Αποτελέσματα live αναζήτησης

Το νέο newsletter της έδρας Jean Monnet (Οκτ.-Δεκ. 2022): Εξελίξεις στο ευρωπαϊκό φορολογικό δίκαιο και ΟΟΣΑ

26 Απρίλιου 2023 Σχόλια
Το νέο newsletter της έδρας Jean Monnet (Οκτ.-Δεκ. 2022): Εξελίξεις στο ευρωπαϊκό φορολογικό δίκαιο και ΟΟΣΑ
  • Το Newsletter περιλαμβάνει όλες τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα του ευρωπαϊκού φορολογικού δικαίου ανά θεσμικό όργανο της ΕΕ, εξελίξεις σε επίπεδο ΟΟΣΑ, νομολογία, εθνικές πρωτοβουλίες, κατάλογο ελληνικής και ξενόγλωσσης αρθρογραφίας και βιβλιογραφίας, καθώς και περιγραφή των δράσεων της Έδρας


Περιεχόμενα
I Πρόλογος της κατόχου της έδρας καθηγήτριας κυρίας Κατερίνας Σαββαΐδου
II Εξελίξεις στον τομέα της φορολογίας στην ΕΕ (ανά θεσμικό όργανο)
Α Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Β Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Γ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Δ Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
III Δράσεις του ΟΟΣΑ
V Δράσεις της έδρας Jean Monnet
Α Ομιλίες της κατόχου της έδρας Κατερίνας Σαββαΐδου και της Συνεργάτιδος της Έδρας Βασιλικής Αθανασάκη σε επιμορφωτικά συνέδρια και ημερίδες
Β Δημοσίευση φορολογικών νέων tax flash)
VI Αρθρογραφία
A. Μελέτες, άρθρα και σχόλια αποφάσεων
Α1 Παρουσίαση της Κατερίνας Σαββαΐδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΑΠΘ, Κατόχου της Έδρας Jean Monnet στην Ευρωπαϊκή Φορολογική Πολιτική και Διοίκηση, τ ΓΓΔΕ, με τίτλο The concept of fixed establishment for VAT purposes on the occasion of the ECJ decision in Dong Yang Electronics (C 547 18 EJTN AD On line Classroom on 9 3 2021
Α2 Παρουσίαση της Κατερίνας Σαββαΐδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΑΠΘ, Κατόχου της Έδρας Jean Monnet στην Ευρωπαϊκή Φορολογική Πολιτική και Διοίκηση, τ ΓΓΔΕ, με τίτλο Jurisprudence updates most important decisions of the European Court of Justice relevant for administrative judges EUCJ Case Law The concept of fixed establishment for VAT purposes on the occasion of the EUCJ decision in Berlin Chemie A Menarini Sarl (C 333 20 EJTN AD On line Classroom on 5 10 2022
VII Επισκόπηση αρθρογραφίας σε επιστημονικά περιοδικά
Α Ελληνική αρθρογραφία
Β Ξενόγλωσση αρθρογραφία


I. Πρόλογος της κατόχου της έδρας καθηγήτριας κυρίας Κατερίνας Σαββαΐδου

Αγαπητοί αναγνώστες, μεταξύ των σημαντικότερων εξελίξεων στον τομέα της φορολογίας σε επίπεδο ΕΕ το τελευταίο τρίμηνο περιλαμβάνεται η έγκριση του αναθεωρημένου Κώδικα Δεοντολογίας για τη φορολογία των επιχειρήσεων με σκοπό τη θέσπιση ενός δικαιοτέρου φορολογικού περιβάλλοντος στην ΕΕ, η έγκριση από το Συμβούλιο της ΕΕ της Οδηγίας για την ελάχιστη φορολογία των πολυεθνικών ομίλων, καθώς και η συμφωνία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου αναφορικά με τον Μηχανισμό Συνοριακής Προσαρμογής Άνθρακα (“ Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενέκριναν, επίσης, την επιβολή φόρου έκτακτων ενεργειακών κερδών με σκοπό τη στήριξη των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων

Παράλληλα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέλαβε και νέες πρωτοβουλίες, όπως τη δημοσίευση πρόσκλησης υποβολής παρατηρήσεων σχετικά με τη θέσπιση ενός νέου πλαισίου φορολογίας εισοδήματος επιχειρήσεων στην Ευρώπη (“ τη δημοσίευση πρότασης για την τροποποίηση της Οδηγίας για τη Διοικητική Συνεργασία (“η οποία θα περιλαμβάνει πλέον την ανταλλαγή πληροφοριών για τα κρυπτοπεριουσιακά στοιχεία (“DAC 8 καθώς και τη δημοσίευση μέτρων για τον εκσυγχρονισμό του συστήματος ΦΠΑ της ΕΕ με σκοπό την αντιμετώπιση των προκλήσεων που προκύπτουν από την ανάπτυξη της οικονομίας των πλατφορμών

Το τελευταίο τρίμηνο ήταν ιδιαιτέρως ενδιαφέρουσα και η νομολογία του Δικαστηρίου της ΕΕ Στο πλαίσιο αυτό ξεχωρίζει η δημοσίευση από το Δικαστήριο της ΕΕ της απόφασης του στην υπόθεση κρατικών ενισχύσεων που παρασχέθηκαν στην εταιρεία FIAT, με την οποία ακυρώθηκε η απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου

Ειδικότερα, το Δικαστήριο της ΕΕ αποφάνθηκε ότι το Γενικό Δικαστήριο εσφαλμένα επικύρωσε το σύστημα αναφοράς που δέχτηκε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την εφαρμογή της αρχής των ίσων αποστάσεων arm’s length principle στις εταιρίες που είναι εγκατεστημένες στο Λουξεμβούργο, καθόσον δεν έλαβε υπόψη της τους ειδικούς κανόνες που υλοποιούν την εν λόγω αρχή σε αυτό το κράτος μέλος

Εξίσου σημαντική ήταν και η απόφαση του Δικαστηρίου της ΕΕ αναφορικά με το μητρώο πραγματικών δικαιούχων του Λουξεμβούργου, με την οποία κρίθηκε ότι η διάταξη στην εθνική νομοθεσία του Λουξεμβούργου για την εφαρμογή της Οδηγίας 2018 843 της ΕΕ για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, με βάση την οποία απαιτείτο οι πληροφορίες που περιέχονται στο μητρώο πραγματικών δικαιούχων να είναι προσβάσιμες στο διαδίκτυο για όλο το κοινό, ήταν άκυρη λόγω της σοβαρής παρέμβασης που επέφερε στα θεμελιώδη δικαιώματα του σεβασμού της ιδιωτικής ζωής και της προστασίας των προσωπικών δεδομένων, που κατοχυρώνονται στα άρθρα 7 και 8 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Παράλληλα σημαντικές ήταν και οι πρωτοβουλίες σε επίπεδο ΟΟΣΑ Ειδικότερα παρουσιάστηκε το νέο πλαίσιο διαφάνειας των κρυπτοπεριουσιακών στοιχείων New Crypto Assets Transparency Framework ενώ υπεγράφη πολυμερής συμφωνία αρμόδιας αρχής (“ για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στο πλαίσιο των Πρότυπων Κανόνων του ΟΟΣΑ για την υποβολή εκθέσεων από ψηφιακές πλατφόρμες

Τέλος, να σημειωθεί ότι παρά τις σημαντικές πρωτοβουλίες σε επίπεδο ΕΕ και ΟΟΣΑ, το 2022 τελειώνει με μία «απαισιόδοξη νότα» λόγω της επιφύλαξης που διατύπωσε ο ΟΟΣΑ σχετικά με τους κινδύνους για τη διάβρωση της φορολογικής βάσης των κρατών (“ ελλείψει εφαρμογής των δύο πυλώνων της παγκόσμιας συμφωνίας

Καλή ανάγνωση και να είστε όλοι καλά

Κατερίνα Σαββαΐδου

Δείτε το 17ο Newsletter από εδώΔημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης