Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ψηφιακή έκδοση Δελτίων Αποστολής και διαβίβασή τους

16 Μάρτιου 2023 Σχόλια
Ψηφιακή έκδοση Δελτίων Αποστολής και διαβίβασή τους
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 2 λεπτά

Με τις προτεινόμενες διατάξεις του άρθρου 37 του πολυνομοσχεδίου που κατατέθηκε στη Βουλή, προβλέπεται η ψηφιακή έκδοση των προβλεπόμενων από τη νομοθεσία για τη ελληνικά ελεγκτικά πρότυπα παραστατικών για τη διακίνηση αγαθών και η διαβίβαση αυτών στην Α.Α.Δ.Ε. Επιδιώκεται η διευκόλυνση αφενός των επιχειρήσεων για την τεκμηρίωση και παρακολούθηση των συναλλαγών τους και αφετέρου της Φορολογικής Διοίκησης κατά τη διενέργεια των σχετικών επαληθεύσεων στο πλαίσιο των διενεργούμενων από αυτή ελέγχων.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η αξιολογούμενη ρύθμιση αντιμετωπίζει το ζήτημα του τρόπου τεκμηρίωσης της διακίνησης αγαθών, αποσκοπώντας στη διευκόλυνση των επιχειρήσεων για την τεκμηρίωση της διακίνησης των αγαθών τους και στην υποβοήθηση των ελεγκτικών υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε., στο πλαίσιο των διενεργούμενων επαληθεύσεων και διασταυρώσεων των διακινούμενων αγαθών των επιχειρήσεων.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 37
Ψηφιακή έκδοση παραστατικών διακίνησης αγαθών - Τροποποίηση άρθρου 5 ν. 4308/2014


Στο άρθρο 5 του ν. 4308/2014 (Α'251), περί ελληνικών λογιστικών προτύπων, προστίθενται παρ. 9Α, 9Β και 9Γ, ως εξής:
«9Α. Για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων διακίνησης αγαθών των παρ. 8 και 9, τα σχετικά παραστατικά εκδίδονται ψηφιακά, φέρουν συγκεκριμένες προδιαγραφές και σημάνσεις και διαβιβάζονται απευθείας στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).
9Β. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. εξειδικεύεται η έκταση εφαρμογής και καθορίζονται ο χρόνος διαβίβασης, οι εξαιρέσεις και η έναρξη ισχύος των υποχρεώσεων της παρ. 9Α.

9Γ. Με απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. καθορίζονται οι ειδικότερες υποχρεώσεις των υπόχρεων οντοτήτων της παρ. 9Α, οι προδιαγραφές, το περιεχόμενο και ο μορφότυπος των ψηφιακών παραστατικών διακίνησης, ο τρόπος και τα κανάλια διαβίβασης αυτών στην Α.Α.Δ.Ε., καθώς και οι διαδικασίες και λεπτομέρειες για την εφαρμογή των υποχρεώσεων της παρ. 9Α.
»Δείτε επίσης:

Φορολογία κληρονομιών: Αλλαγές στη διαδικασία μεταβίβασης ακινήτων - Παραγραφή - Υποχρεώσεις συμβολαιογράφων

Η νέα ρύθμιση φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών έως 72 δόσεις και η επανένταξη στις παλαιές ρυθμίσεις

Παράταση μέχρι τέλη Ιουνίου 2023 για νέες αιτήσεις και για όσους είχαν υπαχθεί το 2020 στο καθεστώς του άρθρου 5Α του ΚΦΕ - Απλοποίηση των σχετικών διαδικασιών όσον αφορά στη μεταβίβαση ακινήτων στους μετασχηματισμούς

Ρύθμιση οφειλών σε δήμους σε έως και 72 δόσεις - Αναβίωση παλαιότερων ρυθμίσεων

Τέλη κυκλοφορίας με το μήνα από 3.4.2023

Αυτόματη δημιουργία ψηφιακής δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) εκσυγχρονισμός του πλαισίου μεταβίβασης περιουσίας και αλλαγές στον ΕΝΦΙΑ

Επεκτείνονται και στο 2023 τα κίνητρα για την επιλογή ηλεκτρονικής τιμολόγησης

Έκτακτη ενίσχυση σε συνταξιούχους που δεν έλαβαν αύξηση ή έλαβαν μικρότερη από επτά τοις εκατό (7%)

Ρυθμίσεις για τη φορολογία πλοίων και τη φορολογία μερισμάτων ναυλομεσιτικών και συναφών επιχειρήσεων

Κατάργηση προστίμου εκπρόθεσμης αρχικής δήλωσης με ποσό καταβολής έως 100 ευρώ - Ρύθμιση για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις

Τα αγαθά και οι υπηρεσίες για τα οποία παρατείνεται η υπαγωγή σε μειωμένο και υπερμειωμένο συντελεστή ΦΠΑ έως 31.12.2023

Από 1.000 έως 50.000 ευρώ τα πρόστιμα για την παραβίαση της υποχρεωτικής διασύνδεσης των EFT/POS τερματικών με την ΑΑΔΕΔημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης