Αποτελέσματα live αναζήτησης

Πόθεν έσχες: Οι σημαντικότερες αλλαγές με το νέο νόμο 5026/2023

11 Μάρτιου 2023 Σχόλια
Πόθεν έσχες: Οι σημαντικότερες αλλαγές με το νέο νόμο 5026/2023
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης


Επιμέλεια
Επιστημονική Ομάδα Taxheaven


Προσφάτως ψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής το νέο νομοθετικό πλαίσιο για το «πόθεν έσχες», ο νόμος 5026/2023 με τίτλο «Υποβολή των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης (πόθεν έσχες) και οικονομικών συμφερόντων - Ρυθμίσεις για την ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας - Λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις.».

Ο προϊσχύσας νόμος 3213/2003 είχε υποστεί πολλές τροποποιήσεις και παρεμβάσεις, ειδικά στις περιπτώσεις υπόχρεων προσώπων για υποβολή δήλωσης «πόθεν έσχες».

Να τονίσουμε στο σημείο αυτό ότι παραμένουν σε ισχύ οι διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 3213/2003 «Απαγόρευση συμμετοχής σε εταιρεία με έδρα στην αλλοδαπή για πολιτικά πρόσωπα, απαγορεύσεις συμμετοχής σε εταιρείες με έδρα μη συνεργάσιμα φορολογικά κράτη και κράτη με προνομιακό φορολογικό καθεστώς» καθώς και των και των άρθρων 9, 10, 11 και 12, κατά το μέρος που αφορούν στην εφαρμογή του άρθρου 8.

Με το νέο νόμο, οι 48 περιπτώσεις υπόχρεων, οι οποίες πολλαπλασιάζονται εάν λάβουμε υπόψη την περίπτωση υπ' αριθμ. 49 η οποία ανέφερε «μθ. Κάθε άλλο πρόσωπο για το οποίο προβλέπεται υποχρέωση υποβολής δήλωσης από ειδική διάταξη νόμου.» εντάσσονται σε 13 κατηγορίες υπόχρεων, σύμφωνα με το Κεφάλαιο Β' του ν. 5026/2023.

Οι κατηγορίες του νόμου είναι:

Πολιτικά πρόσωπα (άρθρο 4 του ν. 5026/2023)
Γενικοί και ειδικοί γραμματείς Βουλής και Γενικής Κυβέρνησης και υποστηρικτικό πολιτικό προσωπικό (άρθρο 5 του ν. 5026/2023)
Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και τοπική αυτοδιοίκηση (άρθρο 6 του ν. 5026/2023)
Λοιπού δημόσιου τομέα (άρθρο 7 του ν. 5026/2023)
Τομέας δικαιοσύνης (άρθρο 8 του ν. 5026/2023)
Χρηματοπιστωτικός τομέας (άρθρο 9 του ν. 5026/2023)
Ραδιοτηλεοπτικός τομέας και έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου (άρθρο 10 του ν. 5026/2023)
Ένοπλες δυνάμεις, σώματα ασφαλείας και συναφείς υπηρεσίες (άρθρο 11 του ν. 5026/2023)
Ελεγκτικές και οικονομικές υπηρεσίες (άρθρο 12 του ν. 5026/2023)
Τομέας αθλητισμού (άρθρο 13 του ν. 5026/2023)
Τομέας δημόσιων συμβάσεων (άρθρο 14 του ν. 5026/2023)
Ιατρικός τομέας (άρθρο 15 του ν. 5026/2023)
Λοιπές κατηγορίες υπόχρεων (άρθρο 16 του ν. 5026/2023)

Και στο ν. 5026/2023 υπάρχει πρόβλεψη όπου αναφέρει ότι η Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης (Δ.Π.Κ.) υποβάλλεται και από κάθε άλλο πρόσωπο για το οποίο προβλέπεται υποχρέωση υποβολής από ειδική διάταξη και λαμβανομένου του γεγονότος ότι δεν καταργείται κάθε άλλη διάταξη που αντίκειται στο νέο νόμο, συμπεραίνουμε ότι οι περιπτώσεις υπόχρεων που υπέβαλλαν Δ.Π.Κ. με ειδικές διατάξεις εξακολουθούν να ισχύουν (βλέπε σχετικές διατάξεις άρθρου 1 του ν. 3213/2003).

Ενδεικτικά αναφέρουμε:
(όπου ν. 3213/2003 νοείται ο ν. 5026/2023)


→ Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 8 του ν. 4070/2012, με έναρξη ισχύος από 10-04-2012, ορίστηκε ότι:
«3. Τα μέλη της Ε.Ε.Τ.Τ. υποβάλλουν την προβλεπόμενη από το ν. 3213/2003 (Α' 309). όπως ισχύει, δήλωση περιουσιακής κατάστασης.»

→ Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 23Α του ν. 4141/2013, όπως αυτό προστέθηκε με το ν. 4850/2021 από 05/11/2021, τα μέλη του Σώματος Ελεγκτών Παιγνίων υπόκεινται στην υποχρέωση υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης με βάση τις διατάξεις του ν. 3213/2003.

→ Σύμφωνα με την περίπτωση γ' της παραγράφου 4 του άρθρου 44 του ν. 4310/2014, όπως ισχύει, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας, υποβάλλουν την προβλεπόμενη από το ν. 3213/2003 δήλωση περιουσιακής κατάστασης.

→ Σύμφωνα με το άρθρο 34 του ν. 4389/2016, ορίζεται:
«Ο Διοικητής, ο Πρόεδρος και τα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, καθώς και ο Εμπειρογνώμονας, εφόσον είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδος, υποχρεούνται σε δήλωση και έλεγχο της περιουσιακής τους κατάστασης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3213/2003, όπως εκάστοτε ισχύει, τόσο κατά τη διάρκεια της θητείας τους όσο και για δύο (2) έτη μετά από τη λήξη της θητείας τους και υπόκεινται σε κατά προτεραιότητα έλεγχο από τη Γ' Μονάδα Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης.»

→ Σύμφωνα με την παράγραφο 15 του άρθρου 109 του ν. 4389/2016, ορίζεται:
«Ο Πρόεδρος και όλα τα μέλη της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων, καθώς και τα αναπληρωματικά μέλη υποβάλλουν κατ' έτος τη δήλωση περιουσιακής κατάστασης που προβλέπεται από το ν. 3213/2003, όπως ισχύει.»

→ Σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 202 του ν. 4389/2016 ορίζεται ότι τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της «Ελληνικής Εταιρίας Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε.» και των άμεσων θυγατρικών της υπάγονται στις διατάξεις του με το ν. 3213/2003.

→ Σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 24 του ν. 4399/2016, όπως ισχύει, ορίζεται ότι για όσους εκ των μελών του Μητρώου Αξιολογητών και του Μητρώου Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών ασκήσουν καθήκοντα αξιολογητών και ελέγχου αποτελεσμάτων αξιολόγησης εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 1 έως 3 του ν. 3213/2003.

→ Σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 25 του ν. 4399/2016 ορίζεται ότι για τα μέλη του Μητρώου Ελεγκτών εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 1 έως 3 του ν. 3213/2003 σύμφωνα με το άρθρο 229 του ν. 4281/2014.

→ Σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 35Α του ν. 4487/2017, τα μέλη του Ειδικού Μητρώου Ελεγκτών Οπτικοακουστικών Έργων υπέχουν υποχρέωση υποβολής Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης και Δήλωσης Οικονομικών Συμφερόντων σύμφωνα με το ν. 3213/2003.

→ Σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 28 του ν. 4757/2020, ο Διοικητής, τα μέλη του Εκτελεστικού Συμβουλίου, οι Γενικοί Διευθυντές, οι Προϊστάμενοι Διευθύνσεων και Τμημάτων και οι Επιθεωρητές της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας υποβάλλουν κατ’ έτος τη δήλωση περιουσιακής κατάστασης που προβλέπεται στο άρθρο 1 του ν. 3213/2003.

→ Σύμφωνα με το άρθρο 125 του ν. 4887/2022 «Αναπτυξιακός Νόμος - Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη.» για τα μέλη των επιτροπών των άρθρων 118, 119, 121, 122 και 123 και των οργάνων ελέγχου του άρθρου 120 του ιδίου νόμου, εφαρμόζονται τα άρθρα 1 έως 3 του ν. 3213/2003 ως προς την υποχρέωση υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης.

→ Σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 15 του ν. 4892/2022, τα μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.)-Μονοπρόσωπη Α.Ε. υποχρεούνται να υποβάλλουν δήλωση περιουσιακής κατάστασης (πόθεν έσχες), σύμφωνα με το ν. 3213/2003.

→ Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 79 του ν. 4972/2022, ο Πρόεδρος και τα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Πιστοληπτικής Αξιολόγησης, υποχρεούνται σε δήλωση και έλεγχο της περιουσιακής τους κατάστασης, σύμφωνα με το ν. 3213/2003, κατά τη διάρκεια της θητείας τους.

→ Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 92 του ν. 4972/2022, ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Πιστοληπτικής Αξιολόγησης, υποχρεούται σε δήλωση και έλεγχο της περιουσιακής του κατάστασης, σύμφωνα με το ν. 3213/2003, κατά τη διάρκεια της θητείας του.

→ Σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 5 του ν. 5014/2023, τα μέλη του Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων «Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ.», υποβάλλουν κατ’ έτος την προβλεπόμενη από το ν. 3213/2003 δήλωση περιουσιακής κατάστασης.


Βεβαία, πιο σημαντική αλλαγή είναι αυτή που επέρχεται με το άρθρο 21 «Τρόπος υποβολής» σύμφωνα με το οποίο ο υπόχρεος, μπορεί να επιλέξει να μεταφέρει στη δήλωση το ύψος των υπολοίπων των καταθετικών και χορηγητικών λογαριασμών και των επενδυτικών προϊόντων, καθώς και στοιχεία θυρίδων, όπου ο ίδιος και ο/η σύζυγος ή εν διαστάσει σύζυγος ή το μέρος συμφώνου συμβίωσης ήταν δικαιούχοι, τα οποία τηρούνταν κατά την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου της δήλωσης έτους και τελούσαν κατά την ίδια ημερομηνία υπό τη διαχείριση ελληνικών πιστωτικών ιδρυμάτων, συμπεριλαμβανομένων υποκαταστημάτων αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων, χρηματοπιστωτικών οργανισμών και εταιρειών μίσθωσης θυρίδων. Η υποχρέωση ηλεκτρονικής επισύναψης των στοιχείων αυτών από τον υπόχρεο παύει να ισχύει.

Σχετικά με το περιεχόμενο της Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης, απαλείφθηκε η διάταξη περί υποχρέωσης δήλωσης των μετρητών που δεν περιλαμβάνονται στις κάθε είδους καταθέσεις εφόσον το συνολικό ποσό υπερβαίνει τις 30.000 ευρώ όπως και η διάταξη περί υποχρέωσης δήλωσης κάθε κινητού που η αξία του υπερβαίνει το ποσό των 40.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Επειδή όμως πολλές φορές μας έχουν εκπλήξει τα περιεχόμενα των αποφάσεων, διευκρινιστικών εγκυκλίων και ερωταπαντήσεων που εκδίδονται μετά τη δημοσίευση νομοθετημάτων, θα περιμένουμε να δούμε τι θ' αναφέρουν. Πάντως, πρόβλεψη στο νόμο για τις παραπάνω περιπτώσεις, δεν υφίσταται.

Σε ό,τι αφορά το χρόνο υποβολής της δήλωσης δεν υπήρξε τροποποίηση πλην της αναφοράς ότι η δήλωση υποβάλλεται και για 2 έτη μετά την απώλεια της ιδιότητας, με την τελική δήλωση να αφορά στο έτος χρήσης που έπεται της απώλειας της ιδιότητας, με το άρθρο 18 του ν. 5026/2023 ν' αναφέρει τα εξής:
«1. Η αρχική Δ.Π.Κ. υποβάλλεται μέσα σε ενενήντα ημερολογιακές (90) ημέρες από την απόκτηση της ιδιότητας και δεν επηρεάζεται από χρονικά μεταγενέστερη απόκτηση άλλης ιδιότητας, που εμπίπτει στο Κεφάλαιο Β'. Η Δ.Π.Κ. υποβάλλεται από τους υπόχρεους ετησίως, όσο διαρκεί η θητεία της δραστηριότητας ή διατηρείται η ιδιότητα των υπόχρεων, καθώς και για δύο (2) έτη μετά την απώλεια της ιδιότητας, με την τελική δήλωση να αφορά στο έτος χρήσης που έπεται της απώλειας της ιδιότητας. Ειδικά, για τους υπόχρεους του άρθρου 4 της περ. α' του άρθρου 6 και της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 8, η Δ.Π.Κ. υποβάλλεται και για τρία (3) έτη μετά την απώλεια της ιδιότητας ή τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της λήξης της θητείας, με την τελική δήλωση να αφορά στο τρίτο έτος χρήσης που έπεται της απώλειας της ιδιότητας. Η Δ.Π.Κ. υποβάλλεται από τον ίδιο τον υπόχρεο εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) μηνών μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.
2. Ελλείψεις ή ανακρίβειες της Δ.Π.Κ. επιτρέπεται να συμπληρωθούν οικειοθελώς από τον υπόχρεο, σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή της αρχικής, αν πρόκειται για αρχική Δ.Π.Κ. ή της ετήσιας Δ.Π.Κ..
»

Μία αλλαγή που αφορά όλους τους υπόχρεους είναι η διάταξη του άρθρου 17 του ν. 5026/2023 «Υποχρέωση ηλεκτρονικής καταχώρισης κατάστασης υπόχρεων προσώπων και επίλυση αμφισβητήσεων» σύμφωνα με την οποία οι υπόχρεοι γνωστοποιούν στον αρμόδιο φορέα ή τα όργανα διοίκησης του φορέα στον οποίο υπάγονται ή από τον οποίο εποπτεύονται τον Α.Φ.Μ. τους, καθώς και αυτόν των συζύγων τους, των εν διαστάσει συζύγων τους ή των προσώπων με τα οποία έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης μέχρι τις 30 Μαρτίου κάθε έτους, ώστε να επικαιροποιηθεί η κατάσταση υπόχρεων προσώπων η οποία, εντός των πρώτων 15 ημερών κάθε μήνα για τις αρχικές Δ.Π.Κ. και μέχρι το τέλος Μαΐου κάθε έτους για τις ετήσιες Δ.Π.Κ., καταχωρείται ηλεκτρονικά από τον αρμόδιο φορέα ή τα όργανα διοίκησης.
Δημιουργείται δηλαδή μία «κυκλική ενημέρωση στοιχείων», όπου ο υπόχρεος ενημερώνει τον αρμόδιο φορέα ή τα όργανα διοίκησης τον Α.Φ.Μ. του, καθώς και αυτόν του/της συζύγου, των εν διαστάσει συζύγων ή του προσώπου με το οποίο έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, ο αρμόδιος φορέας ή τα όργανα διοίκησης καταχωρούν την κατάσταση υπόχρεων και εν συνεχεία ο υπόχρεος ενημερώνεται με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του υπόχρεου που είναι καταχωρισμένη στη φορολογική αρχή ότι πρέπει να υποβάλλει δήλωση.

Με το άρθρο 23 του ν. 5026/2023 προσδιορίζεται το περιεχόμενο της Δήλωσης Οικονομικών Συμφερόντων.
Εδώ έχουμε δύο αλλαγές σε σχέση με το ν. 3213/2003.
Η πρώτη αφορά το ύψος της συνολικής αμοιβής από οποιαδήποτε αμειβόμενη μη κύρια δραστηριότητα που πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στη Δ.Ο.Σ., το ύψος της οποίας «ανέβηκε» στα 10.000 ευρώ από 5.000 ευρώ και η δεύτερη ότι η δήλωση περιλαμβάνει πλέον και τα τυχόν καταγεγραμμένα συμφέροντα στο Μητρώο Διαφάνειας των άρθρων 8 έως 10 του ν. 4829/2021 (στο μητρώο αυτό εγγράφονται οι εκπρόσωποι συμφερόντων και δυνητικά σωματεία, επαγγελματικές ενώσεις, επιμελητήρια και φορείς της κοινωνίας των πολιτών).

Με το άρθρο 29 «Επιλογή δηλώσεων προς έλεγχο» εισάγεται ο ετήσιος ελεγκτικός στόχος από την Επιτροπή Ελέγχου, με τη μορφή ελάχιστου ποσοστού ελεγχόμενων δηλώσεων και κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου (και άλλων στοιχείων). Από την Επιτροπή Ελέγχου καθορίζονται συγκεκριμένες προϋποθέσεις για την επιλογή των ελεγχόμενων δηλώσεων, όπως κριτήρια ανάλυσης κινδύνου και στοιχεία από εσωτερικές και εξωτερικές πηγές πληροφόρησης. Τα κριτήρια αυτά καθορίζονται κατ' έτος πριν από την έναρξη της προθεσμίας υποβολής των Δ.Π.Κ.. Τίθεται, τέλος, για πρώτη φορά πλαφόν στον ετήσιο ελεγκτικό στόχο, ο οποίος δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσοστού 7% των υποβαλλόμενων δηλώσεων. Για λόγους ομαλής μετάβασης στα νέα δεδομένα, το ποσοστό αυτό ορίζεται σε 5% για το πρώτο έτος εφαρμογής και για το δεύτερο σε 6%.

Όπως ίσχυε και με το ν. 3213/2003, τα φυσικά πρόσωπα και οι υπάλληλοι των νομικών προσώπων του άρθρου 5 του ν. 4557/2018 (Ξέπλυμα βρώμικου χρήματος - Μέτρα δέουσας επιμέλειας) που παραβιάζουν την υποχρέωση γνωστοποίησης τιμωρούνται με ποινή φυλάκισης έως 2 ετών. 

Αναφορικά με τις διοικητικές κυρώσεις και ποινές:


Με το άρθρο 22 του ν. 5026/2023 προβλέπονται οι κυρώσεις σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης υποβολής Δ.Π.Κ. και Δ.Ο.Σ. Ορίζεται ότι είναι δυνατή η υποβολή εντός 30 ημερών από τη λήξη της προθεσμίας ύστερα από την πληρωμή παραβόλου (η διάταξη αυτή ίσχυε και με το άρθρο 6 του ν. 3213/2003).
Σε περίπτωση που αυτές υποβληθούν μεταγενέστερα και πάντως μέσα σε 1 έτος από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής, (αντί των 60 ημερών και της φυλάκισης και χρηματικής ποινής που ίσχυε με την παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 3213/2003) καταβάλλεται αυξημένο παράβολο.
Τέλος, προβλέπεται ότι η μη υποβολή Δ.Π.Κ. και Δ.Ο.Σ. αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα.

Με το άρθρο 39 του ν. 5026/2023 προβλέπεται η ποινική αντιμετώπιση του αδικήματος της μη υποβολής ή της υποβολής ανακριβούς ή ελλιπούς δήλωσης, τόσο σε επίπεδο πλημμελήματος, όσο και σε επίπεδο κακουργήματος όταν η συνολική αξία της αποκρυπτόμενης περιουσίας υπερβαίνει το ποσό των 300.000 ευρώ. Επίσης, όπως και στο άρθρο 6 του ν. 3213/2003, τιμωρείται και η σύμπραξη τρίτου στην υποβολή ανακριβούς δήλωσης και ιδίως στην παράλειψη δήλωσης περιουσιακών στοιχείων.
Συγκεκριμένα το άρθρο 39 προβλέπει:
«Άρθρο 39
Μη υποβολή ή υποβολή ανακριβούς δήλωσης
1. Υπόχρεος που παραλείπει να υποβάλει Δ.Π.Κ. εντός της προθεσμίας του δεύτερου εδαφίου του άρθρου 22 ή υποβάλλει ανακριβή ή ελλιπή Δ.Π.Κ., τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους και χρηματική ποινή. Αν ο υπόχρεος τελεί το αδίκημα με σκοπό την απόκρυψη περιουσιακού στοιχείου αξίας ανώτερης των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον δύο (2) ετών και χρηματική ποινή από χίλιες (1.000) έως πέντε χιλιάδες (5.000) ημερήσιες μονάδες. Το ύψος καθεμίας από τις ημερήσιες μονάδες δεν μπορεί να είναι κατώτερο από δέκα (10) ευρώ ούτε ανώτερο από εκατό (100) ευρώ.
2. Ο υπαίτιος της πράξης της παρ. 1 τιμωρείται με ποινή κάθειρξης έως δέκα (10) ετών και χρηματική ποινή από χίλιες (1.000) έως δέκα χιλιάδες (10.000) ημερήσιες μονάδες, το ύψος καθεμίας από τις οποίες δεν μπορεί να είναι κατώτερο από είκοσι (20) ευρώ ούτε ανώτερο από εκατό (100) ευρώ, αν η συνολική αξία της αποκρυπτόμενης περιουσίας του ιδίου και των λοιπών προσώπων, για τα οποία αυτός οφείλει να υποβάλει δήλωση, υπερβαίνει συνολικά το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ, ανεξαρτήτως αν η απόκρυψη επιχειρείται με τη μη υποβολή δήλωσης ή την υποβολή ελλιπούς ή ανακριβούς δήλωσης.
3. Αν η πράξη του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 τελέστηκε από αμέλεια, επιβάλλεται χρηματική ποινή. Το δικαστικό συμβούλιο ή το δικαστήριο, εκτιμώντας ελεύθερα όλες τις περιστάσεις, μπορεί να κρίνει τις πράξεις αυτές ατιμώρητες.
4. Τρίτος, ο οποίος εν γνώσει του συμπράττει στην υποβολή ανακριβούς δήλωσης και ιδίως στην παράλειψη δήλωσης περιουσιακών στοιχείων, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον έξι (6) μηνών και με χρηματική ποινή, εκτός αν τιμωρείται βαρύτερα από άλλη διάταξη.
»

Οι αποφάσεις που έχουν ήδη εκδοθεί σύμφωνα με το ν. 3213/2003, κατά την έναρξη ισχύος του ν. 5026/2023 και δεν αντίκειται στις διατάξεις του, παραμένουν σε ισχύ.Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης