Αποτελέσματα live αναζήτησης

Τροποποίηση καταλόγου δικαιοδοσιών για την εφαρμογή δέουσας επιμέλειας

30 Μάιου 2023 Σχόλια
Τροποποίηση καταλόγου δικαιοδοσιών για την εφαρμογή δέουσας επιμέλειας
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 2 λεπτά


Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η απόφαση Α.1083/2023 με την οποία τροποποιείται η  ΠΟΛ.1137/12.9.2017 σχετικά με τον καθορισμό των καταλόγων σχετικά με τις Δηλωτέες Δικαιοδοσίες, δυνάμει του εδαφίου γ'της παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 4428/2016 (Α' 190) και σχετικά με τις Συμμετέχουσες Δικαιοδοσίες, δυνάμει του ίδιου άρθρου και της περ. β' της παρ. 5 του άρθρου 9 του ν. 4170/2013 (α' 163), έναντι της Ελλάδας.

Η απόφαση τροποποιείται ως ακολούθως :

Τροποποιούμε την υπό στοιχεία ΠΟΛ.1137/12.9.2017 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ ως ακολούθως:

1. Στο άρθρο 1 προστίθεται παρ. 7 ως εξής:

«7. Για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών χρηματοοικονομικών λογαριασμών που διενεργείται κατά το έτος 2023, ως Δηλωτέες Δικαιοδοσίες έναντι της Ελλάδας, κατά την έννοια του ορισμού του άρθρου τρίτου, Παράρτημα Ι, Τμήμα VIII Ενότητα Δ' παρ. 4 του ν. 4428/2016, αναφορικά με πληροφορίες του έτους 2022, λογίζονται οι Δικαιοδοσίες των παρ. 1, 2, 3, 4, 5 και 6 πλην της Κόστα Ρίκα, με την προσθήκη των ακόλουθων Δικαιοδοσιών αναφορικά με πληροφορίες του έτους 2022 και του έτους 2021, αναλόγως της περίπτωσης:

α/α Ονομασία Δικαιοδοσίας στην ελληνική γλώσσα Ονομασία Δικαιοδοσίας στην αγγλική γλώσσα Αναφορικά με πληροφορίες έτους 2021 Αναφορικά με πληροφορίες έτους 2022
1 Γκάνα Ghana X X
2 Τζαμάικα Jamaica X X
3 Μαλδίβες Maldives X X
4 Άγιος Χριστόφορος και Νέβις Saint Kitts and Nevis   X

»

2.

α. Το σημείο Ζ' του άρθρου 2 αντικαθίσταται ως εξής:

«Ζ. Για την εφαρμογή των κανόνων υποβολής στοιχείων και δέουσας επιμέλειας αναφορικά με το έτος 2022:

Συμμετέχουσες Δικαιοδοσίες είναι όλες οι Δικαιοδοσίες που περιλαμβάνονται στους Πίνακες Α, Β; Γ, Δ, Ε' και ΣΤ' του παρόντος άρθρου και προστίθενται οι ακόλουθες Δικαιοδοσίες:

Πίνακας Ζ'

α/α Ονομασία Δικαιοδοσίας στην ελληνική γλώσσα Ονομασία Δικαιοδοσίας στην αγγλική γλώσσα
1 Τζαμάικα Jamaica
2 Άγιος Μαρτίνος Sint Maarten

Οι Συμμετέχουσες Δικαιοδοσίες, όπως ορίζονται στο σημείο ΣΤ' του παρόντος άρθρου, λαμβάνονται υπόψη για την εφαρμογή των κανόνων υποβολής στοιχείων και δέουσας επιμέλειας από την 1η Ιανουαρίου 2022.».

β. Μετά το σημείο Ζ' του άρθρου 2 προστίθεται σημείο Η' ως εξής:

«Η. Για την εφαρμογή των κανόνων υποβολής στοιχείων και δέουσας επιμέλειας αναφορικά με το έτος 2023: Συμμετέχουσες Δικαιοδοσίες είναι όλες οι Δικαιοδοσίες που περιλαμβάνονται στους Πίνακες Α' Β', Γ, Δ' Ε, ΣΤ' και Ζ' του παρόντος άρθρου.

Οι Συμμετέχουσες Δικαιοδοσίες, όπως ορίζονται στο σημείο Η' του παρόντος άρθρου, λαμβάνονται υπόψη για την εφαρμογή των κανόνων υποβολής στοιχείων και δέουσας επιμέλειας από την 1η Ιανουαρίου 2023.».


Δείτε την απόφαση στο φορολογικό αρχείο του κόμβου

Δείτε την ΠΟΛ.1137/2017 όπως έχει κωδικοποιηθεί και ισχύει.
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης