Αποτελέσματα live αναζήτησης

Οι στόχοι είσπραξης εσόδων από την ΑΑΔΕ για το 2023

17 Μάρτιου 2023 Σχόλια
Οι στόχοι είσπραξης εσόδων από την ΑΑΔΕ για το 2023
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης


Με την απόφαση 36625 ΕΞ 2023 καθορίζονται οι ποσοτικοί στόχοι εσόδων για είσπραξη από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για το έτος 2023, σύμφωνα με τις αρμοδιότητές της, όπως αυτοί προκύπτουν από την εισηγητική έκθεση του κρατικού προϋπολογισμού έτους 2023 (σελ. 123) και την σχετική κατανομή των εσόδων μεταξύ Α.Α.Δ.Ε. και Υπολόγου Συμψηφισμού, όπως αυτή εκτιμήθηκε σε συνεργασία με την αρμόδια Διεύθυνση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και οι οποίοι στόχοι θα πρέπει να υλοποιηθούν σωρευτικά και στο ακέραιο (ποσοστό επίτευξης 100%).

Πίνακας 1. Στόχοι Είσπραξης Εσόδων Προϋπολογισμού 2023 (σε Ταμειακή Βάση, εκατ. ευρώ).

Κωδικός Περιγραφή Λογαριασμού 2023
Προβλέψεις
Α.Α.Δ.Ε. Υπόλογος
ΚΕΚΠ Καθαρά Έσοδα Κρατικού Προϋπολογισμού (α)-(β) 63.885 51.043 12.843
ΕΚΠ (α) Έσοδα Κρατικού Προϋπολογισμού (I+II+III+IV+V+VI+VII) 69.995 57.153 12.843
I Φόροι (A+B+Γ+Δ+E+ΣΤ+Ζ) 57.421 55.157 2.264
A Φόροι επί αγαθών και υπηρεσιών (1+2+3+4+5+6) 32.517 32.362 155
1 ΦΠΑ (1.α + 1.β + 1.γ) 22.217 22.217 0
1.α ΦΠΑ στα πετρελαιοειδή και στα παράγωγα αυτών 2.421 2.421 0
1.β ΦΠΑ καπνικών προϊόντων 676 676 0
1.γ ΦΠΑ λοιπών προϊόντων και υπηρεσιών 19.120 19.120 0
2 Ειδικοί φόροι κατανάλωσης - ΕΦΚ (2.α + 2.β + 2.γ) 7.115 7.115 0
2.α ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων 4.204 4.204 0
2.β ΕΦΚ καπνικών προϊόντων 2.174 2.174 0
2.γ ΕΦΚ λοιπών προϊόντων 737 737 0
3 Φόροι χαρτοσήμου - χρηματοοικονομικών και κεφαλαιακών συναλλαγών 956 948 8
Φόροι με μορφή χαρτοσήμου 341 333 8
Φόροι επί χρηματοοικονομικών και κεφαλαιακών συναλλαγών 614 614 0
4 Φόροι ταξινόμησης οχημάτων 395 395 0
5 Λοιποί φόροι επί συγκεκριμένων υπηρεσιών 1.631 1.484 147
εκ των οποίων: Φόρος ασφαλίστρων 521 521 0
6 Λοιποί φόροι επί αγαθών 203 203 0
B Φόροι και δασμοί επί εισαγωγών 424 424 0
Γ Τακτικοί φόροι ακίνητης περιουσίας 2.380 2.380 0
Γ.1 εκ των οποίων: ΕΝΦΙΑ 2.356 2.356 0
Δ .Λοιποί φόροι επί παραγωγής 1.029 631 398
E Φόρος εισοδήματος (E.1+E.2+E.3) 18.476 16.765 1.711
E.1 Φόρος εισοδήματος πληρωτέος από Φυσικά Πρόσωπα (ΦΠ) 11.460 9.861 1.599
E.2 Φόρος εισοδήματος πληρωτέος από εταιρίες (ΝΠ) 5.662 5.649 13
E.3 Λοιποί φόροι εισοδήματος 1.353 1.254 99
ΣΤ Φόροι κεφαλαίου 226 226 0
Ζ Λοιποί τρέχοντες φόροι 2.369 2.369 0
Ζ.1 εκ των οποίων: Φόροι οχημάτων 1.222 1.222 0
II Κοινωνικές εισφορές 55 0 55
III Μεταβιβάσεις 7.953 72 7.881
IV Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών 2.418 450 1.968
V Λοιπά τρέχοντα έσοδα 2.124 1.474 650
V.1 εκ των οποίων: επιστροφές δαπανών 610 296 314
VI Πωλήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων και τιμαλφών 24 0 24
         
ΕΠ (β) Επιστροφές εσόδων 6.110 6.110 0


Ποσοτικός στόχος των επιστροφών που πρέπει να πραγματοποιηθούν από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) για το έτος 2023, όπως αυτός έχει αποτυπωθεί στην εισηγητική έκθεση του κρατικού προϋπολογισμού έτους 2023 (σελ. 123)

Περιγραφή Ποσό
Επιστροφές Εσόδων 6.110


Ο παραπάνω στόχος επιστροφών θα πρέπει να υλοποιηθεί στο ακέραιο (ποσοστό επίτευξης 100%).

Ως βάση υπολογισμού επί της οποίας θα εξεταστεί η επίτευξη ή όχι των στόχων είσπραξης Δημοσίων Εσόδων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) είναι το ποσό που προκύπτει όπως περιγράφεται στον πίνακα που ακολουθεί:

Πίνακας 3. Βάση υπολογισμού επίτευξης στόχων είσπραξης Δημοσίων Εσόδων 2023 από την Α.Α.Δ.Ε. (σε Ταμειακή Βάση, εκατ. ευρώ)
 

α/α Στόχος Ποσό
1 Προβλέψεις Εισπράξεων Φορολογικών Εσόδων Α.Α.Δ.Ε. 55.157
2 Προβλέψεις Εισπράξεων Μη Φορολογικών Εσόδων Α.Α.Δ.Ε. 1.996
3=1+2 Σύνολο Πρόβλεψης Εισπράξεων Α.Α.Δ.Ε. 2023 57.153
4 Πλέον Εισπράξεις Φορολογικών Εσόδων Υπολόγου 2023 (εξαιρουμένων 358 εκ. € της Τ 1.906
5=3+4 Τελικός Στόχος Είσπραξης Α.Α.Δ.Ε. Έτους 2023 59.059


Ο παραπάνω στόχος είσπραξης εσόδων από την Α.Α.Δ.Ε., θα πρέπει να υλοποιηθεί σωρευτικά και στο ακέραιο (ποσοστό επίτευξης 100%).

Δείτε την απόφαση στο φορολογικό αρχείο του κόμβουΔημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης