Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αυτόματη δημιουργία ψηφιακής δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) εκσυγχρονισμός του πλαισίου μεταβίβασης περιουσίας και αλλαγές στον ΕΝΦΙΑ

16 Μάρτιου 2023 Σχόλια
Αυτόματη δημιουργία ψηφιακής δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) εκσυγχρονισμός του πλαισίου μεταβίβασης περιουσίας και αλλαγές στον ΕΝΦΙΑ


Με το πολυνομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή προτείνονται μεταξύ άλλων και τα ακόλουθα:
 
α) Τροποποιούνται-συμπληρώνονται διατάξεις του ν. 4987/2022 σχετικά με τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου μεταβίβασης περιουσίας στα εξής κατά βάση σημεία:
 - προβλέπονται οι όροι χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας για μεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εμπράγματου δικαιώματος επ’ αυτού από επαχθή αιτία σε περιπτώσεις όπου ο φορολογούμενος έχει ενταχθεί σε πρόγραμμα ρύθμισης οφειλών ή έχει οφειλές μη ληξιπρόθεσμες ή σε αναστολή,
 - αίρεται η πρόβλεψη αλληλέγγυας ευθύνης των αναφερόμενων υπόχρεων καταβολής Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) σε περίπτωση απόκτησης ακινήτου από επαχθή αιτία,
 - ρυθμίζονται ζητήματα σχετικά με την προσκόμιση/υποβολή πιστοποιητικού ΕΝ.Φ.Ι.Α σε περιπτώσεις υποσχετικών ή εκποιητικών δικαιοπραξιών (άρθρα 14 έως 16).

β)
Συμπλήρωση ρυθμίσεων για το αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας για μεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εμπράγματου δικαιώματος (άρθρο 23)

γ)  Τροποποιούνται - συμπληρώνονται διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 4223/2013 σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού του κύριου ΕΝ.Φ.Ι.Α.. Συγκεκριμένα, επεκτείνεται και για το έτος 2023 η πρόβλεψη κατάταξης σε φορολογικές ζώνες χαμηλότερου συντελεστή βασικού φόρου, για τα μνημονευόμενα κτίσματα (άρθρο 24).
  
δ) Ορίζονται οι υπόχρεοι και ο τρόπος ψηφιακής δήλωσης στοιχείων ακινήτων σε περιπτώσεις μεταβιβάσεων ακινήτων, και τίθενται οι αναγκαίες εξουσιοδοτικές διατάξεις για την υλοποίηση των προτεινόμενων ρυθμίσεων (άρθρο 25).
  
ε) Ρυθμίζονται, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα, ζητήματα της διαδικασίας έκδοσης πράξης προσδιορισμού του φόρου κατά τις διατάξεις του ν.4987/2022, σε περίπτωση υποβολής τροποποιητικής δήλωσης υπόχρεων Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) από την οποία προκύπτει μείωση φόρου (άρθρο 26).
 

Δείτε αναλυτικά :

Αιτιολογική έκθεση
Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση και γιατί αποτελεί πρόβλημα.

Άρθρο 14
 

Με την αξιολογούμενη ρύθμιση συμπληρώνεται η παρ. 4 του άρθρου 12 του ν. 4987/2022 (ΚΦΔ), ώστε να προβλέπεται συγκεκριμένο ποσοστό παρακράτησης κατά τη χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας για μεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εμπράγματου δικαιώματος επ' αυτού από επαχθή αιτία επί του τιμήματος τόσο σε περίπτωση ληξιπροθέσμων οφειλών που έχουν ενταχθεί σε πρόγραμμα ρύθμισης όσο και στην περίπτωση που ο αιτών έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές που τελούν υπό αναστολή. Παράλληλα, με την τροποποίηση της παρ. 5 του ίδιου άρθρου εξουσιοδοτούνται ο Υπουργός Οικονομικών και ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) να ρυθμίζουν θέματα εφαρμογής, να τροποποιούν τα ανωτέρω ποσοστά και να ορίζουν ποσοστά παρακράτησης όταν υφίστανται μη ληξιπρόθεσμες οφειλές και το αποδεικτικό ενημερότητας εκδίδεται για μεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εμπράγματου δικαιώματος επ' αυτού από επαχθή αιτία.
 
 Σκοπός της αξιολογούμενης ρύθμισης είναι η διαμόρφωση ενός σαφούς και ασφαλούς κανονιστικού πλαισίου που θα ρυθμίζει τη χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας για μεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εμπράγματου δικαιώματος επ' αυτού από επαχθή αιτία στις περιπτώσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν ενταχθεί σε πρόγραμμα ρύθμισης ή/και σημαντικού ύψους οφειλών του αιτούντος, που τελούν υπό αναστολή, το οποίο θα δύναται να υποστηριχθεί ψηφιακά, με ταυτόχρονη ελαχιστοποίηση των περιπτώσεων «χειρόγραφης» έκδοσης του αποδεικτικού ενημερότητας από υπηρεσία της Α.Α.Δ.Ε.. Η αυτοματοποίηση (ψηφιοποίηση) της χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας για μεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εμπράγματου δικαιώματος επ' αυτού από επαχθή αιτία συμβάλλει σημαντικά στην απλούστευση και επιτάχυνση των συναλλαγών και της οικονομικής ζωής των φυσικών και νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων.

Λόγω του πλήθους των προσώπων με βεβαιωμένες οφειλές στη Φορολογική Διοίκηση, μη ληξιπρόθεσμες οφειλές ή οφειλές που τελούν υπό αναστολή, οι οποίοι αδυνατούν υπό το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο να αντλήσουν ψηφιακά το αποδεικτικό ενημερότητας.
 
Άρθρο 15
 
Με την αξιολογούμενη ρύθμιση τροποποιείται η παρ. 3 του άρθρου 50 του ν. 4987/2022  (ΚΦΔ), προκειμένου να απαλλάσσονται οι τελευταίοι κύριοι ή ψιλοί κύριοι ή επικαρπωτές ή επιφανειούχοι ακινήτων από την αλληλέγγυα με τον αρχικό υπόχρεο ευθύνη για την πληρωμή του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (Ε.Ν.Φ.Ι.Α.) που βαρύνει το δικαίωμα που απέκτησαν από επαχθή αιτία.
 
Η ευθύνη του τρίτου κατόχου αποτελούσε μία επιπλέον εξασφάλιση για το Δημόσιο, προκειμένου να εισπράξει τους φόρους κατοχής ακινήτων, ιδιαίτερα δυσάρεστη για τους φορολογούμενους που αποκτούν ακίνητο ή εμπράγματο δικαίωμα επ' αυτού με επαχθή αιτία. Με τη νέα φορολογική ενημερότητα και την συνακόλουθη παρακράτηση του τιμήματος από τη μεταβίβαση ακινήτου με επαχθή αιτία κατά τα ποσοστά που ορίζει ο νόμος, η αλληλέγγυα ευθύνη των τελευταίων κυρίων ή ψιλών κυρίων ή επικαρπωτών ή επιφανειούχων με τον αρχικό υπόχρεο για την πληρωμή του ΕΝ.Φ.Ι.Α. που βαρύνει το δικαίωμα που απέκτησαν από επαχθή αιτία δεν είναι πλέον αναγκαία μετά και την ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών για την υποβολή δηλώσεων μεταβιβάσεων ακινήτων. 


Άρθρο 16
 
Με την προτεινόμενη ρύθμιση επαναπροσδιορίζεται το περιεχόμενο του πιστοποιητικού ΕΝ.Φ.Ι.Α. και ορίζεται ότι, εάν το πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α. εκδίδεται μετά την πράξη προσδιορισμού ΕΝ.Φ.Ι.Α. του τρέχοντος έτους, στο εν λόγω πιστοποιητικό θα βεβαιώνεται ότι το συγκεκριμένο ακίνητο περιλαμβάνεται στη δήλωση ΕΝ.Φ.Ι.Α. για έξι έτη (και όχι πέντε έτη ως ίσχυε). Επιπλέον, ορίζεται ότι σε κάθε εκποιητική δικαιοπραξία για τη μεταβίβαση ακινήτων με επαχθή αιτία ή τη σύσταση εμπράγματου δικαιώματος επ' αυτού, το πιστοποιητικό του άρθρου 54Α Κ.Φ.Δ., το οποίο μνημονεύεται και επισυνάπτεται υποχρεωτικά από τον συμβολαιογράφο που συντάσσει το σχετικό συμβόλαιο, πιστοποιεί μόνο ότι τα συγκεκριμένο ακίνητο περιλαμβάνεται στη δήλωση ΕΝ.Φ.Ι.Α των πέντε προηγουμένων της μεταβίβασης ετών ή έξι, εάν έχει ήδη εκδοθεί ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. του τρέχοντος έτους, και όχι ότι έχει καταβληθεί ο αναλογών φόρος για το συγκεκριμένο ακίνητο και ότι έχει ρυθμισθεί ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. των υπόλοιπων ακινήτων για τα έτη αυτά, όπως ίσχυε ως τώρα.
 
 Επίσης, τροποποιείται η παρ. 3 του άρθρου 54Α Κ.Φ.Δ. και απαλείφονται από αυτό περιπτώσεις χορήγησης πιστοποιητικού ΕΝ.Φ.Ι.Α. με παρακράτηση του τιμήματος από τον συμβολαιογράφο, αφού πλέον με την τροποποίηση της παρ. 1, αυτές καθίστανται περιττές.
 
Περαιτέρω, σε διάφορα σημεία του άρθρου γίνεται νομοτεχνική βελτίωση της διατύπωσης, ώστε τα έτη στα οποία αναφέρεται το πιστοποιητικό να είναι σύμφωνα με τη νέα προτεινόμενη διάταξη και ρυθμίζεται ο χρόνος έναρξης της ισχύος των προτεινόμενων διατάξεων.
 
Με την αξιολογούμενη ρύθμιση καταργείται επίσης η παρ. 12 του άρθρου 46 του ν. 3220/2004 (Α' 15), οι διατάξεις της οποίας εξακολουθούν να ισχύουν υπό το καθεστώς του άρθρου 12 του 4987/2022, ως ειδικότερες αυτού. Η κατάργηση των ανωτέρω ειδικών διατάξεων περιπτωσιολογικού χαρακτήρα, που ρυθμίζουν τον τρόπο διασφάλισης των συμφερόντων του Δημοσίου κατά τη χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας για μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων ή σύσταση εμπράγματων δικαιωμάτων επ' αυτών, όταν για τις οφειλές του αιτούντος έχει χορηγηθεί αναστολή από το δικαστήριο, κρίνεται αναγκαία, προκειμένου να διαμορφωθεί ένα ενιαίο, σαφές και ασφαλές κανονιστικό πλαίσιο που θα ρυθμίζει τη χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας σε περίπτωση οφειλών υπό αναστολή, το οποίο θα δύναται να υποστηριχθεί ψηφιακά, με ταυτόχρονη ελαχιστοποίηση των περιπτώσεων που καθίσταται αναγκαία η επίσκεψη του αιτούντος στην αρμόδια υπηρεσία της Α.Α.Δ.Ε. (π.χ. Δ.Ο.Υ.). Η αυτοματοποίηση (ψηφιοποίηση) της χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας συμβάλλει σημαντικά στην απλούστευση και επιτάχυνση των συναλλαγών και της οικονομικής ζωής των φυσικών και νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων.

Με την εν λόγω διάταξη βελτιώνεται η φορολογική συμμόρφωση και διευκολύνονται οι συναλλαγές και κυρίως οι μεταβιβάσεις ακινήτων με επαχθή αιτία ή σύστασης εμπράγματου δικαιώματος επ' αυτού, οι οποίες με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο καθυστερούσαν ή/και αναβάλλονταν με τελικές δυσμενείς συνέπειες στην είσπραξη των δημοσίων εσόδων, όταν ο πωλητής είχε οφειλές από ΕΝ.Φ.Ι.Α ή/και δεν μπορούσε να τις εξοφλήσει/ρυθμίσει. Αποτελεί πρόβλημα καθώς οι προϋποθέσεις που ετίθεντο στις καταργούμενες διατάξεις δυσχέραιναν τη χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας για μεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εμπράγματου δικαιώματος επ' αυτού, ακόμα και αν οι οφειλές υπό δικαστική αναστολή ήταν χαμηλού ύψους, και καθιστούσαν αδύνατη την αυτοματοποίηση (ψηφιοποίηση) της χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας σε περίπτωση οφειλών υπό δικαστική αναστολή.Άρθρο 23

Με την αξιολογούμενη ρύθμιση προβλέπεται η δυνατότητα εφαρμογής της σύμμετρης ικανοποίησης των απαιτήσεων της Φορολογικής Διοίκησης με τις απαιτήσεις του e-ΕΦΚΑ και στην περίπτωση που στον μεταβιβάζοντα το ακίνητο χορηγείται αποδεικτικό ενημερότητας και το τίμημα από τη μεταβίβαση δεν επαρκεί για την εξόφληση των οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση και στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης. Η ανωτέρω δυνατότητα δεν προβλεπόταν έως σήμερα στο νόμο. Ακολούθως, με την ανωτέρω τροποποίηση θα δύναται να υποστηριχθεί η χορήγηση των πιστοποιητικών του άρθρου 12 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας και ψηφιακά στους συμβολαιογράφους, με ταυτόχρονη ελαχιστοποίηση των περιπτώσεων «χειρόγραφης» έκδοσης του αποδεικτικού ενημερότητας/βεβαίωσης οφειλής από υπηρεσία της ΑΑΔΕ. Η αυτοματοποίηση (ψηφιοποίηση) της χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας/βεβαίωσης οφειλής για μεταβίβαση ακινήτου και στις περιπτώσεις που θα εφαρμόζεται η σύμμετρη ικανοποίηση μεταξύ των βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών στη Φορολογική Διοίκηση και των αντίστοιχων οφειλών στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης θα συμβάλλει σημαντικά στην απλούστευση και επιτάχυνση των συναλλαγών και της οικονομικής ζωής των φυσικών και νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων.

Με την υφιστάμενη ρύθμιση δεν υπήρχε η δυνατότητα εφαρμογής της σύμμετρης ικανοποίησης των απαιτήσεων της φορολογικής διοίκησης με τις απαιτήσεις του e-ΕΦΚΑ ούτε η δυνατότητα χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας στην περίπτωση που στον μεταβιβάζοντα το ακίνητο το τίμημα από τη μεταβίβαση δεν επαρκούσε για την εξόφληση των οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης. Αντίθετα, με την αξιολογούμενη ρύθμιση αντιμετωπίζεται το ζήτημα της χορήγησης των πιστοποιητικών του άρθρου 12 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας και ψηφιακά στους συμβολαιογράφους, με ταυτόχρονη ελαχιστοποίηση των περιπτώσεων «χειρόγραφης» έκδοσης του αποδεικτικού ενημερότητας/βεβαίωσης οφειλής από υπηρεσία της Α.Α.Δ.Ε..

Άρθρο 24

Με τις προτεινόμενες διατάξεις επέρχονται αναγκαίες τροποποιήσεις στον ν. 4223/2013, λόγω αναπροσαρμογής των τιμών εκκίνησης αντικειμενικού προσδιορισμού αξίας ακινήτων, οι οποίες εφαρμόζονται από την 1η Ιανουαρίου 2022 και για το έτος 2023.

Λόγω της αύξησης από 1ης Ιανουαρίου 2022 των τιμών εκκίνησης η οποία επήλθε με την υπό στοιχεία 57732/ΕΞ2021/18.5.2021 (Β'2375) κοινή απόφαση του Υπουργού και Υφυπουργού Οικονομικών για το 60% των ζωνών που ήταν ενταγμένες στο αντικειμενικό σύστημα, με αποτέλεσμα τη σημαντική αύξηση του ΕΝ.Φ.Ι.Α. σε ορισμένες περιοχές.


Άρθρο 25

Με το προτεινόμενο άρθρο θεσπίζεται υποχρέωση επικαιροποίησης των στοιχείων του μεταβιβαζόμενου ακινήτου στο ΟΠΣ Περιουσιολόγιο πριν από την υποβολή με οποιοδήποτε τρόπο (ψηφιακά ή χειρόγραφα) της οικείας δήλωσης φόρου μεταβίβασης ή δωρεάς ή γονικής παροχής ακινήτου μέχρι και στο επόμενο της μεταβίβασης έτος, ενόψει της υλοποίησης της ψηφιακής εφαρμογής για την αυτόματη δημιουργία της δήλωσης στοιχείων ακινήτων, η οποία προβλέπεται με την προτεινόμενη διάταξη.
Η ίδια υποχρέωση υπάρχει και πριν από την υποβολή, με οποιοδήποτε τρόπο, δήλωσης φόρου κληρονομιάς ακινήτου. Αυτό στην πράξη σημαίνει ότι ο φορολογούμενος, πριν υποβληθεί δήλωση φόρου μεταβίβασης ή δωρεάς ή γονικής παροχής ή κληρονομίας ακινήτου, θα πρέπει να εισέρχεται στην καρτέλα «Περιουσιακή Κατάσταση» του ΟΠΣ Περιουσιολογίου Ακινήτων (του ιδίου ή του κληρονομούμενου), στην οποία περιλαμβάνεται το μεταβιβαζόμενο ακίνητο, προκειμένου να ελέγξει ανά έτος, εάν όλα τα περιγραφικά και προσδιοριστικά στοιχεία του μεταβιβαζόμενου ακινήτου είναι ορθά, να προβαίνει σε όσες τυχόν διορθώσεις είναι απαραίτητες μέσω της υποβολής δήλωσης στοιχείων ακινήτων και σε κάθε περίπτωση να μεταφέρει τη δήλωση με τα επικαιροποιημένα στοιχεία του προς μεταβίβαση ακινήτου μέχρι και στο επόμενο της μεταβίβασης έτος.
Παράλληλα θεσπίζεται η ίδια υποχρέωση και για τον αποκτώντα το ακίνητο (αγοραστή, δωρεοδόχο, κληρονόμο), εφόσον έχει ήδη δικαίωμα επί του μεταβιβαζόμενου/κληρονομούμενου ακινήτου. Δηλαδή ο αποκτών, που τυχόν έχει στο εν λόγω ακίνητο κάποιο από τα υποκείμενα στον ΕΝ.Φ.Ι.Α. δικαιώματα επί ακινήτου (π.χ. ποσοστό κυριότητας, ψιλή κυριότητα), οφείλει και αυτός να επικαιροποιήσει τα στοιχεία του δικαιώματός του στο ΟΠΣ Περιουσιολόγιο και να μεταφέρει τη σχετική δήλωση στοιχείων ακινήτων και στο επόμενο της απόκτησης του ακινήτου έτους. Για παράδειγμα, φορολογούμενος μεταβιβάζει κατά κυριότητα ποσοστό οικοπέδου επιφανείας 350 τ.μ. το έτος 2023.
Το εν λόγω οικόπεδο είχε καταχωρισθεί στις δηλώσεις Ε9 λανθασμένα με έκταση 200 τ.μ.. Ο φορολογούμενος/πωλητής πριν την υποβολή δήλωσης φόρου μεταβίβασης οφείλει να επικαιροποιήσει τα στοιχεία του οικοπέδου στο ΟΠΣ Περιουσιολόγιο Ακινήτων, προβαίνοντας στη σχετική διόρθωση και μέχρι το επόμενο της μεταβίβασης του ακινήτου έτος. Δηλαδή θα δημιουργήσει και θα υποβάλλει μια δήλωση στοιχείων ακινήτων με τα ορθά στοιχεία, την οποία θα μεταφέρει μέχρι και το έτος 2024.


Εάν ο αγοραστής του εν λόγω οικοπέδου είχε ήδη ποσοστό κυριότητας επ' αυτού θα πρέπει και αυτός πριν από την υποβολή της δήλωσης φόρου μεταβίβασης ακινήτου να προβεί στις ανωτέρω αναφερόμενες ενέργειες ως προς το δικαίωμά του αυτό.

Με την ίδια διάταξη θεσπίζεται η αυτόματη δημιουργία ψηφιακής δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) με τις απαιτούμενες εισαγωγές, μεταβολές και διαγραφές στοιχείων ακινήτων, με την ανάρτηση από τον συμβολαιογράφο του συμβολαίου στην εφαρμογή myPROPERTY, με το οποίο συστήνεται, μετατίθεται, αλλοιώνεται (μεταβάλλεται) ή καταργείται δικαίωμα σε ακίνητο που αποτελεί αντικείμενο της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9). Επιπλέον εξουσιοδοτείται ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, με απόφασή του, να καθορίζει τον τρόπο, τη διαδικασία, τον τύπο, τον χρόνο έναρξης λειτουργίας κάθε σταδίου της ψηφιακής εφαρμογής, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την υλοποίηση και εφαρμογή της ψηφιακής αυτής δήλωσης.

Μετά την υπογραφή συμβολαιογραφικού εγγράφου, με το οποίο συστήνεται, μετατίθεται, αλλοιώνεται (μεταβάλλεται) ή καταργείται δικαίωμα σε ακίνητο, γεννάται υποχρέωση των συμβαλλομένων για υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9), που περιλαμβάνει τις αντίστοιχες εισαγωγές, μεταβολές και διαγραφές στα στοιχεία του ακινήτου. Με τη νέα διάταξη για τα συμβόλαια που αναρτώνται στην εφαρμογή myPROPERTY δημιουργείται μέσω ψηφιακής εφαρμογής η δήλωση στοιχείων ακινήτων με τις απαραίτητες μεταβολές στην ακίνητη περιουσία των συμβαλλομένων. Προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν λάθη στη δημιουργία αυτών των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων, απαιτείται πριν την υποβολή της δήλωσης φόρου μεταβίβασης, δωρεάς, γονικής παροχής ή κληρονομιάς ακινήτου η επικαιροποίηση των στοιχείων του μεταβιβαζόμενου ακινήτου στο ΟΠΣ Περιουσιολόγιο Ακινήτων. Με αυτό τον τρόπο διευκολύνονται οι συναλλαγές, περιορίζονται τα λάθη κατά τη συμπλήρωση της δήλωσης Ε9 και πατάσσεται η φοροδιαφυγή.


Άρθρο 26

Με την προτεινόμενη διάταξη καταργείται ο υποχρεωτικός έλεγχος από τη Φορολογική Διοίκηση, στις περιπτώσεις υποβολής τροποποιητικής δήλωσης ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων όταν προκύπτει μείωση φόρου άνω των τριακοσίων (300) ευρώ, καθώς και σε κάθε μεταγενέστερη αυτής τροποποιητική δήλωση, ανεξαρτήτως ποσού μείωσης του φόρου και ταυτόχρονα θεσπίζεται εξουσιοδοτική διάταξη για την έκδοση απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων που καθορίζει τα όργανα, τις προϋποθέσεις, τα κριτήρια, τον τρόπο, τη διαδικασία και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την επαλήθευση της ορθότητας των υποβαλλόμενων τροποποιητικών δηλώσεων με τις οποίες μειώνεται η φορολογητέα αξία.

Με το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο, σε κάθε περίπτωση υποβολής τροποποιητικής δήλωσης ΕΝ.Φ.Ι.Α. από την οποία προκύπτει μείωση φόρου άνω των τριακοσίων (300) ευρώ, καθώς και σε κάθε μεταγενέστερη αυτής τροποποιητική δήλωση, ανεξαρτήτως του ποσού της μείωσης του φόρου, είναι υποχρεωτικός ο έλεγχος από τη Φορολογική Διοίκηση πριν από την έκδοση της πράξης προσδιορισμού του φόρου. Οι διατάξεις αυτές, άνευ ετέρων κριτηρίων, έχουν δημιουργήσει φόρτο και καθυστερήσεις στην εκκαθάριση του φόρου.Προτεινόμενες διατάξεις


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ, ΑΛΛΕΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
Άρθρο 14
Ειδικότερες ρυθμίσεις για την έκδοση αποδεικτικού ενημερότητας και τον ορισμό ποσού παρακράτησης σχετικά με μεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εμπράγματου δικαιώματος επ' αυτού από επαχθή αιτία - Τροποποίηση παρ. 4 και 5 άρθρου 12 Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας


1. Στην παρ. 4 του άρθρου 12 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4987/2022, Α' 206) προστίθενται τέταρτο, πέμπτο και έκτο εδάφιο και η παρ. 4 διαμορφώνεται ως εξής:
«4. Κατά παρέκκλιση των οριζόμενων στις παρ. 2 και 3, σε περίπτωση που ο φορολογούμενος έχει ενταχθεί σε πρόγραμμα ρύθμισης οφειλών ή έχει οφειλές μη ληξιπρόθεσμες ή σε αναστολή, δύναται να εκδοθεί αποδεικτικό ενημερότητας περιορισμένης ισχύος, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τον έναν (1) μήνα. Η Φορολογική Διοίκηση και μετά τη συμμόρφωση του οφειλέτη σε πρόγραμμα ρύθμισης ορίζει υποχρεωτικά όρο παρακράτησης στις περιπτώσεις που το αποδεικτικό ενημερότητας εκδίδεται για είσπραξη χρημάτων ή μεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εμπράγματου δικαιώματος επ' αυτού από επαχθή αιτία. Το παρακρατούμενο ποσό λαμβάνεται υπόψη για την κάλυψη δόσης ή δόσεων, σύμφωνα με το πρόγραμμα ρύθμισης οφειλών. Ειδικά για μεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εμπράγματου δικαιώματος επ' αυτού από επαχθή αιτία, το αποδεικτικό ενημερότητας εκδίδεται με ποσό παρακράτησης ποσοστού εβδομήντα τοις εκατό (70 %) επί του τιμήματος, εφόσον το τίμημα δεν υπολείπεται της αντικειμενικής αξίας, και έως το ύψος των ληξιπρόθεσμων ρυθμισμένων οφειλών στη Φορολογική Διοίκηση. Εάν υφίστανται ληξιπρόθεσμες οφειλές σε αναστολή άνω των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ, ορίζεται ποσοστό παρακράτησης πενήντα τοις εκατό (50%) επί του τιμήματος, εφόσον αυτό δεν υπολείπεται της αντικειμενικής αξίας, και έως το ύψος των συνολικών οφειλών σε αναστολή. Εάν το τίμημα υπολείπεται της αντικειμενικής αξίας και το ποσό της παρακράτησης, υπολογιζόμενο επί του τιμήματος, είναι μικρότερο των οφειλών, εκδίδεται αποδεικτικό ενημερότητας με υπολογισμό του ποσού της παρακράτησης επί της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου και υπό την προϋπόθεση ότι το ποσό της παρακράτησης που προκύπτει από τον υπολογισμό αυτό δεν υπερβαίνει το τίμημα.».
2. Η παρ. 5 του άρθρου 12 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας τροποποιείται α) με τη συμπλήρωση των εξουσιοδοτούμενων οργάνων και του αντικειμένου της εξουσιοδότησης, β) με την προσθήκη δευτέρου εδαφίου και η παρ. 5 διαμορφώνεται ως εξής:
«5. Οι πράξεις και συναλλαγές για τις οποίες προσκομίζεται αποδεικτικό ενημερότητας, οι προϋποθέσεις χορήγησής του, οι τυχόν εξαιρέσεις από την υποχρέωση προσκόμισής του, οι οφειλές που λαμβάνονται υπόψη για τη χορήγησή του, οι φορολογικές δηλώσεις που απαιτείται να έχουν υποβληθεί για την έκδοση του αποδεικτικού, ο τύπος του, το περιεχόμενο, η διάρκεια ισχύος, τα ποσοστά παρακράτησης όταν το αποδεικτικό ενημερότητας εκδίδεται για είσπραξη χρημάτων, ειδικότερα θέματα για την εφαρμογή των ποσοστών παρακράτησης της παρ. 4, τα τυχόν άλλα πρόσωπα τα οποία δύνανται να ζητούν και να λαμβάνουν το αποδεικτικό, τα όργανα έκδοσής του και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια εφαρμογής ορίζονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή. Με όμοια απόφαση δύνανται να τροποποιούνται τα ποσοστά παρακράτησης της παρ. 4 και να ορίζονται ποσοστά παρακράτησης όταν υφίστανται μη ληξιπρόθεσμες οφειλές που βεβαιώνονται από φόρο κληρονομιών, γονικών παροχών και δωρεών και από φορολογικό και τελωνειακό έλεγχο και το αποδεικτικό ενημερότητας εκδίδεται για μεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εμπράγματου δικαιώματος επ' αυτού από επαχθή αιτία.».

Άρθρο 15
Ειδική πρόβλεψη για την αλληλέγγυα ευθύνη προσώπων σε περίπτωση απόκτησης ακινήτου από επαχθή αιτία - Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 50 Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας

Η παρ. 3 του άρθρου 50 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4987/2022, Α' 206) τροποποιείται: α) στο πρώτο εδάφιο με την προσθήκη της αρνητικής προϋπόθεσης της απόκτησης από επαχθή αιτία, β) στο δεύτερο εδάφιο με νομοτεχνικές βελτιώσεις και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:
«3. Οι τελευταίοι κύριοι ή ψιλοί κύριοι ή επικαρπωτές ή επιφανειούχοι των ακινήτων ευθύνονται σε ολόκληρο μαζί με τους υπόχρεους για την πληρωμή του ΕΝ.Φ.Ι.Α. που βαρύνει το δικαίωμα που απέκτησαν, εκτός εάν αυτό αποκτήθηκε από επαχθή αιτία. Τα πρόσωπα αυτά έχουν δικαίωμα να προσφύγουν στη διαδικασία του άρθρου 63 εντός εξήντα (60) ημερών από την κοινοποίηση με συστημένη επιστολή της οικείας πράξης της Φορολογικής Διοίκησης.»


Άρθρο 16
Συμπλήρωση ρυθμίσεων σχετικά με τις υποχρεώσεις τρίτων για τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων που αφορούν τις υποσχετικές ή εκποιητικές δικαιοπραξίες- Τροποποίηση άρθρου 54Α Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας


Στο άρθρο 54Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4987/2022, Α' 206) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
1. Η παρ. 1 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Απαγορεύεται κάθε υποσχετική ή εκποιητική δικαιοπραξία με την οποία συστήνονται, μεταβάλλονται, αλλοιώνονται ή μεταβιβάζονται, από οποιαδήποτε αιτία, δικαιώματα επί ακινήτου ή παρέχεται δικαίωμα προσημείωσης ή υποθήκης σε αυτό, αν δεν μνημονεύεται και δεν επισυνάπτεται από τον συμβολαιογράφο, στο συμβόλαιο που συντάσσει, πιστοποιητικό της Φορολογικής Διοίκησης (Πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α.) ως εξής:
(α) Σε περίπτωση εκποιητικής δικαιοπραξίας για τη μεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εμπράγματου δικαιώματος επ' αυτού από επαχθή αιτία, με το Πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α. βεβαιώνεται μόνο ότι το συγκεκριμένο ακίνητο περιλαμβάνεται στη δήλωση ΕΝ.Φ.Ι.Α. τα πέντε (5) προηγούμενα της μεταβίβασης έτη. Εάν το πιστοποιητικό εκδίδεται μετά την πράξη προσδιορισμού ΕΝ.Φ.Ι.Α. του τρέχοντος έτους, σε αυτό βεβαιώνεται ότι το συγκεκριμένο ακίνητο περιλαμβάνεται στη δήλωση ΕΝ.Φ.Ι.Α. για έξι (6) έτη, συμπεριλαμβανομένου και του έτους μεταβίβασης.
(β) Στις υπόλοιπες δικαιοπραξίες της παρούσας παραγράφου, με το πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α. βεβαιώνεται ότι το συγκεκριμένο ακίνητο περιλαμβάνεται στη δήλωση ΕΝ.Φ.Ι.Α., καθώς και ότι ο φορολογούμενος έχει καταβάλλει, ή νόμιμα απαλλαγεί από τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του ΕΝ.Φ.Ι.Α. για το συγκεκριμένο ακίνητο, περιλαμβανομένων των ληξιπρόθεσμων δόσεων ΕΝ.Φ.Ι.Α. του τρέχοντος έτους κατά τον χρόνο έκδοσης του πιστοποιητικού και έχει καταβάλλει τις ληξιπρόθεσμες δόσεις, έχει ρυθμίσει ή έχει νόμιμα απαλλαγεί από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. για τα υπόλοιπα ακίνητα, για τα οποία είναι υπόχρεος για τα πέντε (5) προηγούμενα της μεταβίβασης έτη και, αν εκδίδεται πιστοποιητικό μετά την πράξη προσδιορισμού ΕΝ.Φ.Ι.Α. του τρέχοντος έτους, για τα έξι (6) τελευταία έτη, ήτοι, συμπεριλαμβανομένου και του έτους μεταβίβασης. Τα παραπάνω ισχύουν και για τη σύνταξη περίληψης κατακυρωτικής έκθεσης επί εκούσιου πλειστηριασμού. Στην περίπτωση αυτή το πιστοποιητικό προσκομίζεται μόνο από τον επισπεύδοντα τον εκούσιο πλειστηριασμό.
Το Πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α. που αφορά ακίνητο πτωχού, ακίνητο το οποίο ανήκει σε υπό εκκαθάριση νομικό πρόσωπο ή κληρονομιαίο ακίνητο για το οποίο έχει οριστεί εκτελεστής διαθήκης ή εκκαθαριστής κληρονομιάς, χορηγείται, αντίστοιχα, στον, κατά τον χρόνο χορήγησης αυτού, σύνδικο της πτώχευσης, στον εκκαθαριστή του νομικού προσώπου, στον εκτελεστή διαθήκης ή στον εκκαθαριστή κληρονομίας. Κατά τη σύνταξη συμβολαιογραφικής πράξης αποδοχής κληρονομιάς μνημονεύεται και επισυνάπτεται από τον συμβολαιογράφο το Πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α.. Για τα έτη, κατά τα οποία υπόχρεος ήταν ο κληρονομούμενος, το πιστοποιητικό χορηγείται, εφόσον έχει καταβληθεί ο φόρος που αναλογεί στο ποσοστό και στο δικαίωμα επί του ακινήτου που κληρονομείται ή εφόσον ο κληρονομούμενος έχει νόμιμα απαλλαγεί από τον φόρο γι' αυτό.
Δεν απαιτείται η μνημόνευση, επισύναψη ή προσκόμιση του Πιστοποιητικού ΕΝ.Φ.Ι.Α. στη μονομερή εξάλειψη υποθήκης ή στην άρση κατάσχεσης ή στην παραχώρηση υποθήκης ή προσημείωσης για εξασφάλιση δικαιωμάτων του Ελληνικού Δημοσίου. Σε κάθε περίπτωση θεωρείται έγκυρη η μνημόνευση, επισύναψη ή προσκόμιση του πιστοποιητικού ΕΝ.Φ.Ι.Α., στο οποίο το κτίσμα αποτυπώνεται με απόκλιση της επιφάνειάς του μέχρι πέντε (5) τετραγωνικά μέτρα και το γήπεδο ή το οικόπεδο αποτυπώνονται με απόκλιση μέχρι δύο τοις εκατό (2%) της επιφάνειάς τους ή παραλείπονται ή αναγράφονται εσφαλμένα στοιχεία που δεν επηρεάζουν τη φορολογική ταυτότητα του ακινήτου και δεν συνεπάγονται την επιβολή μειωμένου φόρου.».

2. Η παρ. 3 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Επιτρέπεται η σύνταξη συμβολαιογραφικού εγγράφου και πριν την εξόφληση του οφειλόμενου φόρου της παρ. 1, με την προϋπόθεση ότι επί των οικείων πιστοποιητικών αναγράφεται το συνολικά οφειλόμενο ποσό φόρων και τόκων, για το συγκεκριμένο ακίνητο, το οποίο υποχρεούται να αποδώσει, επί ποινή ακυρότητας του συμβολαίου, ο συμβολαιογράφος μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργασίμων ημερών από τη σύνταξή του.
Ειδικά στις συμβολαιογραφικές πράξεις εγγραφής υποθήκης για διασφάλιση χορηγούμενου δανείου από πιστωτικό ίδρυμα το Πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α. χορηγείται με παρακράτηση και απόδοση του ποσού που καλύπτει τουλάχιστον το οφειλόμενο ποσό φόρων και τόκων για το συγκεκριμένο ακίνητο δίχως να απαιτείται να έχουν καταβληθεί οι ληξιπρόθεσμες δόσεις, να έχουν ρυθμιστεί ή να έχει προηγηθεί νόμιμη απαλλαγή από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. για τα υπόλοιπα ακίνητα. Για την εφαρμογή της παρούσας, το καταβληθησόμενο ποσό δεν μπορεί να υπολείπεται του οφειλόμενου ποσού.
Ο συμβολαιογράφος υποχρεούται, επί ποινή ακυρότητας του συμβολαίου, να αποδώσει τον αναλογούντα φόρο μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργασίμων ημερών από τη σύνταξη του συμβολαιογραφικού εγγράφου και πάντως μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την εκταμίευση του δανείου. Κατά τη μεταγραφή ή την καταχώριση του συμβολαιογραφικού εγγράφου στα κτηματολογικά γραφεία οι φύλακες μεταγραφών και οι προϊστάμενοι των κτηματολογικών γραφείων υποχρεούνται να αρνηθούν τη μεταγραφή ή την καταχώριση, αν δεν προσκομισθεί κυρωμένο αντίγραφο του αποδεικτικού εξόφλησης του οφειλόμενου ποσού.».

3. Στην παρ. 4 προστίθεται δεύτερο εδάφιο και η παρ. 4 διαμορφώνεται ως εξής:
«4. Είναι απαράδεκτη η συζήτηση ενώπιον δικαστηρίου εμπράγματης αγωγής επί ακινήτου, πλην της μονομερούς εγγραφής υποθήκης ή προσημείωσης υποθήκης ή της άρσης κατάσχεσης, αν δεν προσκομισθεί από τον υπόχρεο σε ΕΝ.Φ.Ι.Α. πιστοποιητικό ότι το ίδιο ακίνητο περιλαμβάνεται στη δήλωση ΕΝ.Φ.Ι.Α. για τα πέντε (5) προηγούμενα έτη. Εάν το πιστοποιητικό εκδίδεται μετά την πράξη προσδιορισμού ΕΝ.Φ.Ι.Α. του τρέχοντος έτους, σε αυτό βεβαιώνεται ότι το συγκεκριμένο ακίνητο περιλαμβάνεται στη δήλωση ΕΝ.Φ.Ι.Α. για έξι (6) έτη.».

4. Στην παρ. 6 η εξουσιοδότηση συμπληρώνεται ως προς τη διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού ΕΝ.Φ.Ι.Α. και η παρ. 6 διαμορφώνεται ως εξής:
«6. Με απόφαση του Διοικητή καθορίζονται ο τύπος και το περιεχόμενο (πληροφορίες και στοιχεία) του Πιστοποιητικού ΕΝ.Φ.Ι.Α., η διάρκεια ισχύος αυτού, η διαδικασία χορήγησής του και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.»

5. Η παρ. 1 ισχύει έναν (1) μήνα μετά από τη δημοσίευση του παρόντος.Άρθρο 23
Συμπλήρωση ρυθμίσεων για το αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας για μεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εμπράγματου δικαιώματος - Αντικατάσταση περ. γ' παρ. 1 άρθρου 25 ν. 4611/2019

Η περ. γ' της παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 4611/2019 (Α' 73) αντικαθίσταται ως εξής:
«γ) Στις περιπτώσεις που το τίμημα από τη μεταβίβαση ακινήτου δεν υπολείπεται της αντικειμενικής αξίας αυτού και υφίστανται βεβαιωμένες ληξιπρόθεσμες οφειλές στη Φορολογική Διοίκηση και στον e-ΕΦΚΑ που υπερβαίνουν αθροιστικά το ύψος του τιμήματος, κατά τη χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας ή βεβαίωσης οφειλής του άρθρου 12 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4987/2022, A' 206) και βεβαίωσης οφειλής του παρόντος άρθρου, οι απαιτήσεις της Φορολογικής Διοίκησης και οι απαιτήσεις του e-ΕΦΚΑ ικανοποιούνται συμμέτρως από το τίμημα. Για την εφαρμογή της σύμμετρης ικανοποίησης του πρώτου εδαφίου λαμβάνεται υπόψη το σύνολο των βεβαιωμένων ληξιπροθέσμων οφειλών στη Φορολογική Διοίκηση, το οποίο αναγράφεται επί του αποδεικτικού ενημερότητας ή της βεβαίωσης οφειλής του άρθρου 12 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και του Διοικητή της ΑΑΔΕ, δύνανται να καθορίζονται η διαδικασία, οι λεπτομέρειες και ο χρόνος εφαρμογής της περίπτωσης αυτής.».


Άρθρο 24
Υπολογισμός του κύριου Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) έτους 2023 - Τροποποίηση περ. α' παρ. 2 Ενότητας Α' άρθρου 4 ν. 4223/2013


Τα εδάφια πέμπτο και έκτο της περ. α' της παρ. 2 της Ενότητας Α' του άρθρου 4 του ν. 4223/2013 (Α' 287) τροποποιούνται ως προς την επέκταση της απαλλαγής και για το έτος 2023, και διαμορφώνονται ως εξής:
«Κτίσματα, τα οποία, με βάση τις Τιμές Ζώνης που εφαρμόζονται από την 1η Ιανουαρίου 2022, εντάσσονται στις Φορολογικές Ζώνες 2 και 3, κατατάσσονται, για τον υπολογισμό του ΕΝ.Φ.Ι.Α. ετών 2022 και 2023, στις Φορολογικές Ζώνες 1 και 2 αντίστοιχα, εφόσον για αυτά: α) κατά την 1η Ιανουαρίου 2021 ίσχυε το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού αξίας ακινήτων και εντάσσονταν στις Φορολογικές Ζώνες 1 και 3 και β) η Τιμή Ζώνης, η οποία ισχύει την 1η Ιανουαρίου 2022, απέχει από την καταληκτική Τιμή Ζώνης της αμέσως προηγούμενης Φορολογικής Ζώνης έως και πενήντα (50) ευρώ. Κτίσματα της Δημοτικής Ενότητας Αρχαίας Ολυμπίας που εντάχθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2022 στο σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού αξίας ακινήτων και αντιστοιχούν στη φορολογική ζώνη 2, κατατάσσονται, για τον υπολογισμό του ΕΝ.Φ.Ι.Α. των ετών 2022 και 2023, στη φορολογική ζώνη 1.».

Άρθρο 25
Ψηφιακή δήλωση στοιχείων ακινήτων Ε9 - Προσθήκη παρ. 11 στο άρθρο 23 ν. 3427/2005


Στο άρθρο 23 του ν. 3427/2005 (Α'312) προστίθεται παρ. 11 ως εξής:
«11. Σε περίπτωση μεταβίβασης ακινήτου, πριν από την υποβολή της οικείας δήλωσης φόρου δωρεάς ή γονικής παροχής ακινήτου ή φόρου μεταβίβασης ακινήτου, ο μεταβιβάζων επικαιροποιεί τα στοιχεία του μεταβιβαζόμενου ακινήτου από την περιουσιακή του κατάσταση στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (Ο.Π.Σ.) Περιουσιολογίου Ακινήτων. Την ίδια υποχρέωση έχει και ο αποκτών το ακίνητο, εφόσον έχει ήδη δικαίωμα επί του μεταβιβαζόμενου ακινήτου. Το πρώτο και το δεύτερο εδάφιο εφαρμόζονται ανάλογα και πριν από την υποβολή δήλωσης φόρου κληρονομιάς ακινήτου.
Με την ανάρτηση από τον συμβολαιογράφο στην εφαρμογή «myPROPERTY» του συμβολαίου, με το οποίο συστήνεται, μετατίθεται, μεταβάλλεται ή καταργείται δικαίωμα σε ακίνητο της παρ. 1, δημιουργείται αυτόματα ψηφιακή δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) των συμβαλλομένων με τις μεταβολές της ακίνητης περιουσίας αυτών και μεταβάλλεται, αντίστοιχα, η περιουσιακή κατάσταση των συμβαλλομένων στο Ο.Π.Σ. Περιουσιολογίου Ακινήτων.
Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της ΑΑΔΕ καθορίζονται ο τρόπος σύνθεσης και ο τύπος της δήλωσης, η διαδικασία υποβολής της, ο χρόνος έναρξης λειτουργίας κάθε σταδίου της ψηφιακής εφαρμογής, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την υλοποίηση και εφαρμογή της παρούσας.».


Άρθρο 26
Έκδοση πράξης προσδιορισμού του φόρου σε κάθε περίπτωση υποβολής τροποποιητικής δήλωσης ΕΝ.Φ.Ι.Α. - Τροποποίηση περ. ε' παρ. 3 άρθρου 6 ν. 4223/2013

H παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 4223/2013 (Α'287) τροποποιείται με α) την αντικατάσταση του όγδοου εδαφίου, β) την προσθήκη νέου ένατου εδαφίου, γ) την κατάργηση του δέκατου εδαφίου, και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:
«3. α) Για τον προσδιορισμό του ΕΝ.Φ.Ι.Α. κάθε επόμενου του 2014 έτους, λαμβάνεται η δήλωση ΕΝ.Φ.Ι.Α. με τα στοιχεία των ακινήτων του προηγούμενου έτους με τις μεταβολές που επήλθαν.
β) Σε περιπτώσεις εντάξεων νέων περιοχών στο αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού αξίας ακινήτων, εφόσον αυτές είναι μονοζωνικές, τα δικαιώματα που αναγράφονται στις δηλώσεις στοιχείων ακινήτων ως ευρισκόμενα εκτός Αντικειμενικού Προσδιορισμού Αξίας Ακινήτων (Α.Π.Α.Α.) στις περιοχές αυτές μεταφέρονται αυτόματα εντός Α.Π.Α.Α., πλην αυτών για τα οποία στη διεύθυνση του ακινήτου αναγράφεται «εκτός οικισμού» ή «επί αγροτεμαχίου».
γ) Σε περιπτώσεις εντάξεων νέων περιοχών στο αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού αξίας ακινήτων, εφόσον αυτές περιλαμβάνουν περισσότερες της μίας ζώνες, για τον υπολογισμό του φόρου και της αξίας λαμβάνεται η μικρότερη τιμή ζώνης. Εφόσον το δικαίωμα εντάσσεται σε υψηλότερη τιμή ζώνης, ο φορολογούμενος υποχρεούται, μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Ιουνίου του οικείου έτους, να υποβάλει τροποποιητική δήλωση χωρίς πρόστιμο και να καταβάλει τον φόρο χωρίς τόκο σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις όχι μικρότερες των δέκα (10) ευρώ μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Φεβρουαρίου του επόμενου έτους.
δ) Σε περιπτώσεις εντάξεων νέων περιοχών στο αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού αξίας ακινήτων, εφόσον αυτές περιλαμβάνουν περισσότερες της μιας ζώνες, για τον υπολογισμό του φόρου και της αξίας για τα δικαιώματα που με βάση τη δήλωση στοιχείων ακινήτων δεν υπάρχει δυνατότητα να ενταχθούν εντός Α.Π.Α.Α., η τιμή ζώνης και η αξία λαμβάνονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις Ενότητες Α', Β' και Ε' του άρθρου 4. Ο φορολογούμενος υποχρεούται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Ιουνίου του οικείου έτους να υποβάλει τροποποιητική δήλωση χωρίς πρόστιμο και να καταβάλει τον φόρο χωρίς τόκο σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις όχι μικρότερες των δέκα (10) ευρώ μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Φεβρουαρίου του επόμενου έτους.
ε) Ειδικά για το έτος 2022, ο φορολογούμενος μπορεί να τροποποιήσει τα στοιχεία των ακινήτων του που περιλαμβάνονται στη δήλωση του άρθρου 23 του ν. 3427/2005 (Α' 312), εμπρόθεσμα μέχρι και την 29η Ιουλίου 2022 και να καταβάλει τον φόρο σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις όχι μικρότερες των δέκα (10) ευρώ μέχρι και την 28η Φεβρουαρίου 2023.
Σε περίπτωση υποβολής τροποποιητικής δήλωσης από την οποία προκύπτει μείωση φόρου, εκδίδεται πράξη προσδιορισμού του φόρου σύμφωνα με τα άρθρα 32 και 34 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4987/2022 Α' 206). Με απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) καθορίζονται τα όργανα, οι όροι, οι προϋποθέσεις, τα κριτήρια, ο τρόπος, η διαδικασία και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την επαλήθευση της ορθότητας και πληρότητας των υποβαλλόμενων δηλώσεων.
Με απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. καθορίζονται η μηχανογραφική σύνθεση των δηλώσεων ΕΝ.Φ.Ι.Α., η διαδικασία και ο τρόπος αποκατάστασης λαθών και ελλείψεων σε στοιχεία ακινήτων, τα έντυπα με τα οποία πραγματοποιούνται διορθώσεις, τα οποία επέχουν θέση τροποποιητικής δήλωσης, τα υποδείγματα χορήγησης απαλλαγών και ο τρόπος υποβολής τους, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία διαδικασία και λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.
Ακίνητα που έχουν ουσιώδεις ελλείψεις στην περιγραφή, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατός ο υπολογισμός του ΕΝ.Φ.Ι.Α., θεωρούνται ως μη δηλωθέντα.».

 

Δείτε επίσης :

Ψηφιακή έκδοση Δελτίων Αποστολής και διαβίβασή τους

Φορολογία κληρονομιών: Αλλαγές στη διαδικασία μεταβίβασης ακινήτων - Παραγραφή - Υποχρεώσεις συμβολαιογράφων

 Παράταση μέχρι τέλη Ιουνίου 2023 για νέες αιτήσεις και για όσους είχαν υπαχθεί το 2020 στο καθεστώς του άρθρου 5Α του ΚΦΕ - Απλοποίηση των σχετικών διαδικασιών όσον αφορά στη μεταβίβαση ακινήτων στους μετασχηματισμούς

 Ρύθμιση οφειλών σε δήμους σε έως και 72 δόσεις - Αναβίωση παλαιότερων ρυθμίσεων

 Τέλη κυκλοφορίας με το μήνα από 3.4.2023

 Επεκτείνονται και στο 2023 τα κίνητρα για την επιλογή ηλεκτρονικής τιμολόγησης

 Έκτακτη ενίσχυση σε συνταξιούχους που δεν έλαβαν αύξηση ή έλαβαν μικρότερη από επτά τοις εκατό (7%)

 Ρυθμίσεις για τη φορολογία πλοίων και τη φορολογία μερισμάτων ναυλομεσιτικών και συναφών επιχειρήσεων

 Κατάργηση προστίμου εκπρόθεσμης αρχικής δήλωσης με ποσό καταβολής έως 100 ευρώ - Ρύθμιση για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις

 Τα αγαθά και οι υπηρεσίες για τα οποία παρατείνεται η υπαγωγή σε μειωμένο και υπερμειωμένο συντελεστή ΦΠΑ έως 31.12.2023

 Η νέα ρύθμιση φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών έως 72 δόσεις και οι διατάξεις για την επανένταξη στις παλαιές ρυθμίσεις

 
Από 1.000 έως 50.000 ευρώ τα πρόστιμα για την παραβίαση της υποχρεωτικής διασύνδεσης των EFT/POS τερματικών με την ΑΑΔΕΔημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης