Αποτελέσματα live αναζήτησης

Έντυπο E3 - Οι αλλαγές για το φορολογικό έτος 2022

30 Μάρτιου 2023 Σχόλια
Έντυπο E3 - Οι αλλαγές για το φορολογικό έτος 2022
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 4 λεπτά


Επιμέλεια
Επιστημονική ομάδα κόμβου

Δείτε αναλυτικά τις αλλαγές στο έντυπο Ε3 του φορολογικού έτους 2022, σε σχέση με αυτό του φορολογικού έτους 2021


► Στην πρώτη σελίδα προστέθηκε ο κωδικός  013 «Εξαίρεση από την υποχρέωση καταβολής τέλους επιτηδεύματος βάσει της παρ. 3α του άρθρου 31 του ν. 3986/2011»

Ο κωδικός αυτός αφορά την εφαρμογή του μέτρου της εξαίρεσης από το τέλος επιτηδεύματος στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που αυξάνουν τις θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης σύμφωνα με το άρθρο 180 του ν. 4972/2022

Η σχετική διάταξη :
«3α. Φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες, που αυξάνουν κατά τουλάχιστον τρία δωδέκατα (3/12) με σχέση εργασίας πλήρους απασχόλησης σε ένα έτος, σε σχέση με το προηγούμενο έτος, εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής του τέλους επιτηδεύματος του ίδιου φορολογικού έτους, υπό την προϋπόθεση ότι τα ακαθάριστα έσοδά τους κατά το φορολογικό έτος για το οποίο χορηγείται η εξαίρεση δεν υπερβαίνουν τα δύο (2) εκατομμύρια ευρώ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κατόπιν εισήγησης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, καθορίζονται:
α) ο τρόπος υπολογισμού της αύξησης του μέσου αριθμού εργαζομένων με σχέση εργασίας πλήρους απασχόλησης,
β) ο τρόπος και η διαδικασία διακρίβωσης και ελέγχου των προϋποθέσεων για την εξαίρεση από το τέλος επιτηδεύματος, και
γ) κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας.»


►  Προστέθηκε επίσης ο κωδικός : 014 «Ποσοστό περιθωρίου κέρδους των εμποροβιομηχανικών επιχειρήσεων του α.ν. 89/1967 και του ν. 3427/2005»

 Πίνακας Β

► Στον πίνακα Β επικαιροποιήθηκαν τα φορολογικά έτη για τα κριτήρια μεγέθους οντοτήτων βάσει του άρθρου 2 των Ε.Λ.Π. και επιπλέον προστέθηκε ο μέσος αριθμός εργαζομένων πλήρους απασχόλησης (παρ.3α άρθρου 31 του ν. 3986/2011).
Το νέο πεδίο έχει σχέση με τον νέο κωδικό 013 και αφορά και αυτό την εφαρμογή του μέτρου της εξαίρεσης από το τέλος επιτηδεύματος στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που αυξάνουν τις θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης σύμφωνα με το άρθρο 180 του ν. 4972/2022
 Πίνακας Γ

► Στον πίνακα Γ2 προστέθηκε νέος κωδικός 083 «Αγροτικές ενισχύσεις του άρθρου 61 του ν. 4919/2022, του άρθρου  113 του ν. 4926/2022 (κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις) και του άρθρου 95 του ν. 4982/2022 (ενεργειακή κρίση/λιπάσματα)»
Και οι 3 αυτές ενισχύσεις είναι αφορολόγητες σύμφωνα με τις ως άνω διατάξεις.


► Πραγματοποιήθηκε αλλαγή στο λεκτικό του κωδικού 082, για τα ποσά που εισπράχθηκαν στο τρέχον έτος 2022 αναδρομικά κατόπιν ένστασης ή δικαστικής απόφασης και επιλέγετε να φορολογηθούν το έτος αυτό.

 

 

Πίνακας ΣΤ

► Στον πίνακα ΣΤ προστέθηκαν νέοι κωδικοί 942 και 982 «Φορολογητέα καθαρά αποτελέσματα από αγροτική - βιολογική δραστηριότητα που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 4935/2022 (Συμβολαιακή Γεωργία)»
Οι κωδικοί αυτοί αφορούν την εφαρμογή του κινήτρου μείωσης του φόρου εισοδήματος για την Συμβολαιακή Γεωργία (ν. 4935/2022).
Δείτε και απόφαση:  127754 ΕΞ 2022

 

 

Πίνακας Ζ

► Στον πίνακα Ζ προστέθηκαν νέοι κωδικοί 806, 826, 846, 866 και 886 «Χρηματοδοτήσεις ή επιχορηγήσεις κοινωφελούς φορέα (άρθρ. 4 παρ. 1ια' του ν. 4873/2021)»

 

 

Υποπίνακας Κωδικού 144 πίνακα ΣΤ (Μείον :  Αφορολόγητα Έσοδα)

Στον υποπίνακα ΣΤ έγιναν οι παρακάτω αλλαγές:

1. Αφαιρέθηκε ο κωδικός 001 που αφορούσε στην αφορολόγητη αποζημίωση ειδικού σκοπού

2. Πραγματοποιήθηκαν αλλαγές στο λεκτικό του κωδικού 002 (αφαιρέθηκε ο ν. 4728/2020 και ο ν. 4722/2020)

3. Πραγματοποιήθηκαν αλλαγές στο λεκτικό του κωδικού 007 (αφαιρέθηκε το άρθ. 99 επ. του πτωχευτικού κώδικα)

4. Αφαιρέθηκε ο κωδικός 008 που αφορούσε στην αφορολόγητη ενίσχυση στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID 19 στον πρωτογενή τομέα (άρθ. 146 ν. 4764/2020)

5. Αφαιρέθηκε ο κωδικός 009 που αφορούσε στην αφορολόγητη ενίσχυση στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID 19 σε τουριστικά γραφεία-επιχειρήσεις που διαθέτουν τουρ. λεωφορεία Δ.Χ. (άρθ. 139 ν. 4764/2020 και άρθ. 36 ν. 4753/2020)

6. Τροποποιήθηκε ελαφρώς το λεκτικό του κωδικού 014 [Μη επιστρεπτέο ποσό κρατικής ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής (αρθρ.τρίτο της από 30.3.2020 Π.Ν.Π. που κυρώθηκε με το άρθρ. 1 του ν. 4684/2020)]

7. Πραγματοποιήθηκαν αλλαγές στο λεκτικό του κωδικού 015 (προστέθηκε το άρθ. 101 του ν. 4974/2021)

8. Πραγματοποιήθηκαν αλλαγές στο λεκτικό του κωδικού 017 (αφαιρέθηκε το άρθ. 1 του ν. 4682/2020 και το άρθ. 42 του ν. 4790/2021)

9. Προστέθηκαν οι κωδικοί:

α. 027 «Ενίσχυση στο πλαίσιο της δράσης «'Εκτακτη επιχορήγηση των περισσότερο πληττόμενων από την πανδημία επιχειρήσεων ψυχαγωγίας, διοργάνωσης εκδηλώσεων και εκθέσεων, τροφοδοσίας εκδηλώσεων, παροχής υπηρεσιών γυμναστηρίου και σχολής χορού» και «Επιχορήγηση υφιστάμενων επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από την πανδημία, σε περιοχές που υπέστησαν μεγάλες φυσικές καταστροφές» (άρθρ. 9 ν. 4890/2022

β. 028 «Ενίσχυση σε ελεύθερους επαγγελματίες λόγω αύξησης ενεργειακού κόστους (άρθρ.81 ν. 4916/2022

γ. 030 «Αποζημίωση ειδικού σκοπού σε εκμεταλλευτές και οδηγούς ταξί για την κάλυψη του αυξημένου κόστους καυσίμων κίνησης των οχημάτων που χρησιμοποιούν, στο πλαίσιο της επαγγελματικής τους δραστηριότητας (άρθρ.83 ν.4916/2022

δ. 031 «Ενίσχυση που καταβάλλεται στο πλαίσιο της δράσης «Έκτακτη επιχορήγηση σε επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από την επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και τις διεθνείς κυρώσεις που επιβλήθηκαν (άρθρ. 68 ν. 4949/2022


Τροποποιήθηκε ο Κωδικός 026 του υποπίνακα ΣΤ σε : «Αφορολόγητα έσοδα ατομικών πλοιοκτητριών επιχειρήσεων ν.27/1975 καθώς και τα αφορολόγητα έσοδα των ατομικών πλοιοκτητριών επιχειρήσεων ρυμουλκών και αυτοκινούμενων βυθοκόρων που φορολογούνται με το άρθρ. 57 του ν. 4646/2019 ή με το ν.27/1975»


Υποπίνακας Κωδικού 150 Πίνακα ΣΤ

Πραγματοποιήθηκαν αλλαγές στο λεκτικό του κωδικού 003 (προστέθηκε το έτος 2022)

✔ Κατεβάστε το έντυπο Ε3 σε μορφή pdf

✔ Κατεβάστε από εδώ το έντυπο της φορολογικής αναμόρφωσης σε μορφή pdf
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης