Αποτελέσματα live αναζήτησης

Διοικ. Εφ. Αθηνών: Διαφορά ουσίας - Πράξη προσδιορισμού clawback-rebate

10 Αύγουστου 2023 Σχόλια
Διοικ. Εφ. Αθηνών: Διαφορά ουσίας - Πράξη προσδιορισμού clawback-rebate
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 1 λεπτά

Πηγή: Διοικητικό Εφετείο Αθηνών

Διοικ. Εφ. Αθηνών, Αριθμός Απόφασης: 4597/2022 (Τμήμα 18ο Τριμελές)

Προσφυγή κατά πράξεως του Προέδρου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., με την οποία προσδιορίσθηκε το οφειλόμενο προς τον ως άνω Οργανισμό από την προσφεύγουσα, για το β' εξάμηνο του έτους 2014, ποσό αυτόματης επιστροφής («claw back») και το ποσό επιστροφής («rebate»), στα αναφερόμενα σε αυτήν ποσά.
Άρθρο 197 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (ν. 2717/1999, ΦΕΚ Α 97) – Δεδικασμένο - Ερμηνεία. Εφαρμογή διατάξεων άρθρου 144 του ίδιου Κώδικα.

Γεγονός γνωστό από προηγούμενη ενέργεια ότι για το ίδιο εξάμηνο είχε εκδοθεί προγενέστερη πράξη του Προέδρου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προσδιορισμού claw back και rebate, κατά της οποίας η καθ’ης άσκησε προσφυγή, ζητώντας την ακύρωσή της για τους αναφερόμενους στο δικόγραφο λόγους. Το επιληφθέν Διοικητικό Εφετείο θεώρησε ως συμπροσβαλλόμενη και την μεταγενέστερη, ήδη προσβαλλόμενη με την ένδικη προσφυγή πράξη και απέρριψε το δικόγραφο στο σύνολό του.

Κρίση ότι η ένδικη προσφυγή αναφερόμενη σε ζητήματα, τα οποία δεν μπορούν να εισαχθούν εκ νέου στο Δικαστήριο, αφού προσκρούουν σε δεδικασμένο, είναι απορριπτέα, ως απαράδεκτη, καθώς και ότι η ίδια προσφυγή είναι απορριπτέα κατ’άρθρο 70 του Κ.Δ.Δ., ως απαράδεκτη και για το λόγο ότι στρέφεται κατά της μεταγενέστερης πράξεως προσδιορισμού claw back και rebate, κατά της οποίας, όμως, θεωρήθηκε, με την προγενέστερη τελεσίδικη απόφαση του Δικαστηρίου τούτου, ότι στρεφόταν και η πρωτέρως ασκηθείσα προσφυγή, έτσι ώστε θεωρείται δεύτερη. Απορρίπτει την προσφυγή.Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης