Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αντιμονοπωλιακή νομοθεσία: Η Επιτροπή εκδίδει νέους οριζόντιους κανονισμούς απαλλαγής κατά κατηγορία και νέες οριζόντιες κατευθυντήριες γραμμές

Αντιμονοπωλιακή νομοθεσία: Η Επιτροπή εκδίδει νέους οριζόντιους κανονισμούς απαλλαγής κατά κατηγορία και νέες οριζόντιες κατευθυντήριες γραμμές
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 7 λεπτά


Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε σήμερα αναθεωρημένους οριζόντιους κανονισμούς απαλλαγής κατά κατηγορία για τις συμφωνίες έρευνας και ανάπτυξης και τις συμφωνίες εξειδίκευσης (HBER), οι οποίοι συνοδεύονται από αναθεωρημένες οριζόντιες κατευθυντήριες γραμμές, κατόπιν ενδελεχούς αξιολόγησης και επανεξέτασης των ισχυόντων κανόνων. Οι αναθεωρημένοι οριζόντιοι κανονισμοί απαλλαγής κατά κατηγορία και οι συναφείς κατευθυντήριες γραμμές παρέχουν στις επιχειρήσεις σαφέστερες και επικαιροποιημένες κατευθύνσεις ώστε να τις βοηθήσουν στην αξιολόγηση της συμβατότητας των συμφωνιών οριζόντιας συνεργασίας που συνάπτουν με τους κανόνες ανταγωνισμού της ΕΕ. Οι νέοι οριζόντιοι κανονισμοί απαλλαγής κατά κατηγορία θα τεθούν σε ισχύ την 1η Ιουλίου 2023, ενώ οι κατευθυντήριες γραμμές μετά τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ.

Κύριες αλλαγές που επιφέρουν οι αναθεωρημένοι κανόνες

Οι οριζόντιοι κανονισμοί απαλλαγής κατά κατηγορία απαλλάσσουν τις συμφωνίες Ε&Α και τις συμφωνίες εξειδίκευσης από την απαγόρευση του άρθρου 101 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης («ΣΛΕΕ»), υπό ορισμένες προϋποθέσεις. Οι κανόνες δημιουργούν μία περιοχή ασφαλείας όπου ορισμένες συμφωνίες απαλλάσσονται κατά κατηγορία από τους κανόνες ανταγωνισμού.

Οι αναθεωρημένοι κανόνες που εγκρίθηκαν σήμερα εισάγουν τις ακόλουθες αλλαγές:

- Επεκτείνεται το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού απαλλαγής κατά κατηγορία για συμφωνίες εξειδίκευσης ώστε να καλύπτει περισσότερα είδη συμφωνιών παραγωγής που συνάπτονται από περισσότερα των δύο μέρη. Επιπλέον, οι αναθεωρημένοι κανόνες εισάγουν μια πιο ευέλικτη προσέγγιση για τον υπολογισμό των μεριδίων αγοράς με σκοπό την εφαρμογή της απαλλαγής κατά κατηγορία. Περιλαμβάνουν επίσης ειδική καθοδήγηση σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής της εν λόγω απαλλαγής.

- Ενισχύονται η σαφήνεια και η ευελιξία όσον αφορά τον υπολογισμό των μεριδίων αγοράς για τους σκοπούς της εφαρμογής του κανονισμού απαλλαγής κατά κατηγορία στις συμφωνίες Ε&Α και παρέχεται καθοδήγηση σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής του. Ειδικότερα, οι αναθεωρημένοι κανόνες δίνουν μεγαλύτερη βαρύτητα στην προστασία του ανταγωνισμού καινοτομίας, ιδίως σε περιπτώσεις όπου δεν είναι δυνατός ο υπολογισμός των μεριδίων αγοράς, και στο πλαίσιο αυτό δίνεται έμφαση στην εξουσία της Επιτροπής και των εθνικών αρχών ανταγωνισμού να ανακαλούν το ευεργέτημα της απαλλαγής σε μεμονωμένες προβληματικές περιπτώσεις.

- Επικαιροποιείται το εισαγωγικό κεφάλαιο των κατευθυντήριων γραμμών με την πλέον πρόσφατη νομολογία σχετικά με βασικές έννοιες όπως οι εναρμονισμένες πρακτικές, ο δυνητικός ανταγωνισμός, οι περιορισμοί εκ του αντικειμένου και εκ του αποτελέσματος, και οι παρεπόμενοι περιορισμοί. Το κεφάλαιο αυτό περιέχει επίσης νέες κατευθύνσεις σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 101 της ΣΛΕΕ σε συμφωνίες μεταξύ κοινών επιχειρήσεων και των μητρικών τους εταιρειών, καθώς και διεξοδική καθοδήγηση σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής των κατευθυντήριων γραμμών σε συμφωνίες που περιλαμβάνουν συνεργασία σε περισσότερα από ένα είδη δραστηριοτήτων (π.χ. παραγωγή και εμπορία).

- Νέα ενότητα σχετικά με τις συμφωνίες κοινής χρήσης υποδομών κινητής τηλεπικοινωνίας, η οποία αντικατοπτρίζει την πλέον πρόσφατη πρακτική όσον αφορά την επιβολή των κανόνων, στο κεφάλαιο των οριζόντιων κατευθυντήριων γραμμών για τις συμφωνίες παραγωγής. Οι νέες αυτές κατευθύνσεις καθορίζουν τους παράγοντες που είναι σημαντικοί για την αξιολόγηση των εν λόγω συμφωνιών και περιλαμβάνουν κατάλογο των ελάχιστων προϋποθέσεων τις οποίες πρέπει να πληρούν οι επιχειρήσεις ώστε να περιορίζεται ο κίνδυνος παραβίασης των κανόνων ανταγωνισμού.

- Επεκτείνεται και αποσαφηνίζεται το κεφάλαιο των κατευθυντήριων γραμμών για τις συμφωνίες αγοράς, ώστε να αντικατοπτρίζει την πρόσφατη πρακτική. Στο αναθεωρημένο κεφάλαιο εξηγείται η διάκριση μεταξύ των από κοινού αγορών και των συμπράξεων αγοραστών. Διευκρινίζεται επίσης ότι οι από κοινού αγορές περιλαμβάνουν και τις συμφωνίες βάσει των οποίων οι αγοραστές διαπραγματεύονται από κοινού τους όρους αγοράς, αλλά κάθε αγοραστής πραγματοποιεί τις αγορές του κατά τρόπο ανεξάρτητο. Δίνεται επίσης μεγαλύτερη έμφαση στις ενδεχόμενες αντιανταγωνιστικές επιπτώσεις στην ανάντη πλευρά της προσφοράς και παρέχονται κατευθύνσεις σχετικά με ορισμένες τακτικές από κοινού διαπραγμάτευσης, συμπεριλαμβανομένης της προσφυγής σε προσωρινές διακοπές των παραγγελιών.

- Επεκτείνεται το κεφάλαιο των κατευθυντήριων γραμμών για τις συμφωνίες εμπορίας ώστε να συμπεριληφθεί ένα νέο τμήμα σχετικά με τις κοινοπραξίες προσφερόντων και κατευθύνσεις σχετικά με τη διάκριση από τη νόθευση διαγωνισμών.

- Αναδιαρθρώνεται και επεκτείνεται το κεφάλαιο των κατευθυντήριων γραμμών για την ανταλλαγή πληροφοριών ώστε να αντικατοπτρίζει την πλέον πρόσφατη νομολογία και εμπειρία στον τομέα της επιβολής των κανόνων. Το αναθεωρημένο κεφάλαιο περιλαμβάνει πρόσθετες κατευθύνσεις σχετικά με: i) την έννοια των εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών· ii) τα είδη ανταλλαγής πληροφοριών που ενδέχεται να συνιστούν περιορισμούς του ανταγωνισμού εξ αντικειμένου· iii) τα δυνητικά ευνοϊκά για τον ανταγωνισμό αποτελέσματα της συγκέντρωσης δεδομένων· iv) τις έμμεσες μορφές ανταλλαγής πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων των συμφωνιών τύπου «ακτινωτού τροχού» («hub-and-spoke»)· v) την παροχή ενδείξεων μέσω δημόσιων ανακοινώσεων κατά παράβαση των κανόνων ανταγωνισμού· και vi) τα πρακτικά μέτρα που μπορούν να λάβουν οι εταιρείες για την αποφυγή παραβάσεων, όπως ο περιορισμός του εύρους της ανταλλαγής, η χρήση καθαρών ομάδων ή ανεξάρτητων εντολοδόχων και η δημόσια αποστασιοποίηση.

- Τροποποιείται το κεφάλαιο των κατευθυντήριων γραμμών για τις συμφωνίες τυποποίησης ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά την απαίτηση για ανοικτή συμμετοχή στη διαδικασία καθορισμού προτύπων. Το αναθεωρημένο κεφάλαιο διευκρινίζει επίσης i) ότι η γνωστοποίηση, από τα μέρη συμφωνίας τυποποίησης, μέγιστου συσσωρευμένου τέλους εκμετάλλευσης δεν αντιβαίνει στους κανόνες ανταγωνισμού και ii) ότι οι συμμετέχοντες οφείλουν να γνωστοποιούν τα σχετικά δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας.

- Ένα νέο κεφάλαιο στις οριζόντιες κατευθυντήριες γραμμές, το οποίο καλύπτει τις συμφωνίες βιωσιμότητας, προκειμένου να διευκρινιστεί ότι οι αντιμονοπωλιακοί κανόνες δεν εμποδίζουν τη σύναψη συμφωνιών μεταξύ ανταγωνιστών που επιδιώκουν στόχο βιωσιμότητας. Οι νέες κατευθυντήριες γραμμές περιλαμβάνουν ευρύ ορισμό των στόχων βιωσιμότητας, με βάση τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, και απαριθμούν παραδείγματα συμφωνιών βιωσιμότητας που κατά κανόνα δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 101 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ. Οι νέοι κανόνες προβλέπουν επίσης μία περιοχή ασφαλείας για τις συμφωνίες τυποποίησης της βιωσιμότητας που πληρούν ορισμένες προϋποθέσεις. Διευκρινίζουν επίσης πώς μπορεί να απαλλαγεί μια συμφωνία βιωσιμότητας, περιγράφοντας τα είδη οφελών που μπορούν να ληφθούν υπόψη. Το νέο κεφάλαιο περιέχει περαιτέρω υποθετικά παραδείγματα προς επεξήγηση της εφαρμογής του άρθρου 101 της ΣΛΕΕ. Το νέο κεφάλαιο για τη βιωσιμότητα υπενθυμίζει επίσης στις εταιρείες που επιθυμούν να συνάψουν συμφωνία βιωσιμότητας ότι μπορούν να ζητήσουν ανεπίσημη καθοδήγηση από την Επιτροπή προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τους κανόνες ανταγωνισμού της ΕΕ. Η εν λόγω καθοδήγηση μπορεί να συμπληρώσει το γενικό πλαίσιο ανάλυσης που καθορίζεται στο νέο κεφάλαιο για τη βιωσιμότητα.

Πρόσθετες λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις κύριες αλλαγές περιλαμβάνονται σε επεξηγηματικό σημείωμα που συνοδεύει τους αναθεωρημένους κανόνες.

Ιστορικό της διαδικασίας επανεξέτασης

Τον Μάιο του 2021, η Επιτροπή δημοσίευσε έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της στο οποίο παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των οριζόντιων κανονισμών απαλλαγής κατά κατηγορία του 2010 και των οριζόντιων κατευθυντήριων γραμμών του 2011. Η αξιολόγηση έδειξε ότι τα εν λόγω μέσα αποτελούν χρήσιμα εργαλεία που διευκολύνουν σημαντικά την αυτοαξιολόγηση των οριζόντιων συμφωνιών και συμβάλλουν στη μείωση του κόστους συμμόρφωσης για τις επιχειρήσεις. Ωστόσο, η αξιολόγηση παρείχε επίσης στοιχεία που συνηγορούσαν υπέρ της προσαρμογής των κανόνων στις εξελίξεις που σημειώθηκαν στην αγορά και στην κοινωνία μετά τη θέσπισή τους.

Μετά την αξιολόγηση, η Επιτροπή δρομολόγησε, τον Ιούνιο του 2021, εκτίμηση των επιπτώσεων, κατά τη διάρκεια της οποίας συγκέντρωσε περαιτέρω στοιχεία σχετικά με τους τομείς που επιδέχονται βελτίωση, μεταξύ άλλων μέσω ανοικτής δημόσιας διαβούλευσης, εργαστηρίων με τα εμπλεκόμενα μέρη, συζητήσεων με τα ενδιαφερόμενα μέρη και τις εθνικές αρχές ανταγωνισμού, καθώς και μέσω στοχευμένων εκθέσεων εμπειρογνωμόνων.

Τον Μάρτιο του 2022, η Επιτροπή ξεκίνησε δημόσια διαβούλευση σχετικά με το σχέδιο αναθεώρησης των οριζόντιων κανονισμών απαλλαγής κατά κατηγορία και των οριζόντιων κατευθυντήριων γραμμών. Τα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης συνοψίζονται στην έκθεση εκτίμησης αντικτύπου, η οποία δημοσιεύεται επίσης σήμερα. Η εν λόγω έκθεση περιλαμβάνει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις δραστηριότητες διαβούλευσης, καθώς και την αξιολόγηση των προτεινόμενων αλλαγών.

Ιστορικό των οριζόντιων κανονισμών απαλλαγής κατά κατηγορία

Το άρθρο 101 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ απαγορεύει τις συμφωνίες μεταξύ εταιρειών, οι οποίες περιορίζουν τον ανταγωνισμό. Ωστόσο, δυνάμει του άρθρου 101 παράγραφος 3 της ΣΛΕΕ, οι εν λόγω συμφωνίες μπορούν να κηρύσσονται συμβατές με την εσωτερική αγορά, εφόσον συμβάλλουν στη βελτίωση της παραγωγής ή της διανομής των προϊόντων ή στην προώθηση της τεχνικής ή οικονομικής προόδου, εξασφαλίζοντας συγχρόνως στους καταναλωτές εύλογο μερίδιο του οφέλους που προκύπτει, δίχως να εξαλείφεται ο ανταγωνισμός.

Οι οριζόντιοι κανονισμοί απαλλαγής κατά κατηγορία απαλλάσσουν τις οριζόντιες συμφωνίες Ε&Α και εξειδίκευσης, που πληρούν ορισμένες προϋποθέσεις, από την απαγόρευση του άρθρου 101 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ, δημιουργώντας έτσι περιοχή ασφαλείας για τις εν λόγω συμφωνίες. Οι οριζόντιοι κανονισμοί απαλλαγής κατά κατηγορία συνοδεύονται από τις οριζόντιες κατευθυντήριες γραμμές, οι οποίες παρέχουν καθοδήγηση σχετικά με τον τρόπο: i) εφαρμογής των οριζόντιων κανονισμών απαλλαγής κατά κατηγορία· ii) αξιολόγησης των συμφωνιών Ε&Α και των συμφωνιών εξειδίκευσης που δεν εμπίπτουν στην περιοχή ασφαλείας· και iii) αξιολόγησης διαφόρων άλλων κοινών ειδών συμφωνιών συνεργασίας μεταξύ ανταγωνιστριών εταιρειών. Σε αυτές περιλαμβάνονται οι συμφωνίες από κοινού πραγματοποίησης αγορών και από κοινού εμπορίας, οι συμφωνίες τυποποίησης, οι ανταλλαγές πληροφοριών και οι συμφωνίες βιωσιμότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες

Βλ. την ειδική ιστοσελίδα της ΓΔ Ανταγωνισμού, η οποία περιέχει τις εισηγήσεις των ενδιαφερόμενων μερών που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της αξιολόγησης και της εκτίμησης επιπτώσεων, περιλήψεις των διαφόρων δραστηριοτήτων διαβούλευσης, το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής σχετικά με την αξιολόγηση, τις εκθέσεις εμπειρογνωμόνων που εκπονήθηκαν για την εκτίμηση επιπτώσεων και την έκθεση εκτίμησης επιπτώσεων.

Μην χάσετε την ευκαιρία να ακούσετε μια συζήτηση σχετικά με ορισμένες από τις βασικές εξελίξεις των οριζόντιων κανονισμών απαλλαγής κατά κατηγορία και των οριζόντιων κατευθυντήριων γραμμών κατά τη διάρκεια του δεύτερου επεισοδίου της διαδικτυακής σειράς «Let's Talk Competition», στις 26 Ιουνίου 2023 στις 13:00 (ώρα Κεντρικής Ευρώπης). Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στον ειδικό ιστότοπο της εκδήλωσης.
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης