Αποτελέσματα live αναζήτησης

Πρόσβαση επενδυτών σε εταιρικές πληροφορίες: Προσωρινή συμφωνία για το ευρωπαϊκό ενιαίο σημείο πρόσβασης (ESAP)

Πρόσβαση επενδυτών σε εταιρικές πληροφορίες: Προσωρινή συμφωνία για το ευρωπαϊκό ενιαίο σημείο πρόσβασης (ESAP)

Η ΕΕ πρόκειται να δημιουργήσει σύντομα ένα ενιαίο σημείο πρόσβασης σε δημόσιες χρηματοοικονομικές και σχετικές με τη βιωσιμότητα πληροφορίες που αφορούν τις εταιρείες και τα επενδυτικά προϊόντα της ΕΕ. Οι διαπραγματευτές του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατέληξαν σήμερα σε προσωρινή συμφωνία επί τριών προτάσεων για τη δημιουργία του ευρωπαϊκού ενιαίου σημείου πρόσβασης (ESAP), το οποίο αποτελεί μέρος του σχεδίου δράσης για την Ένωση Κεφαλαιαγορών (CMU).

Η σημερινή συμφωνία αποτελεί καλή είδηση τόσο για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις όσο και για τους επενδυτές παγκοσμίως. Σύντομα θα δημιουργήσουμε μια πλατφόρμα που θα διευκολύνει πολύ την εξεύρεση και τη σύγκριση βιώσιμων επενδυτικών προϊόντων και εταιρειών, συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ, με λαμπρό οικονομικό μέλλον. Αυτό θα βοηθήσει τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να γίνουν ακόμη πιο ελκυστικές για τους επενδυτές.
Elisabeth Svantesson, Υπουργός Οικονομικών της Σουηδίας

Η ελεύθερη, φιλική προς τον χρήστη, κεντρική και ψηφιακή πρόσβαση σε χρηματοοικονομικές και σχετικές με τη βιωσιμότητα πληροφορίες που δημοσιοποιούν ευρωπαϊκές εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων μικρών εταιρειών, θα διευκολύνει τη διαδικασία λήψης αποφάσεων για ευρύ φάσμα επενδυτών, μεταξύ άλλων για ιδιώτες επενδυτές. Με την αύξηση της κυκλοφορίας των πληροφοριών, μεταξύ άλλων και σε διασυνοριακό επίπεδο, και της ψηφιακής χρήσης των πληροφοριών αυτών, το ESAP θα προωθήσει περαιτέρω την ενοποίηση των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και των κεφαλαιαγορών στο εσωτερικό της Ένωσης και θα συμβάλει στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής για την Ένωση Κεφαλαιαγορών.

Το ESAP δεν επιβάλλει πρόσθετες απαιτήσεις υποβολής στοιχείων στις ευρωπαϊκές εταιρείες. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το ESAP θα παρέχει πρόσβαση σε πληροφορίες που έχουν ήδη δημοσιοποιηθεί κατ’ εφαρμογή των σχετικών ευρωπαϊκών οδηγιών και κανονισμών. Οι πληροφορίες για τη βιωσιμότητα θα καθίστανται διαθέσιμες εγκαίρως στο ESAP, στηρίζοντας έτσι τους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας.

Βάσει της προσωρινής συμφωνίας, η πλατφόρμα ESAP αναμένεται να είναι διαθέσιμη από το καλοκαίρι του 2027 και σταδιακά να τεθεί σε εφαρμογή ώστε να καταστεί δυνατή η αυστηρή εφαρμογή της. Χάρη στη συνοχή των διαφορετικών φάσεων, η σταδιακή εφαρμογή θα διασφαλίσει ότι οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί και οδηγίες, ανάλογα με την προτεραιότητα που έχουν, θα ενταχθούν στο πεδίο εφαρμογής της ESAP μέσα σε τέσσερα χρόνια. Έτσι διασφαλίζεται επαρκής χρόνος για τον καθορισμό και την εφαρμογή των απαιτούμενων τεχνικών πτυχών του έργου. Επίσης, στο διάστημα αυτό η λειτουργία του ESAP θα αξιολογείται τακτικά και θα υπάρχει ρήτρα επανεξέτασης που θα εγγυάται την επάρκεια της πλατφόρμας όσον αφορά την ικανοποίηση των αναγκών των χρηστών της και την τεχνική αποτελεσματικότητά της.

Από την αρχή (φάση 1), οι συννομοθέτες συμφώνησαν ότι το πεδίο εφαρμογής θα πρέπει να περιλαμβάνει πληροφορίες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 236/2012 για τις ανοικτές πωλήσεις, τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1129 για το ενημερωτικό δελτίο και την οδηγία 2004/109/ΕΚ για τη διαφάνεια.

Έξι μήνες μετά τη δημοσιοποίηση του ESAP (48 μήνες μετά την έναρξη ισχύος), θα ξεκινήσει η φάση 2. Το πεδίο εφαρμογής της φάσης 2 θα είναι αρκετά ευρύ και θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, πληροφορίες σύμφωνα με τις γνωστοποιήσεις αειφορίας στον κανονισμό για τον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (SFDR), τον κανονισμό για τους οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας (ΟΑΠΙ) και τον κανονισμό για τους δείκτες αναφοράς.

Κατά την τρίτη και τελευταία φάση προστίθενται στο πεδίο εφαρμογής συναφείς πληροφορίες που απορρέουν από περίπου 20 πρόσθετες νομοθετικές πράξεις, μεταξύ των οποίων ο κανονισμός για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις (ΚΚΑ), ο κανονισμός για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (MiFIR) και ο κανονισμός της ΕΕ για τα πράσινα ομόλογα (EUGBR).

Η συμφωνία είναι προσωρινή, καθώς πρέπει να επιβεβαιωθεί από το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο προτού εγκριθεί επίσημα.

Ιστορικό


Η πρόταση εντάσσεται στη δέσμη μέτρων για την Ένωση Κεφαλαιαγορών, την οποία υπέβαλε η Επιτροπή στις 25 Νοεμβρίου 2021. Το Συμβούλιο καθόρισε τη θέση του σχετικά με την πρόταση στις 29 Ιουνίου 2022. Οι τριμερείς διαπραγματεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ξεκίνησαν στις 8 Μαρτίου 2023 και ολοκληρώθηκαν με τη σημερινή προσωρινή συμφωνία.

Εύκολη πρόσβαση των επενδυτών σε εταιρικές πληροφορίες: Καθορισμός της θέσης του Συμβουλίου σχετικά με το ευρωπαϊκό ενιαίο σημείο πρόσβασης (ESAP) (δελτίο Τύπου, 29 Ιουνίου 2022)
Ένωση Κεφαλαιαγορών (γενικές πληροφορίες)Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης