Αποτελέσματα live αναζήτησης

Εγκύκλιος για την εξυγίανση των ΔΕΚΟ

10 Σεπτέμβριου 2010 Σχόλια
  • Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, Γιώργου Παπακωνσταντίνου, ορίζεται το πλαίσιο της πολιτικής για τις δημόσιες επιχειρήσεις και ζητείται η κατάρτιση και αποστολή των σχεδίων οικονομικών προϋπολογισμών του έτους 2011, καθώς και των στρατηγικών και επιχειρησιακών σχεδίων 2011 – 2013 των Δ.Ε.Κ.Ο.
Ανακοίνωση σχετικά με την οικονομική πολιτική για τις δημόσιες επιχειρήσεις, τα σχέδια προϋπολογισμών του 2011 και των στρατηγικών και επιχειρησιακών σχεδίων 2011-2013 των ΔΕΚΟ


Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, Γιώργου Παπακωνσταντίνου, ορίζεται το πλαίσιο της πολιτικής για τις δημόσιες επιχειρήσεις και ζητείται η κατάρτιση και αποστολή των σχεδίων οικονομικών προϋπολογισμών του έτους 2011, καθώς και των στρατηγικών και επιχειρησιακών σχεδίων 2011 – 2013 των Δ.Ε.Κ.Ο.

Όλες οι Δημόσιες Επιχειρήσεις θα πρέπει να καταρτίσουν και να στείλουν στη Διεύθυνση Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών:

-Έως τις 20 Σεπτεμβρίου 2010, τα οικονομικά τους στοιχεία. Δηλαδή, ο οικονομικός απολογισμός και οι οικονομικές καταστάσεις του 2009, η έκθεση πεπραγμένων του διοικητικού συμβουλίου, καθώς και η έκθεση ή το πιστοποιητικό του ορκωτού ελεγκτή, ο οικονομικός απολογισμός του πρώτου εξαμήνου του 2010, η πιθανή εκτέλεση του οικονομικού προϋπολογισμού του 2010, το σχέδιο του οικονομικού προϋπολογισμού του 2011 καθώς και η εισηγητική έκθεση τεκμηρίωσής του.

-Έως τις 30 Νοεμβρίου 2010, τα στρατηγικά και επιχειρησιακά σχέδια 2011-1013. Δηλαδή, οι στρατηγικοί – επιχειρησιακοί στόχοι δράσεων 2011-2013, η ποσοτικοποίηση δράσεων, η παρουσίαση πηγών χρηματοδότησης και χρονική κατανομή τους, το επιχειρησιακό σχέδιο – αποτελέσματα χρήσης 2011-2013,  τους ισολογισμούς 2011-2013, τις πηγές και τις χρήσεις πόρων 2011-2013, τα στοιχεία απασχόλησης προσωπικού.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών, η πολιτική της κυβέρνησης για τις δημόσιες επιχειρήσεις εστιάζει:

- Στην εισαγωγή τυποποιημένων διαδικασιών ελέγχου και στην αύξηση της διαφάνειας με σκοπό τη δημοσίευση έγκαιρων πληροφοριών σχετικά με τη χρηματοοικονομική κατάσταση των δημοσίων επιχειρήσεων

-Στην εκπόνηση επιχειρησιακών σχεδίων που θα παρακολουθούνται και θα αναπροσαρμόζονται με σκοπό την ορθολογική λήψη αποφάσεων για την οικονομική τους ανάπτυξη και τη βιωσιμότητά τους

-Στη σύνταξη χρονοδιαγράμματος και σχεδίου δράσης για τη βελτίωση των οικονομικών επιδόσεων των ζημιογόνων δημοσίων επιχειρήσεων, κυρίως στον τομέα των σιδηροδρόμων και των μέσων μαζικής μεταφοράς

-Στην αλλαγή του τρόπου κατάρτισης των προϋπολογισμών των δημοσίων επιχειρήσεων με πρόβλεψη ανωτάτων ορίων δαπανών, επαρκές αποθεματικό κινδύνου και μεσοπρόθεσμο πλαίσιο δαπανών καθώς και στην υποχρέωση σύνταξης συμπληρωματικών προϋπολογισμών για τυχόν υπέρβαση των προβλεπομένων

-Στην ορθολογικότερη αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας των δημοσίων επιχειρήσεων, με σκοπό την κάλυψη των ελλειμμάτων και τη χρηματοδότηση των λειτουργικών τους δαπανών

-Στην περαιτέρω ενίσχυση του θεσμού της εταιρικής διακυβέρνησης με σκοπό τη μεγιστοποίηση της αξίας τους προς όφελος του ελληνικού δημοσίου ως μετόχου

-Στην περαιτέρω ενίσχυση των θεσμού του εσωτερικού ελέγχου.

Η απόφαση αυτή εντάσσεται στο νέο πλαίσιο για τη «δημοσιονομική διαχείριση και ευθύνη» και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της μεσοπρόθεσμης στρατηγικής για την εξυγίανση και τη διαφάνεια στα δημόσια οικονομικά και τη συγκράτηση των χρηματοδοτικών αναγκών του κράτους ώστε να διασφαλιστεί η μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη δημοσιονομική βιωσιμότηταΔημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης