Αποτελέσματα live αναζήτησης

Μη επιβολή προστίμου εκπρόθεσμης δήλωσης για τη βραχυχρόνια μίσθωση όταν έχει δηλωθεί στη φορολογία εισοδήματος

26 Φεβρουάριου 2023 Σχόλια
Μη επιβολή προστίμου εκπρόθεσμης δήλωσης για τη βραχυχρόνια μίσθωση όταν έχει δηλωθεί στη φορολογία εισοδήματος


Με νομοσχέδιο που κατατέθηκε σε δημόσια διαβούλευση (δείτε αναλυτικά εδώ) προβλέπεται η μη επιβολή διοικητικού προστίμου εκπρόθεσμης δήλωσης για τη βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων στην περίπτωση που έχει δηλωθεί στη φορολογία εισοδήματος οικείου φορολογικού έτους.


Συγκεκριμένα το άρθρο του νομοσχεδίου αναφέρει :

Άρθρο 28
Μη επιβολή διοικητικού προστίμου εκπρόθεσμης δήλωσης για τη βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων στην περίπτωση που έχει δηλωθεί στη φορολογία εισοδήματος οικείου φορολογικού έτους -Τροποποίηση περίπτωσης γ ' παρ. 5 άρθρου 111 ν. 4446/2016 - Μεταβατική διάταξη


1. Στην περ. γ' της παρ. 5 του άρθρου 111 του ν. 4446/2016 (Α' 240) προστίθεται δεύτερο εδάφιο και η περ. γ' της παρ. 5 διαμορφώνεται ως εξής:

«γ. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης Δήλωσης Βραχυχρόνιας Διαμονής επιβάλλεται αυτοτελές διοικητικό πρόστιμο ύψους εκατό (100) ευρώ. Το πρόστιμο του πρώτου εδαφίου δεν επιβάλλεται στην περίπτωση που το εισόδημα που προκύπτει από την εκπρόθεσμη Δήλωση Βραχυχρόνιας Διαμονής, έχει περιληφθεί στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του οικείου φορολογικού έτους.».

2. Πράξεις επιβολής προστίμου που εκδόθηκαν από την 1η.1.2018 και μετά για εκπρόθεσμη υποβολή Δήλωσης Βραχυχρόνιας Διαμονής, κατ' εφαρμογή της περ. γ' της παραγράφου 5 του άρθρου 111 του ν 4446/2016, εφόσον το εισόδημα που προκύπτει από την εκπρόθεσμη Δήλωση Βραχυχρόνιας Διαμονής έχει περιληφθεί στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του οικείου φορολογικού έτους, ακυρώνονται ή, εφόσον έχουν εισπραχθεί, συμψηφίζονται ή επιστρέφονται κατά περίπτωση.


Αναμένουμε την κατάθεση του νομοσχεδίου στη Βουλή.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης