Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ε.Φ.Ε.Ε.Θ. - Προτάσεις μας για την πιστοποίηση των Φοροτεχνικών-Λογιστών

ΠΡΟΣ
ΤΟ Ο.Ε.Ε.

Θεσσαλονίκη 30/9/2010

Κύριε Πρόεδρε,
Σας στέλνουμε τις προτάσεις μας για την πιστοποίηση των Φοροτεχνικών-Λογιστών και παρακαλούμε να ληφθούν υπόψη απ’ την αρμόδια επιτροπή που έχετε συγκροτήσει.
 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ 1ο:   Είναι αναγκαία η πιστοποίηση του Λογιστή Φοροτεχνικού και πως αντιλαμβάνεστε τη σχέση μεταξύ φορολογουμένων (επιχειρήσεων – φυσικών προσώπων), Δ.Ο.Υ. και πιστοποιημένων Λογιστών Φοροτεχνικών;

Ποιες από τις εργασίες των Δ.Ο.Υ. εκτιμάτε ότι μπορεί να καλύψει ένας Λογιστής Φοροτεχνικός;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

ΝΑΙ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΟΤΙ ΘΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΟΥΝ ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 38 ΠΑΡ.2 Ν.2873/2000 ΓΙΑΤΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΝΟΗΜΑ, ΔΙΟΤΙ 970.000 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΥΤΗ ΚΑΙ Ο ΣΤΟΧΟΣ ΝΑ ΠΑΤΑΧΘΕΙ Η ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ .
ΟΙ ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΝΑΙ:

Η Πιστοποίηση δεν πρέπει να αποκλείσει κανένα ενεργό Φοροτεχνικό – Λογιστή κατόχου της σχετικής άδειας του Ν.2515/1997 και του Π.Δ.340/1998 και  δεν είναι θέμα  γνώσεων αλλά διαδικασία για να τεθούν ελάχιστοι κανόνες για τον έλεγχο τόσο της νομιμότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών από τους Λογιστές – Φοροτεχνικούς όσο και της τήρησης ενός minimum  Κώδικα Δεοντολογίας για τις σχέσεις τους με τους φορολογούμενους και τις Δημόσιες Υπηρεσίες που όμως είναι αναγκαίο να κατοχυρωθεί νομοθετικά καθώς η ύπαρξή του προβλέπεται ακόμη και από τις σχετικές Οδηγίες της Ε.Κ. που αναφέρονται στην άσκηση του Επαγγέλματός μας, και συμφωνούμε με την Π.Ο.Φ.Ε.Ε. η οποία  έχει έτοιμη πρόταση για το περιεχόμενό του.
Το όφελος για τους πιστοποιημένους Φοροτεχνικούς  - Λογιστές είναι πολλαπλό διότι θα αποκτήσει κύρος, θα απεγκλωβιστεί από μεγάλο μέρος της γραφειοκρατίας, θα αναβαθμισθεί η σχέση του με το Κράτος αλλά και με τους πελάτες του, θα αποκτήσει μεγαλύτερη υπευθυνότητα και επιστημονική κατάρτιση, θα γίνει ανταγωνιστικός, θα κατοχυρώσει  την άσκηση του επαγγέλματος του και σε μεγάλο βαθμό αξιοπρεπείς αμοιβές και τελικά θα βοηθήσει στην πάταξη της φοροδιαφυγής το οποίο είναι και το ζητούμενο της πιστοποίησης. Φυσικά θα φορτωθεί και με τεράστιες ευθύνες με κίνδυνο να υποστεί σημαντική ζημία που πολλές φορές δεν θα του αναλογούν.      
• Προκύπτουν ουσιαστικά οφέλη για το Ελληνικό Δημόσιο όπως:
•    Βελτίωση της υφιστάμενης «εικόνας» που έχουν οι φορολογούμενοι για τις Δ.Ο.Υ και τις υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών.
•    Αποσυμφόρηση των Δ.Ο.Υ. στα τμήματα Μητρώου ( διαγραφές-μεταβολές κλπ) καθώς οι αντίστοιχες εργασίες θα γίνονται από τα πιστοποιημένα γραφεία μέσω του TAXISnet
•    Απελευθερώνεται προσωπικό και ώρες εργασίας για επικέντρωση σε ελέγχους και διασταυρώσεις στοιχείων με αποτέλεσμα
•    Ουσιαστική αύξηση των φορολογικών εσόδων αφενός μέσω της σύλληψης φορολογητέας ύλης και αφετέρου μέσω της μείωσης της παραοικονομίας στον Κλάδο μας (καθώς θα τεθούν φραγμοί στους πάρεργα απασχολούμενους που και φοροδιαφεύγουν, οι ίδιοι, αλλά και βοηθούν - εν κρυπτώ και χωρίς καμία ευθύνη - στην απόκρυψη ή ψευδή δήλωση φορολογικών εσόδων)
•    Το μέτρο δεν έχει πολιτικό κόστος καθώς η θέσπιση κανόνων στην άσκηση επαγγέλματος θα βελτιώσει ουσιαστικά τις σχέσεις Φορολογούμενου - Κράτους καθώς θα συμβάλλει στην βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης τους.
•    Κατάρτιση Μητρώου των πιστοποιημένων Φοροτεχνικών – Λογιστών τους οποίους θα αναγνωρίζει για κάθε συναλλαγή μαζί τους, με σκοπό να καταργηθούν οι εξουσιοδοτήσεις και η γραφειοκρατία.
1 Α)  Οι Πιστοποιημένοι Λογιστές - Φοροτεχνικοί πρέπει να μπορούν κατ' ελάχιστο να :
•    καταχωρούν ΑΜΕΣΑ μια σειρά μεταβολών στο Μητρώο.
•    εκδίδουν Φορολογικές Ενημερότητες μέσα από το Taxisnet
•    εκδίδουν αναλυτική κατάσταση βεβαιωμένων οφειλών για τους πελάτες τους
•    υποβάλλουν ηλεκτρονικά ΟΛΕΣ τις δηλώσεις (προσωρινές, εκκαθαριστικές, εμπρόθεσμες, εκπρόθεσμες, τροποποιητικές ή συμπληρωματικές) που σήμερα υποβάλλονται ηλεκτρονικά ή χειρόγραφα και στις Δ.Ο.Υ. ή αποκλειστικά στις Δ.Ο.Υ. όπως είναι οι δηλώσεις Φόρου Εισοδήματος Νομικών Προσώπων ή οι δηλώσεις απόδοσης παρακρατούμενων φόρων κλπ
•    Έχουν πρόσβαση σε ηλεκτρονικό αρχείο ώστε να μπορούν να ελέγξουν την νομιμότητα εταιρειών αναφορικά με την υποβολή δηλώσεων Φ.Ε. και Φ.Π.Α. καθώς και αν εμπλέκονται σε υποθέσεις πλαστών - εικονικών με την χρήση του Α.Φ.Μ. του Ν.Π. ή Φ.Π.
•    Έχουν πρόσβαση - ενημέρωσης - εκτύπωσης σε όλο το φορολογικό αρχείο του Πελάτη τους (μετά από έγγραφη δήλωση - άπαξ - στο Μητρώο)
•    Επικοινωνούν ηλεκτρονικά ή με fax με το αρμόδιο Τμήμα κάθε Δ.Ο.Υ. για διαβίβαση εγγράφων ή αιτημάτων κάθε πελάτη τους και να λαμβάνουν αυτόματα οι ίδιοι με e¬mail ή fax τον αριθμό πρωτοκόλλου αλλά και την απάντηση στο αίτημα - ερώτημα που υπέβαλλαν.
•    Να εκδίδουν μέσω του αρχείου του TAXIS κάθε είδους βεβαίωση που αιτούνται άλλες υπηρεσίες (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: τζίρου από την Δ/νση Συγκοινωνιών)
Οι Υπάλληλοι των Δ.Ο.Υ. πρέπει να απελευθερωθούν ώστε να ασκούν κυρίως τα αναγκαία για την πάταξη της φοροδιαφυγής ελεγκτικά καθήκοντα και ο «τελικός φορολογικός έλεγχος» ΟΛΩΝ των φορολογικών αντικειμένων είναι η αναφαίρετη και αναντικατάστατη αρμοδιότητά τους.
 

ΕΡΩΤΗΜΑ 2ο:   Έχετε γνώμη για το τι ισχύει σε άλλες χώρες για το θεσμό του πιστοποιημένου Λογιστή Φοροτεχνικού;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Η κάθε χώρα έχει τις ιδιαιτερότητες της και δεν υπάρχει καμία σχέση με ότι γίνεται εδώ, καμία χώρα δεν έχει τέτοιο Κ.Β.Σ. και σε όλες, οι Φοροτεχνικοί – Λογιστές έχουν άδεια, κύρος,  πολλές ευθύνες αλλά και αρκετά προνόμια και  δικαιώματα.

 
ΕΡΩΤΗΜΑ 3ο:  Ποια κριτήρια, προϋποθέσεις, διαδικασία πιστοποίησης πρέπει να θεσπισθούν και πως πρέπει να γίνει η διαδικασία πιστοποίησης;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Η «πιστοποίηση» θα παρέχεται:
> σε φυσικά πρόσωπα που έχουν Άδεια Λογιστή - Φοροτεχνικού.
> σε Προσωπικές Εταιρίες με Μέλη Φυσικά Πρόσωπα που είναι - ΟΛΑ - κάτοχοι Αδείας Λογιστή - Φοροτεχνικού
> σε Ανώνυμες με Ονομαστικές Μετοχές που κατέχονται από φυσικά πρόσωπα που έχουν - ΟΛΑ - Άδεια Λογιστή - Φοροτεχνικού όπως και όλα τα Μέλη του Δ.Σ..
Η πιστοποίηση θα πρέπει να παρέχεται - κατ'αρχάς - μετά από την διαπίστωση ύπαρξης (κατ' ελάχιστο) των εξής προϋποθέσεων:
 
1.    Κατοχή νόμιμης Άδειας Λογιστή - Φοροτεχνικού που εκδίδει το Ο.Ε.Ε. βάσει του Ν.2515/1997 και του Π.Δ.340/1998 ή Επαγγελματικού Τίτλου Σπουδών αναγνωρισμένου από την Ε.Κ. (σύμφωνα με την Οδηγία για την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων και την ελεύθερη διακίνηση εντός της Ε.Ε κατόπιν επιτυχών εξετάσεων στην γλώσσα και στο Εθνικό Φορολογικό Δίκαιο.). Για τους νεοεισερχόμενους στο επάγγελμα υποχρεωτική διετή άσκηση σε λογιστικά – φοροτεχνικά Γραφεία για να πιστοποιηθούν
2.    Ύπαρξη ενεργής δήλωσης έναρξης δραστηριότητας στην Δ.Ο.Υ. με κύριο αντικείμενο εργασιών την άσκηση του Επαγγέλματος του Λογιστή - Φοροτεχνικού
3.    Εφόσον δεν πρόκειται για νέο Επαγγελματία - διαπίστωση της δραστηριότητας με τα μεγαλύτερα βάσει των εσόδων του στο έντυπο Ε3 κατά την προηγούμενη τριετία (3ετία)
4.    Καθαρό Ποινικό Μητρώο (γενικής χρήσης που να έχει σχέση με την άσκηση του Επαγγέλματος) για κάθε φυσικό πρόσωπο, εταίρο, μέτοχο ή υπάλληλο.
5.    Ύπαρξη της αναγκαίας υλικοτεχνικής υποδομής για μηχανογραφική τήρηση βιβλίων, η ύπαρξη ενεργής σύνδεσης με το Internet και η ύπαρξη e-mail (πιθανότατα να θεωρηθεί αναγκαίο να δοθεί προθεσμία 1 ή 2 ετών - μέχρι την επόμενη ή την μεθεπόμενη ανανέωση - για την απόκτηση domain name ώστε να μην υπάρχει αλλαγή στο e-mail σε περίπτωση αλλαγής παρόχου)
6.    Κατοχή ηλεκτρονικής ταυτότητας χορηγούμενη από δημόσια αρχή ή αναγνωρισμένο φορέα από το Ελληνικό Δημόσιο.
7.    Καταστατικό με όλες τις τροποποιήσεις (μαζί με βεβαίωση του οικείου Πρωτοδικείου) για τις προσωπικές εταιρίες ή Καταστατικό και επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα της τελευταίας Γενικής Συνέλευσης (από την αρμόδια Δνση Εμπορίου ή την εποπτεύουσα αρχή μετά την έναρξη εφαρμογής του ΓΕΜΗ) όπου θα φαίνονται οι παρόντες Μέτοχοι μαζί με θεωρημένο - από την εταιρεία - αντίγραφο του Μητρώου Μετόχων που τηρείται λόγω των ονομαστικών Μετοχών.
8.    Αντίγραφο της Κατάστασης Απασχολούμενου Προσωπικού - θεωρημένου από την Επιθεώρηση Εργασίας - ώστε να είναι δυνατή η διεκπεραίωση εργασιών, και από αυτό, για λογαριασμό των πελατών του Γραφείου που εργάζονται.
9.    Υπεύθυνη Δήλωση από όλους όσους θα δικαιούνται να «πιστοποιηθούν» ότι έλαβαν γνώση του Κώδικα Δεοντολογίας τον οποίο και αποδέχονται ως ισχυρό.
10.    Υπεύθυνη Δήλωση από τον Πιστοποιημένο Λογιστή – Φοροτεχνικό ότι θα γνωρίσει στον επιβλέποντα φορέα κάθε μεταβολή αντικειμένου εργασίας ή τόπου εργασίας συγγενικού του προσώπου (α’ Βαθμού) που μπορεί να δημιουργήσει συνθήκες σύγκρουσης καθηκόντων (Δημόσιος Υπάλληλος σε υπηρεσία του ΥΠ.ΟΙ.Κ.Ο. κλπ) .
11.    Υποχρεωτική σύνταξη συμφωνητικού, θεωρημένο από την Δ.Ο.Υ., με το πελάτη που θα εκπροσωπεί ο πιστοποιημένος Φοροτεχνικός – Λογιστής και λύση της σύμβασης εάν σταματήσει την συνεργασία.

Σε περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού θα γίνεται πιστοποίηση αυτού με την προσκόμιση μόνον των ανάλογων δικαιολογητικών.
Αρχικά - και για όσο χρονικό διάστημα υφίσταται το ισχύον σύστημα χορήγησης των Αδειών μέσω του Ο.Ε.Ε. - δεν τίθεται θέμα κατάθεσης πιστοποιητικών σπουδών ή προϋπηρεσίας κάτι που ίσως στο μέλλον να χρειασθεί.


ΕΡΩΤΗΜΑ 4ο:  Πώς θεωρείτε ότι πρέπει να γίνεται ο έλεγχος των πιστοποιημένων Λογιστών Φοροτεχνικών;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Σε κάθε ανανέωση της υπάρχουσας Πιστοποίησης πρέπει, κατ' ελάχιστο , να απαιτούνται:
1.    Βεβαίωση από την Π.Ο.Φ.Ε.Ε. (η οποία θα αναλάβει όλο το κόστος εξέτασης των δικαιολογητικών το οποίο πρέπει να καλυφθεί με επιδότηση του κόστους από το Ο.Ε.Ε. εκ των εσόδων από την ανανέωση των Αδειών) ότι τηρούνται οι εξής προϋποθέσεις:
> Ενεργή άσκηση του Επαγγέλματος
> Παρακολούθηση σεμιναρίων στο γνωστικό μας αντικείμενο που διενεργούνται από ιδιωτικούς, δημόσιους ή συνδικαλιστικούς φορείς συνολικής διάρκειας τουλάχιστοντριάντα (30) ωρών (ενδεικτικά σε Κ.Β.Σ..- Φ.Π.Α.- Φορολογία Εισοδήματος - Φορολογία Κεφαλαίου - Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα - χρήση προγραμμάτων με την χρήση Η/Υ & Internet κλπ) κατ' έτος.
2.    Πρόσφατο πιστοποιητικό ποινικού μητρώου γενικής χρήσης για όλους όσους εργάζονται για το Πιστοποιημένο Λογιστικό - Φοροτεχνικό Γραφείο.
3.    Βεβαίωση από το Ο.Ε.Ε. για ανανέωση της Άδειας Φοροτεχνικού-Λογιστή.
 Η «πιστοποίηση» δεν θα παρέχεται:
Σε Δημοσίους Υπαλλήλους, σε συνταξιούχους του Δημοσίου, σε τραπεζοϋπαλλήλους, που κατέχουν την σχετική άδεια Φοροτεχνικού – Λογιστή, σε ορκωτούς λογιστές  και στις ελεγκτικές εταιρίες
 
ΕΡΩΤΗΜΑ 5ο:  Τι θα πρέπει να περιλαμβάνει ο Κώδικας Δεοντολογίας για τους πιστοποιημένους Λογιστές Φοροτεχνικούς;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΟΙ ΣΤΟΧΟΙ του απολύτως αναγκαίου ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ:
- εξασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου και των Πελατών μας
- περιορισμός της παραοικονομίας στον Κλάδο μας και καθορισμός στο ποιοι θα το ασκούν
- μείωση φαινομένων αθέμιτου ανταγωνισμού μεταξύ Συναδέλφων
- έμμεσος καθορισμός αξιοπρεπών αμοιβών μέσω καθορισμού «βασικού ωρομισθίου» που θα συνδέεται με ισχύουσες Σ.Σ.Ε. για Λογιστές - Φοροτεχνικούς
- συναδελφική αλληλεγγύη σε πολλούς τομείς
- αναβάθμιση του «προφίλ» μας στην κοινωνία
- έλεγχος των παραπτωμάτων από Συναδέλφους μας
- ποινές που να αποτρέπουν παραβάσεις αλλά με έλεγχο της ορθολογικής επιβολής τους
- καθορισμός και δικαιωμάτων (πέρα από τις υποχρεώσεις μας)
- κατοχύρωσή μας απέναντι σε «κακούς» πελάτες
- δημιουργία ενός κώδικα που να μπορεί να εφαρμοσθεί, μεσοπρόθεσμα, τόσο μεταξύ ελεύθερων επαγγελματιών όσο και μεταξύ ιδιωτικών υπαλλήλων που εργάζονται σε γραφεία ελευθέρων επαγγελματιών ή εργάζονται παράλληλα - νόμιμα - και σαν ελεύθεροι επαγγελματίες
- η άσκηση του ίδιου Επαγγέλματος να ενώνει τους Συναδέλφους και όχι να δρα ανταγωνιστικά.

ΕΡΩΤΗΜΑ 6ο: Τι πρέπει να γίνεται ώστε να εξασφαλίζεται η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και η τήρηση του Κώδικα Δεοντολογίας;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
1.    Παρακολούθηση σεμιναρίων
2.    Τήρηση του Κώδικα Δεοντολογίας
3.    Δημιουργία Πειθαρχικού Συμβουλίου για την παρακολούθηση τήρησης του Κώδικα Δεοντολογίας.
ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

             
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                  Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΔΟΒΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                              ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣΔημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης