Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ευέλικτη ρύθμιση για τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς το Δημόσιο.

8 Οκτώβριος 2010
  • Το υπουργείο Οικονομικών καλεί 1.300.000 οφειλέτες του Δημοσίου να ρυθμίσουν με ευνοϊκούς όρους τα χρέη τους, τα οποία ξεπερνούν τα 20 δισ. ευρώ. Όσοι εξοφλήσουν εφάπαξ το χρέος τους θα απαλλαγούν 100% από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και θα έχουν έκπτωση από πρόσθετους φόρους.
Ευέλικτη ρύθμιση για τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς το Δημόσιο.

Το υπουργείο Οικονομικών καλεί 1.300.000 οφειλέτες του Δημοσίου να ρυθμίσουν με ευνοϊκούς όρους τα χρέη τους, τα οποία ξεπερνούν τα 20 δισ. ευρώ. Όσοι εξοφλήσουν εφάπαξ το χρέος τους θα απαλλαγούν 100% από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και θα έχουν έκπτωση από πρόσθετους φόρους.


Με δέλεαρ τη διαγραφή έως και του 100% των προσαυξήσεων και τις μέχρι και 45 μηνιαίες δόσεις το υπουργείο Οικονομικών καλεί 1.300.000 οφειλέτες του Δημοσίου να ρυθμίσουν με ευνοϊκούς όρους τα χρέη τους προς το Δημόσιο, τα οποία ξεπερνούν τα 20 δισ. ευρώ. Όσοι δεν το πράξουν θα βρεθούν αντιμέτωποι με κατασχέσεις ακινήτων και τραπεζικών καταθέσεων.

Οι οφειλέτες για να υπαχθούν στη νέα ρύθμιση θα πρέπει έως τις 29 Οκτωβρίου 2010 να προσέλθουν στην αρμόδια εφορία ή τελωνείο όπου είναι βεβαιωμένα τα χρέη και να ζητήσουν την ένταξή τους στη ρύθμιση. Όσοι έχουν την οικονομική δυνατότητα να εξοφλήσουν εφάπαξ το χρέος τους θα απαλλαγούν 100% από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και θα έχουν έκπτωση από τυχόν πρόσθετους φόρους ή πρόσθετα τέλη που συμβεβαιώθηκαν με την κύρια οφειλή από το έτος 2007 και μετά σε ποσοστό από 10% ως 40%. Οι υπόλοιποι μπορούν να εξοφλήσουν έως και 45 δόσεις με διαγραφή από 50% έως και το 95% των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής.

Πλειστηριασμοί
Στη ρύθμιση έχουν την ευκαιρία να υπαχθούν και να «γλιτώσουν» από το πλειστηριασμό τα ακίνητά τους οι 90 μεγαλο-οφειλέτες που χρωστούν στο Δημόσιο 35,9 εκατ. ευρώ και όπως αποκάλυψαν οι διασταυρώσεις της Γενικής Γραμματείας Πληροφορικών Συστημάτων έχουν στην κατοχή τους 917 ακίνητα. Η ρύθμιση είναι ιδιαίτερα ευέλικτη, αφού όπως διευκρινίζεται σε εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών:
Ευέλικτη ρύθμιση για τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς το Δημόσιο

Δίνει τη δυνατότητα στους οφειλέτες που δεν θα μπορέσουν να υπαχθούν στη ρύθμιση μέχρι τις 29 Οκτωβρίου λόγω έλλειψης ρευστότητας να ενταχθούν μεταγενέστερα. Απαραίτητη προϋπόθεση να καταβάλουν μαζί με την πρώτη δόση και όλες τις δόσεις της ρύθμισης της επιλογής τους, των οποίων έχει παρέλθει η ημερομηνία καταβολής, από 29.10.2010 μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους για υπαγωγή στη ρύθμιση.

Οι οφειλέτες μπορούν να εξοφλήσουν τις υποχρεώσεις τους σε λίγες ή πολλές δόσεις, ανάλογα με την οικονομική δυνατότητά τους. Ο οφειλέτης που αδυνατεί να ανταποκριθεί στο ύψος της μηνιαίας δόσης του προγράμματος που επέλεξε μπορεί να επιλέξει την υπαγωγή του σε ρύθμιση με περισσότερες δόσεις, αλλά θα έχει μικρότερη έκπτωση στις προσαυξήσεις.Εάν ο οφειλέτης έχει ενταχθεί σε ρύθμιση με πολλές μηνιαίες δόσεις και αποκτήσει κατά τη διάρκειά της ταμειακή ευχέρεια μπορεί με αίτησή του να ζητήσει την υπαγωγή του σε ρύθμιση με λιγότερες μηνιαίες δόσεις, οπότε θα «απολαύσει» μεγαλύτερη έκπτωση στις προσαυξήσεις.

Εάν επιλέξει την εφάπαξ εξόφληση του υπολοίπου της οφειλής του τότε απαλλάσσεται κατά ποσοστό επί του εναπομείναντος ποσού των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής ίσο με αυτό που αντιστοιχεί στον αριθμό των μηνιαίων δόσεων της ρύθμισης που τελικά διαμορφώνεται.

Ποσοστό
Για παράδειγμα, αν κάποιος οφειλέτης έχει ρυθμίσει τις οφειλές του σε 45 μηνιαίες δόσεις (με απαλλαγή των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής κατά ποσοστό 50%) και αποφασίσει την εξόφληση μέσα στην προθεσμία της 11ης δόσης, τότε το ποσοστό απαλλαγής που του παρέχεται επί των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής του υπολοίπου χρέους (που εξοφλείται εφάπαξ) ανέρχεται σε ποσοστό 90% και όχι σε 50%. Ο οφειλέτης που έχει ζητήσει την υπαγωγή του σε ρύθμιση με δόσεις και καταβάλει την πρώτη δόση αλλά μέσα στην προθεσμία της εφάπαξ εξόφλησης (29.10.2010) καταβάλει και όλες τις υπόλοιπες δόσεις δικαιούται απαλλαγής από προσαυξήσεις κατά ποσοστό 100%. Εάν η οφειλή εξοφληθεί εντός 5 εργάσιμων ημερών από την υποβολή της αίτησης (ημερομηνία αίτησης έως και 29.10.2010) δικαιούται και έκπτωση των τυχόν πρόσθετων φόρων και τελών 10% έως 40%.

Στην περίπτωση που ο οφειλέτης απολέσει την παρούσα ρύθμιση δύναται να υπαχθεί εκ νέου με την προϋπόθεση ότι με την κατάθεση της νέας αίτησης για επανένταξη καταβάλλει αναδρομικά τις μηνιαίες δόσεις από την προθεσμία της πρώτης δόσης (29.10.2010) μέχρι την ημερομηνία της νέας αίτησης.

Διαδικασίες
Οι οφειλέτες που θα υπαχθούν στη ρύθμιση θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:

Η αίτηση υποβάλλεται έως και τις 29 Οκτωβρίου 2010 στη ΔΟΥ ή στο Τελωνείο που είναι βεβαιωμένες οι οφειλές. Παρέχεται τη δυνατότητα υποβολής αίτησης και υπαγωγής στην παρούσα ρύθμιση και μετά την ημερομηνία αυτή εφόσον ο οφειλέτης καταβάλλει αθροιστικά όλες τις μηνιαίες δόσεις από την προθεσμία λήξης της πρώτης δόσης (29.10.2010) μέχρι την ημερομηνία αίτησής του για υπαγωγή σ’ αυτήν. Κατά την ημέρα υποβολής της αίτησης καταβάλλεται η πρώτη δόση της ρύθμισης, ή πραγματοποιείται η εφάπαξ εξόφληση χωρίς να απαιτείται καταβολή παραβόλου. Οι απαλλαγές της εφάπαξ εξόφλησης από πρόσθετους φόρους και πρόσθετα τέλη που χορηγούνται με την εφάπαξ εξόφληση ισχύουν αν η εξόφληση διενεργηθεί εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, η οποία σε κάθε περίπτωση πρέπει να υποβληθεί μέχρι την 29.10.2010.

Η δεύτερη δόση καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη του Νοεμβρίου 2010. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών. Η καθυστέρηση καταβολής μιας δόσης της ρύθμισης έχει ως συνέπεια την επιβάρυνση της δόσης αυτής (κεφάλαιο πλέον προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής) κατά 5% για κάθε μήνα καθυστέρησης. Για διάστημα δύο ετών (από 1.10.2010 έως και 30.9.2012) δεν επιτρέπεται η χορήγηση διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής για χρέη που βεβαιώθηκαν ταμειακά μέχρι 30.9.2010. Για χρέη που βεβαιώνονται μετά τις 30.9.2010 οι έφοροι δύνανται να χορηγούν διευκολύνσεις τμηματικής καταβολής (ν. 2648/1998), μόνο όμως για τα χρέη αυτά.

Xρέη που υπάγονται στη ρύθμιση

Oφειλές που έχουν βεβαιωθεί μέχρι 30.09.2010 και δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες.

Στη ρύθμιση, υπάγονται:

1 Yποχρεωτικά όσες οφειλές έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες, μέχρι τις 30.09.2010. Eιδικά για τις οφειλές που έχουν βεβαιωθεί στα Tελωνεία, αυτές αφορούν συμπληρωματικές χρεώσεις εκ των υστέρων επί τελωνειακών παραστατικών, οφειλές για τις οποίες είχε χορηγηθεί αναστολή πληρωμής (πίστωση) με τις διατάξεις του τελωνειακού κώδικα και έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες, οφειλές που αφορούν πρόστιμα, πολλαπλά τέλη και ποινές για παραβάσεις της τελωνειακής νομοθεσίας, και το 30% των οποίων είναι απαιτητό με την κατάθεση προσφυγής κατά λογιστικής πράξης.

2 Oφειλές σε διοικητική ή δικαστική αναστολή.

3 Tο εναπομένον ποσό οφειλών που έχουν υπαχθεί σε διευκόλυνση τμηματικής καταβολής.

4 Oφειλές που έχουν βεβαιωθεί μέχρι 30.09.2010 και δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες.

5 Eφόσον ζητηθεί:

    * Oφειλές προσώπων που ευθύνονται μαζί με τον πρωτοφειλέτη για την καταβολή τους, με την προϋπόθεση ότι υπάρχει ευθύνη για το συνολικό ποσό βεβαίωσης (συγκεκριμένης εγγραφής),
    * Oι κληρονόμοι αποβιωσάντων οφειλετών, δεδομένου ότι δεν πρόκειται περί συνυπευθυνότητας με τον οφειλέτη, αλλά επιμεριστικής ευθύνης καταβολής σύμφωνα με το ποσοστό της κληρονομικής μερίδας.
    * Oι οφειλέτες σύζυγοι για φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων που προέκυψε από την κοινή δήλωση φορολογίας εισοδήματος, δεδομένου ότι η ευθύνη καταβολής ανήκει στον κάθε σύζυγο χωριστά για το φόρο που αναλογεί στα εισοδήματά του.

6 Oφειλές, που από ειδικό νόμο παρέχεται το δικαίωμα άλλης νομοθετικής ρύθμισης. Mπορεί να ζητηθεί από τον οφειλέτη η εξαίρεσή τους σε οποιοδήποτε στάδιο αυτής. Στην περίπτωση αυτή αναπροσαρμόζονται οι δόσεις της παρούσας ρύθμισης.

Eξαιρούνται από την ρύθμιση πρόσωπα που ευθύνονται μαζί με τον οφειλέτη για την καταβολή μέρους οφειλής δεν δικαιούνται να ρυθμίσουν μόνο το μέρος αυτό της οφειλής.

Εως 29 Οκτωβρίου

Η αίτηση υποβάλλεται έως και τις 29 Οκτωβρίου 2010 στη ΔΟΥ ή στο Τελωνείο που είναι βεβαιωμένες οι οφειλές.

Η πρώτη δόση

Κατά την ημέρα υποβολής της αίτησης καταβάλλεται η πρώτη δόση της ρύθμισης, ή πραγματοποιείται η εφάπαξ εξόφληση χωρίς να απαιτείται καταβολή παραβόλου.

Φορολογική ενημερότητα

Στον οφειλέτη που είναι συνεπής στη ρύθμιση θα χορηγείται αποδεικτικό ενημερότητας των οφειλών του προς το Δημόσιο, εφόσον είναι ενήμερος και σε τυχόν άλλες ληξιπρόθεσμες οφειλές. Το αποδεικτικό ενημερότητας θα είναι μηνιαίας διάρκειας και θα χορηγείται ανάλογα με τον αριθμό των δόσεων ως εξής:

Μέχρι 3 μηνιαίες δόσεις με την καταβολή μίας δόσης τουλάχιστον.

Από 4 έως 12 μηνιαίες δόσεις με την καταβολή μίας δόσης που έπεται της ημερομηνία κατάθεσης του αιτήματος της χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας και συνολικά όχι λιγότερες των τριών δόσεων.

Από 13 έως 24 μηνιαίες δόσεις με την καταβολή δύο δόσεων που έπονται της ημερομηνίας κατάθεσης του αιτήματος χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας και συνολικά όχι λιγότερες των τεσσάρων δόσεων.

Από 25 έως 45 μηνιαίες δόσεις με την καταβολή τριών δόσεων που έπονται της ημερομηνίας κατάθεσης του αιτήματος χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας και συνολικά όχι λιγότερες των έξι δόσεων.

Παράδειγμα
Οφειλέτης που έχει υπαχθεί στις 29.10.10 σε πρόγραμμα 12 δόσεων, έχει καταβάλει όλες τις δόσεις μέχρι και τη δόση του Φεβρουαρίου 2011 και προσέρχεται στις 10 Μαρτίου 2011 και αιτείται αποδεικτικό ενημερότητας, αυτό θα του χορηγηθεί εφόσον καταβάλλει και τη δόση του Μαρτίου.

Αν πρόκειται για αίτημα χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας για μεταβίβαση ακινήτου ο έφορος μπορεί να αρνηθεί τη χορήγησή του, εφόσον δεν διασφαλίζονται τα συμφέροντα του Δημοσίου, ή να ορίζει ποσοστό παρακράτησης μέρους ή του συνόλου του εισπραττόμενου τιμήματος.

Πότε επέρχεται απώλεια ρύθμισης

Απώλεια της ρύθμισης εξόφλησης των ληξιπρόθεσμων οφειλών και των ευεργετημάτων αυτής επέρχεται όταν ο οφειλέτης:

α) Ανάλογα με το πρόγραμμα ρύθμισης που έχει επιλέξει:

Στην περίπτωση που έχει επιλέξει την καταβολή σε δύο ή τρεις μηνιαίες δόσεις δεν καταβάλει εμπρόθεσμα μία δόση της ρύθμισης ή καθυστερήσει την καταβολή της τελευταίας δόσης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός μηνός.

Στην περίπτωση που έχει επιλέξει την καταβολή σε τέσσερις έως δώδεκα μηνιαίες δόσεις δεν καταβάλει εμπρόθεσμα δύο δόσεις της ρύθμισης ή καθυστερήσει την καταβολή της τελευταίας δόσης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δύο μηνών.

Στην περίπτωση που έχει επιλέξει την καταβολή σε περισσότερες των δώδεκα μηνιαίων δόσεων δεν καταβάλει εμπρόθεσμα τρεις δόσεις της ρύθμισης ή καθυστερήσει την καταβολή της τελευταίας δόσης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριών μηνών.

β) Δεν υποβάλλει εμπρόθεσμα τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και του φόρου προστιθέμενης αξίας καθ΄ όλο το διάστημα της ρύθμισης καταβολής των χρεών του και μέχρι την εξόφλησή τους.

γ) Δεν είναι ενήμερος για χρέη που βεβαιώνονται από τις 30.09.2010 και μετά και για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δύο μηνών.

Η συμμόρφωση του οφειλέτη στη ρύθμιση δεν εμποδίζει το Δημόσιο προς διασφάλιση της οφειλής να επιβάλλει κατασχέσεις και να εγγράφει υποθήκες σε περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη, των συνυπόχρεων ή των εγγυητών, εφόσον το χρέος δεν είναι ασφαλισμένο. Σημειώνεται ότι αν ο οφειλέτης απολέσει το ευεργέτημα της ρύθμισης τα μέτρα που έχουν ανασταλεί συνεχίζονται.

Πηγή Ημερησία

Σχετική Απόφαση


Θέλετε να δείτε τα σχόλια; Η προβολή των σχολίων απαιτεί την ενεργοποίηση των cookies, επιλογή η οποία έχει απενεργοποιηθεί απο εσάς.
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies πατώντας εδώ και να επιτρέψετε την προβολή των σχολίων σε κάθε άρθρο.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης