Αποτελέσματα live αναζήτησης

Νέος νόμος 5028/2023 - Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ), αφορολόγητα τα έξοδα κηδείας με δημοσία δαπάνη, κατά τόπο αρμόδιο δικαστήριο για διαφορές ανάμεσα στον e-ΕΦΚΑ και ασφαλισμένους

10 Μάρτιου 2023 Σχόλια
Νέος νόμος 5028/2023 - Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ), αφορολόγητα τα έξοδα κηδείας με δημοσία δαπάνη, κατά τόπο αρμόδιο δικαστήριο για διαφορές ανάμεσα στον e-ΕΦΚΑ και ασφαλισμένους
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης


Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο νόμος 5028/2023 «Αναδιάταξη περιφερειών και αποκέντρωση αρμοδιοτήτων των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, οργάνωση της τηλεματικής συνεδρίασης, μετατροπή μεταβατικών εδρών και ίδρυση δικαστικών γραφείων τηλεματικής - Λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις.».

Παραθέτουμε μερικές σημαντικές διατάξεις του νομοθετήματος
:


Με το άρθρο 14 του ν. 5028/2023 τροποποιείται το άρθρο 7 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (ν. 2717/1999) και μεταξύ άλλων προστίθεται νέα περίπτωση στ' στην παράγραφο 2 με την οποία ορίζεται ότι αρμόδιο δικαστήριο αν πρόκειται για διαφορές ανάμεσα στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) και τους ασφαλισμένους ή συνταξιούχους ή τους δικαιούμενους παροχές από αυτόν, εκείνο στην περιφέρεια του οποίου κατοικεί ο ασφαλισμένος ή συνταξιούχος ή δικαιούμενος την παροχή, κατά τον χρόνο άσκησης του ενδίκου βοηθήματος και, σε περίπτωση θανάτου, εκείνο στην περιφέρεια του οποίου κατοικούσε το πιο πάνω πρόσωπο κατά τον χρόνο του θανάτου. Επί διενέργειας ελέγχου στην επιχείρηση του εργοδότη, εκείνο του τόπου της επιχείρησης στην οποία αφορά ο έλεγχος ή στην οποία παρέχεται ή παρασχέθηκε η ασφαλιστέα εργασία.

Με την προσθήκη της περίπτωσης στ' στην παρ. 2 καθορίζεται η κατά τόπον αρμοδιότητα των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων στις διαφορές με τον e-ΕΦΚΑ και τους ασφαλισμένους ή συνταξιούχους ή τους δικαιούμενους παροχές από αυτόν, με βάση καταρχήν το δικαστήριο στην περιφέρεια του οποίου κατοικεί ο ασφαλισμένος ή συνταξιούχος ή δικαιούμενος την παροχή, κατά τον χρόνο άσκησης του ενδίκου βοηθήματος και, σε περίπτωση διενέργειας ελέγχου στην επιχείρηση του εργοδότη, του τόπου της επιχείρησης, την οποία αφορά ο έλεγχος και στον οποίο παρέχεται η ασφαλιστέα εργασία.

Εν συνεχεία έχουμε τα άρθρα 40 και 42:

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ορίζονται ως ανεκχώρητα και ακατάσχετα στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων και προβλέπεται ότι δεν εμπίπτουν σε καμία κατηγορία εισοδήματος τα έξοδα κηδείας ατόμων που κηδεύονται δημοσία δαπάνη δυνάμει του νόμου 409/1976, περί του καθορισμού των κατηγοριών προσώπων που δύνανται να κηδευθούν δημοσία δαπάνη. Περαιτέρω, επιπλέον, ορίζεται ότι τα εν λόγω έξοδα δεν υπόκεινται σε οποιαδήποτε κράτηση ή εισφορά, δεν δεσμεύονται και δεν συμψηφίζονται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες και τα νομικά τους πρόσωπα, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζονται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιοσδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.

Η διάταξη όπως ψηφίστηκε:

Άρθρο 40

Τα έξοδα κηδείας προσώπων που κηδεύονται δημοσία δαπάνη, σύμφωνα με τον ν. 409/1976 (Α' 209), ορίζονται ως ανεκχώρητα και ακατάσχετα στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, δεν εμπίπτουν σε καμία κατηγορία εισοδήματος, δεν υπόκεινται σε οποιαδήποτε κράτηση ή εισφορά, δεν δεσμεύονται και δεν συμψηφίζονται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες και τα νομικά τους πρόσωπα, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζονται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Συμπληρώνεται η πρόσφατη ρύθμιση του άρθρου 19 του ν. 4915/2022 για τη δυνατότητα έκδοσης ψηφιακής βεβαίωσης από το Δήμο. Ειδικότερα, απαιτείται για τη χορήγηση της βεβαίωσης, κατόπιν σχετικής αίτησης του ενδιαφερομένου για τα τετραγωνικά που δήλωσε στην αίτησή του, η προσκόμιση μόνο δύο ή τριών στην περίπτωση μη ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου, δικαιολογητικών πλέον, δηλαδή φωτοτυπίας τελευταίου λογαριασμού ρεύματος μαζί με το αποδεικτικό εξόφλησής του και του Πιστοποιητικού Πληρότητας Ταυτότητας Κτιρίου/Διηρημένης Ιδιοκτησίας. Αν πρόκειται για μη ηλεκτροδοτούμενο ακίνητο, αντί του λογαριασμού ρεύματος ο αϊτών προσκομίζει βεβαίωση διακοπής ηλεκτροδότησης από τον Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕ.ΔΔΗ.Ε), με ημερομηνία διακοπής και υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη για τη μη χρήση του ακινήτου.

Η διάταξη όπως ψηφίστηκε:

Άρθρο 42


Στην περ. α' της παρ. 18 του άρθρου 24 του ν. 2130/1993 (Α' 62) επέρχονται οι εξής αλλαγές:
α) στο δεύτερο εδάφιο αα) προστίθεται η φράση «χορηγείται κατόπιν αιτήσεως του ιδιοκτήτη ή»,
αβ) οι λέξεις «για ένα (1) έτος από την έκδοσή της» αντικαθίστανται από τις λέξεις «μέχρι το τέλος του έτους έκδοσής της» και
β) προστίθενται τέταρτο και πέμπτο εδάφια και η περ. α' της παρ. 18 διαμορφώνεται ως εξής:
«18.α. Σε περίπτωση μεταβίβασης της κυριότητας των πάσης φύσεως ακίνητων για οποιαδήποτε αιτία και προ της υπογραφής του συμβολαίου, απαιτείται βεβαίωση περί μη οφειλής Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.), άλλως η συμβολαιογραφική πράξη είναι άκυρη και δεν επάγεται οποιαδήποτε έννομη συνέπεια. Η βεβαίωση χορηγείται κατόπιν αιτήσεως του ιδιοκτήτη ή αναζητείται αυτεπάγγελτα από τον συμβολαιογράφο ή προσκομίζεται από τον μεταβιβάζοντα, εκδίδεται εντός πέντε (5) ημερών με βάση τα στοιχεία που τηρεί ηλεκτρονικά ο δήμος και ισχύει μέχρι το τέλος του έτους έκδοσής της. Η βεβαίωση που χορηγεί ο δήμος δύναται να είναι και ψηφιακή και να χρησιμοποιείται και για την ηλεκτρονική μεταβίβαση του ακινήτου. Ο δήμος ζητά ως δικαιολογητικά για τη χορήγηση της βεβαίωσης μόνον α) για την περίπτωση ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου, φωτοτυπία τελευταίου λογαριασμού ρεύματος μαζί με το αποδεικτικό εξόφλησής του και Πιστοποιητικό Πληρότητας Ταυτότητας Κτιρίου/Διηρημένης Ιδιοκτησίας, και
β) για την περίπτωση μη ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου, βεβαίωση διακοπής ηλεκτροδότησης από τον Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ), με ημερομηνία διακοπής, Πιστοποιητικό Πληρότητας Ταυτότητας Κτιρίου/Διηρημένης Ιδιοκτησίας και υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη για τη μη χρήση του ακινήτου. Η βεβαίωση εκδίδεται για τα τετραγωνικά μέτρα που αναφέρονται στο Πιστοποιητικό Πληρότητας Ταυτότητας Κτιρίου/Διηρημένης Ιδιοκτησίας.»Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης