Αποτελέσματα live αναζήτησης

Δεν προσβάλλεται με ενδικοφανή προσφυγή η βεβαίωση οφειλής για επιστροφή επιστρεπτέας προκαταβολής

14 Ιούνιου 2023 Σχόλια
Δεν προσβάλλεται με ενδικοφανή προσφυγή η βεβαίωση οφειλής για επιστροφή επιστρεπτέας προκαταβολής
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης
 • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 2 λεπτά


Επιμέλεια
Επιστημονική ομάδα Taxheaven


 • Ιστορικό
  Εταιρία ενημερώθηκε για τον καταλογισμό σε βάρος της ποσού 38.838,29€, το οποίο αφορά σε βεβαίωση οφειλής για αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά και τόκους από τη χορήγηση ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής. Ο καταλογισμός έγινε για διάφορα ποσά που η εταιρία εισέπραξε και από τα 7 πλαίσια της επιστρεπτέας προκαταβολής.
 • Η προσφυγή 
  Η εταιρία άσκησε ενδικοφανή προσφυγή ζητώντας να ακυρωθούν οι πράξεις ειδοποίησης περί βεβαίωσης χρηματικής, προβάλλοντας τους κάτωθι ισχυρισμούς:
  1) Εσφαλμένα η φορολογική αρχή υπολαμβάνει ότι δεν υπεβλήθη δήλωση για το φορολογικό έτος 2020.
  2) Παραβίαση της αρχής της χρηστής διοίκησης και της αιτιολογημένης εμπιστοσύνης του φορολογούμενου.
  3) Αοριστία της προσβαλλόμενης πράξης.
  4) Παραβίαση της αρχής της αναλογικότητας.

 

 • Η Δ.Ε.Δ. απέρριψε την προσφυγή με τα παρακάτω σκεπτικά:

  Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 63 «...».

  Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 1 της ΠΟΛ.1064/2017 (ΦΕΚ Β' 1440/27-04-2017): «...».

  Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 63 του ΚΦΔ, ορίζεται ότι: «...».

  Επειδή, από τις ανωτέρω διατάξεις του άρθρου 63 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, συνάγεται σαφώς ότι σκοπός της θέσπισης της διαδικασίας της ενδικοφανούς προσφυγής είναι μεταξύ άλλων η λειτουργία ενός σταδίου προελέγχου για εκείνες τις υποθέσεις που πρόκειται να εισαχθούν ενώπιον της δικαιοσύνης με το ένδικο βοήθημα της προσφυγής, κατά συνέπεια, στο πεδίο εφαρμογής της ενδικοφανούς προσφυγής υπάγονται οι πράξεις, οι οποίες με βάση το προϊσχύον καθεστώς προσβάλλονταν απευθείας στα δικαστήρια με το ένδικο βοήθημα της προσφυγής (άρθρο 63 επ. Κ.Δ.Δ.).

  Επειδή, εξάλλου, η δυνατότητα άσκησης προσφυγής αφορά σε πράξεις, εκ των οποίων απορρέουν διαφορές ουσίας που αναφύονται στο στάδιο προσδιορισμού των οικονομικών βαρών (π.χ. πράξη καταλογισμού φόρου ή προστίμου) και όχι σε πράξεις που εκδίδονται στα πλαίσια της διαδικασίας της διοικητικής εκτέλεσης, κατά των οποίων προβλέπεται η άσκηση ανακοπής προς επίλυση διαφορών αναφυόμενων στο στάδιο της είσπραξης των βαρών αυτών (πρβλ. ΣτΕ 2864/1996, 3354/1991).

  Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 «Πεδίο εφαρμογής» του ΚΦΔ, ορίζεται ότι: «....».

  Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 «....».

  Επειδή, όπως ορίζει το άρθρο 73 «Ανακοπαί υπό του οφειλέτου» του ν.δ.356/1974 (ΦΕΚ Α' 90/ 05-04-1974): «... ...».

  Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 217 παρ.1 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (ν.2717/1999), ορίζεται ότι: «.....».

  Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 45 « Απαρίθμηση εκτελεστών τίτλων» του ΚΦΔ, ορίζεται ότι: «...».

  Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση, με την με αριθ............./2022 ειδοποίηση περί βεβαίωσης χρηματικής οφειλής, βεβαιώθηκαν σε βάρος της προσφεύγουσας εταιρείας αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά και τόκοι από τη χορήγηση επιστρεπτέας προκαταβολής, σύμφωνα με το άρθρο τρίτο της από 30/03/2020 ΠΝΠ (Α' 75) που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4864/2020 (Α' 86), όπως ισχύει, και τις κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσες ΚΥΑ Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων ΓΔΟΥ 94/2020, ΓΔΟΥ 148/2020, ΓΔΟΥ 233/2020, ΓΔΟΥ 281/2020, ΓΔΟΥ 19/2021, ΓΔΟΥ 232/2021, ΓΔΟΥ 420/2021, συνολικού ποσού 38.838,29€.

  Επειδή, από τα προεκτεθέντα προκύπτει ότι η προσβαλλόμενη πράξη δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας και κατ’ επέκταση δεν εντάσσεται στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 63 του ΚΦΔ και άρα στην αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών.
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης