Αποτελέσματα live αναζήτησης

Επισκόπηση πρόσφατης αρθρογραφίας, επισημάνσεων και νομολογίας

24 Μάρτιου 2023 Σχόλια
Επισκόπηση πρόσφατης αρθρογραφίας, επισημάνσεων και νομολογίας
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 5 λεπτά


Σταχυολογούμε σήμερα ορισμένα από τα προσφάτως δημοσιευμένα άρθρα του κόμβου, επισημάνσεις, καθώς επίσης αποφάσεις της Δ.Ε.Δ. και νομολογία του Σ.τ.Ε. (που αναρτήθηκαν το τελευταίο χρονικό διάστημα) προκειμένου να τα μελετήσουν οι συνάδελφοι που ενδεχομένως δεν μπόρεσαν να το πράξουν τις προηγούμενες ημέρες λόγω φόρτου εργασίας.

Σημαντικό: Να θυμίσουμε στο σημείο αυτό ότι, από το έτος 2020 είχε προστεθεί μία πολύ χρήσιμη προσθήκη στις συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου. Πάνω δεξιά, δίπλα στο πράσινο ανθρωπάκι εμφανίζεται ένας αριθμός.
 Αυτός ο αριθμός αναφέρεται στο συνδρομητικό περιεχόμενο που δημοσιεύεται σε καθημερινή βάση. Ουσιαστικά, πρόκειται για μία υπενθύμιση ώστε να γνωρίζουν οι συνάδελφοι το συνδρομητικό περιεχόμενο που δημοσιεύεται στον κόμβο καθημερινά (άρθρα, επισημάνσεις, νόμους, νομολογία, κ.λπ.) και να μην λησμονούν να μελετούν όσα τους αφορούν. Καθώς οι συνδρομητές μας θα διαβάζουν τα εν λόγω άρθρα σήμερα (ή τις επόμενες ημέρες), αυτός ο αριθμός θα μειώνεται και αν ανοίξουν για παράδειγμα όλο το περιεχόμενο που ανήκει στις συνδρομητικές υπηρεσίες, στο τέλος ο μετρητής αυτός θα δείχνει «0». Με τον τρόπο αυτό ο κάθε συνδρομητής δεν θα χάνει ποτέ κάποιο νέο περιεχόμενο. Δείτε τη σχετική ανάρτηση του κόμβου.

Επισημάνσεις:

Εργασία Κυριακής και αναπληρωματική ανάπαυση

Επαγγελματικά ταξίδια μισθωτών: Εργασιακά και λοιπά θέματα

Απασχόληση κατά την έκτη (6η) ημέρα

✒  Διενέργεια αποσβέσεων από ελεύθερο επαγγελματία ή ατομική επιχείρηση σε περίπτωση σύναψης σύμβασης leasing αυτοκινήτου-μοτοσυκλέτας

Πώληση αυτοκινήτου (παγίου) από εταιρεία σε ιδιώτη και θέματα Φ.Π.Α.

Έσοδα από YouTube

Φορολογικός κάτοικος Ελλάδος με ατομική επιχείρηση στην Βουλγαρία

Χαρτόσημο αμοιβών διαχείρισης σε ομόρρυθμες ή ετερόρρυθμες εταιρείες

Πρακτικό βοήθημα ΦΠΑ myDATA - Εξαιρέσεις από τον ΦΠΑ

Πλατφόρμα Συμβολαιακής Γεωργίας - Παράδειγμα τρόπου λειτουργίας

✒  Πληροφοριακό δελτίο: Πότε (δεν) θεωρείται «συμπληρωματικό στοιχείο»

Διευκρινίσεις σχετικά με τη βεβαίωση επαγγελματία αγρότη (κωδ. 037-038)

Ανάλωση κεφαλαίου σε κοινή δήλωση εγγάμων

Κίνητρα ηλεκτροκίνησης για ιδιώτες, εργαζόμενους και επιχειρήσεις

Ο προσδιορισμός του τόπου άσκησης της επαγγελματικής δραστηριότητας επί μεταβολής της φορολογικής κατοικίας

Επιχειρηματικά δώρα - Τι ισχύει για το ΦΠΑ και τη φορολογία εισοδήματος

 


Αρθρογραφία:


(Upd) Πρακτικός Οδηγός Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες - Υποχρεώσεις και ευθύνες λογιστών

Άρθρα Έκπτωση ΦΠΑ δαπανών σε κτίσματα ή άλλου είδους κατασκευών σε ακίνητα τρίτων

Απαιτήσεις που διαγράφονται στο πλαίσιο αμοιβαίας συμφωνίας ή δικαστικού συμβιβασμού, ωφέλεια από τη διαγραφή χρέους στο πλαίσιο εξωδικαστικού συμβιβασμού ή σε εκτέλεση δικαστικής απόφασης (άρθρο 62 ν.4389/2016), ωφέλεια που προκύπτει υπέρ επιχείρησης από τη διαγραφή υποχρεώσεων της στο πλαίσιο της προπτωχευτικής διαδικασίας εξυγίανσης των άρθρων 99 επ. του Πτωχευτικού Κώδικα.

Έξοδα κτήσεως ακινήτων σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π.

Μεταβίβαση αγαθών επιχείρησης ως συνόλου ή κλάδου ή μέρους αυτής σε σχέση με το ΦΠΑ - Θέματα εφαρμογής άρθρου 5 § 4 του κώδικα ΦΠΑ

Χρηματοδοτικές μισθώσεις - ΦΠΑ, λογιστική και φορολογική αντιμετώπιση

Καθεστώς απαλλαγής από το ΦΠΑ μικρών επιχειρήσεων (Small Business) - Λογιστική και φορολογική αντιμετώπισή τους

✒  Ενδοκοινοτικές παραδόσεις (προϋποθέσεις απαλλαγής, δικαιολογητικά μεταφοράς, χρόνος αποστολής)

Κατάσχεση εις χείρας πιστωτικών ιδρυμάτων για οφειλές που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΚΦΔ

Κλήση σε ακρόαση του προσφεύγοντος ενώπιον της ΔΕΔ (σχόλιο στην ΣτΕ 962/2022)ΔΕΔ
:

Περιθώριο κέρδους άρθρου 45 ΦΠΑ και παρεπόμενα έξοδα - Μη αναγραφή σε παραστατικό ένδειξης για το άρθρο 45 του ΦΠΑ

Πώληση scrap από ιδιώτες άνω των 10.000 αξία ανά έτος - Κάθε 3 ομοειδείς συναλλαγές που λαμβάνουν χώρα εντός του εξαμήνου θεωρούνται συστηματική διενέργεια πράξεων και ως εκ τούτου αποτελούν επιχειρηματική συναλλαγή

Κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα για πώληση ακινήτων σε κάτοικο εξωτερικού 6 μήνες μετά την αγορά τους

Συμφωνητικά εργολαβίας άνω των 6.000 ευρώ - Το γεγονός ότι σε μία συναλλαγή δεν είχε καταρτιστεί εμπρόθεσμα εργολαβική σύμβαση, δεν αποτελεί από μόνο του τεκμήριο εικονικότητας της συναλλαγής

Δεν προσβάλλεται με ενδικοφανή προσφυγή η απόρριψη, σιωπηρή ή ρητή, από τη φορολογική αρχή του αιτήματος για εκπρόθεσμη διακοπή εργασιών (αγρότης ειδικού καθεστώτος)


ΔΕΔ - Υπολογισμός προστίμου άρθρου 58 του ΚΦΔ σε εκπρόθεσμη τροποποιητική δήλωση

Βέβαιη χρονολογία για αναγνώριση ιδιωτικού συμφωνητικού δανείου - Προσαύξηση περιουσίας

Λογιστικές διαφορές αγρότη - Αγορές τροφίμων, κρέατος, αλκοολούχων ποτών, αναψυκτικών, ειδών καθαρισμού σώματος, καυσίμων, αποσβέσεων, επισκευών ΕΙΧ - Δαπάνες ηλεκτρικού ρεύματος, ύδρευσης και σταθερής τηλεφωνίας μη επαγγελματικού χώρου

Το νόμιμο ύψος του αποθεματικού προς αποκατάσταση ενεργητικού, δεν αποτελεί αφορολόγητο αποθεματικό και λόγω της φύσης του δεν διανέμεται ούτε κεφαλαιοποιείται. Η υπερβάλλουσα όμως διαφορά στο σχηματισθέν αποθεματικό προς αποκατάσταση ενεργητικού την 31/12/2015 αποτελεί αφορολόγητο αποθεματικό (μη διανεμηθέν ή κεφαλαιοποιηθέν) και εντάσσεται στις διατάξεις του άρθρου 72§12 του ΚΦΕ

Δεν απαιτείται πλέον η προσκόμιση απογραφικής δήλωσης ΕΦΚΑ για δήλωση μεταβολής στο μητρώο
Νομολογία - ΣΤΕ.
:✒ 
ΣτΕ 962/2022 Κλήση σε ακρόαση του προσφεύγοντος ενώπιον της ΔΕΔ (προϋποθέσεις)

ΣτΕ 1267/2022 Ο δικαστικός συμβιβασμός σε πρόστιμο ΚΒΣ δεν συνεπάγεται αποδοχή και των αποτελεσμάτων του ελέγχου σε άλλες φορολογίες (εισόδημα/ΦΠΑ)

✒  ΣτΕ 1127/2022 Εφαρμογή άρθρου 26 παρ. 1 - 2 του ν.3943/2011 σε ανακριβείς δηλώσεις χαρτοσήμου

✒  ΣτΕ 1276/2022 Οι διαφορές που αφορούν την Πράξη Διορθωτικού Προσδιορισμού παραγραφέντων μερισμάτων του ν.δ. 1195/1942 υπάγονται στη δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων

ΣτΕ 833/2022 Η υποχρέωση γνωστοποίησης στην αρμόδια Δ.Ο.Υ της έκπτωσης λόγω κύκλου εργασιών δεν θίγει την κοινοτική αρχή της ουδετερότητας του ΦΠΑ ή την συνταγματική αρχή της οικονομικής ελευθερίας

✒  ΣτΕ 55/2023 Τρόπος απόδειξης κάλυψης τεκμαρτής δαπάνης με ποσό δανείου (ν. 2238/1994)

✒  ΣτΕ 515/2022 Εκκαθάριση κι αναβίωση ΑΕ: Ποιες αποφάσεις αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού και υπόκεινται σε διοικητική έγκριση

ΣτΕ 644/2022 Δεν υφίστανται «νέα στοιχεία» μετά την περαίωση του ν. 3259/2004

ΣτΕ 1718/2022 Διοικητική επίλυση της διαφοράς και συμπληρωματικά στοιχεία

ΣτΕ 1745/2022 Η δεκαετής παραγραφή (άρθρο 145 του ν. 670/1977 και άρθρο 38 παρ. 1 του ν. 2830/2000) ισχύει και για την αξίωση κάθε άλλου, πλην του Δημοσίου, προσώπου να επιβάλλει εις βάρος των συμβολαιογράφων οφειλόμενα λόγω της κατάρτισης συμβολαιογραφικών πράξεων δικαιώματα, όπως είναι το Ταμείο Νομικών (μετέπειτα Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Α.Ν. και ήδη e-Ε.Φ.Κ.Α.)

ΣτΕ 2529/2022 Κάλυψη τεκμαρτής δαπάνης με εισαγωγή συναλλάγματος (προϊόν δανείου στην αλλοδαπή, προϋποθέσεις)

ΣτΕ 2362/2022 Αρμοδιότητα δικαστηρίων σε διαφορές του άρθρου 5Γ ΚΦΕΔημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης