Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ανοιχτή πρόσκληση ενδιαφέροντος από το Υπουργείο Οικονομικών με θέμα «Ο Πολίτης σχεδιάζει τη φορολογική του δήλωση»

Το Υπουργείο Οικονομικών, στην προσπάθεια του να αναβαθμίσει την ποιότητα των υπηρεσιών του προς τους πολίτες, προτίθεται να ανασχεδιάσει το έντυπο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων (Ε1) καθώς και τις φόρμες μέσω των οποίων γίνεται η ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων αυτών.

Ο ανασχεδιασμός αυτός έχει ως στόχο την απλοποίηση της υποβολής, εξοικονομώντας έτσι χρόνο, κόπο και χρήματα για τον φορολογούμενο.

Επιδίωξη του Υπουργείου είναι:

    - Η αναβάθμιση της υπάρχουσας ηλεκτρονικής υπηρεσίας σε μία νέα προσωποποιημένη υπηρεσία        προσαρμοσμένη στις ανάγκες διαφορετικών ομάδων φορολογουμένων πολιτών (έμπειροι χρήστες, χρήστες        χωρίς γνώση του τρόπου συμπλήρωσης της δήλωσης, χρήστες με εισοδήματα από μία ή περισσότερες        πηγές κ.α.).

    - Η προσυμπλήρωση των πληροφοριών που έχει στη διάθεσή της η Γ.Γ.Π.Σ. για τον φορολογούμενο.

    - Η σταδιακή προώθηση της ηλεκτρονικής υποβολής των δηλώσεων στο σύνολο των πολιτών αίροντας τον        αποκλεισμό σε ομάδες όπως είναι τα ΑμεΑ., αλλοδαποί κ.λπ.

Το Υπουργείο Οικονομικών θεωρεί επίκεντρο σε αυτή του την προσπάθεια την άποψη και τη συμμετοχή του πολίτη, γι' αυτό καλεί κάθε πολίτη ή ομάδες πολιτών, φυσικά ή νομικά πρόσωπα να υποβάλουν προτάσεις και πρωτότυπες ιδέες στο πλαίσιο μιας ανοικτής πρόσκλησης με θέμα:

«Ο Πολίτης σχεδιάζει την φορολογική του δήλωση»

Η πρόσκληση γίνεται με σκοπό την ανάδειξη και βράβευση των καλύτερων προτάσεων για καθένα από τα δύο μέσα υποβολής (έντυπο και ηλεκτρονική υπηρεσία). Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει πρόταση ανασχεδιασμού για το έντυπο, για την ηλεκτρονική υπηρεσία ή και για τα δύο.

    - Οι προτάσεις για το προεκτυπωμένο έντυπο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων        (Ε1) θα πρέπει να υποβάλονται σε έντυπη μορφή ή σε ηλεκτρονικό αρχείο.

    - Οι προτάσεις για την ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων        (διεπαφή χρήστη), θα πρέπει να απεικονίζουν (σε μορφή σειρά οθονών) ένα σχεδιαστικό υπόδειγμα των        ιστοσελίδων σε μορφή κώδικα HTML 1.1, CSS2 και Javascript.

Οι συμμετοχές μπορούν να υποβάλονται από την Τετάρτη 22 Σεπτεμβρίου 2010 έως και την Κυριακή 23 Οκτωβρίου 2010 και ώρα 24:00, στις ακόλουθες διευθύνσεις:

    - Για την αναμόρφωση της ηλεκτρονικής υπηρεσίας στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:        [email protected]

    - Για την αναμόρφωση του προεκτυπωμένου εντύπου (Ε1):

  • Στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected] ή
  • Στην ταχυδρομική διεύθυνση:     
         
          Υπουργείο Οικονομικών
          Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων
          Χανδρή 1 και Θεσσαλονίκης
          Τ.Κ: 18346, Μοσχάτο

          Υπ' όψιν κας Μαυροπούλου Σοφίας


Ως έγκυρη απόδειξη εμπρόθεσμης υποβολής θεωρείται για μεν την ηλεκτρονική υποβολή η ημερομηνία και ώρα αποστολής του ηλεκτρονικού μηνύματος, για δε την ταχυδρομική υποβολή η σφραγίδα παραλαβής του ταχυδρομείου.

Μετά το πέρας της ημερομηνίας λήξης καμία συμμετοχή δεν θα γίνεται δεκτή.

Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων που ζητούνται για την έγκυρη συμμετοχή τους είναι: ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γεννήσεως, τηλεφωνικός αριθμός επικοινωνίας και ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας (e-mail) αν υπάρχει. Για λόγους αδιαμφισβήτητης ταυτοποίησης της πρότασης με τον προτείνοντα απαιτείται η συμπλήρωση των παραπάνω στοιχείων στη θέση που θα προβλέπεται στη πρόταση για τα προσωπικά στοιχεία του φορολογούμενου. Η Γ.Γ.Π.Σ. διατηρεί το δικαίωμα τηλεφωνικής επικοινωνίας με τους συμμετέχοντες προς επαλήθευση των ατομικών στοιχείων τους.

Η αξιολόγηση των προτάσεων θα γίνει από αρμοδίως ορισμένη Επιτροπή και σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια:

    - Την ευκολία και ταχύτητα συμπλήρωσης με ιδιαίτερη έμφαση σε ΑμεΑ

    - Την λογική ομαδοποίηση σχετικών πληροφοριών

    - Την απλότητα και ευχρηστία της φόρμας/εντύπου

Οι τρεις (3) καλύτερες προτάσεις για καθένα από τα δύο μέσα υποβολής θα λάβουν τα εξής χρηματικά έπαθλα:

    - Για το προεκτυπωμένο έντυπο, 3.000 ευρώ για την πρώτη, 2.000 ευρώ για τη δεύτερη και 1.000 ευρώ για        την τρίτη συμμετοχή.

    - Για την ηλεκτρονική υπηρεσία, 5.000 ευρώ για την πρώτη, 3.000 ευρώ για τη δεύτερη και σε 2.000 ευρώ για        την τρίτη συμμετοχή.

Οι βραβευθέντες οφείλουν να προσκομίσουν φορολογική ενημερότητα για την παραλαβή των βραβείων.

Την επομένη της ημερομηνίας λήξης υποβολής θα ανακοινωθεί στην παρούσα ιστοσελίδα η ημερομηνία δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων. Στην περίπτωση κατά την οποία η Γ.Γ.Π.Σ. δεν μπορεί να έρθει σε επικοινωνία με κάποιον από τους βραβευθέντες, αυτόματα το δικαίωμα του νικητή το αποκτά η επόμενη στη σειρά βαθμολογίας πρόταση.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, ανεξαρτήτως ιδιότητας. Οι συμμετέχοντες μπορεί να είναι μεμονωμένα άτομα, ομάδες ατόμων ή νομικά πρόσωπα.

Από το διαγωνισμό αποκλείονται όσοι είναι ή υπήρξαν στελέχη ή υπάλληλοι της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, τακτικά ή αναπληρωματικά μέλη της επιτροπής αξιολόγησης, καθώς και συγγενείς μέχρι 2ου βαθμού των ως άνω προσώπων.

Οι συμμετέχοντες αναλαμβάνουν την ευθύνη ότι η πρόταση που υποβάλλουν είναι προσωπικό τους δημιούργημα ή έχουν αποκτήσει τις απαραίτητες άδειες χρήσης και εκμετάλλευσης και δεν παραβιάζουν πνευματικά δικαιώματα τρίτων.

Η Γ.Γ.Π.Σ. διατηρεί το δικαίωμα, κατά την κρίση της, να αξιοποιήσει τις προτάσεις των βραβευθέντων.

Συμμετοχή στην πρόσκληση προϋποθέτει και αποδεικνύει τη ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων του παρόντος.

Το Υπουργείο Οικονομικών διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τους όρους, να παρατείνει ή να μειώσει τη χρονική διάρκεια της πρόσκλησης, οποτεδήποτε για τεχνικούς, λειτουργικούς ή λόγους δημοσίου συμφέροντος ή λόγους ανωτέρας βίας, μετά από ενημέρωση του κοινού.

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνουν τυχόν ερωτήσεις και απορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]. Απαντήσεις θα παρέχονται στην παρούσα ιστοσελίδα, από τη λειτουργία:

«ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ»
(συμπληρώνεται με ερωτήσεις που αποστέλλονται στη διεύθυνση
[email protected] και θα δημοσιεύονται με την απάντηση εδώ)

«ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ»
Φορολογική δήλωση φυσικών προσώπων 2009 - pdf
Στατιστικό δελτίο 2009 (κωδικοί και πλήθος) - pdf
Κωδικοί και κείμενα φορολογικής δήλωσης ΦΠ 2010 - pdf (Προσεχώς)
Google Group για επικοινωνία και συζήτησηΘέλετε να δείτε τα σχόλια; Η προβολή των σχολίων απαιτεί την ενεργοποίηση των cookies, επιλογή η οποία έχει απενεργοποιηθεί απο εσάς.
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies πατώντας εδώ και να επιτρέψετε την προβολή των σχολίων σε κάθε άρθρο.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης