Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΑΚΙΟΕ - Πιστοποιημένος Λογιστής – Φοροτέχνης Ο Αξιόπιστος συνεργάτης

ΑΚΙΟΕ - Πιστοποιημένος Λογιστής – Φοροτέχνης Ο Αξιόπιστος συνεργάτης

Συνάδελφοι
Από την 1/1/2011 όλοι οι συνάδελφοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πιστοποιηθεί και να έχουν αποκτήσει ψηφιακή υπογραφή για την επικοινωνία με την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων. Θα πρέπει επίσης να είναι υπεύθυνοι για την ορθή  μεταφορά των οικονομικών δεδομένων από τα στοιχεία στα  βιβλία για την ακρίβεια των δηλώσεων, για την ορθή φορολογική αναμόρφωση και τέλος να βεβαιώνει ότι έχουν υποβληθεί κατά την χρήση όλες οι δηλώσεις παρακρατουμένων φόρων και η απόδοση των εμμέσων φόρων.
Κατά την άποψη μας, η εφαρμογή του άρθρου 17 του Ν. 3842/2010 αποτελεί ευκαιρία για το οικονομολογικό επάγγελμα, να καθαρίσει ο χώρος από τους παράνομους και παρείσακτους και να οργανωθεί το επάγγελμα σύμφωνα με τις ανάγκες μιας σύγχρονης κοινωνίας στην οποία η παραοικονομία θα αποτελεί περιθωριακό φαινόμενο.

Ο συνάδελφος Οικονομολόγος που θα ασκεί το επάγγελμα του Λογιστή – Φοροτέχνη θα πρέπει να έχει τις απαιτούμενες γνώσεις ώστε να δύναται να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του επαγγέλματος. Όσοι δεν θα έχουν τις απαιτούμενες γνώσεις να μην  μπορούν να έχουν ψηφιακή υπογραφή και η ολοκλήρωση των εργασιών τους να γίνεται από πιστοποιημένους συναδέλφους. Η επάρκεια των γνώσεων να πιστοποιείται μετά από δωρεάν  σεμινάρια επιμόρφωσης από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας το όποιο είναι και ο αρμόδιος φορέας που θα εκδίδει τα πιστοποιητικά.

Αναγκαίο και θεμελιώδες θεωρείται η ολοκλήρωση του κώδικα δεοντολογίας βάση του οποίου θα ασκείται το επάγγελμα. Όλοι θα είναι υποχρεωμένοι να λειτουργούν  βάση αυτού, ανεξάρτητα αν είναι μέλη του ΟΕΕ η όχι , αφού θα έχουν πάρει την πιστοποίηση από το ΟΕΕ και είναι μέλη στο μητρώο του Λογιστή Φοροτέχνη που τηρεί το  ΟΕΕ .

Θα πρέπει με σαφήνεια να οριστούν οι αρμοδιότητες και οι ευθύνες των συναδέλφων ώστε να μην γίνονται παρεξηγήσεις και να είναι οι συνάδελφοι έρμαια του κάθε ελεγκτή και ελεγκτικού οργάνου.

Ο πιστοποιημένος Λογιστής Φοροτεχνικός να δύναται να εκπροσωπεί την επιχείρηση και τον επιχειρηματία και να μην απαιτείται η συνεχής φυσική παρουσία των φορολογούμενων στις υπηρεσίες όπως συμβαίνει σήμερα.
Οι υπηρεσίες και οι τράπεζες να έχουν την υποχρέωση να αποδέχονται τις πάσης φύσεως βεβαιώσεις που θα εκδίδουν οι πιστοποιημένοι συνάδελφοι ώστε να σταματήσει η ταλαιπωρία των φορολογούμενων και επιχειρήσεων από την έκδοση των πιστοποιητικών όπως συμβαίνει σήμερα.

Οι πιστοποιημένοι συνάδελφοι να έχουν πρόσβαση σε δεδομένα του Υπουργείου ώστε να προλαβαίνουν εν τη γενέσει προβλήματα παρανομιών όταν εκδίδουν ψευδή στοιχειά οι επιτήδειοι και να δύναται να γνωρίζουν ποιους έχουν εντοπίσει οι φορολογικές αρχές ώστε να μην πέφτουν θύματα οι επιχειρήσεις.

Να γενικευθεί η ηλεκτρονική υπογραφή στο σύνολο των επιτηδευματιών με την κατάργηση των ορίων που θέτει σήμερα το άρθρο 38 του Ν. 2873/200 ώστε όλες οι επιχειρήσεις να εξυπηρετούνται μέσω της νέας τεχνολογίας  και να σταματήσουν φαινόμενα διαφθοράς και παραοικονομίας που κυριαρχούν στο χώρο του επαγγέλματος.

Οι επιχειρηματίες που αρνούνται να έχουν υπογραφή πιστοποιημένου Λογιστή  να πηγαίνουν κατευθείαν σε έλεγχο.
Φυσικά  οι συνάδελφοι μας θα πρέπει να έχουν την αναγκαία τεχνολογική υποδομή – ηλεκτρονικούς υπολογιστές internet κλπ – που θα τους επιτρέπει από το χώρο εγκατάστασης τους να εξυπηρετούν τους επιχειρηματίες ή τα φυσικά πρόσωπα. Θα πρέπει προκαταβολικά να απομονώσουμε όλους αυτούς που θεωρούν προαπαιτούμενο κριτήριο για να πιστοποιηθεί ένας συνάδελφος το μέγεθος του χώρου εγκατάστασης , τον αριθμό των απασχολούμενων στο πιστοποιημένο γραφείο την γραμματειακή υποστήριξη , τους χώρους αναμονής κλπ που ακούγονται και εισηγούνται.

Η διαφάνεια δεν είναι αποτέλεσμα της προαναφερόμενης υποδομής , αλλά της πολιτικής βούλησης για γενίκευση της νέας τεχνολογίας στο χώρο άσκησης του επαγγέλματος. Όλοι όσοι εισηγούνται  τα προαναφερόμενα , έχουν άλλες σκέψεις  στο βάθος του μυαλού τους και αλλά συμφέροντα εξυπηρετούν και θα πρέπει όλοι εμείς που επιθυμούμε την διαφάνεια να απομονώσουμε όλες αυτές τις φωνές. 

Η πολιτεία με την εφαρμογή του άρθρου 17 του Ν. 3842 έχει την δυνατότητα να βάλει στο περιθώριο την παραοικονομία που κυριαρχεί στο χώρο μας. Έχει την δυνατότητα να αναβαθμίσει τον ρόλο του Λ/Φ και να αποκτήσει ένα αξιόπιστο συνεργάτη στην διασφάλιση των εσόδων του Ελληνικού Δημοσίου και στην καταπολέμηση της παραοικονομίας και της φοροδιαφυγής. Έχει την δυνατότητα να σταματήσει την ταλαιπωρία των επιχειρηματιών αναδεικνύοντας τον ρόλο που δύναται να παίξουν στην οικονομία και την κοινωνία οι συνάδελφοι μας.

Οι μέθοδοι και τα εργαλεία υπάρχουν , πολιτική βούληση υπάρχει στην  ολοκλήρωση μιας προσπάθειας που ξεκίνησε ;Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης