27/9/2023 17/10/2023
28/9/2023 18/10/2023
29/9/2023 19/10/2023
30/9/2023 20/10/2023
1/10/2023 21/10/2023
2/10/2023 22/10/2023
3/10/2023 23/10/2023
4/10/2023 24/10/2023
5/10/2023 25/10/2023
6/10/2023 26/10/2023
7/10/2023 27/10/2023
8/10/2023 28/10/2023
9/10/2023 29/10/2023
10/10/2023 30/10/2023
11/10/2023 31/10/2023
12/10/2023 1/11/2023
13/10/2023 2/11/2023
14/10/2023 3/11/2023
15/10/2023 4/11/2023
16/10/2023 5/11/2023
17/10/2023 6/11/2023
18/10/2023 7/11/2023
19/10/2023 8/11/2023
20/10/2023 9/11/2023
21/10/2023 10/11/2023
22/10/2023 11/11/2023
23/10/2023 12/11/2023
24/10/2023 13/11/2023
25/10/2023 14/11/2023
26/10/2023 15/11/2023
27/10/2023 16/11/2023
28/10/2023 17/11/2023
29/10/2023 18/11/2023
30/10/2023 19/11/2023
31/10/2023 20/11/2023
1/11/2023 21/11/2023
2/11/2023 22/11/2023
3/11/2023 23/11/2023
4/11/2023 24/11/2023
5/11/2023 25/11/2023
6/11/2023 26/11/2023
7/11/2023 27/11/2023
8/11/2023 28/11/2023
9/11/2023 29/11/2023
10/11/2023 30/11/2023
11/11/2023 1/12/2023
12/11/2023 2/12/2023
13/11/2023 3/12/2023
14/11/2023 4/12/2023
15/11/2023 5/12/2023
16/11/2023 6/12/2023
17/11/2023 7/12/2023
18/11/2023 8/12/2023
19/11/2023 9/12/2023
20/11/2023 10/12/2023
21/11/2023 11/12/2023
22/11/2023 12/12/2023
23/11/2023 13/12/2023
24/11/2023 14/12/2023
25/11/2023 15/12/2023
26/11/2023 16/12/2023
27/11/2023 17/12/2023
28/11/2023 18/12/2023
29/11/2023 19/12/2023

 

________

Παράρτημα

Σχετικές διατάξεις:

A.E.: Στο άρθρο 149 «Δημοσίευση χρηματοοικονομικών καταστάσεων και έκθεσης διαχείρισης » του ν. 4548/2018, ορίζονται: «1. Οι ανώνυμες εταιρείες δημοσιεύουν στο Γ.Ε.ΜΗ.: α) τις νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική γενική συνέλευση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, β) την έκθεση διαχείρισης και γ) τη γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας όπου απαιτείται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκρισή τους από την τακτική γενική συνέλευση. Όπου βάσει της περίπτωσης 1 της υποπαραραγράφου Α1 της παρ. Α΄ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α΄ 94) απαιτείται γνώμη ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης δημοσιεύονται με τη μορφή και το περιεχόμενο βάσει των οποίων ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής ή η ελεγκτική εταιρεία έχουν συντάξει το πιστοποιητικό ελέγχου. Συνοδεύονται επίσης από το πλήρες κείμενο της έκθεσης ελέγχο.».  

Ε.Π.Ε.: Στην παράγραφο 5 του άρθρου 22 του ν.3190/1955 ορίζονται: «5. Για τη δημοσίευση των εγκεκριμένων ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και των σχετικών εκθέσεων των διαχειριστών και των ελεγκτών της εταιρείας εφαρμόζεται αναλόγως το άρθρο 43β του κ. ν. 2190/1920. Στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, στην ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης και στη γνώμη του νόμιμου ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου, όπου αυτή απαιτείται, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για τη δημοσιότητα του άρθρου 8 και ισχύουν οι προθεσμίες της παρ. 1 του άρθρου 43β του κ. ν. 2190/1920. Για τη δημοσίευση οικονομικών καταστάσεων συνταγμένων κατά τα Δ.Π.Χ.Α. εφαρμόζεται το άρθρο 135 του κ. ν. 2190/1920.».

Σημείωση: Όπου ως άνω αναφέρεται το άρθρο 43β ή το άρθρο 135 του ν.2190/1920 τα οποία έχουν καταργηθεί, εννοείτε το αντίστοιχο άρθρο 149 του ν.4548/2018 σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 188 του ιδίου νόμου.   

I.K.E.: Στην παράγραφο 2 του άρθρου 98 του ν.4072/2012 ορίζονται: «2. Με μέριμνα του διαχειριστή γίνεται δημοσίευση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων στο Γ.Ε.ΜΗ.. Για τη δημοσίευση των εγκεκριμένων ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 43β του κ.ν. 2190/1920. Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης του διαχειριστή εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 43α του κ. ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και εφόσον η εταιρεία υποχρεούται στη σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με το ν. 4308/2014 (Α' 251), εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 107Α του κ. ν. 2190/1920.». Σημείωση: Όπου ως άνω αναφέρεται το άρθρο 43β ή το άρθρο 135 του ν.2190/1920 τα οποία έχουν καταργηθεί, εννοείτε το αντίστοιχο άρθρο 149 του ν.4548/2018 σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 188 του ιδίου νόμου.

Αστικός κώδικας - Παράταση

Άρθρο: 245 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ «Αν η προθεσμία παραταθεί, η νέα αρχίζει αφότου περάσει η πρώτη.»

- Σχετικό έγγραφο ΓΕΜΗ -  111428/21.10.2020

 Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης