Νέος νόμος 5043/2023 - Το τελευταίο νομοσχέδιο της Βουλής πριν τις εκλογές με πλήθος ρυθμίσεων

Νομοθετικές επισημάνσεις

13 Απρίλιος 2023
Taxheaven.grΔημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο νόμος 5043/2023 «Ρυθμίσεις σχετικά με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού - Διατάξεις για την ευζωία των ζώων συντροφιάς - Διατάξεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου τομέα - Λοιπές ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες επείγουσες διατάξεις».

Οι σημαντικότερες διατάξεις του νόμου αυτού
:

1. Τέλος Ακίνητης Περιουσίας: Νέες αλλαγές για μη ηλεκτροδοτούμενα και για μισθωμένα


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με την προτεινόμενη ρύθμιση απλουστεύεται περαιτέρω η διαδικασία έκδοσης βεβαιώσεων Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.), ούτως ώστε εάν πρόκειται για μη ηλεκτροδοτούμενο ακίνητο, ο αιτών δεν απαιτείται να προσκομίζει βεβαίωση διακοπής ηλεκτροδότησης από τον Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ), καθώς τη διακοπή ηλεκτροδότησης από τον ΔΕΔΔΗΕ και την ημερομηνία διακοπής βεβαιώνει ο αρμόδιος υπάλληλος του δήμου που παραλαμβάνει την αίτηση έκδοσης της βεβαίωσης, βάσει των στοιχείων της σχετικής βάσης δεδομένων του ΔΕΔΔΗΕ, στην οποία ο οικείος δήμος έχει άμεση πρόσβαση. Επιπλέον, για τη διευκόλυνση των ιδιοκτητών ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου που μισθωνόταν, προβλέπεται πλέον υποχρέωση των παρόχων ηλεκτρικού ρεύματος να παραδίδουν αντίγραφο του τελευταίου λογαριασμού ρεύματος στους ιδιοκτήτες των μισθωμένων ακινήτων στα οποία παρέχουν ρεύμα, υπό την προϋπόθεση της προσκόμισης από τους ιδιοκτήτες της δήλωσης λύσης της τελευταίας μίσθωσης στην Εφαρμογή Δήλωσης Στοιχείων Μισθώσεων Ακινήτων της Α.Α.Δ.Ε..

Η ΔΙΑΤΑΞΗ ΟΠΩΣ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ

Άρθρο 6
Ρυθμίσεις για τη βεβαίωση περί μη οφειλής Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) - Τροποποίηση περ. α. παρ. 18 άρθρου 24 ν. 2130/1993


Στην περ. α. της παρ. 18 του άρθρου 24 του ν. 2130/1993 (Α' 62) επέρχονται οι εξής αλλαγές:
α) στο τέταρτο εδάφιο τροποποιούνται τα απαιτούμενα πιστοποιητικά σε περίπτωση μη ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου, β) προστίθενται νέο πέμπτο και έβδομο εδάφιο και η περ. α. διαμορφώνεται ως εξής:
«18.α. Σε περίπτωση μεταβίβασης της κυριότητας των πάσης φύσεως ακίνητων για οποιαδήποτε αιτία και προ της υπογραφής του συμβολαίου, απαιτείται βεβαίωση περί μη οφειλής Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.), άλλως η συμβολαιογραφική πράξη είναι άκυρη και δεν επάγεται οποιαδήποτε έννομη συνέπεια. Η βεβαίωση χορηγείται κατόπιν αιτήσεως του ιδιοκτήτη ή αναζητείται αυτεπάγγελτα από τον συμβολαιογράφο ή προσκομίζεται από τον μεταβιβάζοντα, εκδίδεται εντός πέντε (5) ημερών με βάση τα στοιχεία που τηρεί ηλεκτρονικά ο δήμος και ισχύει μέχρι το τέλος του έτους έκδοσής της. Η βεβαίωση που χορηγεί ο δήμος δύναται να είναι και ψηφιακή και να χρησιμοποιείται και για την ηλεκτρονική μεταβίβαση του ακινήτου. Ο δήμος ζητά ως δικαιολογητικά για τη χορήγηση της βεβαίωσης μόνον α) για την περίπτωση ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου, φωτοτυπία τελευταίου λογαριασμού ρεύματος μαζί με το αποδεικτικό εξόφλησής του και Πιστοποιητικό Πληρότητας Ταυτότητας Κτιρίου/Διηρημένης Ιδιοκτησίας, και β) για την περίπτωση μη ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου, Πιστοποιητικό Πληρότητας Ταυτότητας Κτιρίου / Διηρημένης Ιδιοκτησίας και υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη για τη μη χρήση του ακινήτου. Η διακοπή ηλεκτροδότησης βεβαιώνεται από τον Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) και η ημερομηνία διακοπής από τον αρμόδιο υπάλληλο του δήμου που παραλαμβάνει την αίτηση έκδοσης της βεβαίωσης, βάσει των στοιχείων της σχετικής βάσης δεδομένων του ΔΕΔΔΗΕ, στην οποία ο οικείος δήμος έχει άμεση πρόσβαση. Η βεβαίωση εκδίδεται για τα τετραγωνικά μέτρα που αναφέρονται στο Πιστοποιητικό Πληρότητας Ταυτότητας Κτιρίου / Διηρημένης Ιδιοκτησίας. Για τα ηλεκτροδοτούμενα μισθωμένα ακίνητα, οι πάροχοι ηλεκτρικού ρεύματος υποχρεούνται να παραδίδουν αντίγραφο του τελευταίου λογαριασμού ρεύματος στους ιδιοκτήτες των μισθωμένων ακινήτων στα οποία παρέχουν ρεύμα, προκειμένου να εκδοθεί η βεβαίωση, εφόσον τους προσκομισθεί από τους ιδιοκτήτες αυτών η δήλωση λύσης της τελευταίας μίσθωσης στην Εφαρμογή Δήλωσης Στοιχείων Μισθώσεων Ακινήτων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.».

2. Αναδρομικά δημοτικά τέλη: Λύση στο πρόβλημα με νέα διάταξη του ΥΠΕΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ


Με την προτεινόμενη διάταξη τίθεται η δεκαετία ως απώτατο όριο της δυνατότητας των δήμων για την αναζήτηση και βεβαίωση οφειλών και η πενταετία για τη βεβαίωση των προστίμων σε περίπτωση μη υποβολής δήλωσης αναγκαίων στοιχείων ή υποβολής δήλωσης με ανακριβή ή ελλιπή στοιχεία, με σκοπό τη σαφέστερη διατύπωση της τροποποιούμενης διάταξης και την αποφυγή παρανοήσεων σχετικά με την υποτιθέμενη δυνατότητα είσπραξης παραγεγραμμένων οφειλών.

Η ΔΙΑΤΑΞΗ ΟΠΩΣ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ

Άρθρο 7
Βεβαίωση και είσπραξη οφειλών υπόχρεων προς δήμους σε περίπτωση μη υποβολής δήλωσης αναγκαίων στοιχείων ή υποβολής δήλωσης με ανακριβή ή ελλιπή στοιχεία – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 166Α ν. 3463/2006


Η παρ. 2 του άρθρου 166Α του ν. 3463/2006 (Α’ 114) τροποποιείται με την προσθήκη των λέξεων «αλλά όχι πέραν της δεκαετίας» και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:
«2. Αν οι υπόχρεοι δεν έχουν υποβάλει δήλωση αναγκαίων στοιχείων ή υπέβαλαν δήλωση με ανακριβή ή ελλιπή στοιχεία βεβαιώνονται σε βάρος τους οι οφειλές από τη γένεση της υποχρέωσής τους αλλά όχι πέραν της δεκαετίας και τα πρόστιμα που τους αναλογούν κατά περίπτωση επί των οφειλών των πέντε (5) τελευταίων ετών».

3. Πόθεν έσχες: Γνωστοποίηση μέχρι 30 Απριλίου από τους υπόχρεους

Η προτεινόμενη ρύθμιση καθίσταται αναγκαία ώστε να εφαρμοστεί αποτελεσματικά και χωρίς τεχνικές δυσχέρειες, η πρόβλεψη περί ηλεκτρονικής καταχώρισης κατάστασης υπόχρεων προσώπων Δ.Π.Κ., η οποία προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 5026/2023.
Με το άρθρο 54 τροποποιείται η παράγραφος 1 του άρθρου 17 του ν. 5026/2023 (νέο πόθεν έσχες) και οι λέξεις «30 Μαρτίου» στο δεύτερο εδάφιο αντικαταστάθηκαν από τις λέξεις «30 Απριλίου», στο έβδομο εδάφιο πριν τις λέξεις «στην φορολογική αρχή» προστέθηκε η φράση «στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας του άρθρου 17 του ν. 4704/2020 (Α' 133) ή αν δεν υπάρχει εκεί,» και η παράγραφος 1 διαμορφώθηκε ως εξής:

Η ΔΙΑΤΑΞΗ ΟΠΩΣ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ

«1. Εντός των πρώτων δεκαπέντε (15) ημερών κάθε μήνα για τις αρχικές Δ.Π.Κ. και μέχρι το τέλος Μαΐου κάθε έτους για τις ετήσιες Δ.Π.Κ., ο αρμόδιος φορέας ή τα όργανα διοίκησης του φορέα στον οποίο υπάγονται ή από τον οποίο εποπτεύονται οι υπόχρεοι ετήσιας Δ.Π.Κ., υποχρεούται να καταχωρίσει ηλεκτρονικά, μέσω της ενιαίας διαδικτυακής εφαρμογής, και να οριστικοποιήσει την κατάσταση των υπόχρεων προσώπων, συμπεριλαμβανομένων των συζύγων τους, των εν διαστάσει συζύγων τους ή των προσώπων με τα οποία έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 του ν. 4356/2015 (Α' 181). Για τον σκοπό αυτόν, οι υπόχρεοι γνωστοποιούν στον αρμόδιο φορέα ή τα όργανα διοίκησης του φορέα στον οποίο υπάγονται ή από τον οποίο εποπτεύονται τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) τους, καθώς και αυτόν των συζύγων τους, των εν διαστάσει συζύγων τους ή των προσώπων με τα οποία έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης μέχρι τις 30 Απριλίου κάθε έτους, ώστε να επικαιροποιηθεί η κατάσταση υπόχρεων προσώπων. Η κατάσταση περιλαμβάνει υπόχρεους που απέκτησαν, κατέχουν ή απώλεσαν την ιδιότητα του υπόχρεου στην προηγούμενη χρήση ή στις τρεις (3) προηγούμενες χρήσεις για τους υπόχρεους του άρθρου 4, της περ. α' του άρθρου 6 και της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 8. Η μη ύπαρξη υπόχρεων δηλώνεται ηλεκτρονικά με την οριστικοποίηση μηδενικής κατάστασης από πιστοποιημένο χρήστη του φορέα. Ειδικώς, όσον αφορά στην ανάρτηση των καταστάσεων του πρώτου εδαφίου που αφορούν στους υπόχρεους της περ. α' του άρθρου 6, αρμόδιος φορέας ορίζεται το Υπουργείο Εσωτερικών. Η Επιτροπή Ελέγχου του άρθρου 25 μπορεί να ζητά από οποιαδήποτε υπηρεσία, φορέα ή νομικό ή φυσικό πρόσωπο που διαθέτει στοιχεία για πρόσωπα που υπάγονται στις περιπτώσεις του παρόντος Κεφαλαίου, κατάσταση των οικείων προσώπων. Με την οριστικοποίηση της κατάστασης των υπόχρεων προσώπων σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο, αποστέλλεται αυτόματα σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του υπόχρεου που είναι καταχωρισμένη στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας του άρθρου 17 του ν. 4704/2020 (Α' 133) ή αν δεν υπάρχει εκεί, στην φορολογική αρχή. Η ανωτέρω αποστολή επέχει θέση ενημέρωσης των υπόχρεων προσώπων για την υποχρέωσή τους προς υποβολή Δ.Π.Κ. και απαλλάσσεται ο αρμόδιος υπάλληλος του φορέα ή του οργάνου του πρώτου εδαφίου από κάθε σχετική ευθύνη.»

4. Εξωδικαστικός μηχανισμός: Ρύθμιση οφειλών νομικών προσώπων που έχουν λυθεί ή εκκαθαρισθεί

Επιχειρείται η αντιμετώπιση του ζητήματος της ρύθμισης στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού του ν. 4738/2020 και των οφειλών προς το Δημόσιο νομικών προσώπων που έχουν λυθεί ή εκκαθαρισθεί, από τα συνυπεύθυνα κατά νόμο πρόσωπα, τα οποία αυτές βαρύνουν.
Οι οφειλές προς το Δημόσιο νομικών προσώπων που έχουν λυθεί ή και εκκαθαρισθεί, που βαρύνουν τα συνυπεύθυνα κατά νόμο πρόσωπα, δεν μπορούσαν να ρυθμισθούν μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών με την αίτηση των συνυπεύθυνων κατά νόμο προσώπων, διότι δεν έχουν ακόμα βεβαιωθεί στους προσωπικούς Α.Φ.Μ.. Για τον λόγο αυτό, με την προτεινόμενη διάταξη επιχειρείται η απεικόνιση στην πλατφόρμα του εξωδικαστικού μηχανισμού και των οφειλών αυτών στην αίτηση των συνυπεύθυνων κατά νόμο προσώπων, ώστε να καταστεί δυνατή η υπαγωγή και η ρύθμισή τους μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών.

Η ΔΙΑΤΑΞΗ ΟΠΩΣ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ

Άρθρο 75
Οφειλές συνυπεύθυνων προσώπων - Τροποποίηση περ. γ' παρ. 3 άρθρου 7 ν. 4738/2020


Στην περ. γ' της παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 4738/2020 (Α'207) προστίθενται δεύτερο και τρίτο εδάφιο και η περ. γ' διαμορφώνεται ως εξής:
«γ) το πρόσωπο της παρ. 1 έχει τεθεί σε λύση ή εκκαθάριση. Οφειλές προς το Δημόσιο που έχουν βεβαιωθεί σε βάρος νομικού προσώπου της παρούσας περίπτωσης δύνανται να ρυθμιστούν με αίτηση τρίτου προσώπου, που έχει κατά νόμο εις ολόκληρον ευθύνη με το υπό εκκαθάριση νομικό πρόσωπο για τις βεβαιωμένες σε βάρος του οφειλές, εφόσον ο αιτών δεν εξαιρείται από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος κεφαλαίου. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ρυθμίζονται τεχνικά και άλλα θέματα για την απεικόνιση στην πλατφόρμα του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών των οφειλών του νομικού προσώπου σε αίτηση συνυπεύθυνων προσώπων.».

5. Παράταση προθεσμίας εναρμόνισης καταστατικών οικοδομικών συνεταιρισμών

Η προθεσμία εναρμόνισης των καταστατικών οικοδομικών συνεταιρισμών, όπως αυτή προβλέπεται στην παρ. 14 του άρθρου 39 του ν. 4030/2011, παρατείνεται από τη λήξη της μέχρι την 31η. 12.2023.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ


Οι οικοδομικοί συνεταιρισμοί υπήχθησαν με το άρθρο 12 του ν. 4280/2014 στον ν. 1667/1986, περί αστικών συνεταιρισμών. Προκειμένου να εναρμονίσουν τα καταστατικά τους δόθηκε προθεσμία, με τελική καταληκτική ημερομηνία-κατόπιν παρατάσεων αυτής-την 3η.11.2020. Ωστόσο, στην πράξη παρατηρήθηκε ότι κατά πολύ μεγάλο ποσοστό οι οικοδομικοί συνεταιρισμοί δεν πρόλαβαν να επικαιροποιήσουν τα καταστατικά τους, με αποτέλεσμα να καθίσταται αυτοδίκαιη η διάλυσή τους και την αδυναμία αξιοποίησης των ακινήτων ιδιοκτησίας τους. Με την παρούσα διάταξη δίνεται μία τελευταία ευκαιρία συμμόρφωσης προς το νομοθετικό πλαίσιο, έως και την 31η.12.2023.

Η ΔΙΑΤΑΞΗ ΟΠΩΣ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ

Άρθρο 77
Παράταση της προθεσμίας εναρμόνισης των καταστατικών οικοδομικών συνεταιρισμών


Η προθεσμία εναρμόνισης των καταστατικών οικοδομικών συνεταιρισμών, όπως αυτή προβλέπεται στην παρ. 14 του άρθρου 39 του ν. 4030/2011 (Α' 249), παρατείνεται από τη λήξη της μέχρι την 31η. 12.2023.

6. Voucher για τη διασύνδεση ιατρών και δομών με τον Ατομικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας


Προβλέπεται η θέσπιση προγράμματος για την ενίσχυση των προσωπικών ιατρών, των ιδιωτικών ιατρείων, των ιδιωτικών κλινικών και των ιδιωτικών μονάδων υγείας, μέσω συστήματος επιταγών (voucher), για την αντιστάθμιση του κόστους εγκατάστασης κατάλληλου λογισμικού και υλικού εξοπλισμού, προκειμένου να δύνανται να διασυνδεθούν τα συστήματά τους με τον Εθνικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας. Το πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο δράσης του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 και του ψηφιακού μετασχηματισμού του τομέα της υγείας.
Η προτεινόμενη ρύθμιση αποτελεί μία από τις προτεινόμενες πρωτοβουλίες που έχει ενταχθεί στον πυλώνα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με δεδομένο το κόστος εγκατάστασης λογισμικού και υλικού εξοπλισμού για τη διασύνδεση του Ψηφιακού Αποθετηρίου Βεβαιώσεων- Νοσηλειών - Εξετάσεων, με το Ψηφιακό Αποθετήριο Διαγνωστικών Εργαστηριακών Αποτελεσμάτων και με τον Εθνικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας και το οποίο λειτουργεί αποτρεπτικά σε πολλές περιπτώσεις των προσωπικών ιατρών, των ιδιωτικών ιατρείων, των ιδιωτικών κλινικών και των ιδιωτικών μονάδων υγείας, η ρύθμιση αυτή παρέχει το σχετικό κίνητρο στους τελευταίους να ενισχύσουν τον ψηφιακό εξοπλισμό τους προς τον σκοπό καλύτερης εξυπηρέτησης του ασθενούς.

Άρθρο 83
Πρόγραμμα «Διασύνδεσης Προσωπικών Ιατρών και Ιδιωτικών Δομών με τον Ατομικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας» («Connection with NDHR»)


1. Θεσπίζεται πρόγραμμα με τίτλο «Διασύνδεση με τον Ατομικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας» («Connection with National Digital Health Record») από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, το οποίο χρηματοδοτείται από το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 και υλοποιείται από την ανώνυμη εταιρεία του Ελληνικού Δημοσίου «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε.» (ΗΔΙΚΑ Α.Ε.) τηρουμένων των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων. Σκοπός του προγράμματος είναι η ενίσχυση των προσωπικών ιατρών, των ιδιωτικών ιατρείων, των ιδιωτικών κλινικών και μονάδων υγείας, μέσω συστήματος επιταγών (voucher), για την αντιστάθμιση του κόστους εγκατάστασης κατάλληλου λογισμικού και υλικού εξοπλισμού, προκειμένου να δύνανται να διασυνδεθούν τα συστήματά τους με τον Εθνικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας. Οι ιδιωτικές κλινικές και οι ιδιωτικές μονάδες υγείας διασυνδέονται αρχικά με το Ψηφιακό Αποθετήριο Βεβαιώσεων - Νοσηλειών - Εξετάσεων που έχει συσταθεί δυνάμει του άρθρου 93 του ν. 4961/2022 (Α' 146) στην Η.Δ.Ι.Κ.Α. Α.Ε. και με το Ψηφιακό Αποθετήριο Διαγνωστικών Εργαστηριακών Αποτελεσμάτων, που έχει συσταθεί σύμφωνα με το άρθρο 83 του ν. 4954/2022 (Α' 136) στην Η.Δ.Ι.Κ.Α. Α.Ε αντίστοιχα, τα οποία αποτελούν τμήμα του Συστήματος του Ατομικού Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας (Α.Η.Φ.Υ.) του άρθρου 84 του ν. 4600/2019 (Α' 43).
2. Δικαιούχοι του προγράμματος είναι οι προσωπικοί ιατροί, οι ιδιωτικές κλινικές, τα ιδιωτικά ιατρεία ή οδοντιατρεία, τα διαγνωστικά εργαστήρια και τα εργαστήρια φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης.
3. Οι ως άνω δικαιούχοι δύνανται να επιλέξουν τους παρόχους που θα αναλάβουν την υλοποίηση των απαιτούμενων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών από το Μητρώο Παρόχων. Οιπάροχοιπου επιλέγονται υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης για λογαριασμό των δικαιούχων της ενίσχυσης της παρ. 1, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του προγράμματος, την οποία αναπτύσσει, τηρεί και διαχειρίζεται η ΗΔΙΚΑ Α.Ε..
4. Κάθε πάροχος, αφότου αυθεντικοποιηθεί με τους προσωπικούς κωδικούς του και τα διαπιστευτήρια της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet), σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4727/2020 (Α' 184), εισέρχεται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα και αιτείται την έκδοση της επιταγής για λογαριασμό των δικαιούχων, που τον έχουν εξουσιοδοτήσει. Η ΗΔΙΚΑ Α.Ε. διενεργεί έλεγχο της τήρησης των προϋποθέσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα και, εφόσον επιβεβαιώσει την επιλεξιμότητα των τελικών δικαιούχων, αυτοί λαμβάνουν την επιχορήγηση.
5. Η ΗΔΙΚΑ Α.Ε., ως υπεύθυνη επεξεργασίας, διασφαλίζει την προστασία των δικαιωμάτων των προσώπων, της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τον Κανονισμό (EE) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία ίων δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (L 119) [Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων] και τον ν. 4624/2019 (Α' 137).
6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υγείας καθορίζονται οι προϋποθέσεις, η διαδικασία, οι όροι, ο ειδικότερος χρόνος υλοποίησης του προγράμματος, τα αρμόδια για την υλοποίηση όργανα και κάθε άλλο ζήτημα σχετικό με τη διαχείριση, την παρακολούθηση, τη χρηματοδότηση, την υλοποίηση, τη λειτουργία και την εκτέλεση του προγράμματος, η σύσταση και οι λεπτομέρειες λειτουργίας του Μητρώου Παροχών, τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του προγράμματος, οι απαραίτητες διαλειτουργικότητες και ρυθμίζεται κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή του παρόντος τηρουμένων των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων.

7. Voucher για τον ψηφιακό μετασχηματισμό επιχειρήσεων έκδοσης περιφερειακού τύπου


Προβλέπεται η στήριξη των επιχειρήσεων έκδοσης περιφερειακού τύπου, μέσω συστήματος επιταγών (voucher), θα ενισχύσει την παραγωγικότητά τους βοηθώντας τις μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο αυτό να αναβαθμίσουν και να εκσυγχρονίσουν τον εξοπλισμό τους, προκειμένου να ενισχυθεί η ψηφιακή τους ωριμότητα.

Η ΔΙΑΤΑΞΗ ΟΠΩΣ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ

Άρθρο 84
Πρόγραμμα «Ψηφιακά εργαλεία - Ψηφιακός μετασχηματισμός των επιχειρήσεων του Κλάδου Έκδοσης Περιφερειακού Τύπου»


1. Θεσπίζεται πρόγραμμα με τίτλο «Ψηφιακά εργαλεία - Ψηφιακός μετασχηματισμός των επιχειρήσεων του Κλάδου Έκδοσης Περιφερειακού Τύπου» από κοινού από την Προεδρία της Κυβέρνησης και το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, το οποίο χρηματοδοτείται από το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. στη δράση 16706 «Ψηφιακός Μετασχηματισμός των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» και υλοποιείται από την ανώνυμη εταιρεία του ελληνικού δημοσίου «Κοινωνία της Πληροφορίας Μονοπρόσωπη Α.Ε.» (ΚτΠ Μ.Α.Ε.) τηρουμένων των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων. Σκοπός του προγράμματος είναι η ενίσχυση των μεσαίων, μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της έκδοσης περιφερειακού τύπου, μέσω συστήματος επιταγών (voucher), που διατίθενται στους δικαιούχους για την ψηφιακή τους αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού τους, προκειμένου να ενισχυθεί η ψηφιακή τους ωριμότητα.
2. Επιλέξιμες προς ενίσχυση από το πρόγραμμα είναι οι ψηφιακές υπηρεσίες, τα προϊόντα και ο εξοπλισμός, καθώς και οι συναφείς με αυτά συμπληρωματικές υπηρεσίες, με σκοπό τον εκσυγχρονισμό της παραγωγικής, εμπορικής και διοικητικής λειτουργίας των επιχειρήσεων, την αναβάθμιση του τρόπου επικοινωνίας, συνεργασίας και εισαγωγής νέων μορφών υβριδικής εργασίας, την ανανέωση και τον εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού, του λογισμικού, των ψηφιακών, σχεδιαστικών και άλλων προγραμμάτων, την ψηφιοποίηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών, περιλαμβανομένου και του ηλεκτρονικού εμπορίου, την αύξηση του επιπέδου ασφάλειας και εμπιστοσύνης στις ηλεκτρονικές συναλλαγές, μέσω της αξιοποίησης νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών.
3. Οι δυνητικοί δικαιούχοι της ενίσχυσης της παρ. 1 υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του προγράμματος, την οποία αναπτύσσει, τηρεί και διαχειρίζεται η ΚτΠ Μ.Α.Ε..
4. Η ΚτΠ Μ.Α.Ε. διενεργεί έλεγχο της τήρησης των προϋποθέσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα και, εφόσον επιβεβαιώσει την επιλεξιμότητα των τελικών δικαιούχων, αυτοί λαμβάνουν την επιχορήγηση.
5. Η ΚτΠ Μ.Α.Ε., ως υπεύθυνη επεξεργασίας, διασφαλίζει την προστασία των δικαιωμάτων των προσώπων, της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τον Κανονισμό (EE) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (L 119) [Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων] και τον ν. 4624/2019 (Α' 137).
6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και του Υπουργού στον οποίο έχουν ανατεθεί οι αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, καθορίζονται οι προϋποθέσεις, η διαδικασία, οι όροι, ο ειδικότερος χρόνος υλοποίησης του προγράμματος, τα αρμόδια για την υλοποίηση όργανα και κάθε άλλο ζήτημα σχετικό με τη διαχείριση, την παρακολούθηση, τη χρηματοδότηση, την υλοποίηση, τη λειτουργία και την εκτέλεση του προγράμματος, η σύσταση και οι λεπτομέρειες λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του προγράμματος, τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του προγράμματος, οι απαραίτητες διαλειτουργικότητες και ρυθμίζεται κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή του παρόντος τηρουμένων των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων.

8. Ακατάσχετο απαιτήσεων και Κρατική Αρωγή

Σκοπείται η διατήρηση του ακατάσχετου των απαιτήσεων που προβλέπονται στην παρ. 4 του άρθρου 4 περί του ακατάσχετου της επιχορήγησης επιχειρήσεων και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορέων, την παρ. 3 του άρθρου 5 περί του ακατάσχετου της επιχορήγησης ασφαλισμένων επιχειρήσεων και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορέων, την παρ. 2 του άρθρου 6 περί του ακατάσχετου της ενίσχυσης πρώτης αρωγής και την παρ. 2 του άρθρου 24Α περί του ακατάσχετου της ενίσχυσης πρώτης αρωγής έναντι στεγαστικής συνδρομής του Μέρους Α' του ν. 4797/2021, χωρίς χρονικό περιορισμό. Επίσης, ρυθμίζεται η περίπτωση των ήδη δεσμευμένων χρημάτων που τηρούνται σε τραπεζικό λογαριασμό του οφειλέτη και αυτό δεν έχει αποδοθεί στον κατασχεθέντα κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας προτεινόμενης διάταξης. Επίσης, ρυθμίζεται το ζήτημα της άρσης μετά από αίτηση του δήμου ή της περιφέρειας κατασχέσεων στα χέρια τρίτων που έχουν ήδη επιβληθεί, σε οποιοδήποτε στάδιο της εκτελεστικής διαδικασίας και αν βρίσκονται, μη εφαρμοζόμενης της παρ. 3 του άρθρου 30 του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν. 4978/2022), περί αναγκαστικής εκχώρησης των απαιτήσεων, σε περίπτωση ρύθμισης - συμψηφισμού οφειλών των δήμων και των περιφερειών στο δημόσιο και σε ασφαλιστικούς οργανισμούς με το άρθρο 79 του ν. 4316/2014.

Η ΔΙΑΤΑΞΗ ΟΠΩΣ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ

Άρθρο 90
Ειδικότερες ρυθμίσεις για το ακατάσχετο απαιτήσεων - Τροποποίηση υποπερ. iii) περ. γ) παρ. 2 άρθρου 79 ν. 4316/2014


1. Οι περιορισμοί του δεύτερου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 982 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας [π.δ. 503/1985 (Α' 182)] δεν εφαρμόζονται στις απαιτήσεις που χαρακτηρίζονται ως ακατάσχετες βάσει της παρ. 4 του άρθρου 4 περί του ακατάσχετου της επιχορήγησης επιχειρήσεων και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορέων, της παρ. 3 του άρθρου 5 περί του ακατάσχετου της επιχορήγησης ασφαλισμένων επιχειρήσεων και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορέων, της παρ. 2 του άρθρου 6 περί του ακατάσχετου της ενίσχυσης πρώτης αρωγής και της παρ. 2 του άρθρου 24Α περί του ακατάσχετου της ενίσχυσης πρώτης αρωγής έναντι στεγαστικής συνδρομής του Μέρους Α' του ν. 4797/2021 (Α' 66).
2. Τα δεσμευμένα ποσά, που εμπίπτουν στην περ. ζ' της παρ. 2 του άρθρου 982 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και χαρακτηρίζονται ως ακατάσχετα σύμφωνα με την παρ. 1, τα οποία δεν έχουν ακόμη αποδοθεί, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, σε εκείνον που επιβάλλει την κατάσχεση αποδεσμεύονται.
3α). Στην υποπερ. iii) της περ. γ) της παρ. 2 του άρθρου 79 του ν. 4316/2014 (Α' 270) επέρχονται οι εξής αλλαγές αα) το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται, β) προστίθενται νέα εδάφια τρίτο και τέταρτο και η υποπερ. iii) διαμορφώνεται ως εξής:
«iii) αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών μέτρων και η συνέχιση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης. Οι κατασχέσεις που έχουν ήδη επιβληθεί στα χέρια τρίτων, αίρονται μετά από αίτηση του δήμου ή της περιφέρειας, σε οποιοδήποτε στάδιο της εκτελεστικής διαδικασίας και αν βρίσκονται, μη εφαρμοζόμενης της παρ. 3 του άρθρου 30 του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν. 4978/2022, Α' 190), περί αναγκαστικής εκχώρησης των απαιτήσεων. Ποσά που έχουν αποδοθεί δεν επιστρέφονται και η κατάσχεση ανατρέπεται μόνο ως προς τις υφιστάμενες ή μελλοντικές απαιτήσεις που δεν έχουν αποδοθεί. Η παρούσα υποπερίπτωση ισχύει από τη δημοσίευση του παρόντος.».
β) Η περ. α' καταλαμβάνει και περιπτώσεις που έχουν εκδοθεί δικαστικές αποφάσεις σχετικά με το κύρος των κατασχέσεων στα χέρια τρίτου ή των δηλώσεων των τρίτων, εφόσον κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος οι τρίτοι δεν έχουν αποδώσει τα χρήματα στον κατασχόντα.».

9. Αφορολόγητη και ακατάσχετη η ενίσχυση του 2ου κύκλου για επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από τον πόλεμο στην Ουκρανία

Αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο της ενίσχυσης που καταβάλλεται στο πλαίσιο της δράσης «2ος κύκλος: Έκτακτη επιχορήγηση σε επιχειρήσεις του κλάδου γούνας που έχουν πληγεί από την επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και τις διεθνείς κυρώσεις που επιβλήθηκαν».

Η ΔΙΑΤΑΞΗ ΟΠΩΣ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ

Άρθρο 122
Αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο της ενίσχυσης που καταβάλλεται στο πλαίσιο της δράσης «2ος κύκλος: Έκτακτη επιχορήγηση σε επιχειρήσεις του κλάδου γούνας που έχουν πληγεί από την επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και τις διεθνείς κυρώσεις που επιβλήθηκαν»


Η ενίσχυση που καταβάλλεται στο πλαίσιο της χρηματοδοτούμενης από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021-2025 δράσης «2ος κύκλος: Έκτακτη Επιχορήγηση σε επιχειρήσεις του κλάδου γούνας που έχουν πληγεί από την επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και τις διεθνείς κυρώσεις που επιβλήθηκαν» δεν υπόκειται σε οποιονδήποτε φόρο, τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του Δημοσίου, είναι ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη στη Φορολογική Διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τα νομικά πρόσωπά τους, τα ασφαλιστικά ταμεία και τα πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα. Οι δικαιούχοι της ενίσχυσης του παρόντος απαλλάσσονται από την υποχρέωση προσκόμισης αποδεικτικού φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας για τη συμμετοχή τους στη δράση και την είσπραξη της ενίσχυσης.