Αποτελέσματα live αναζήτησης

Εξωδικαστικός μηχανισμός: Ρύθμιση οφειλών νομικών προσώπων που έχουν λυθεί ή εκκαθαρισθεί

12 Απρίλιου 2023 Σχόλια
Εξωδικαστικός μηχανισμός: Ρύθμιση οφειλών νομικών προσώπων που έχουν λυθεί ή εκκαθαρισθεί
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 2 λεπτά
  • Ρύθμιση στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού του ν. 4738/2020 και των οφειλών προς το Δημόσιο νομικών προσώπων που έχουν λυθεί ή εκκαθαρισθεί, από τα συνυπεύθυνα κατά νόμο πρόσωπα, τα οποία αυτές βαρύνουν

Με τη ρύθμιση που κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου «Ρυθμίσεις σχετικά με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού - Διατάξεις για την ευζωία των ζώων συντροφιάς - Διατάξεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου τομέα - Λοιπές ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες επείγουσες διατάξεις» επιχειρείται η αντιμετώπιση του ζητήματος της ρύθμισης στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού του ν. 4738/2020 και των οφειλών προς το Δημόσιο νομικών προσώπων που έχουν λυθεί ή εκκαθαρισθεί, από τα συνυπεύθυνα κατά νόμο πρόσωπα, τα οποία αυτές βαρύνουν.

Οι οφειλές προς το Δημόσιο νομικών προσώπων που έχουν λυθεί ή και εκκαθαρισθεί, που βαρύνουν τα συνυπεύθυνα κατά νόμο πρόσωπα, δεν μπορούσαν να ρυθμισθούν μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών με την αίτηση των συνυπεύθυνων κατά νόμο προσώπων, διότι δεν έχουν ακόμα βεβαιωθεί στους προσωπικούς Α.Φ.Μ.. Για τον λόγο αυτό, με την προτεινόμενη διάταξη επιχειρείται η απεικόνιση στην πλατφόρμα του εξωδικαστικού μηχανισμού και των οφειλών αυτών στην αίτηση των συνυπεύθυνων κατά νόμο προσώπων, ώστε να καταστεί δυνατή η υπαγωγή και η ρύθμισή τους μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 4
Οφειλές συνυπεύθυνων προσώπων - Τροποποίηση περ. γ' παρ. 3 άρθρου 7 ν. 4738/2020


Στην περ. γ' της παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 4738/2020 (Α'207) προστίθενται δεύτερο και τρίτο εδάφιο και η περ. γ' διαμορφώνεται ως εξής:
«γ) το πρόσωπο της παρ. 1 έχει τεθεί σε λύση ή εκκαθάριση. Οφειλές προς το Δημόσιο που έχουν βεβαιωθεί σε βάρος νομικού προσώπου της παρούσας περίπτωσης δύνανται να ρυθμιστούν με αίτηση τρίτου προσώπου, που έχει κατά νόμο εις ολόκληρον ευθύνη με το υπό εκκαθάριση νομικό πρόσωπο για τις βεβαιωμένες σε βάρος του οφειλές, εφόσον ο αιτών δεν εξαιρείται από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος κεφαλαίου. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ρυθμίζονται τεχνικά και άλλα θέματα για την απεικόνιση στην πλατφόρμα του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών των οφειλών του νομικού προσώπου σε αίτηση συνυπεύθυνων προσώπων.».Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης