Αποτελέσματα live αναζήτησης

Τροπολογία στο πολυνομοσχέδιο για ΦΠΑ και ΕΝΦΙΑ

23 Μάρτιου 2023 Σχόλια
Τροπολογία στο πολυνομοσχέδιο για ΦΠΑ και ΕΝΦΙΑ
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 5 λεπτά

Με τροπολογία που κατατέθηκε στο πολυνομοσχέδιο του υπ.Οικονομικών μεταξύ άλλων, προτείνονται διατάξεις με τις οποίες απαλλάσσεται του Φ.Π.Α., υπό τις οριζόμενες προϋποθέσεις, χωρίς όριο συναλλαγών, αντί με όριο έως είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ κατ’ έτος, όπως ισχύει σήμερα, η παροχή υπηρεσιών και η παράδοση αγαθών από τα οριζόμενα πρόσωπα, με την ευκαιρία εκδηλώσεων που οργανώνονται από αυτά για την οικονομική τους ενίσχυση (άρθρο 4).

Επίσης αποσαφηνίζεται ότι οι συντελεστές Αξιοποίησης Οικοπέδου (Σ.Α.Ο.), οι οποίοι αφορούν σε τέσσερις (4) περιοχές της χώρας για τις οποίες διορθώθηκαν σφάλματα, εφαρμόζονται για την επιβολή του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) και επιστρέφονται τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά φόρου, κατά παρέκκλιση των περί παραγραφής διατάξεων (άρθρο 3).

Αιτιολογική έκθεση

Άρθρο 3
Με τη νέα διάταξη θεσπίζεται η αναδρομική εφαρμογή στον ΕΝ.Φ.Ι.Α., των συντελεστών αξιοποίησης οικοπέδου (Σ.Α.Ο.) συγκεκριμένων οικισμών, που επικαιροποιήθηκαν από 1ης.1.2020 με την κοινή απόφαση Υπουργού και Υφυπουργού Οικονομικών υπό στοιχεία 93041 ΕΞ 2020/25.8.2020 (Β'3669).

Συγκεκριμένα, με την ανωτέρω απόφαση έγινε διόρθωση των Σ.Α.Ο στα βιβλία τιμών του Υπουργείου Οικονομικών και τροποποιήθηκαν:

1. Η υπό στοιχεία 1020564/487/00ΤΥ/Δ'/27.2.2007,ΠΟΛ.1034 (Β' 269), απόφαση των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών,

Α) Για τον οικισμό Θάσου, Δημοτικού Διαμερίσματος Θάσου, Δήμου Θάσου, Νομού Καβάλας (υπ' αρ. 12/6083/98/17.6.1998 (Δ’453) απόφαση Νομάρχη Καβάλας).

Β) Για τον οικισμό Βόλου και Νέας Ιωνίας, Δημοτικού Διαμερίσματος Ν. Ιωνίας, Δήμου Βόλου Νομού Μαγνησίας (Διάταγμα Πολεοδομίας Δ' 167/31.5.1976).

Γ) 4ο Δημοτικό Διαμέρισμα Αθηνών, Νομαρχιακού Διαμερίσματος Αθηνών, Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αθηνών - Πειραιώς, Περιφέρειας Αττικής (διάταγμα με ημερομηνία 23.1.2018, Τροποποίηση των όρων και περιορισμών δόμησης στα Ο.Τ. 124, 126, 127 και 128 της περιοχής 75 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Αθηνών» (Α.Α.Π. 21).

2. Η υπό στοιχεία 1175023/3752/ΟΟΤΥ/Δ'/28.12.2010/ΠΟΛ.1200/2010 (Β '2038) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών για τον οικισμό Αμφιθέας, Τοπικού Διαμερίσματος Αμφιθέας, Δήμου Περάματος Νομού Ιωαννίνων (15.6.1995 διάταγμα Δ'423).

Οι φορολογούμενοι έχουν επιβαρυνθεί με επιπλέον ποσά φόρου και δεν έχουν ευθύνη για τη μη έγκαιρη αναθεώρηση από τη Διοίκηση των Σ.Α.Ο., ούτε είχαν τη δυνατότητα να διορθώσουν τον εσφαλμένο συντελεστή, αφού ορίζεται στον νόμο ότι, για τον υπολογισμό της συνολικής τιμής εκκίνησης του οικοπέδου, ο Σ.Α.Ο. λαμβάνεται όπως ορίζεται κάθε φορά στις αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, οι οποίες εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 41 του ν. 1249/1982, ανεξάρτητα αν ο συντελεστής δόμησης που ισχύει για τα ακίνητα είναι διαφορετικός από το Σ.Α.Ο..


Άρθρο 4

Με την προτεινόμενη διάταξη, με την οποία αντικαθίσταται η περ. ιη' της παρ. 1 του άρθρου 22 του Κώδικα ΦΠΑ, αναφορικά με την απαλλαγή της παράδοσης αγαθών και της παροχής υπηρεσιών από τα πρόσωπα που αναφέρονται στις περ. δ', θ', ιβ', ιδ', ιε' και ιστ' της παραγράφου αυτής, με την ευκαιρία εκδηλώσεων που οργανώνονται από αυτά για την οικονομική τους ενίσχυση, και οι οποίες οργανώνονται προς αποκλειστικό όφελος τους, επιδιώκεται η ομοιόμορφη εφαρμογή της απαλλαγής αυτής και για τις δηλωθείσες εγκαταστάσεις ανά την επικράτεια των προσώπων που αναφέρονται στις περ. θ', ιδ', ιε' και ιστ' της παρ. αυτής υπό τις ίδιους όρους, δηλαδή η απαλλαγή των εκδηλώσεων να μην υπερβαίνει τις τέσσερις (4) εκδηλώσεις κατ' έτος, κατόπιν σχετικής υπεύθυνης δήλωσης προς την αρμόδια Φορολογική Αρχή τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την εκδήλωση. Περαιτέρω, με την εν λόγω ρύθμιση γίνεται απαλοιφή του ορίου του ποσού των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ ανά έτος, αφού το ποσό αυτό δεν επαρκούσε για τα πρόσωπα που επιτελούν κοινωνικό σκοπό και έχουν πανελλήνια δράση, χωρίς, ωστόσο, να διαθέτουν άλλες εγκαταστάσεις ανά την επικράτεια.

Με την προτεινόμενη διάταξη εφαρμόζεται ίδια αντιμετώπιση, αναφορικά με την απαλλαγή των εκδηλώσεων και για τα παραρτήματα/εγκαταστάσεις των προσώπων των περ. θ', ιδ', ιε' και ιστ' της παρ. 1 του άρθρου 22 του Κώδικα ΦΠΑ, τα οποία έχουν τον ίδιο ΑΦΜ, υπό τον όρο ότι οι εγκαταστάσεις αυτές έχουν δηλωθεί στη Φορολογική Διοίκηση. Περαιτέρω, με την εν λόγω ρύθμιση γίνεται απαλοιφή του ορίου του ποσού των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ ανά έτος, που ισχύει για τις συναλλαγές ανά έτος, καθώς, για κάποια πρόσωπα που έχουν κοινωνικό χαρακτήρα χωρίς εγκαταστάσεις ανά την επικράτεια, το όριο αυτό δεν επαρκεί.

Η διάταξη αφορά τα πρόσωπα που αναφέρονται στις περ. δ', θ’, ιβ' , ιδ' , ιε' και ιστ' της παρ. 1 του άρθρου 22 του Κώδικα Φ.Π.Α., τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο προστιθέμενης αξίας.
Προτεινόμενες διατάξειςΆρθρο 3

Διόρθωση σφαλμάτων για τους Συντελεστές Αξιοποίησης Οικοπέδου (Σ.Α.Ο.) σε τέσσερις (4) περιοχές της χώρας δυνάμει της υπό στοιχεία 93041 ΕΞ 2020/25.08.2020 κοινής απόφασης Υπουργού και Υφυπουργού Οικονομικών για την επιβολή του Ενιαίου φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) - Προσθήκη παρ. 8 στο άρθρο 13 ν. 4223/2023

Στο άρθρο 13 του ν. 4223/2013 (Α'287) προστίθεται παρ. 8 ως εξής:

«8. Οι συντελεστές Αξιοποίησης Οικοπέδου (Σ.Α.Ο.), οι οποίοι αφορούν σε τέσσερις (4) περιοχές της χώρας για τις οποίες διορθώθηκαν σφάλματα, με την υπό στοιχεία 93041 ΕΞ 2020/25.08.2020 κοινή απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών (Β' 3669) εφαρμόζονται για την επιβολή του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Ειδικά ο Σ.Α.Ο. της περ. γ' της παρ. 1 της απόφασης του πρώτου εδαφίου εφαρμόζεται για την επιβολή του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) από την 1η.1.2018. Αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά φόρου επιστρέφονται, κατά παρέκκλιση των περί παραγραφής διατάξεων.

Με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ καθορίζονται ο τρόπος, η διαδικασία και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.».Άρθρο 4

Απαλλαγές από τον φόρο προστιθέμενης αξίας στο εσωτερικό της χώρας - Τροποποίηση περ. ιη' παρ. 1 άρθρου 22 Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας

Η περ. ιη' της παρ. 1 του άρθρου 22 του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ν. 2859/2000, A' 248), τροποποιείται:
α) με την αφαίρεση της προϋπόθεσης συγκεκριμένου ορίου συναλλαγών,
β) με τη ρητή πρόβλεψη της υποβολής υπεύθυνης δήλωσης ως προϋπόθεσης για την εφαρμογή της διάταξης,
γ) με νομοτεχνική βελτίωση, δ) με την προσθήκη δεύτερου εδαφίου και η περ. ιη' διαμορφώνεται ως εξής:

«ιη) η παροχή υπηρεσιών και η παράδοση αγαθών από τα πρόσωπα που αναφέρονται στις περ. δ', θ', ιβ’ , ιδ' , ιε' και ιστ' της παραγράφου αυτής, με την ευκαιρία εκδηλώσεων που οργανώνονται από αυτά για την οικονομική τους ενίσχυση, και οι οποίες οργανώνονται προς αποκλειστικό όφελος τους, με τον όρο ότι η απαλλαγή των εκδηλώσεων δεν υπερβαίνει τις τέσσερις (4) κατ' έτος και εφόσον
α) υποβάλλεται σχετική υπεύθυνη δήλωση προς την αρμόδια Φορολογική Αρχή τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την εκδήλωση και β) η απαλλαγή αυτή δεν προκαλεί κίνδυνο στρέβλωσης των όρων του ανταγωνισμού.

Ειδικά για τα πρόσωπα των περ. θ’, ιδ', ιε', και ιστ', η απαλλαγή του πρώτου εδαφίου ισχύει με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις για την παροχή υπηρεσιών και την παράδοση αγαθών που πραγματοποιείται για καθεμία από τις δηλωθείσες στη Φορολογική Διοίκηση εγκαταστάσεις των προσώπων αυτών.».Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης