Αποτελέσματα live αναζήτησης

Τι δήλωσαν τα νομικά πρόσωπα το 2021, οι διαφορές από το 2020 - Συγκριτικοί πίνακες από το 2011 έως το 2021 με πληροφορίες για φορολογητέα κέρδη, εκπιπτόμενες δαπάνες κ.ά.

12 Ιούλιου 2023 Σχόλια
Τι δήλωσαν τα νομικά πρόσωπα το 2021, οι διαφορές από το 2020 - Συγκριτικοί πίνακες από το 2011 έως το 2021 με πληροφορίες για φορολογητέα κέρδη, εκπιπτόμενες δαπάνες κ.ά.
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 7 λεπτά

Επιμέλεια
Επιστημονική ομάδα TAXHEAVEN


Περιεχόμενα

Δηλώσεις νομικών προσώπων/νομικών οντοτήτων φορολογικού έτους 2021
-
Δηλώσεις νομικών προσώπων φορολογικού έτους 2021 - Σύγκριση με το έτος 2020
- Πόσες επιχειρήσεις δήλωσαν ζημιά, πόσες κέρδη και πόσες παρουσίασαν μηδενικό αποτέλεσμα
- Κλιμάκια δηλωθέντων φορολογητέων κερδών
- Κλιμάκια δηλωθέντων ακαθάριστων εσόδων
- Αριθμός επιχειρήσεων ανά νομική μορφή
- Φορολογητέα κέρδη ανά νομική μορφή
- Φόρος που αναλογεί ανά νομική μορφή
 
Στατιστικά
(2011-2021)
- Αριθμός επιχειρήσεων ανά νομική μορφή
-
Αριθμός νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων ανά κλάδο ανά κλάδο
- Φορολογητέα κέρδη ανά κλάδο
- Συνολικός αριθμός νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων που υπέβαλαν δηλώσεις από το 2011 έως το 2021
- Φορολογητέα κέρδη νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων
από το 2011 έως το 2021
- Συνολικός φόρος που βεβαιώθηκαν από το 2011 έως το 2021
- Ποσά ζημιών που δηλώθηκαν από ζημιογόνες επιχειρήσεις (σ.σ. τελικό φορολογητέο αποτέλεσμα ζημιά) από το 2011 έως το 2021
- Πόσες επιχειρήσεις δήλωσαν ζημιά πόσες κέρδη και πόσες παρουσίασαν μηδενικό αποτέλεσμα από το 2011 έως το 2021
- Μη εκπιπτόμενες δαπάνες που δηλώθηκαν από το 2011 έως το 2021 (ανά έτος) 
- Προκαταβολή φόρου που δηλώθηκε
από το 2011 έως το 2021 (ανά έτος) 
- Ακαθάριστα έσοδα δηλώθηκαν από το 2011 έως το 2021 (ανά έτος) 

 

Δηλώσεις νομικών προσώπων φορολογικού έτους 2021 - Σύγκριση με το έτος 2020

✔ Το φορολογικό έτος 2021 τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες που υπέβαλαν δηλώσεις έφτασαν τον αριθμό των 311.292 έναντι 296.684 το 2020 και 279.684 το 2019. Το 2021 δηλώθηκαν 17,9 δις φορολογητέα κέρδη, αυξημένα κατά 3,74 δις σε σχέση με το 2020.

✔ Το 2021 τα νομικά πρόσωπα δήλωσαν 312.54 δις ακαθάριστα έσοδα, αυξημένα κατά 60,88 δις σε σχέση με το 2020. Οι μη εκπιπτόμενες δαπάνες που δηλώθηκαν το 2021 ήταν κατά 3,4 δις μειωμένες σε σχέση με το 2020.  

 

  2020 2021 Διαφορά
Αριθμός νομικών προσώπων-οντοτήτων 296.741 311.292 14.551
Φορολογητέα κέρδη 14.202.659.615 17.946.044.879 3.743.385.264
Συνολικός φόρος (κωδ. 700 εντ Ν) 3.398.871.919 3.926.723.481 527.851.562
Ακαθάριστα έσοδα επιχειρήσεων 251.656.403.603 312.545.600.632 60.889.197.029
Μη εκπιπτόμενες δαπάνες 13.670.474.308 10.261.343.698 -3.409.130.610

 

✔ Το φορολογικό έτος 2021, το 65,37% των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων δηλώνει ζημιές ή μηδενικό φορολογητέο εισόδημα (203.507 στις 311.292) .

✔ Τα 1033 νομικά πρόσωπα από το σύνολο των 311.292 (ποσοστό 0,33%) δήλωσαν το 2021 το 51,71% του συνόλου των φορολογητέων κερδών. 


2021 ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΩΝ
ΚΕΡΔΩΝ ΣΕ €
Αριθμός Ν.Π. Φορολογητέα
κέρδη
Ποσοστό ως προς τα
φορολογητέα κέρδη
Ποσοστό ως προς τον
αριθμό εταιριών
<0 125.956 0 0,00% 40,46%
0 77.551 0 0,00% 24,91%
1-10.000 35.035 134.480.012 0,75% 11,25%
10.001-90.000 51.068 1.789.069.316 9,97% 16,41%
90.001-300.000 14.147 2.253.442.912 12,56% 4,54%
300.001-2.100.000 6.502 4.489.197.794 25,01% 2,09%
Πάνω από 2.100.000 1.033 9.279.854.844 51,71% 0,33%
    311.292 17.946.044.879 100,00% 100,00%
2021 ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΣΕ € Αριθμός Ν.Π. Ποσοστό ως προς τον αριθμό εταιριών
<0 (ζημιές) 125.956 40,46%
0 (μηδενικά κέρδη) 77.551 24,91%
1-10.000 35.035 11,25%
10.001-90.000 51.068 16,41%
90.001-300.000 14.147 4,54%
300.001-2.100.000 6.502 2,09%
2.100.001-7.500.000 790 0,25%
>7.500.001 243 0,08%
  Σύνολο 311.292 100,00%

 

2021 ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΣΕ € Φορολογητέα κέρδη Ποσοστό ως προς τα φορολογητέα κέρδη
<0 (ζημιές) 0 0,00%
0 (μηδενικά κέρδη) 0 0,00%
1-10.000 134.480.012 0,75%
10.001-90.000 1.789.069.316 9,97%
90.001-300.000 2.253.442.912 12,56%
300.001-2.100.000 4.489.197.794 25,01%
2.100.001-7.500.000 2.893.732.206 16,12%
>7.500.001 6.386.122.638 35,59%
  Σύνολο 17.946.044.879 100,00%

 

2021 ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΣΕ € Ακαθάριστα έσοδα επιχειρήσεων Ποσοστό
<0 (ζημιές) 92.243.032.255 29,51%
0 (μηδενικά κέρδη) 5.605.659.875 1,79%
1-10.000 5.562.942.211 1,78%
10.001-90.000 25.216.555.323 8,07%
90.001-300.000 25.133.761.296 8,04%
300.001-2.100.000 61.711.093.749 19,74%
2.100.001-7.500.000 34.505.238.365 11,04%
>7.500.001 62.567.317.558 20,02%
  Σύνολο 312.545.600.632 100,00%


 

Φορολογητέα κέρδη 2021 ανά νομική μορφή

Νομική μορφή Αρ. Ν.Π Φορολογητέα κέρδη Φόρος που βεβαιώθηκε
ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ 111.975 13.808.653.506 3.612.100.949
Προσωπικές 111.000 2.710.356.589 772.107.662
Μη κερδοσκοπικές 56.013 328.149.934 56.097.594
Λοιπές 32.304 1.098.884.850 277.146.242
Σύνολα 311.292 17.946.044.879 4.717.452.446

 

Αριθμός νομικών προσώπων/νομικών οντοτήτων που υπέβαλαν δήλωση το 2021 ανά νομική μορφή

Νομική μορφή Αρ.Ν.Π. Ποσοστό
ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ 111.975 35,97%
Προσωπικές 111.000 35,66%
Μη κερδοσκοπικές 56.013 17,99%
Λοιπές 32.304 10,38%
Σύνολα 311.292 100%

 

Φόρος που αναλογούσε (κωδ. 700) το 2021 ανά νομική μορφή

Νομική μορφή Φόρος που αναλογεί (κωδ. 700 εντύπου Ν) Ποσοστό
ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ 3.612.100.949 76,57%
Προσωπικές 772.107.662 16,37%
Μη κερδοσκοπικές 56.097.594 1,19%
Λοιπές 277.146.242 5,87%
Σύνολα 4.717.452.446 100%

 
 

 Στατιστικά δεκαετίας Αριθμός επιχειρήσεων ανά νομική μορφή

Έτος AE-ΕΠΕ-ΙΚΕ
2021 111.975
2020 102.476
2019 91.509
2018 93.922
2017 84.452
2016 82.061
2015 81.071
2014 73.759
2013 70.479
2012 68.026
2011 72.189

 


Έτος Προσωπικές
2021 111.000
2020 105.660
2019 101.437
2018 98.688
2017 96.875
2016 101.311
2015 124.437
2014 128.709
2013 127.581
2012 135.417
2011 141.234Αριθμός νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων ανά κλάδο

Έτος Βιομηχανία - μεταποίηση Παραγωγή
2011 16.318
2012 15.830
2013 16.363
2014 16.443
2015 17.262
2016 17.891
2017 17.306
2018 17.707
2019 17.359
2020 18.449
2021 18.828


Έτος Εμπορικές - παροχής υπηρεσιών
2011 29.949
2012 28.647
2013 29.268
2014 29.224
2015 31.008
2016 31.908
2017 30.831
2018 31.545
2019 30.800
2020 32.116
2021 32.535

 


Φορολογητέα κέρδη ανά κλάδο

Έτος Βιομηχανία - μεταποίηση Παραγωγή
2011 4.019.849.578
2012 3.961.156.543
2013 3.460.327.178
2014 3.536.850.238
2015 4.915.813.850
2016 5.228.983.828
2017 6.162.550.266
2018 6.148.237.484
2019 6.229.502.895
2020 5.648.076.963
2021 7.469.325.819


Έτος Εμπορικές - παροχής υπηρεσιών
2011 5.905.653.309
2012 5.549.136.018
2013 5.149.077.711
2014 5.216.886.069
2015 6.668.682.240
2016 7.180.569.911
2017 8.447.483.288
2018 8.767.708.123
2019 8.838.590.876
2020 7.869.481.163
2021 10.371.979.948- Συνολικός αριθμός νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων που υπέβαλαν δηλώσεις από το 2011 έως το 2021

Έτος Αρ. Ν.Π.
2011 213.423
2012 203.443
2013 198.060
2014 246.749
2015 251.417
2016 257.452
2017 255.018
2018 268.752
2019 279.684
2020 296.741
2021 311.292- Φορολογητέα κέρδη νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων
από το 2011 έως το 2021

Έτος Φορολογητέα κέρδη
2011 10.248.952.858
2012 9.439.731.108
2013 9.835.402.963
2014 10.116.305.910
2015 11.771.960.170
2016 12.127.604.996
2017 13.368.741.899
2018 13.817.106.149
2019 14.607.120.431
2020 14.202.659.615
2021 17.946.044.879

 


- Συνολικός φόρος που βεβαιώθηκε από το 2011 έως το 2021

 

Έτος Συνολικό ποσό φόρου που βεβαιώθηκε
2011 1.717.847.782
2012 1.856.481.968
2013 3.016.039.814
2014 3.268.007.880
2015 4.269.268.980
2016 3.939.345.889
2017 4.196.919.014
2018 4.365.015.330
2019 2.380.567.249
2020 3.531.041.067
2021 4.717.452.446


-
Ποσά ζημιών που δηλώθηκαν από ζημιογόνες επιχειρήσεις (σ.σ. τελικό φορολογητέο αποτέλεσμα ζημιά) από το 2011 έως το 2021

 

Έτος ZHMIA (κωδικός_δηλ.003)
2011 37.681.494.490
2012 48.060.585.206
2013 46.235.185.909
2014 52.707.282.448
2015 62.354.406.431
2016 53.158.381.613
2017 47.039.258.775
2018 44.249.888.017
2019 31.798.094.967
2020 36.959.270.415
2021 31.082.332.680

 - Πόσες επιχειρήσεις δήλωσαν ζημιά, πόσες κέρδη και πόσες παρουσίασαν μηδενικό αποτέλεσμα από το 2011 έως το 2021

 

Έτος Μηδενικές Κερδοφόρες Ζημιογόνες
2011 33.553 95.510 84.360
2012 29.312 87.040 87.091
2013 26.187 84.133 87.740
2014 60.792 93.491 92.466
2015 61.186 93.035 97.196
2016 65.060 89.704 102.688
2017 63.255 91.745 100.018
2018 67.723 96.274 104.755
2019 70.289 101.202 108.193
2020 74.632 95.317 126.792
2021 77.551 107.785 125.956

 


Έτος Μηδενικές   Κερδοφόρες   Ζημιογόνες   Σύνολο
2011 33.553 15,72% 95.510 44,75% 84.360 39,53% 213.423
2012 29.312 14,41% 87.040 42,78% 87.091 42,81% 203.443
2013 26.187 13,22% 84.133 42,48% 87.740 44,30% 198.060
2014 60.792 24,64% 93.491 37,89% 92.466 37,47% 246.749
2015 61.186 24,34% 93.035 37,00% 97.196 38,66% 251.417
2016 77.551 24,91% 107.785 34,63% 125.956 40,46% 311.292
2017 74.632 25,15% 95.317 32,12% 126.792 42,73% 296.741
2018 70.289 25,13% 101.202 36,18% 108.193 38,68% 279.684
2019 70.289 25,13% 101.202 36,18% 108.193 38,68% 279.684
2020 74.632 25,15% 95.317 32,12% 126.792 42,73% 296.741
2021 77.551 24,91% 107.785 34,63% 125.956 40,46% 311.292

- Μη εκπιπτόμενες δαπάνες που δηλώθηκαν από το 2011 έως το 2021 (ανά έτος) 

 

Έτος Μη εκπιπτόμενες δαπάνες
2011 11.462.465.335
2012 19.743.379.161
2013 10.331.896.225
2014 12.887.241.960
2015 13.837.953.916
2016 15.288.885.470
2017 11.839.369.881
2018 10.990.847.405
2019 13.474.805.722
2020 13.670.474.308
2021 10.261.343.698

 


- Προκαταβολή φόρου που δηλώθηκε από το 2011 έως το 2021 (ανά έτος) 

Προκαταβολή φόρου
Έτος Προκαταβολή
2011 1.321.972.692
2012 1.132.744.935
2013 1.527.504.480
2014 1.930.608.050
2015 2.785.365.988
2016 3.047.199.614
2017 3.153.495.854
2018 3.364.100.797
2019 1.804.193.782
2020 1.993.507.582
2021 2.654.201.835

 


- Ακαθάριστα έσοδα δηλώθηκαν από το 2011 έως το 2021 (ανά έτος) Ακαθάριστα έσοδα
Έτος Ακαθάριστα έσοδα
2011 193.017.862.908
2012 188.443.556.087
2013 183.258.346.539
2014 236.527.769.417
2015 239.730.721.303
2016 241.279.535.234
2017 254.562.632.487
2018 267.148.776.224
2019 264.740.028.451
2020 251.656.403.603
2021 312.545.600.632Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης