Αποτελέσματα live αναζήτησης

Παράταση μέχρι τέλη Ιουνίου 2023 για νέες αιτήσεις και για όσους είχαν υπαχθεί το 2020 στο καθεστώς του άρθρου 5Α του ΚΦΕ - Απλοποίηση των σχετικών διαδικασιών όσον αφορά στη μεταβίβαση ακινήτων στους μετασχηματισμούς

16 Μάρτιου 2023 Σχόλια
Παράταση μέχρι τέλη Ιουνίου 2023 για νέες αιτήσεις και για όσους είχαν υπαχθεί το 2020 στο καθεστώς του άρθρου 5Α του ΚΦΕ - Απλοποίηση των σχετικών διαδικασιών όσον αφορά στη μεταβίβαση ακινήτων στους μετασχηματισμούς

Με το πολυνομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή προτείνονται μεταξύ άλλων και τα ακόλουθα:

α) η χορήγηση
περιορισμένης ισχύος παράτασης τριών (3) μηνών, μέχρι τέλη Ιουνίου 2023, τόσο για την υποβολή νέων αιτήσεων στο καθεστώς του άρθρου 5 Α του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013, Α' 167, Κ.Φ.Ε.) όσο και για όσους είχαν υπαχθεί το 2020, για τους οποίους η τριετής προθεσμία ολοκλήρωσης λήγει τον Μάρτιο 2023, προκειμένου να διευκολυνθεί η διοικητική διαδικασία για τις νέες υπαγωγές και ο έλεγχος για τις ήδη ολοκληρωθείσες. Επιπλέον, γίνεται με την παρ. 2 νομοτεχνική διόρθωση που αφορά στο έτος που ανατρέχει η τροποποίηση της παρ. 5 του άρθρου 5Α, για την ομοιόμορφη αντιμετώπιση.
β) Η απλοποίηση των σχετικών διαδικασιών όσον αφορά στη μεταβίβαση ακινήτων που λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο μετασχηματισμών κατά τα άρθρα 52 έως και 55 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος
 

Δείτε αναλυτικά :
 
Αιτιολογική έκθεση
Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση και γιατί αποτελεί πρόβλημα.Άρθρο 29

Χορηγείται περιορισμένης ισχύος παράταση τριών (3) μηνών, μέχρι τέλη Ιουνίου 2023, τόσο για την υποβολή νέων αιτήσεων στο καθεστώς του άρθρου 5 Α του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013, Α' 167, Κ.Φ.Ε.) όσο και για όσους είχαν υπαχθεί το 2020, για τους οποίους η τριετής προθεσμία ολοκλήρωσης λήγει τον Μάρτιο 2023, προκειμένου να διευκολυνθεί η διοικητική διαδικασία για τις νέες υπαγωγές και ο έλεγχος για τις ήδη ολοκληρωθείσες. Επιπλέον, γίνεται με την παρ. 2 νομοτεχνική διόρθωση που αφορά στο έτος που ανατρέχει η τροποποίηση της παρ. 5 του άρθρου 5Α, για την ομοιόμορφη αντιμετώπιση.

Εκκρεμούσης της τροποποίησης της κανονιστικής απόφασης της παρ. 9 του άρθρου 5 Α του ν. 4172/2013, εντοπίσθηκαν ερμηνευτικές δυσχέρειες και η προτεινόμενη ρύθμιση επιλύει το πρόβλημα της ανασφάλειας δικαίου μέχρι την έκδοση της σχετικής κανονιστικής απόφασης.


Άρθρο 32


Με την προτεινόμενη ρύθμιση, επιδιώκεται η απλοποίηση των σχετικών διαδικασιών όσον αφορά στη μεταβίβαση ακινήτων που λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο μετασχηματισμών κατά τα άρθρα 52 έως και 55 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013, Α' 167, Κ.Φ.Ε.). Ειδικότερα, προβλέπεται ότι κατά τη μεταγραφή ή την εγγραφή των σχετικών πράξεων μεταβίβασης των περιουσιακών στοιχείων των μετασχηματιζόμενων επιχειρήσεων, καταβάλλονται μόνο πάγια δικαιώματα εμμίσθων ή αμίσθων Υποθηκοφυλάκων και Προϊσταμένων Κτηματολογικών γραφείων. Επίσης, προβλέπεται η αναλογική εφαρμογή της παρ. 8 του άρθρου 16 του ν. 2515/1997 (Α' 154).

Με την προτεινόμενη ρύθμιση επιδιώκεται η απλοποίηση της διαδικασίας του μετασχηματισμού με την καταβολή για τη μεταγραφή ή την εγγραφή των σχετικών πράξεων μεταβίβασης των περιουσιακών στοιχείων των μετασχηματιζόμενων επιχειρήσεων, μόνο πάγιων δικαιωμάτων εμμίσθων ή αμίσθων Υποθηκοφυλάκων και Προϊσταμένων Κτηματολογικών Γραφείων, ποσού ύψους τριακοσίων (300,00) ευρώ, καθώς η καταβολή αναλογικών τελών συνεπάγεται υπέρογκο κόστος μεταγραφής. Συγχρόνως, η αναλογική εφαρμογή της παρ. 8 του άρθρου 16 του ν. 2515/1997 (Α'154), συμβάλλει στην ενίσχυση της ιδιωτικής οικονομίας και στη στήριξη των οικονομικών μονάδων σύμφωνα με τις σύγχρονες τεχνικές και οικονομικές εξελίξεις.
 

Προτεινόμενες διατάξεις


Άρθρο 29
Παράταση προθεσμιών υποβολής αιτήσεων υπαγωγής στο καθεστώς του άρθρου 5Α του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και ολοκλήρωσης της επένδυσης - Τροποποίηση περ. β', προσθήκη περ. δ' στην παρ. 81 άρθρου 72 Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος - Νομοτεχνική διόρθωση στην παρ. 2 άρθρου 11 ν. 5000/2022

1. Στην παρ. 81 του άρθρου 72 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013, A' 167), περί μεταβατικών διατάξεων και έναρξης ισχύος, προστίθενται α) στην περ. β νέο τελευταίο εδάφιο, β) περ. δ, και η παρ. 81 διαμορφώνεται ως εξής:
«81.α. Ειδικά τα φυσικά πρόσωπα με πρώτο έτος υπαγωγής στον εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης για το εισόδημα που προκύπτει στην αλλοδαπή του άρθρου 5Α του παρόντος, το φορολογικό έτος 2021, κατά παρέκκλιση των παρ. 2 και 5 του ίδιου άρθρου, εφόσον καταβάλλουν το κατ' αποκοπή ποσό φόρου της παρ. 2 του άρθρου αυτού για το εισόδημα που προκύπτει στην αλλοδαπή κατά το φορολογικό έτος 2021 έως και την 20ή.7.2022, εξακολουθούν να υπάγονται στο καθεστώς του άρθρου 5Α του παρόντος και εκδοθείσες αποφάσεις άρσης της υπαγωγής τους για το φορολογικό έτος 2021, κατ' εφαρμογή της παρ. 5 του ίδιου άρθρου, ανακαλούνται.
β. Ειδικά για τα φυσικά πρόσωπα που έχουν υπαχθεί στον εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης για το εισόδημα που προκύπτει στην αλλοδαπή του άρθρου 5Α κατά τα φορολογικά έτη 2020 και 2021, η προϋπόθεση της περ. β) της παρ. 1 του ίδιου άρθρου πληρούται, εφόσον διαπιστωθεί ότι ολοκληρώθηκε η προβλεπόμενη στην ίδια διάταξη επένδυση εντός της τιθέμενης προθεσμίας των τριών (3) ετών από την υποβολή της αίτησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του ίδιου άρθρου. Ειδικά οι επενδύσεις αιτήσεων υπαγωγής φορολογικού έτους 2020 ολοκληρώνονται το αργότερο έως την 30η Ιουνίου 2023. γ. Ειδικά για το φορολογικό έτος 2022, η αίτηση υπαγωγής στον εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης του άρθρου 5Α υποβάλλεται στη Φορολογική Διοίκηση από το φυσικό πρόσωπο μέχρι τη 15η Δεκεμβρίου 2022. Η Φορολογική Διοίκηση εξετάζει την αίτηση και εκδίδει απόφαση, με την οποία την εγκρίνει ή την απορρίπτει, έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2022.
δ. Ειδικά για το φορολογικό έτος 2023, η αίτηση υπαγωγής στον εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης του άρθρου 5Α υποβάλλεται στη Φορολογική Διοίκηση από το φυσικό πρόσωπο μέχρι την 30ή Ιουνίου 2023. Η Φορολογική Διοίκηση εξετάζει την αίτηση και εκδίδει απόφαση, με την οποία την εγκρίνει ή την απορρίπτει, έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2023.».
2. Στην περ. β της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 5000/2022 (Α'226) γίνεται διόρθωση σε σχέση με το έτος στο οποίο ανατρέχει η παρ. 5 του άρθρου 5Α του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, όπως είχε τροποποιηθεί με το άρθρο 11 του ν. 5000/2022, και η περ. β διαμορφώνεται ως εξής: «β) Η παρ. 5 του άρθρου 5Α του ν. 4172/2013, όπως τροποποιείται με την παρ. 1 του παρόντος, ισχύει για τα φορολογικά έτη 2020 και επόμενα.».Άρθρο 32
Μεταγραφή πράξεων μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων των μετασχηματιζόμενων επιχειρήσεων - Τροποποίηση άρθρου 61 ν. 4438/2016

Στο άρθρο 61 του ν. 4438/2016 (Α' 220) προστίθενται τέταρτο και πέμπτο εδάφια και το άρθρο 61 διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 61
Κίνητρα για μετασχηματισμούς επιχειρήσεων με τον ν. 4172/2013
Για μετασχηματισμούς κατά τα άρθρα 52 έως και 55 του ν. 4172/2013 (Α' 167) η σύμβαση, η εισφορά και η μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων των μετασχηματιζόμενων επιχειρήσεων, κάθε σχετική πράξη ή συμφωνία που αφορά την εισφορά ή μεταβίβαση στοιχείων του ενεργητικού ή παθητικού ή άλλων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων και κάθε εμπράγματου ή ενοχικού δικαιώματος, οι αποφάσεις των κατά νόμο οργάνων των μετασχηματιζόμενων εταιρειών, η σχέση συμμετοχής στο κεφάλαιο της νέας εταιρείας, καθώς και κάθε άλλη συμφωνία ή πράξη που απαιτείται για τον μετασχηματισμό ή τη σύσταση της νέας εταιρείας, η δημοσίευση αυτών στο Γ.Ε.ΜΗ. και η μεταγραφή των σχετικών πράξεων απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος χαρτοσήμου ή οποιοδήποτε άλλο τέλος υπέρ του Δημοσίου, καθώς και από κάθε τέλος, εισφορά ή δικαίωμα υπέρ οποιουδήποτε τρίτου. Η απαλλαγή του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζεται και επί του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου, υπό την προϋπόθεση ότι ο κύκλος εργασιών της νέας εταιρείας, ήτοι το άθροισμα του κύκλου εργασιών των τελευταίων εγκεκριμένων και δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων ή, κατά περίπτωση, των τελευταίων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των μετασχηματιζόμενων εταιρειών, αφαιρουμένων των τυχόν μεταξύ τους συναλλαγών, είναι ίσος ή μεγαλύτερος από το ποσό των τετρακοσίων πενήντα χιλιάδων (450.000) ευρώ. Αναφορικά με τον ΦΠΑ και το φόρο εισοδήματος, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000) και του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013), όπως ισχύουν, αντίστοιχα.

Για τη μεταγραφή ή την εγγραφή των σχετικών πράξεων μεταβίβασης των περιουσιακών στοιχείων των μετασχηματιζόμενων επιχειρήσεων καταβάλλονται μόνο πάγια δικαιώματα εμμίσθων ή αμίσθων υποθηκοφυλάκων και προϊσταμένων κτηματολογικών γραφείων, ποσού ύψους τριακοσίων (300) ευρώ, χωρίς οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση, αμοιβή, επίδομα ή τέλος, ανεξαρτήτως του χρόνου πραγματοποίησης του μετασχηματισμού και συντέλεσης των σχετικών πράξεων μεταβίβασης. Για τη μεταγραφή των ακινήτων και εμπραγμάτων δικαιωμάτων που μεταβιβάζονται εφαρμόζεται αναλόγως η παρ. 8 του άρθρου 16 του ν. 2515/1997 (Α' 154).»Δείτε επίσης :

Ψηφιακή έκδοση Δελτίων Αποστολής και διαβίβασή τους

Φορολογία κληρονομιών: Αλλαγές στη διαδικασία μεταβίβασης ακινήτων - Παραγραφή - Υποχρεώσεις συμβολαιογράφων

 Ρύθμιση οφειλών σε δήμους σε έως και 72 δόσεις - Αναβίωση παλαιότερων ρυθμίσεων

 Τέλη κυκλοφορίας με το μήνα από 3.4.2023

 Αυτόματη δημιουργία ψηφιακής δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) εκσυγχρονισμός του πλαισίου μεταβίβασης περιουσίας και αλλαγές στον ΕΝΦΙΑ

 Επεκτείνονται και στο 2023 τα κίνητρα για την επιλογή ηλεκτρονικής τιμολόγησης

 Έκτακτη ενίσχυση σε συνταξιούχους που δεν έλαβαν αύξηση ή έλαβαν μικρότερη από επτά τοις εκατό (7%)

 Ρυθμίσεις για τη φορολογία πλοίων και τη φορολογία μερισμάτων ναυλομεσιτικών και συναφών επιχειρήσεων

 Κατάργηση προστίμου εκπρόθεσμης αρχικής δήλωσης με ποσό καταβολής έως 100 ευρώ - Ρύθμιση για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις

 Τα αγαθά και οι υπηρεσίες για τα οποία παρατείνεται η υπαγωγή σε μειωμένο και υπερμειωμένο συντελεστή ΦΠΑ έως 31.12.2023

 Η νέα ρύθμιση φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών έως 72 δόσεις και οι διατάξεις για την επανένταξη στις παλαιές ρυθμίσεις

  Από 1.000 έως 50.000 ευρώ τα πρόστιμα για την παραβίαση της υποχρεωτικής διασύνδεσης των EFT/POS τερματικών με την ΑΑΔΕΔημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης